Enternasyonal Komünist Partisi Bölünmez ve Değişmez Parti Tezleri Bütünü


Üçüncü Enternasyonal (Komünist)
IV Kongre - On İkinci Oturum.16 Kasım 1922


FAŞİZM HAKKINDA RAPOR
Italya Komünist Partisi delegesi tarafından sunulmuştur

Faşist Hareketin Kökeni
Faşizmin Programı
Son Olayar

Başkan: Yoldaş Kolaroff.
İçindekiler - Faşizm Üzerine Rapor - Yoldaş Bordiga.
Rapor Üzerine Tartışma. Kapitalist Saldırı.
Konuşmacılar: Bordiga, Smeral, Pullman, Urbans.
Oturum saat 12.30’da açıldı.


Kolaroff: Oturum şimdi açılmıştır. Yoldaş Bordiga’yı Faşizm sorunu hakkında rapor vermesi için çağırıyorum.

Bordiga: Sevgili yoldaşlar, delegasyon ile Parti arasındaki mevcut olağanüstü iletişim koşullarının bu soruna ilişkin tüm belgelerden yararlanmama izin vermemesinden üzüntü duyuyorum.
     Yoldaşımız Togliatti tarafından bu konuda bir rapor yazılmıştı, ancak görme fırsatım olmadı. Henüz ulaşmadı, konuyla ilgili kesin bilgi edinmek isteyen yoldaşlara rapor ulaştığında okumalarını tavsiye ederim, çünkü ulaşır ulaşmaz tercüme edilecek ve burada dağıtılacaktır.
     Bununla birlikte, dün gece Partimizin özel temsilcisi Moskova’ya ulaştığı ve bana İtalya’daki yoldaşlarımızın son faşist olaylarla ilgili izlenimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi verdiği için ek bilgi alabildim ve raporumun kapanış bölümünde bunlarla ilgileneceğim.
     Dün Radek yoldaş tarafından Komünist Parti’nin faşizme karşı tutumu konusunda ortaya atılan soruyu ele alacağım.
     Yoldaşımız, İtalya’da hakim siyasi sorun olan Faşizm konusunda Partimizin tutumunu eleştirdi. Bizim bakış açımızı eleştirdi - bizim sözde bakış açımızı - ki bu bakış açısının küçük bir partiye sahip olma arzusundan ve tüm sorunların değerlendirilmesini, söz konusu olan daha büyük sorunlara daha fazla girmeden, yalnızca Parti örgütlenmesi ve bunların acil önemi ile sınırlamaktan ibaret olduğu varsayılmaktadır.
     Zaman kısıtlaması nedeniyle kısa tutmaya çalışacağım, raporuma bu birkaç sözle başlayacağım.Faşist Hareketin Kökeni

Faşist hareketin kökenlerine gelince, doğrudan ve dışsal olarak adlandırabileceğimiz anlamda, 1914-1915 yıllarına, yani İtalya’nın dünya savaşına müdahalesinden önceki döneme kadar izlenebilir. Aslında çeşitli siyasi eğilimleri benimseyen kurucu grupları tam da bu müdahaleyi destekleyen gruplardı. Sağda, Salandra ve büyük sanayicilerin başını çektiği, savaştan çıkarları olan ve İtilaf Devletleri’nin yanında müdahale için yaygara koparmadan önce onlara karşı bir savaşı hararetle destekleyen bir grup vardı. Bir de sol kanat burjuvazinin eğilimleri vardı: İtalyan radikalleri, yani sol demokratlar ve geleneksel olarak Trieste ve Trent’in kurtarılmasından yana olan cumhuriyetçiler. Ve son olarak, müdahaleci hareket içerisinde proleter hareketin bazı unsurları, yani devrimci sendikalistler ve anarşistler de vardı. Ve bu gruplar arasında (tek bir kişi söz konusudur, doğru, ama yine de çok önemlidir) sosyalist partinin sol kanadının lideri ve Avanti’nin yöneticisi! Mussolini.

Kaba bir tahmin olarak, Merkez gruplarının Faşist hareketin oluşumuna katılmadıkları, ancak geleneksel burjuva siyaseti çerçevesinde kaldıkları ifade edilebilir. Fasci di Combattimento hareketi içinde kalanlar ise aşırı sağ ve aşırı sol; yani eski anarşistler, eski sendikalistler ve eski devrimci sendikalistlerdi.

Mayıs 1915’te ülkenin çoğunluğunun ve hatta parlamentonun (ani bir ana darbeye karşı koyamayan) iradesine rağmen İtalya’yı savaşa sokarak büyük bir zafer kazanan bu siyasi gruplar, savaştan sonra etkilerinin azaldığını gördüler ve aslında bu durum çatışmanın kendisi sırasında bile fark ediliyordu.

Savaşı çok kolay bir girişim olarak sunmuşlardı ve savaş uzayınca zaten çok az olan popülaritelerini de kaybettiler. Dolayısıyla savaşın sona ermesi, etkilerinin en aza indiğine işaret ediyordu.

Terhis ve durgunluk dönemi olan 1918 sonu ile 1920’nin ilk yarısı arasında, savaş sonrasının kışkırttığı genel hoşnutsuzluk nedeniyle bu siyasi eğilimin pek bir önemi kalmadı. Yine de, o zamanlar çok önemsiz görünen bu hareket ile bugün karşı karşıya olduğumuz zorlu hareket arasındaki siyasi ve organik bağı kurmak kolaydır.

Fasci di Combattimento’nun varlığı hiçbir zaman sona ermedi. Mussolini faşist hareketin lideri olarak kaldı ve gazeteleri Il Popolo d’Italia yayınlanmaya devam etti. Günlük gazeteleri ve siyasi şefleri Milano’da olmasına rağmen, Faşistler Ekim 1919 seçimlerinde Milano’da tamamen yenilgiye uğradılar. Gülünç denecek kadar az oy almalarına rağmen yine de faaliyetlerine devam ettiler.

Savaştan sonra, proletarya içindeki devrimci sosyalist akım kitlelerin devrimci coşkusuyla önemli ölçüde güçlenmiş, ancak bu elverişli durumdan yararlanmayı başaramamıştı. Devrimci örgütlenmenin güçlenmesini destekleyen tüm nesnel ve psikolojik faktörler, kalıcı ve istikrarlı bir örgütlenme yaratmak için bunların üzerine inşa edebilecek bir parti bulamadığı için daha da zayıfladı. Yoldaş Zinovyev’in beni suçladığı gibi, Sosyalist Parti’nin İtalya’da devrimi gerçekleştirebileceğini iddia etmiyorum, ama en azından emekçi kitlelerin devrimci güçlerine sağlam bir örgütlenme sağlayabilirdi. Bu görev için yetersiz olduğunu kanıtladı. Bu nedenle, her zaman savaşa karşı olmasına rağmen, Sosyalist eğilimin İtalya’da eskiden sahip olduğu popülaritenin azaldığını gördük.

Sosyalist hareket İtalya’daki toplumsal krizden yararlanmayı başaramadığı ve birbiri ardına hatalar yaptığı ölçüde, karşıt hareket -Faşizm- büyümeye başladı. Faşizm her şeyden önce, proletaryanın sendikal örgütlenmesi içinde etkisini göstermeye başlayan ekonomik krizden yararlandı. Buna ek olarak, özellikle zor bir dönemde Faşizm, D’Annunzio’nun Fiume’ye yaptığı keşif gezisinde destek buldu. Her ne kadar D’Annunzio hareketi ile Faşist hareket özdeş olmasa da, Faşizm Fiume seferinden belli bir moral gücün yanı sıra örgütünün ve silahlı kuvvetlerinin doğuşunu da almıştır.

