Enternasyonal Komünist Partisi Bölünmez ve Değişmez Parti Tezleri Bütünü


Emperyalist Savaşlar Üzerine Parti Tezleri ve Klasik Değerlendirmeleri

(1989)


1 -  Tarihsel Savaş Türleri
2 -  Emperyalist Savaşın Kaçınılmazlığı
3 -  Emperyalist Savaşın Önlenebilirliği
4 -  Proleter Reformizmden Burjuva İhanetine
5 -  Kriz ve Savaş Karşısında Komünist Hareket
6 -  Uzun Savaşlar Devrimi Desteklemez
7 -  Farklı Durumlarda Partinin Görevleri
8 -  Savunmacılık ve Orta Yolculuk
9 -  Devrimci Yenilgicilik
10-  Kayıtsızlığa Karşı
11-  Taktikler Üzerine Tezler
Marksizm, Doğu ve Batı kapitalizmlerinin barış içinde birlikte yaşama ve dünyanın silahsızlandırılması vaatlerine inanamamakta ve dünyanın en büyük iki emperyalizminin diplomasisinin – ki bu diplomasiyle daha küçük emperyalizmler (özellikle Almanlar ve Japonlar) tehditkar bir şekilde yeniden sıraya girmektedir – yeni bir emperyalist savaş için yeniden kurulan ittifaklardan başka bir şeye yol açmayacağına inanmaktadır. Aslında son tahlilde, kapitalist üretim tarzı, her iki küresel blokta da meydana gelen genelleşmiş ekonomik krizin üstesinden ancak üçüncü bir dünya savaşının yıkımını yaratarak gelebilecektir.

Partinin daha da geliştirmek istediği bu yeni tezler, partinin iki emperyalist savaşın bıraktığı tarihsel mirası tartması sonucunda ortaya çıkan doktrinel ve taktiksel köşe taşlarını ve değerlendirmelerini yeniden düzenlemektedir. Ayrıca bu tezler, Komünist Sol hareketimizin daha önceki tüm metinleri, yazıları ve tezleri ile hem tam bir tutarlılık hem de bunların gerçek bir devamı olma iddiasını taşıyabilir. Bu küçük düzeltmeler, değişiklik yapma arzusuna işaret etmemekte, daha ziyade geleceğin cömert ve coşkulu proleter savaşçılarının yeni ve gelecek kuşağı tarafından kullanılacak bir teyit ve tekrardır; bu arada, basılı kelime aracılığıyla ve devrimci diyalektik bağlantılarımızın bize verdiği netlikle, mevcut sis kalktığında komünist toparlanmayı inatla öngörmektedirler.

Akımımızın konumu Marx ve Lenin’in klasiklerine kadar geri götürülebilir ve aslında mevcut tezleri desteklemek için onların metinlerinden oluşan bir derleme yayınlayabiliriz. Atıfta bulunduğumuz, hareketimizin genel toplantılarında sunulan raporlardan derlenen ve "Comunismo" (2003) adlı parti dergisinin 16 ila 22. sayılarında tam olarak yayınlanan, kendi içinde yeterince önemli olan tezlerdir.1. Tarihsel Savaş Türleri

Marksizm, pasifistlerin ve anarşistlerin tüm savaşlara öldürücü ve acımasız oldukları için karşı çıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelerini yetersiz ve soyut bularak reddeder. Bizim için, Marx ve Engels’ten Lenin’e uzanan kırmızı bir iplik olarak gördüğümüz doktrine uygun olarak, verili bir savaşın haklılaştırılmasını ya da kınanmasını onun temel tarihsel önemine bağlı kılıyoruz. Militarizme ve genel olarak savaşa karşı mücadelenin bir ifadesi olarak tüfeği eline almayı reddetmek soyut ve metafiziktir, çünkü en başta savaşa karşı olma olgusu ahlaki değil tarihsel motivasyonlardan kaynaklanmaktadır. Savaşın ortadan kaldırılması kendi başına bizim sloganımız değildir. Savaş, kapitalist döngünün yükseliş ve düşüş aşamalarındaki belirleyici faktörlerden biridir: o halde savaşı ortadan kaldırmak, devrimci çözüme ulaşılmadan önce bu döngünün durdurulması değilse hiçbir şey ifade etmez.