Proleter sosyalist hareketin duruşundan bahsetmiştik: Enternasyonal onun hatalarını defalarca eleştirmiştir. Bu hataların sonucu, burjuvazinin ve diğer sınıfların zihniyetinde tam bir değişim olmuştur. Proletarya örgütsüzleşti ve moralsizleşti. Zaferin parmaklarının arasından kayıp gittiğini gördükten sonra, tam bir fikir değişikliğine uğradı. Denilebilir ki, 1919’da ve 1920’nin ilk yarısında, İtalyan burjuvazisi devrimin zaferini görmek zorunda olduğu fikrine neredeyse boyun eğmişti. Orta sınıf ve küçük burjuvazi, büyük burjuvazinin ardında değil ama zafer yolunda ilerleyen proletaryanın ardında pasif bir rol oynamaya hazırdı. Şimdi onlar da tam bir fikir değişikliğine uğradılar. Proletaryanın zaferine boyun eğmek yerine, burjuvazinin kendini savunmak için örgütlendiğini görüyoruz. Orta sınıf, Sosyalist Parti’nin üstünlüğü ele geçirecek şekilde örgütlenemediğini görünce hoşnutsuzluğa kapıldı ve proleter harekete olan güvenini kaybederek muhalefete yöneldi. İşte o zaman burjuvazinin kapitalist saldırısı başladı. Temel olarak orta sınıfın mevcut ruh halinden yararlandı. Faşizm, son derece heterojen karakteri nedeniyle, burjuvazinin kapitalist saldırının arkasında nasıl seferber edileceği sorununa bir çözüm sundu.

İtalya örneği, kapitalist saldırının klasik bir örneğidir. Yoldaş Radek’in dün bu kürsüden bize söylediği gibi, sadece ücretlerin düşürülmesi ve daha uzun çalışma saatleri açısından değil, aynı zamanda burjuvazinin işçi sınıfına karşı siyasi ve askeri eylemleri açısından da ele alınması gereken karmaşık bir olguyu temsil etmektedir.

İtalya’da, faşizmin geliştiği dönemde, kapitalist saldırının her türlü tezahürünü gördük. Kapitalist saldırıyı bütünüyle ele almak istiyorsak, durumu hem endüstriyel hem de tarımsal alanda çeşitli yönleriyle incelemeliyiz.

Sanayi alanında kapitalist saldırı doğrudan ekonomik krizin etkilerinden yararlanır. Kriz başlar; işsizlik vardır. İşçilerin bir kısmı işten çıkarılmak zorunda kalır ve işverenler sendika liderlerini ve daha aşırı unsurları fabrikalardan atarak durumdan faydalanır. Endüstriyel kriz, işverenlere ücretleri düşürmek ve fabrika işçilerinin daha önce onları vermeye zorladığı disiplin ve ahlaki tavizleri iptal etmek için iyi bir bahane sağladı. İtalya’da bu krizin başlangıcında, işçilere karşı mücadelede başı çeken ve her bir sanayi sektörünü kendi disiplinine tabi tutan bir işveren sınıfı birliği olan Genel Sanayi Konfederasyonu kuruldu.

Büyük şehirlerde işçi sınıfına karşı en başından itibaren şiddet kullanarak saldırıya geçemezsiniz. Kentli işçiler genellikle önemli bir kitle oluşturur. Kolaylıkla çok sayıda bir araya gelebilir ve ciddi bir direniş gösterebilirler. Bu nedenle proletaryayı esasen sendikal karakterli mücadelelere kışkırtma eğilimi olmuştur; ekonomik krizin en şiddetli aşamasında olması ve işsizliğin hala artıyor olması nedeniyle genellikle kaybettikleri mücadeleler. Sanayi alanındaki ekonomik mücadelelerin zaferle sonuçlanmasının tek yolu, sendikal alandaki faaliyetin devrimci alana aktarılması ve gerçek anlamda komünist bir siyasi partinin diktatörlüğüne dönüştürülmesiydi. Ancak Sosyalist Parti böyle bir şey değildi. Belirleyici anda, İtalyan proletaryasının eylemine devrimci bir önderlik etmekten aciz olduğunu kanıtladı. İtalyan sendikal örgütlerinin işçilerin koşullarını iyileştirme mücadelesindeki büyük başarılar dönemi, yerini grevlerin işçi sınıfı açısından savunma grevlerine dönüştüğü ve yenilgilerin günün düzeni haline geldiği yeni bir döneme bıraktı.

İtalya’daki devrimci hareket içinde tarımsal sınıflar (esas olarak tarım emekçileri, ancak tamamen proleterleşmemiş tabakalar da dahil olmak üzere) çok önemli olduğundan, egemen sınıflar Kızıl örgütlerin kırsal bölgelerde edindiği nüfuzla mücadele etmenin bir yolunu aramak zorunda kaldılar. İtalya’nın önemli bir bölümünde, özellikle de Po vadisinin en önemli tarımsal bölgelerinde, proletaryanın ya da her halükarda tarım emekçisi gruplarının yerel diktatörlüğüne çok benzeyen bir durum hüküm sürüyordu. Sosyalist Parti tarafından 1920 sonunda ele geçirilen komünler, tarım burjuvazisine ve orta sınıflara yerel vergiler dayatma politikası izledi. Gelişen sendikalarımız, önemli kooperatif örgütlerimiz ve Sosyalist Parti’nin çok sayıda seksiyonu vardı. Ve hareketin reformistlerin elinde olduğu yerlerde bile, kırsal bölgelerdeki işçi sınıfı hareketi kesinlikle devrimci bir duruş benimsedi. Hatta işverenler, sendikal mücadelenin kendilerine dayattığı anlaşmaları yerine getireceklerine dair bir tür garanti olarak para yatırmak zorunda kaldılar. Böylece tarım burjuvazisinin artık mülklerinde yaşayamadığı ve şehirlere sığınmak zorunda kaldığı bir durum ortaya çıktı.

Ancak İtalyan sosyalistler, özellikle boşaltılan toprakların işgali ve küçük kiracı çiftçilerin savaştan sonra küçük mülk sahibi olmak için toprak edinme eğilimleri konusunda bir dizi hata yaptılar. Reformist örgütler bu küçük çiftçileri, deyim yerindeyse, tarım işçileri hareketinin serfleri olarak kalmaya zorladı; bu koşullar altında faşist hareket önemli bir destek bulabildi.

Tarımda, temel sendikal mücadeleler zemininde toprak sahiplerinin başarılı bir karşı saldırı yürütmesine olanak tanıyacak kadar yaygın işsizlikle bağlantılı bir kriz yoktu. Bu nedenle faşistler, kırsal mülk sahibi sınıftan destek alarak ve Sosyalist Parti ile reformist örgütlerin hatalarının tarımsal orta sınıflar arasında yarattığı hoşnutsuzluğu istismar ederek fiziksel şiddet, silahlı kaba kuvvet yöntemlerini uygulamaya başladılar. Faşizm aynı zamanda genel durumdan ve küçük burjuvanın tüm katmanlarına yayılan, küçük esnafı, küçük mülk sahiplerini ve savaşın ihtişamının ardından hayal kırıklığına uğrayan terhis olmuş askerleri ve eski subayları etkileyen, giderek artan bir halsizlik ve hoşnutsuzluktan da yararlandı. Tüm bu unsurlar değirmene su taşıyordu ve bir kez askeri oluşumlar halinde örgütlendikten sonra, İtalya’nın kırsal bölgelerindeki Kızıl örgütleri yok etme hareketi başlayabilirdi.

Faşizm tarafından kullanılan yöntemler oldukça tuhaftır. Savaş sonrası toplumda kendilerine bir yer bulamayan tüm terhis edilmiş unsurları bir araya getirdikten sonra, onların askeri deneyimlerinden sonuna kadar yararlandı ve askeri örgütlerini büyük sanayi şehirlerinde değil, Bologna ve Floransa gibi İtalyan tarım bölgelerinin başkentleri olarak kabul edilebilecek şehirlerde kurmaya başladı. Ve bu amaçla (göreceğimiz gibi) devlet yetkilileri tarafından desteklenecektir. Faşistler silahlara, ulaşım araçlarına sahiptirler, yasaların dokunulmazlığından yararlanırlar ve henüz devrimci rakipleri kadar kalabalık olmadıkları yerlerde bile bu elverişli koşullardan yararlanırlar.

"Cezalandırma seferleri" için hareket tarzı bir şekilde aşağıdaki gibidir. Ülkedeki küçük bir yeri işgal ederler, proleter örgütlerin merkezlerini tahrip ederler, belediye meclisini süngü zoruyla istifaya zorlarlar ve kendilerine karşı çıkanlara saldırır ya da öldürürler ya da en iyi ihtimalle onları bölgeyi terk etmeye zorlarlar. Yerel işçiler, polis tarafından desteklenen böylesi bir silahlı güç yoğunluğuna karşı koyacak güçte değildir. Daha önce proleter güçlere karşı koymaya cesaret edemeyen yerel faşist gruplar şimdi üstünlüğü ele geçirmiştir çünkü yerel işçiler ve köylüler terörize edilmiştir ve faşist seferin daha büyük sayılarla geri dönebileceği korkusuyla herhangi bir eylemde bulunmaktan çekinmektedirler.

Faşizm böylece İtalyan siyasetinde hakim bir konum elde etmek için bir tür bölgesel harekata girişir, bu tür harekatların harita üzerinde izi çok iyi sürülebilir. Faşist kampanya, Eylül-Ekim 1922’de sosyalist bir yönetimin kurulduğu ve bunun sonucunda kızıl güçlerin harekete geçtiği Bologna’da başladı. Birkaç olay meydana geldi: belediye meclisi toplantısı dışarıdan gelen bir provokasyonla dağıtıldı. Burjuva azınlık tarafından işgal edilen sıralara, muhtemelen ajan-provokatörler tarafından ateş açıldı. Bu olaylar faşistlerin ilk büyük darbesine yol açtı. Bu noktadan sonra militan gericilik ülke geneline yayıldı, proleter kulüpleri ateşe verdi ve liderlerine kötü muamelede bulundu. Polisin ve yetkililerin tam desteğiyle şehirleri ele geçirdiler. Terör, tarihi 21 Kasım 1920’de, Bologna Belediye Meclisi’nin yetkilerini üstlenmesinin şiddet yoluyla engellendiği Bologna’da başladı.

Faşizm Bolonya’dan itibaren burada ayrıntılı olarak özetlemeyeceğimiz bir rota izledi; coğrafi olarak iki yöne gittiğini söylemek yeterlidir: bir yandan Kuzey-Batı’nın sanayi üçgenine, yani Milano, Torino ve Cenova’ya doğru, diğer yandan da Başkenti kuşatmak ve kuşatma altına almak için Toskana’ya ve İtalya’nın merkezine doğru. İtalya’nın güneyinin, büyük bir sosyalist hareketten daha fazla faşist bir hareket doğurma kapasitesine sahip olmadığı en başından beri açıktı. Faşizm o kadar az burjuvazinin geri kalmış kesiminin bir hareketidir ki, ilk olarak Güney İtalya’da değil, proleter hareketin daha gelişmiş ve sınıf mücadelesinin daha belirgin olduğu bölgelerde ortaya çıkmıştır.

Bu gerçekler temelinde, Faşist hareketi nasıl yorumlamalıyız? Sadece bir tarım hareketi midir? Hareketin kırsal bölgelerde ortaya çıktığını söylerken kastettiğimiz hiç de bu değildi. Faşizm, burjuvazinin belirli bir kesiminin bağımsız hareketi, tarımsal çıkarların sanayi kapitalistlerine karşı örgütlenmesi olarak değerlendirilemez. Dahası Faşizm, şiddet eylemlerini kırsal bölgelerle sınırladığı illerde bile siyasi ve askeri örgütlenmesini şehirlerde oluşturmuştur.

Faşistlerin 1921 seçimlerine katıldıktan sonra bir parlamento grubu oluşturduklarını gördük, ancak bu durum Faşistlerden bağımsız bir tarım partisinin kurulmasını engellemedi. Birbirini izleyen olaylar sırasında, sanayi işverenlerinin Faşistleri desteklediğini gördük. Yeni durumda belirleyici bir faktör, Genel Sanayi Konfederasyonu’nun yeni kabinenin kurulmasını Mussolini’ye emanet eden son bildirisi olmuştur. Ancak bu açıdan daha çarpıcı bir olgu, Faşist sendikalizmin ortaya çıkmasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, Faşistler, sosyalistlerin hiçbir zaman kendilerine ait bir tarım politikasına sahip olmamasından ve kırsal kesimde tamamen proleter olmayan bazı unsurların sosyalistlerinkine karşıt çıkarlara sahip olmasından yararlandılar. Faşizm, şiddetin en acımasız biçimlerini kullanmaya alışkın silahlı bir hareket olmasına rağmen, bu yöntemleri demagojinin en alaycı yöntemleriyle birlikte kullanmayı ve köylüler ve hatta tarım işçileri arasında sınıf örgütlenmeleri yaratmayı biliyordu. Belli bir anlamda toprak ağalarına bile karşı çıktı. Faşistler tarafından yönetilen sendikal mücadelelerde kullanılan yöntemlerin Kızıl örgütler tarafından kullanılan yöntemlerle belirgin benzerlikler gösterdiği örnekler vardır. Zor ve terör kullanarak işleyen bu Faşist sendikalizmi bir anti-kapitalist mücadele biçimi olarak değerlendiremeyiz, ancak diğer yandan Faşizmin özellikle tarım işverenlerinin bir hareketi olduğu sonucuna da varamayız.

Gerçekte Faşizm, egemen sınıfın, her türlü aracı emrinde tutabilen ve daha geniş hedefleri doğrultusunda tarım ve sanayideki çeşitli işverenlerin her türlü kısmi ve yerel çıkarını boyunduruk altına alabilen büyük ve üniter bir hareketidir.

Proletarya, iktidarı ele geçirmek için tek bir üniter örgütte bir araya gelmenin gerekliliğini ve bu amaç uğruna şu ya da bu grubun acil çıkarlarını feda etme ihtiyacını doğru bir şekilde anlamadı; uygun an geldiğinde bu sorunu çözemedi. İtalyan burjuvazisi bu durumdan, aynı şeyi kendi sınıfı adına yapmaya çalışarak yararlandı. Egemen sınıf, kendi iktidarını savunacak, tamamen kendi kontrolü altında olacak ve dolayısıyla kapitalist, anti-proleter saldırının tek bir planını takip edecek bir örgüt inşa etti.

Faşizm bir sendikal örgüt yarattı. Neden mi? Sınıf mücadelesinde yer almak için mi? Asla! Faşizmin yarattığı sendikal hareketin parolası şu şekilde özetlenebilir: tüm ekonomik çıkar grupları örgütlenme hakkına sahiptir; işçiler, köylüler, iş adamları, kapitalistler, toprak sahipleri vb. birlikler kurabilir; hepsi aynı ilkeye göre örgütlenebilir: tüm örgütlerin sendikal faaliyeti ulusal çıkara, ulusal üretime, ulusal prestije vb. tabi olmalıdır. Bu sınıf işbirliğinden başka bir şey değildir, sınıf mücadelesi değildir. Tüm çıkarlar kendinden menkul bir ulusal birliğe yöneliktir. Bu ulusal birlik, burjuva devletinin ve kurumlarının karşı devrimci muhafazasından başka bir şey değildir.

Faşizmin doğuşunun üç ana faktöre atfedilebileceğine inanıyoruz: Devlet, kapitalist sınıf ve orta sınıf. Bunların en başında devlet gelmektedir. İtalya’da devlet aygıtı Faşizmin kuruluşunda önemli bir rol oynamıştır. İtalya’da birbirini izleyen hükumet krizlerine ilişkin raporlar, İtalyan kapitalist sınıfının, basit bir ana darbenin onu devirmek için yeterli olacağı kadar istikrarsız bir devlet aygıtına sahip olduğu düşüncesine yol açmıştır. Durum böyle değildir. İtalyan burjuvazisinin Faşist örgütü kurabilmiş olması, devlet aygıtının ne kadar sağlam olduğunun bir ölçüsüdür.