1789’daki büyük Fransız Devrimi’nin açtığı çağ, şematik olarak dönemlere ayrılabilir; her bir alt bölüm farklı bir savaş türüne ve Marksizmin farklı bir tutumuna karşılık gelir.

 Birinci dönem: Fransız Devrimi’nden 1871 Paris Komünü’ne kadar. Bu, esasen feodal, mutlakiyetçi ve yabancı boyunduruğun atılmasıyla karakterize edilen ulusal kurtuluş savaşları dönemidir. Bunlar ilerici savaşlardı ve Marksistlerin bu savaşlara verdiği destek, savunmacı ya da yurtsever olmalarından değil, modern kapitalist örgütlenmenin yayılması için yararlı olan devrimci niteliklerinden kaynaklanıyordu, yani Napolyon’un feodal ülkelere karşı yaptığı gibi saldırı savaşları tarihsel olarak ilericiydi.

1871’de Marx’ın yorumladığı büyük tarihsel dönüm noktası gerçekleşir: tüm milli hükümetler proletaryaya karşı birleşmiştir. Avrupa’da ulusal birleşme savaşları dönemi Paris Komünü ile sona erer. O halde bugün hala ilerici ve dolayısıyla haklı savaşlar olabilir mi? 1951’de, belki de olabileceğini, ancak Avrupa dışında olabileceğini teyit ettik; ayrıca, Lenin’de olduğu gibi, savaş türlerini sınıflandırmak ve bir savaşın haklı olup olmadığını belirlemek için doğru kriterin, saldırı veya savunma, istila veya direniş, fetih veya kurtuluş gibi hukuki değil, zaten toplumsal olan olduğunu belirttik.

İkincisi 1871’den 1914’e uzanır ve bu son yıl Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesine ve İkinci Enternasyonal’in düşüşüne işaret eder (Lenin’in ve bizim metinlerimizde 1905 olarak belirtilen bir başka sembolik tarihi de kaydetmeliyiz; bu tarihte Rus Devrimi ve kapitalizmin emperyalist gelişimiyle birlikte üçüncü bir savaşlar ve devrimler dönemi başlar). Bu ikinci dönem, kapitalizmin sözde barışçıl gelişimi, burjuvazinin egemenliği ve çürüyüşü – ekonomik ve siyasi gücün finansal alanda yoğunlaşması – dönemidir; devrimci saldırılar yokluklarıyla dikkat çeker, sosyalist hareket hazırlanır ve yavaş yavaş güçlerini toplar, büyük Avrupa partileri ortaya çıkar ve genişler. Marksistler bu dönemde kendilerini tamamen bu sürecin sağlamlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgilenmeye adarlar; savaşa karşı tutumları, bu sürecin ileriye doğru yürüyüşü üzerindeki olası sonuçlarından kaynaklanır. Engels, daha önceki ilerici burjuva savaşlarına destek kriterinin yerine, feodal Rusya’nın zaferiyle tehdit edilen sosyalizm partisinin savunulmasını koyar; bundan böyle milli burjuvaziyle ittifak yapılmamalı, sosyalist hareket tarafından tam bağımsızlık konumundan sadece koşullu yardım yapılmalıdır: savaş "devrimci araçlarla" yürütülmelidir ve sosyalistler bu amaç doğrultusunda, bunu yapabilecek bir konumda olduklarında iktidarı almakta tereddüt etmeyeceklerdir.