Savaştan hemen sonraki dönemde İtalyan Devleti, açık nedeni terhis olan bir kriz yaşadı; savaşa katılmış olan herkes aniden iş gücü piyasasına atıldı. Bu kritik noktada, daha önce yabancı düşmana karşı direnmek için en üst düzeyde örgütlenmiş olan devlet makinesi, aniden kendisini iç devrime karşı kapitalist çıkarları savunacak bir aygıta dönüştürmek zorunda kaldı. Bu burjuvazi için çok büyük bir sorundu; ne teknik ne de askeri bir şekilde çözülebilecek, ancak siyasi yollarla çözülmesi gereken bir sorun. Savaş sonrası dönemin radikal hükumetlerinin doğuşunu görüyoruz: Nitti ve Giolitti’nin iktidara gelişi.

Aslında bu iki politikacının politikaları faşizmin sonraki zaferini kaçınılmaz kılmıştır. Her şeyden önce işçi sınıfına taviz vermek gerekiyordu; tam da devlet mekanizmasının sağlamlaştırılması gerektiği anda Faşizm sahneye çıktı; ve Faşizmin savaş sonrası hükumetleri devrimcilere karşı geri adım atmakla suçlaması tam bir demagojiydi. Aslına bakılırsa, Faşist zafer tam da savaş sonrası ilk bakanlıklar sayesinde mümkün oldu. Nitti ve Giolitti işçi sınıfına birkaç taviz verdiler. Sosyalist Parti’nin bazı talepleri - terhis, demokratik bir rejim ve asker kaçakları için af - kabul edildi. Bu çeşitli tavizler, devlet aygıtını sağlam bir temel üzerinde yeniden kurmak için zaman kazanmak amacıyla verildi. Nitti, Guardia Regia’yı, yani "Kraliyet Muhafızları "nı kurdu; bu örgüt polis tipinden ziyade yeni bir askeri tipti. Reformistlerin yaptığı en büyük hatalardan biri, bunu temel bir sorun olarak görmemeleriydi; oysa bu, devletin ikinci bir ordu kurmasına karşı bir protesto olarak, tamamen anayasal bir mesele olarak ele alınabilirdi. Sosyalistler Nitti’de bir Sol Hükumet içinde işbirliği yapabilecekleri bir adam görerek bu noktayı kavrayamadılar. Bu, Parti’nin İtalyan siyasetinin gidişatını görmekteki yetersizliğinin bir başka kanıtıydı.

Nitti’nin başlattığı işi Giolitti tamamladı. Giolitti’nin kabinesinin bir üyesi olan Savaş Bakanı Bonomi, terhis edilmiş subayları yeni doğmakta olan hareketin emrine vererek Faşizmin başlangıcını teşvik etti; sivil hayata yeniden girmiş olsalar da ordudan aldıkları maaşların büyük bir kısmını almaya devam eden subaylar. Devlet aygıtı olabildiğince büyük ölçüde Faşistlerin emrine verildi ve bir ordunun kurulması için gerekli tüm malzeme sağlandı.

İşgaller sırasında Giolitti hükumeti, silahlı proletaryanın fabrikaların kontrolünü ele geçirdiğini ve tarım proletaryasının devrimci saldırısının dürtüsüyle toprağı ele geçirme yolunda ilerlediğini çok iyi biliyordu. Karşı-devrimci güçler hazır olmadan savaşı kabul etmenin büyük bir hata olacağını fark etti. Hükumet, bir gün proleter hareketi yok edecek gerici güçleri hazırlarken, Genel İşçi Federasyonu’nun (o zamanlar Sosyalist Parti üyesi olan) hain liderlerinin manevralarını kullanabileceklerini biliyorlardı. Hükumet, bırakın uygulanmasını, hiçbir zaman oylanmamış olan İşçi Denetimi Yasasını kabul ederek burjuva devletini kurtarmayı başardı.

Proletarya atölyeleri ve toprak mülklerini ele geçirmişti ama Sosyalist Parti bir kez daha sanayi ve tarım işçilerinin birleşik eylemini sağlayamadı. İşte tam da bu birleşik eylemi sağlayamama durumu, efendi sınıfın karşı devrimci birliği sağlamasına ve böylece bir yandan sanayi işçilerini, diğer yandan da tarım işçilerini yenilgiye uğratmasına olanak tanımıştır. Gördüğümüz gibi, devlet Faşist Hareketin gelişiminde başrolü oynamıştır.

Nitti, Giolitti ve Bonomi hükumetlerinden sonra Facta Kabinesi geldi. Bu kabinenin görevi, Faşizmin bölgesel ilerleyişi sırasında tam bir hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini gizlemekti. Ağustos 1922’deki grev sırasında işçilerle Faşistler arasında sert mücadeleler patlak verdi ve Faşistler hükumet tarafından açıkça desteklendi. İşçilerin bir hafta boyunca süren çatışmalardan sonra yenilmediği ve eski şehirdeki evlerinde barikat kurarak Faşist güçlerin tam mevzilenmesine rağmen silahlı savunma yaptıkları Bari örneğini verebiliriz. Faşistler arkalarında çok sayıda kayıp bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Peki Facta hükumeti ne yaptı? Gece boyunca eski kenti binlerce asker, yüzlerce Carabinieri ve Kraliyet Muhafızı ile kuşattılar ve kuşatma emri verdiler. Limandan bir torpido botu evleri bombaladı; makineli tüfekler, zırhlı arabalar ve tüfekler harekete geçti. Uykularında şaşıran işçiler bozguna uğratıldı; Camera del Lavoro, yani İşçi Odası işgal edildi. Ülkenin her yerinde durum aynıydı. Faşizmin işçiler tarafından geri püskürtüldüğü her yerde devletin gücü devreye girdi; direnen işçiler vuruldu; meşru müdafaadan başka hiçbir suçu olmayan işçiler tutuklanıp mahkum edilirken, sayısız suç işledikleri genel olarak bilinen Faşistler hakimler tarafından sistematik olarak beraat ettirildi.

Dolayısıyla, devlet birincil faktördür. Faşizmin gelişmesindeki ikinci faktör, daha önce de belirtildiği gibi, büyük burjuvazidir. Sanayi, finans ve ticaret kapitalistlerinin ve büyük toprak sahiplerinin, işçilere yönelik saldırılarını destekleyecek mücadeleci bir örgütün oluşturulmasında açık bir çıkarı vardı.

Ancak üçüncü faktör, faşist iktidarın doğuşunda daha az önemli olmayan bir rol oynar. Devletin yanında illegal gerici bir örgüt kurmak için, egemen sınıfın en üst kademelerine mensup olanlar dışındaki unsurları da bünyeye katmak gerekir. Bu tür unsurlar, orta sınıfın daha önce bahsettiğimiz kesimlerine yönelerek ve onların çıkarlarını savunarak onlarla ittifak kurmaya çalışarak elde edilir. Faşizmin yapmaya çalıştığı ve kabul edelim ki başardığı da buydu. Proletaryaya en yakın tabakalardan, savaşın etkilerinden muzdarip olanlar arasından, küçük burjuvalardan, yarı burjuvalardan, esnaf ve tüccarlardan ve hepsinden önemlisi, Faşizme bağlanarak kendilerini ahlaki olarak kurtarma gücü bulan ve proletaryaya karşı mücadelenin ’togasını giyerek’ en fanatik vatanseverliğe ve emperyalizme abone olan burjuva gençliği arasındaki entelektüel unsurlardan adam devşirdiler. Faşizme hatırı sayılır sayıda akın eden ikinci unsurlar, onun askeri olarak örgütlenmesine olanak tanıyacaktı.