1890’ların başında Engels, genel bir savaş öngörmekle birlikte, hareketin olgunlaşmamış olması nedeniyle savaşın patlak vermesinin gecikeceğini umuyordu: Savaştan doğacak bir devrim, tüm Avrupa gericiliğinin büyük rezervi olan ve şu anda muhafazakar burjuvazilerle ittifak halinde doğmakta olan herhangi bir devrimci girişimi boğmaya hazır olan Rusya tehdidi nedeniyle olası olmayacaktır. Savaş durumunda en iyi olasılıklar Rusya’nın yenilgisine ve ardından feodal rejimi yıkacak bir devrime bağlı olacaktı: ve Ekim 1917’de bu sonuç doğrulanacaktı.

1914 savaşı, emperyalist tipte, yani artık milletler arasında değil, ücretli kölelerin ve pazarların paylaşımı için kapitalist devletler arasında yapılan bir savaş olarak tamamen farklı bir karaktere sahiptir. Emperyalizmle birlikte kapitalizmin parabolü (devrim – ilerici reform – gericilik) dibe vurmuştur. Artık Marksizm için feodal gericiliğe karşı savunulacak milli çıkarlar değil, yalnızca yenilecek iç düşmanlar vardır. 1914’te Çarlık Rusya’sı tarihsel bir kalıntıdır, ancak yenilgisini dilemesine rağmen, sosyal-demokrasi bunu Alman burjuva hükümetini desteklemek için bir neden olarak kullanamaz ve toplanma çığlığı şu olmalıdır: her iki tarafın da birlikte düşmesi için çalışın. Devrimci komünistler, emperyalist savaşı bir iç savaşa dönüştürmek ve böylece iktidarın devrimci bir şekilde ele geçirilmesini sağlamak için proletaryanın tüm hükümetlere karşı acil mücadelesine rehberlik etmelidir.

Bu iki tür savaşa (ilerici burjuva ve emperyalist) Lenin bir üçüncüsünü ekler: devrimci savaş, yani proletaryanın kazandığı bir devlet ile kapitalizmin hala egemen olduğu devletler arasındaki savaş. Marksizm böyle bir savaşı sadece dışlamamakla almaz, aynı zamanda ilerici ve gerekli görür: böyle bir savaş kapitalist bir devletin işgaline karşı savunma savaşı olarak ya da komünist devrimi desteklemek ve körüklemek için hala burjuva olan bir devlete karşı saldırı savaşı olarak ortaya çıkabilir. Her iki durumda da, (tek bir proleter devlet olsa bile) kötü ve gerici pozisyonlara düşme pahasına ulusal boyut ele alınmamalıdır; daha ziyade, düşman sınıfların orduları arasındaki askeri çatışmanın enternasyonalist yönü ele alınmalıdır, çünkü böyle bir savaş proletarya ve burjuvazi arasındaki dünya iç savaşının bir parçasıdır.

İki emperyalist savaş dünyayı harap etti ve her iki durumda da sosyal hainler proletaryaya "Marksist" bir açıklama getirerek onları başkalarının bayrakları arkasında saf tutmaya ikna etmeye çalıştılar. Böylece bu insanlar birinci dünya savaşını "savunma" olarak adlandırdılar. Buna karşı Lenin, Liebknecht ve İtalyan Solu ile birlikte uluslararası sol fraksiyonlar, Marksistlerin "savunma savaşı" parolasıyla (1870’te bile) kapitalist biçimi geliştiren savaşları kastettiklerini, 1914’teki savaşın ise tam teşekküllü kapitalizmler arasındaki emperyalist bir savaş olduğunu, dolayısıyla hangi ülkede olursa olsun anavatanın savunulmasından bahsetmenin ihanet olduğunu ısrarla vurguladılar. İkinci dünya savaşı, sosyal hainler tarafından birinci türden bir ulusal kurtuluş savaşı ve üçüncü türden bir proleter devrimci savaş olarak geçiştirilecek, böylece burjuva demokratik rejimler de Almanlara karşı sosyalizmin yayıcıları ve savunucuları gibi görülecekti.

Dolayısıyla, 1914’ün sosyal-şovenistleri ve 1939 ve 1941’in baş oportünistleri, savaşı vatansever, milliyetçi ve sahte devrimci kılıklarından sıyırarak Marksist açıdan emperyalist savaş kategorisinde sınıflandırmaktan çok uzaktaydılar; bunu yapmak, tutarlı sosyalistleri olduğu gibi onları da kabul edilebilir tek taktiğe, tüm cephelerde devrimci bozgunculuğa yönlendirecekti.2. Emperyalist Savaşın Ka
çınılmazlığı

Bir kez dünya pazarı oluştuğunda ve kapitalizm öncesine özgü sınırlı yaşam alanları ve etki çemberleri, mal üretimi ve satışının tek bir ekonomik magması içinde çözüldüğünde; tüm dünya pazarları doyduğunda ve en son gelenler pazarın kendi köşelerine sıkıştırıldığında; Kısacası, emperyalizm çağına bir kez girildiğinde, pazarların bölünmesi ve finans kapitalin etki alanlarının alt bölümlere  ayrılması ve yeni dağılımı için her iki tarafta da yağma ve haydutlukla birlikte kaçınılmaz olarak tecavüz savaşları meydana gelir ve aynı şekilde kaçınılmaz olarak, devletler ve milletler bunun sonucunda büyük güçlere boyun eğdirilir.

Burjuva hükümetleri ve liderleri savaşı önleyebilir mi? Hayır, savaşı kışkırtmaları ya da engellemeleri mümkün değildir. Kişisel olarak savaş çıkmasını istemedikleri ya da savaşı başlatmak için uygun ortamı bulmadıkları kabul edilse bile, niyetlerinin çok az etkisi vardır: temsil ettikleri ve bağımlı oldukları büyük kapitalizm oligarşisi, üretimde, sanayide, ticarette ve finansta savaşa yol açan amansız ekonomik yasalara göre hareket etmek zorundadır. Savaş belli bir burjuva tabakasının ya da partisinin politikası değil, ekonomik bir gerekliliktir.

Öte yandan, sınıflar arası pasifist hareketler, "barış partizanları", her türden "güvercinler", savaşı önleyemezler mi? Proleter olmayan hareketler olarak, sadece küçük burjuvaların kapitalizmin hala kendilerine sunduğu avantajları, Avrupa ve özellikle de Avrupa dışı proletaryanın zararına sürdürme arzusunu ifade etmektedirler. Tarih, bu tür hareketlerin savaş durumunda kendi burjuvazilerinin sahte gerekçelerini benimsemek için kendilerini tasfiye ettiklerini öğretmektedir: “Barışı yeniden tesis edin! ‘Düşmanla’ savaşmak için silahlanın!".

Kapitalist üretimin belirlediği sınırlar içinde ve onu destekleyen siyasi sistemin sunduğu araçlarla emperyalist savaştan kaçınılamaz: sadece bu sisteme karşı çıkan tarihsel bir karşı güç, yani partisi tarafından yönlendirilen proleter sınıf, tek önleme olasılığını oluşturabilir, çünkü sadece kapitalist iktidarın küresel yapısını yerle bir ederek insanlık onun dehşetinden, özellikle de savaştan kurtulabilir. Sadece sosyalist bir dünyada, ticari olmayan, kapitalist olmayan, devletçi olmayan bir toplumda – insanlık tarihinin ilk gerçek başlangıcında – savaşın artık var olması için bir neden kalmayacaktır.3. Emperyalist Savaşın Önlenebilirliği

Eğer savaş kapitalizmin sınırları içerisinde kaçınılmaz olmaya devam eder ve aptallar, gizemciler ve hainler tarafından kehanet edilen evrensel barışa yol açmazsa, Marx ve Lenin’le birlikte, insanlar arasındaki savaşın ancak savaşın nedenlerini ortadan kaldırarak savaşın kendisini de ortadan kaldıracak olan milletlerüstü sınıfçı devrim yoluyla sona ereceğini onaylayacağız.