Bu üç faktör, hasımlarımızın bizi vahşeti ve acımasızlığı bakımından eşi benzeri olmayan, ancak yine de - ve bunu kabul etmemiz gerekir - iyi örgütlenmiş ve son derece yetenekli siyasi liderlere sahip bir hareketle karşı karşıya bırakmasına izin verdi. Sosyalist Parti doğmakta olan Faşizmin önemini hiçbir zaman anlayamadı. Avanti! burjuvazinin ne planladığını ya da işçi sınıfı liderlerinin suç teşkil eden hatalarının bu planlara nasıl yardımcı olacağını hiçbir zaman anlamadı. Mussolini’nin adını anmaktan bile hoşlanmıyorlardı, çünkü bu onun reklamını yapıyordu!

Gördüğümüz gibi, Faşizm yeni bir siyasi doktrin değildir. Bununla birlikte, güçlü bir siyasi ve askeri örgütlenmeye sahiptir ve gazetecilik yeteneği ve eklektizmle yürütülen hatırı sayılır bir basına sahiptir. Fikirleri ve programı yoktur, ancak şimdi devletin dümenine geçtiğine ve kendisini somut sorunlarla karşı karşıya bulduğuna göre, İtalyan ekonomisini örgütlemekle ilgilenmek zorunda kalmıştır. Ve olumsuz faaliyetlerden olumlu faaliyetlere geçişte, örgütlenmelerinin gücüne rağmen, zayıflıklarını göstereceklerdir.


Faşist Programi

Faşist hareketin doğuşunu etkileyen tarihsel ve toplumsal faktörleri inceledik. Şimdi Faşist ideolojiyi ve çeşitli taraftarlarını kendisine çekmek için kullanılan programı tartışacağız.

Eleştirimiz bizi, Faşizmin burjuva siyasetinin ideolojisine ve geleneksel programına yeni bir şey eklemediği sonucuna götürmektedir. Faşizmin üstünlüğü ve özgünlüğü örgütlenmesinde, disiplininde ve hiyerarşisinde yatmaktadır. Ancak olağanüstü askeri yeteneklerine rağmen, Faşizm hala çözemediği çetrefilli bir sorunla baş başa kalmıştır: ekonomik kriz devrimci bir yükselişin nedenlerini sürekli olarak ön planda tutarken, Faşizm burjuva ekonomik makinesini yeniden örgütlemekten acizdir. Kapitalist sistemin ekonomik anarşisinin üstesinden asla gelemeyecek olan faşizmin, siyasi anarşiye karşı, siyasi bir parti olarak burjuva sınıf örgütlenmesinin anarşisine karşı mücadele olarak tanımlayabileceğimiz bir başka tarihsel görevi daha vardır. İtalyan egemen sınıfının farklı katmanları her zaman sağlam bir şekilde örgütlenmiş partilere dayanmayan ve kendi aralarında mücadele eden siyasi ve parlamenter gruplar oluşturmuştur. Kariyer sahibi politikacıların önderliğinde, bu gruplar arasında özel ve yerel çıkarlar etrafında yaşanan rekabet, parlamento koridorlarında her türlü entrikaya yol açmıştır. Karşı-devrimci saldırı, egemen sınıfı toplumsal mücadele ve hükumet politikası alanında güçlerini birleştirmeye zorlamıştır. Faşizm bunun gerçekleşmesidir. Kendisini tüm geleneksel burjuva partilerinin üzerinde konumlandırarak, onları yavaş yavaş üye kaybına uğratmakta, işlevlerini değiştirmekte ve -proleter hareketin hataları sayesinde- orta sınıfların siyasi gücünü ve insan malzemesini sömürmeyi başarmaktadır. Ancak kendisini pratik bir ideoloji ve geleneksel burjuva siyasetinin ötesine geçen bir sosyal ve idari reform programı ile donatmayı asla başaramayacaktır; bu siyaset daha önce binlerce kez boşa çıkmıştır.

Faşist doktrinin eleştirel kısmının büyük bir değeri yoktur. Anti-sosyalist ve aynı zamanda anti-demokratiktir. Anti-sosyalizm söz konusu olduğunda, Faşizmin anti-demokratik güçlerin hareketi olduğu açıktır. Bu nedenle kendisini tüm sosyalist ve yarı-sosyalist eğilimlere karşı ilan etmesi doğaldır. Bununla birlikte, özel mülkiyet sistemine ilişkin yeni bir gerekçe sunamamakta ve Rusya’da komünizmin başarısızlığına ilişkin eski klişeyi tekrarlamaktan mutlu görünmektedir. Demokrasiye gelince, devrimci ve ulus karşıtı eğilimlerle mücadelede başarısız olduğu için faşist devletin önünü açması gerekiyordu. Ancak bu sadece boş bir ifadedir.

Faşizm, aristokratlara, din adamlarına, yüksek sivil ve askeri memurlara dayanarak, anayasal monarşinin demokrasisini monarşik bir despotizmle değiştirmek isteyen sağ kanat burjuvazinin bir eğilimi değildir. Gerçekte faşizm karşı-devrimci mücadelesini burjuvazinin tüm bileşenlerinin ittifakı yoluyla yürütür ve bu nedenle demokratik kurumları yok etmesi kesinlikle gerekli değildir. Marksist bakış açısından, demokratik sistemin egemen sınıfın proletarya üzerindeki tahakkümünü gizlemek için dikilmiş sahte güvencelerden oluşan bir iskeleden başka bir şey olmadığını iyi bildiğimiz için, bu gerçeğin hiçbir şekilde paradoksal olarak değerlendirilmesine gerek yoktur.

Faşizm hem gerici şiddeti hem de liberal burjuvazinin kapitalist çıkarların üstünlüğünü güvence altına alırken proletaryayı her zaman aldattığı demagojik safsataları kullanır. Faşistler, liberal demokrasinin sözde eleştirisinden, yurtsever fanatizmden ve halkın tarihsel misyonu anlayışından esinlenen pozitif anlayışlarını formüle etmeye geçtiklerinde, bunu ’İtalya’ adı verilen sahte zaferler ülkesinin gerçek bir toplumsal eleştirisiyle kolayca açığa çıkarılabilecek tarihsel bir efsaneye dayandırmaktadırlar. Kalabalığı etkileme yöntemlerinde, burjuva demokrasisinin klasik duruşunun taklidinden başka bir şey görmüyoruz: tüm çıkarların daha yüksek ulusal çıkara tabi kılınması gerektiği söylendiğinde, bu sadece sınıfların işbirliği ilkesinin desteklenmesi gerektiği anlamına gelirken, pratikte burjuva kurumlarını proletaryanın devrimci saldırılarına karşı korumanın bir aracıdır. Liberal demokrasi her zaman böyle ilerlemiştir.

Faşizmin orijinal özelliği, burjuva hükumet partisini örgütlemesinde yatmaktadır. İtalyan Parlamentosu’ndaki siyasi olaylar, burjuva devletinin öyle şiddetli bir krize girdiği izlenimini yarattı ki, tek bir itiş kakış onu yıkmaya yetecekti. Gerçekte bu, burjuva hükumet sisteminde, akut bir kriz sırasında etkili bir karşı devrimci mücadele yürütmeyi başaramayan eski siyasi grupların ve geleneksel İtalyan siyasi liderlerinin iktidarsızlığının yol açtığı bir krizdi. Faşizm, devlet makinesinin başı rolünü üstlenebilecek bir organ inşa etti. Ancak Faşistler, olumsuz anti-proleter kampanyalarının yanı sıra olumlu bir program ve ülkenin ekonomik yaşamının ve devlet yönetiminin yeniden örgütlenmesi için somut öneriler ortaya koymaya çalıştıklarında, yapabildikleri tek şey demokrasi ve sosyal-demokrasi gibi basmakalıp lafları tekrarlamak oldu. Bize orijinal ve koordineli bir programa dair hiçbir kanıt sunmadılar. Örneğin, her zaman Faşist programın devlet bürokrasisinin azaltılmasını savunduğunu ve bakan sayısının azaltılmasıyla başlayıp idarenin tüm kollarına yayıldığını söylediler. Bununla birlikte, Mussolini’nin genellikle Başbakana tahsis edilen özel demir yolu vagonundan vazgeçtiği doğruysa da, yandaşlarına iş yaratmak için kabinedeki bakanların ve müsteşarların sayısını arttırmıştır.

Faşizm, geçici olarak cumhuriyetçilikle flört ettikten sonra, en katı ve sadık monarşizme geri döndü; parlamenter yolsuzluğa karşı çıktıktan sonra, şimdi geleneksel parlamenter prosedürü tamamen kabul etti.

Kısacası faşizm, saf gericiliğin eğilimlerini benimseme konusunda o kadar az eğilim göstermiştir ki, sendikalizme bolca yer bırakmıştır. Doktrinlerini formüle etme çabalarının gülünçlüğe vardığı 1921’deki Roma kongreleri sırasında, Faşist sendikalizmi ağırlıklı olarak işçilerin entelektüel kategorilerinin bir hareketi olarak nitelendirmeye bile çalıştılar. Ancak bu kendinden menkul teorik yönelimin yalan olduğu acı gerçeklik tarafından fazlasıyla kanıtlandı. Faşizm, sendikal kategorilerini fiziksel şiddet kullanımına ve (devrimci sendikaları parçalamak amacıyla işverenler tarafından onaylanan) "kapalı dükkan" uygulamasına dayandırarak, gücünü emeğin teknik uzmanlaşmasının daha yüksek olduğu örgütlere yaymayı başaramamıştır. Yöntemleri, tarım işçileri ve vasıflı kent işçilerinin belirli kesimleri, örneğin liman işçileri arasında bazı başarılara ulaştı, ancak proletaryanın daha ileri ve zeki kesimleri arasında başarılı olamadı. Büro çalışanlarının ve zanaatkarların sendikal örgütlenmesine yeni bir itki bile sağlamamıştır. Faşist sendikalizmin gerçek bir içeriği yoktur.

Faşizmin programı ve ideolojisi, burjuva ve küçük burjuva fikir ve taleplerin karışık bir karışımını içerir ve proletaryaya karşı sistematik şiddet kullanımı, sosyal demokrasi tarafından kullanılan oportünist yöntemleri kullanmasını engellemez. Bu durum, politikalarına bir süre için anti-Faşist ilkelerin ve Faşistlere karşı bir burjuva-proleter koalisyon hükumetinin kurulabileceği yanılsamasının hakim olduğu, ancak bugün muzaffer Faşizmin arkasında toplanan İtalyan reformistlerinin tutumunda görülmektedir. Bu yakınlaşma hiç de paradoksal değildir; belirli bir dizi koşuldan kaynaklanmaktadır ve birçok şey onu son derece öngörülebilir kılmaktadır. Örneğin d’Annunzio hareketi bir yandan Faşizmle bağlantılıdır ama diğer yandan da Fiume Anayasasından kaynaklanan ve proleter ve hatta sosyalist temellere dayandığını iddia eden bir program temelinde işçi sınıfı örgütlerine hitap etmeye çalışmaktadır.


Son Olaylar

Faşist olguyla ilgili diğer önemli noktalara da değinmek isterdim ancak zamanım azalıyor. Rapor tartışıldığında diğer İtalyan yoldaşlar boşlukları doldurabileceklerdir. Sorunun duygusal yanını bilerek atladım ve İtalyan işçi ve komünistlerin yaşadığı acılara değinmedim çünkü bunun sorunun temel yönü olduğunu düşünmedim.

Şimdi Kongre’nin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeyi beklediği bir konu olan İtalya’daki son olaylara dönmeliyim.

Delegasyonumuz İtalya’yı son olaylar meydana gelmeden önce terk etti ve şu ana kadar bu olaylar hakkında doğru dürüst bilgi alamadı. Dün gece, Merkez Komite tarafından görevlendirilen bir yoldaş buraya geldi ve bize gerekli bilgileri verdi. Aldığımız haberlerin iyi niyetli olduğuna kefilim ve bunları sizin önünüze koyacağım.

Facta Hükumeti, daha önce de belirtildiği gibi, Faşistlerin politikalarını çok geniş bir ölçekte yürütmelerine olanak sağlamıştır. Buna sadece bir örnek vereceğim: Bu dönemde birbirini izleyen hükumetlerde güçlü bir şekilde temsil edilen Katolik-köylü İtalyan Halk Partisi’nin, Faşistlerin söz konusu partinin örgütlerine, üyelerine ve kurumlarına karşı kampanyalarını sürdürmelerini engellemediği bir gerçektir. Mevcut hükumet, tek faaliyeti iktidarı ele geçirmek için Faşist saldırıyı desteklemekten ibaret olan sahte bir hükumetti; bu saldırıyı tamamen bölgesel ve coğrafi olarak tanımlamıştık. Aslında hükumet faşist darbe için zemin hazırlıyordu. Ancak durum hızla değişiyordu. Başka bir bakanlık krizi ortaya çıktı. Facta’nın istifası için çağrılar yapılıyordu. Önceki seçimler Parlamento’da geleneksel burjuva partilerinin eski yöntemlerini kullanarak çoğunluğu sağlamayı imkansız kılan bir durum yaratmıştı. İtalya’da "güçlü Liberal Parti "nin iktidarda olduğunu söylemeye alışmıştık ama aslında bu parti kelimenin gerçek anlamında bir parti değildi. Hiçbir zaman gerçek bir Parti olarak var olmamıştı, parti örgütü yoktu ve aslında Kuzey ve Güney’deki belirli politikacılar ile profesyonel politikacılar tarafından maniple edilen sanayi ve tarım burjuvazisinin hizipleri etrafında gruplaşmış kişisel kliklerin bir araya gelmesinden ibaretti. Bu gevşek parlamenterler topluluğu aslında her parlamenter kombinasyonun çekirdeğini oluşturuyordu.

Faşizm, bu duruma bir son vermek ya da çok ciddi bir iç kriz yaşamak arasında seçim yapmak zorunda olduğu bir noktaya gelmişti. Örgütlenme sorunu da dikkate alınmak zorundaydı. Faşist hareketin ihtiyaçlarını karşılayacak ve onu mali açıdan ayakta tutacak araçlar bulunmalıydı. Bu araçlar büyük ölçüde işveren sınıfı ve öyle görünüyor ki yabancı hükumetler tarafından sağlandı. Fransa, Mussolini grubuna para verdi. Fransız Hükumetinin gizli bir oturumunda, 1915 yılında Mussolini’ye verilen önemli miktarda parayı içeren bir bütçe görüşülmüştür. Bu ve benzeri belgeler Sosyalist Parti’nin dikkatini çekti ancak bu konuda bir şey yapamadılar çünkü Mussolini’nin işinin çoktan bittiğine karar vermişlerdi. İtalyan Hükumeti de, örneğin askerlerinin demir yollarını ücretsiz kullanmasına izin vererek Faşistlerin işini kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte, liderleri iktidarı almamaya karar vermiş olsalardı, Faşist hareketin yaptığı muazzam harcamalar göz önüne alındığında, çok zor bir durumda kalacaklardı. Başarının kesinliğine rağmen bir sonraki seçimlere kadar beklemeyi göze alamazlardı.

Faşistler zaten güçlü bir siyasi örgüte sahipler. Şimdiden 300,000 üyeleri var, ancak bunun düşük bir tahmin olduğunu söyleyeceklerdir. Sadece demokratik yollarla bile kazanabilirlerdi ancak süreci hızlandırmak zorundaydılar ve hızlandırdılar da. 24 Ekim’de Napoli’de bir Ulusal Faşist Konsey toplandı. Burjuva basını tarafından aktif bir şekilde duyurulan bu olayın, dikkatleri "Hükumet Darbesi "nden başka yöne çekmek için yapılan bir manevra olduğunu artık biliyoruz. Belirli bir anda kongre üyelerine şöyle denildi: "Tartışmalarınızı kısa kesin, yapacak daha önemli işler var, herkes görevinin başına"! Faşist seferberlik başlamıştı. 26 Ekim’di. Başkentte her şey sakindi. Facta istifa etmeyeceğini ya da en azından normal prosedüre uygun olarak bir kabine toplantısı düzenleyene kadar istifa etmeyeceğini açıklamıştı. Yine de, bu beyanına rağmen istifasını Kral’a sunacaktı. Yeni bir Hükumet kurulması için müzakereler başladı. Faşistler faaliyetlerinin merkezi olan Roma’ya doğru yürümeye başladılar (özellikle orta İtalya’da, özellikle de Toskana’da aktiflerdi). Bu iş onlara bırakıldı.