Bu nedenle, Lenin ve biz, savaşın kaçınılmaz olduğunu söylerken, bunu mutlak anlamda değil, proleterlerin, yoksul ve orta sınıfların bir arada olduğu belirsiz bir ideolojik hareketle önlenemeyeceğini; savaşın böyle bir hareketin üzerinden silindir gibi geçeceğini ve hiçbir dirençle karşılaşmayacağını kastediyoruz. Genelleştirilmiş savaş tarihsel olarak önlenebilir, ancak yalnızca ücretli sınıfın bir hareketi tarafından karşı çıkılması koşuluyla; bu sınıf savaşı barışla değiştirmek için değil, muhtemelen savaşın yeniden doğuşuyla, köhnemiş, aşağılık kapitalizmin çöküşünü sağlamak için beklemektedir.

Lenin, kapitalizmin nihai emperyalist aşamasının savaşa yol açtığını tespit ettiğinde, bir dizi dünya savaşının birbirini izleyeceğine inanmıyordu, ancak ilki ortaya çıktığında, en azından Avrupa’da proletaryanın ayaklanacağını ve buna bir son vereceğini umuyordu. Onun formülü şuydu: emperyalist savaşı iç savaşa dönüştürmek. "İkinci Enternasyonal "in sosyalistleri bunun farkındaydı, ancak savaşı sadece sınırların her tarafında seferberliğe karşı genel grevden kaynaklanan barışçıl gelişmelerle önleyebileceklerini hayal ettikleri için uygulamaya koymadılar. Ancak bu amaca bile ulaşılamadı (ve hala yetersiz kalacaktı) çünkü tüm işçi partileri ulusal savaşa yürüyecekti. Lenin’den bir hata itirafı ya da köklü bir yeniden düşünme beklememeliyiz, çünkü tarihsel olayların zaman içinde değerlendirilmesi alanında, Marx’tan bu yana devrimci iyimserlik azımsanmayacak bir rol oynamıştır – hayal olarak değil, gerçek olasılıklara dayanarak – ama Lenin bir değil, bir dizi emperyalist savaşın çıkacağını belirtmek zorundaydı: belirli bir son tarih belirtmedi, ama savaşın karakterini tersine çevirmek için gerekli koşulları belirledi: emperyalist savaştan iç savaşa, devrimci proleter savaşa. Genel ve sınırsız olsa bile bir grevle savaşı durdurma iddiasına ateş püskürdü: proletarya ve ordu içinde derin kökleri olan bir örgütten yola çıkan, sağlam teorik, programatik ve taktik pozisyonlara dayanan geniş tabanlı ve etkili sınıf partisinden kaynaklanan oldukça farklı bir şey gerekliydi ve hala da sermayenin kokuşmuş toplumunu yıkmak amacıyla proletaryanın iktidarı ele geçirmesine öncülük edebilecek birleşik bir organizma gereklidir.4. Proleter Reformizmden Burjuva İhanetine

Kapitalist toplumda akut bir krizin ortaya çıktığı her durumda, her kesimden oportünistler, hiç şaşmadan, açıkça burjuva çıkarlarının yanında yer alırlar ve her seferinde, tarihsel rollerinin, işçi sınıfının kurtuluşu programı altında kamufle edilmiş burjuva koruma programını gerçekleştirmeyi amaçlayan proleter harekete sızanlar olduğunu utanmadan ve pişmanlık duymadan ortaya koyarlar.