Salandra yeni bir hükumet kurmakla görevlendirildi ancak Faşistlerin tutumu nedeniyle bu görevi reddetti. Eğer bu aşamada görev Mussolini’ye verilmemiş olsaydı, faşistler liderlerinin istekleri dışında da olsa eşkıyalığa başlayabilir ve şehirlerde ve kırsal bölgelerde yıkıcı bir saldırıya geçebilirlerdi. Kamuoyu huzursuzluk belirtileri göstermeye başladı. Facta Hükumeti sıkıyönetim ilan etmekle tehdit etti. Sıkıyönetim usulüne uygun olarak ilan edildi ve bütün bir gün boyunca devlet güçleri ile Faşist güçler arasında bir çarpışma beklentisi vardı. Yoldaşlarımız böyle bir olasılık konusunda çok şüpheci kaldılar. Ve gerçekte Faşistler hiçbir yerde ciddi bir direnişle karşılaşmadılar. Yine de ordunun bazı kesimleri Faşistlere karşıydı: askerler onlarla savaşmaya hazırdı. Ancak subayların çoğunluğu Faşist yanlısıydı.

Kral sıkıyönetim ilanını imzalamayı reddetti. Bu, Faşistlerin Popolo D’Italia’da aşağıdaki şekilde belirtilen koşullarını kabul etmekle eşdeğer olacaktı: "Yasal bir çözüm elde etmek için Mussolini’den yeni bir kabine kurmasını istemek yeterlidir. Eğer bu yapılmazsa Roma’ya yürüyeceğiz".

Sıkıyönetim ilanının kaldırılmasından birkaç saat sonra Mussolini’nin Roma’ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Şehrin askeri savunması çoktan hazır hale getirilmiş, birlikler bölgede yoğunlaştırılmıştı; ancak artık müzakereler çoktan sona ermişti. 31 Ekim’de Faşistler tek bir kurşun bile atılmadan Roma’ya girdiler.

Bunun üzerine Mussolini, yapısını zaten bildiğiniz yeni bir hükumet kurdu. Faşist Parti Parlamento’da sadece 35 sandalyeye sahip olmasına rağmen, Hükumette mutlak çoğunluğa sahipti. Mussolini Konsey Başkanlığını, İç işleri ve Dış işleri Bakanlığı portföylerini kendisine ayırdı. Diğer önemli portföyler Faşist Parti üyeleri arasında paylaştırılmıştı.

Ancak geleneksel partilerden tam bir kopuş henüz gerçekleşmediğinden, hükumette Sosyal Demokrasinin, yani burjuva solunun iki temsilcisinin yanı sıra bazı sağ liberaller ve Giolitti’nin destekçilerinden biri de yer aldı. Monarşiyi temsilen Savaş Bakanlığı’nda General Diaz ve Deniz Kuvvetleri’nde Amiral Thaon de Revel bulunuyordu. Mecliste büyük ağırlığı olan Halk Partisi, Mussolini ile uzlaşmaya hazır olduğunu göstermiştir. Bu partinin resmi organlarının Roma’da toplanamayacağı bahanesiyle, Mussolini’nin tekliflerini kabul etme sorumluluğu, partinin bazı parlamenterlerinden oluşan gayri resmi bir meclise verildi. Mussolini’den birkaç taviz koparıldı ve halk partisinin basını, yeni hükumetin seçim sistemi aracılığıyla halkın temsil edilme şeklini gerçekten değiştirmediğini duyurabildi.

Hatta bu uzlaşma Sosyal Demokratları da kapsayacak şekilde genişletildi ve bir ara reformist sosyalist Baldesi’nin de kabineye katılacağı düşünüldü. Mussolini büyük bir kurnazlıkla teğmenlerinden biri aracılığıyla Baldesi’ye yaklaştı ve Baldesi görevi seve seve kabul edeceğini açıkladıktan sonra, Mussolini tüm olayı arkadaşlarından birinin kişisel bir démarche’ı olarak sundu... bu noktada Baldesi kabineye girmekten vazgeçti. Ve eğer Mussolini reformist Confederazione Generale del Lavoro’nun herhangi bir temsilcisini hükumette bulundurmuyorsa, bunun başlıca nedeni Kabinedeki sağcı unsurların buna karşı olmasıdır. Ancak şimdi CGL herhangi bir devrimci partiden bağımsız hale geldiği için, hala "Büyük Ulusal Koalisyonu "nda temsilcilerinden birinin olması gerektiğini düşünüyor.

Bu olaylarda geleneksel siyasi klikler ile egemen sınıfın çeşitli kesimleri, yani toprak sahipleri ile mali ve sınai kapitalistler arasında bir uzlaşma görüyoruz. Ve tüm bunlar, küçük burjuvaziden güçlü destek alan bir hareket tarafından yeni devlet rejiminde bir araya getirilmiştir.

Bize göre faşizm, ilk muzaffer proleter devrim olan Rus Devrimi’nin derslerinden yararlanmak da dahil olmak üzere, egemen sınıfların elindeki tüm araçları kullanarak iktidarı elde tutmanın bir yoludur. Ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan iktidar, yalnızca devlet güçleri tarafından sürdürülemez. Aynı zamanda birleşik bir parti, merkezi bir karşı-devrimci örgüt de olmalıdır. Faşist Parti, burjuvaziye göre, proletaryaya göre Rus Komünist Partisi gibidir - sağlam bir şekilde örgütlenmiş ve disipline edilmiş devlet makinesinin yönlendirilmesi ve kontrolü için bir organ. İtalya’daki Faşist Parti, siyasi ajanlarını devletin her önemli şubesinin içine yerleştirmiştir. Kapitalist çöküş döneminde devletin kontrolü için burjuva organıdır. Bence bu, Faşizmin ve İtalya’daki son olayların yeterli bir tarihsel yorumudur.

Yeni hükumetin ilk önlemleri, geleneksel kurumlarda köklü değişiklikler yapılmayacağını göstermektedir. Elbette mevcut durumun proleter ve sosyalist hareketin lehine olduğunu kastetmiyorum, ancak yine de Faşizmin liberal ve demokratik olarak sona ereceğini tahmin ediyorum. İşçi sınıfının demokratik hükumetlerden aldığı tek şey bildiriler ve vaatlerdir. Örneğin Mussolini Hükumeti basın özgürlüğüne saygı göstereceği konusunda bize güvence verdi. Ancak basının bu özgürlüğü hak etmesi gerektiğini de eklemeyi ihmal etmemiştir. Bu ne anlama geliyor? Bu, hükumetin basın özgürlüğüne saygı göstereceğine söz vermesine rağmen, militarist Faşist örgütlerinin, eğer isterlerse, Komünist gazeteleri susturmalarına izin vereceği anlamına gelmektedir. Nitekim bunun gerçekleştiği birkaç vaka olmuştur bile. Tersine, Faşist hükumet burjuva liberallere bazı tavizler vermiş olsa da, Mussolini’nin askeri örgütlerini atletizm derneklerine ya da benzer bir şeye dönüştüreceğine dair verdiği güvenceye fazla umut bağlayamayacağımızı kabul etmeliyiz (Mussolini tarafından verilen terhis emrine uymayı reddettikleri için düzinelerce Faşistin tutuklandığını duyduk).

Bu olayların proletarya üzerindeki etkisi ne olmuştur? Proletarya kendisini mücadelede önemli bir rol oynamama konumunda buldu ve neredeyse pasif bir şekilde davranmak zorunda kaldı. Komünist Parti söz konusu olduğunda, faşizmin zaferinin devrimci hareketin yenilgisiyle eşdeğer olduğunu her zaman biliyordu. Bugün faşist gericiliğe karşı gerçek bir saldırı başlatamayacağımız şüphe götürmez bir gerçek olduğuna göre, asıl soru Komünist Parti’nin taktiklerinin İtalyan proletaryasının savunması söz konusu olduğunda, savunma noktasından mümkün olan azami kazanımları elde edip edemediğidir. Eğer burjuvazi ve faşistler arasında bir uzlaşma yerine askeri bir çatışma, bir iç savaş olsaydı, proletarya genel grev için birleşik bir cephe yaratarak ve bazı başarılar elde ederek belirli bir rol oynayabilirdi. Ancak mevcut durumda proletarya eyleme katılamadı. Son olaylar ne kadar önemli olursa olsun, siyasi sahnedeki değişimin göründüğünden çok daha az ani olduğu gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir. Faşistlerin son darbesine kadar her gün bir dizi olay meydana gelmiştir. Devlet ile Faşistler arasındaki savaşa bir örnek olarak, Cremona’da altı kişinin öldüğü çatışmadan bahsetmek yeterli olacaktır. İşçiler sadece Roma’da savaştı; burada devrimci işçi sınıfı güçleri Faşistlerle çatıştı ve birçok kişi yaralandı. Ertesi gün Kraliyet Muhafızları işçi sınıfı mahallelerini işgal ederek her türlü savunma aracından yoksun bıraktı ve böylece Faşistlerin içeri girip işçileri soğukkanlılıkla vurmasını mümkün kıldı. İtalya’daki son mücadeleler arasında bu en kanlı olanıdır.

Komünist Parti bir Genel Grev önerdiğinde, Confederazione Generale del Lavoro proletaryayı devrimci grupların tehlikeli öğütlerine uymamaya çağırarak silahsızlandırdı. Tam da basınımızın görünmesinin engellendiği anda, Komünist Parti’nin feshedildiği söylentisini yaydılar.

Roma’da Partimize en çok zarar veren olay, Il Comunista’nın yazı işleri bürosunun Faşistler tarafından işgal edilmesiydi. 31 Ekim günü, şehir 100.000 Faşist tarafından işgal edilmişken, matbaaya tam gazete çıkarken bir grup Faşist tarafından girildi. Ofisinde bulunan genel yayın yönetmenimiz Yoldaş Togliatti hariç, tüm çalışanlar acil çıkışlardan çıkarak Faşistlerden kaçmayı başardı. Faşistler içeri girdi ve onu yakaladı. Cesurca Il Comunista’nın baş editörü olduğunu ilan etti ve kurşuna dizilmek üzere duvara dayandı. Faşistler onun infazına hazırlanmak üzere kalabalığı geri iterken, diğer editörlerin çatılardan kaçmakta olduğu haberini aldılar. Ancak saldırganlar peşlerine düştüklerinde yoldaşımız kaçmayı başarabildi. Bu durum, yoldaşımızın sadece birkaç gün sonra Torino’da Rus Devrimi’nin yıl dönümünü kutlamak üzere düzenlenen bir toplantıda konuşma yapmasını engellememiştir (Alkışlar).

Ancak bu münferit bir durumdur. Partimizin örgütlenmesi oldukça iyi durumdadır. Il Comunista’nın yayını durdurulduysa, bunun nedeni bir hükumet emri değil, matbaacıların onu basmayı reddetmesidir. Başka bir matbaada yasa dışı olarak yayınladık. Yayımlamadaki zorluklar teknik değil, ekonomik nitelikteydi.

Ordine Nuovo’nun Torino’daki binasına el konuldu ve binanın savunması için bulundurulan silahlara el konuldu. Ancak gazete şimdi başka bir yerde yayınlanıyor. Trieste’de polis gazetemiz Il Lavoratore’nin matbaasını işgal etti, ancak bu gazete de yasa dışı olarak yayınlanıyor. Partimiz için yasal çalışma olanakları hala mevcuttur ve durumumuz o kadar da trajik değildir. Ancak gelecekteki gelişmeleri öngörmek zordur ve bu nedenle partimizin gelecekteki durumu ve çalışmalarımızın ilerleyişi konusunda kendimi biraz temkinli bir şekilde ifade etmek zorundayım. Az önce gelen yoldaş, partimizin önemli bir yerel örgütünün başında bulunuyor ve birçok militan tarafından paylaşılan ilginç bir görüşü dile getiriyor: şu anda çalışmak eskisinden daha kolay. Bu görüşü yerleşik bir gerçek olarak sunmak istemiyorum, ancak bunu dile getiren yoldaş kitleler arasında çalışan bir militandır ve görüşü hafife alınmamalıdır.

Muhalif basının partimizin feshedildiğine dair yalan haberler yaydığını daha önce de söylemiştim. Biz bunu yalanladık ve gerçeği yeniden ortaya koyduk. Merkezi siyasi organlarımız, yasa dışı askeri merkezimiz, sendika merkezimiz durmaksızın çalışıyor ve kırsal bölgelerle bağlantılarımız neredeyse tamamen yeniden kuruldu. İtalya’daki yoldaşlarımız bir an bile akıllarını kaybetmediler ve şimdi gerekli tüm düzenlemeleri yapıyorlar. Sosyalistlere gelince, Avanti! ofisleri Faşistler tarafından tahrip edildi ve gazetenin tekrar çıkması biraz zaman alacak. Sosyalist Parti’nin Roma’daki genel merkezi, arşivleriyle birlikte yangın sonucu tamamen tahrip oldu. Komünist Parti ile Confederazione Generale del Lavoro arasındaki polemikte Maksimalistlerin tutumuna ilişkin olarak elimizde herhangi bir açıklama ya da belge bulunmamaktadır. Reformistlere gelince, yayınlarının tonundan (ki yayınlanmaya devam ediyor) yeni hükumetle ittifak yapacakları açıktır.

Sendikal durumla ilgili olarak, sendika komitemizden yoldaş Repossi bu çalışmanın devam etmesinin mümkün olacağını düşünüyor. Bu, 6 Kasım itibariyle elimize ulaşan son bilgiler.

Oldukça uzun bir süre konuştum ve partimizin faşizmin gelişim süreci boyunca takındığı tutum konusuna değinmeyeceğim, ancak Kongre’nin başka bir aşamasında bunu yapma hakkımı saklı tutuyorum. Geleceğe ilişkin beklentilere gelince, Faşizmin hükumet politikalarının yarattığı hoşnutsuzlukla yüzleşmek zorunda kalacağına inanıyoruz. Ancak, çok iyi bildiğimiz gibi, sadece devleti değil aynı zamanda askeri bir örgütü de kontrol ediyorsanız, hoşnutsuzluk belirtilerini bastırmak ve olumsuz ekonomik koşullara hakim olmak çok daha kolaydır. Bu faktör, tarihsel gelişmelerin lehimize olduğu proletarya diktatörlüğü durumunda da son derece belirleyicidir. Kuşkusuz Faşistler çok iyi örgütlenmişlerdir ve kendilerine açık hedefler belirlemişlerdir. Bu koşullar altında, Faşist Hükumetin konumunun hiçbir şekilde güvensiz olmadığı sonucuna varılabilir.

Partimizin mücadelesini yürüttüğü koşulları abartmadığımı fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, konuyu duygusal bir mesele haline getirmekten kaçınmak istememdir. Belki İtalya Komünist Partisi bazı hatalar yapmıştır. Bunları eleştirmeye hakkımız var, ancak şu anda yoldaşlarımızın tutumunun önemli bir görevi yerine getirdiğimizin kanıtı olduğuna inanıyorum: İtalya’da işçi sınıfının yeniden toparlanmasının temeli olan proletaryanın devrimci bir partisinin kurulması.

İtalyan Komünistlerinin kim olduklarının bilinmesi haklarıdır. Yaklaşımları her zaman onay görmemiş olsa da, devrimci hareket ve Komünist Enternasyonal nezdinde kendilerini suçlayacak hiçbir şeyleri olmadığını düşünüyorlar.