İkinci Enternasyonal’in çöküşüne parti içindeki oportünizmin yaygınlığı neden olmuştur. Bu çöküşün yolu; sosyalist devrimi inkar ederek ve onun yerine burjuva reformizmini yerleştirerek; sınıf mücadelesini ve onun belirli anlarda iç savaşa dönüştürülmesi gerekliliğini inkar ederek; sınıf işbirliğini vaaz ederek; yurtseverliğe ve anavatanın savunulması adına şovenizme boyun eğerek; daha önce Komünist Manifesto’da dile getirilen sosyalizmin temel tezini, yani İşçilerin vatanı yoktur; militarizme karşı mücadelede, tüm toprakların proleterlerinin tüm toprakların burjuvazisine karşı devrimci savaş ihtiyacını kabul etmek yerine, küçük burjuva ikiyüzlülüğünün yanında yer alarak; parlamentonun ve burjuva yasallığının – o zamanlar – kabul edilebilir kullanımını aynı yasallığın fetişizmine dönüştürerek ve kriz dönemlerinde ajitasyon ve örgütlenmenin yasadışı biçimlerinin gerekliliğini unutarak.

Lenin oportünizmin çöküşünden ve açık bir çelişki içinde zaferinden söz eder. İkinci Enternasyonal’in çöküşü, reformlar yoluyla herkes için refah sağlanamadığı ve barış korunamadığı için oportünizmin doktriner ve taktiksel çöküşüydü; İkinci Enternasyonal, kapitalist gelişmenin sözde "barışçıl" döneminde tarihsel görevini tüketmişti. 1914’te emperyalist savaşın tarihsel sınavına tabi tutuldu: sağlıklı güçler mevcuttu ve emperyalist savaşı iç savaşa dönüştürmenin önkoşulları – taktik dahil – Stockholm, Kopenhag ve Basel Uluslararası Kongrelerinde kararlaştırılmıştı, ancak liderlik oportünistlerin elindeydi ve parti, reformist yolun yanlışlığının trajik ve kesin bir tarihsel kanıtını vererek çöktü. Bu, sözde sosyalist argümanlarla ve özellikle de çarlığı devirmek amacıyla yapıldığı için 1. Dünya Savaşı’nın haklı bir savaş olduğunu savunan nüfuzlu Alman partisi tarafından perişan bir teorik el çabukluğuyla meşrulaştırılan bir ihanetti.

Ancak, devrimci bir Enternasyonal olarak yeniden örgütlenme hemen gerçekleşmedi, bu yıllar sürecek bir süreçti ve ne yazık ki bunda oportünizmin zaferi yatıyordu: proleter kitleler kendi burjuvazilerinin yardımına koşacak ve Avrupa’da devrim olmayacaktı. Teorideki kırılmaya karşılık oportünizmin pratik zaferi de geldi; proleterler, henüz Komünist Enternasyonal’in önderliğinden yoksun bir şekilde, her ülkenin hükümetleri ve burjuvazisi tarafından bölündü ve birbirlerini katletmeye sürüklendi; buna, gayretkeş yurtseverlikleri sayesinde aniden askeri üniformalar giydirilen sosyal hainler tarafından ustaca kuşatıldıklarını da ekleyebiliriz.

2. Emperyalist savaşta bir kez daha şunu gördük: Marksizmin teorik zaferi, oportünizmin teorik yenilgisi ve pratik zaferi. Savaştan sonra ve mevcut kokuşmuş savaş arası dönemde, proletarya burjuva arabasına zincirlenmiştir. Bu zincirleri kırmayı değil ama en fazla daha az şiddetli ya da en azından daha kötü olmayan bir hapishane rejimini arzulayan partiler, kurnaz döneklerden başka bir şey değildir. Onlarınki, proleter enerjileri bugün ulusal ekonominin ve çok da uzak olmayan bir gelecekte anavatanın kurtuluşuna yöneltmek gibi tek amacı olan aldatıcı bir seraptır. Bunlar zaten yozlaşmış Stalinizmin yozlaşmış çocuklarıdır; Marksist teori, program ve taktikleri çöpe atmış olan ama yine de kendilerini ve ağartılmış mezarlarını komünist ifadelerle süsleyen partilerdir.

Oportünizmin kaçınılmaz ve kesin çöküşü, zaten tarihsel olarak doğrulanmış teorik iflas nedeniyle, kendiliğinden değil, ancak proletarya sınıf mücadelesi sahnesine güçlü, örgütlü ve partisi tarafından yönlendirilen bir şekilde yeniden çıktığında gerçekleşecektir: o zaman dönekler burjuvaziyi savunmak için açıkça ayağa kalkacak ve devrimci sürecin gelişiminde yıkılması gereken ilk engel haline gelecektir.5. Kriz ve Savaş Karşısında Komünist Hareket

Emperyalist savaşa yönelik komünist tutum, komünistlerin kapitalizme yönelik genel tutumundan kaynaklanır: kapitalizmin tamamen yok edilmesini ister. Ekonomik krizler ve bunun sonucunda ortaya çıkan savaşlar, onu yıkmak için kullanılabilecek kaldıraçlardır. Marksizm kapitalist barışı ve refahı ebediyen öngörmez, çünkü her ikisi de daha derin krizlerin ve daha yıkıcı savaşların gerekli öncüllerini oluşturur. Komünizm elbette barış ister, ama daha önce hiç olmadığı kadar donanımlı ve birbirlerine ya da her ülkedeki isyancı proleterlere karşı savrulmaya hazır karşıt ordular tarafından sürdürülen geçici türden değil; gerçek barış ister; yalnızca uluslararası devrim tarafından kazanılan sınıfsız toplumda mümkün olacak organik türden.

Ekonomik kriz Marksizm tarafından beklenmektedir. Bu kriz ya da onu takip eden canlanma, işçi sınıfının koşullarının kötüleşmesine yol açarak, işçi sınıfını sendikal düzeyde örgütlenerek ve mücadeleciliğini teşvik ederek tepki vermeye itebilir; aynı zamanda partinin niceliksel olarak büyümesi ve işçi sınıfı üzerindeki etkisinin artması için gerekli koşulları yaratabilir. Tam da kapitalizme  düşman tek sınıfın tarih sahnesine geri dönme olasılığını ima ettiği için, ekonomik kriz hem olası proleter isyanı hem de orta sınıfların yıkımı nedeniyle bundan korkan burjuvaların aksine parti tarafından hevesle beklenmektedir.

Emperyalist savaş da Marksizm tarafından öngörülmektedir. Bu savaşlar, kapitalist üretim tarzı içinde metaların ve proleterlerin insanlık dışı yıkımından başka bir çözüme izin vermeyen uluslararası ekonomik krizin düzeltilemez ve nihayetinde tahammül edilemez ısrarından kaynaklanır. Emperyalist savaş, dünya pazarlarında yeni bir denge ve bölüşüm kurarak kapitalizm için geçici de olsa temiz bir sayfa açar. Bu pazarların yıkıntıları üzerinde, yeni bir yarım yüzyıllık yağma döngüsüne coşkulu bir başlangıç yapılabilir.

Savaş krizi çeşitli aşamalardan geçer: hazırlık dönemi, patlak vermesi, gelişmesi ve hemen savaş sonrası dönem. Devrimci parti, kapitalizmi yıkma girişiminde bulunmak için, çeşitli evreleri boyunca ekonomik krizlerden ve savaşlardan yararlanmaya çalışacaktır.6. Uzun Savaşlar Devrimi Desteklemez

Devrim, patlak vermeden önce sınıf hareketinde bir yükseliş meydana gelmişse, üçüncü dünya savaşından çıkacaktır. Ya devletler arasında bir savaş başlayacak ve kendi seyrini izleyecek ya da iç savaş patlak verecek, burjuvazi devrilecek ve savaş gerçekleşmeyecektir.

Hareketimiz, iki dünya savaşı deneyimini tartarak, gelecekteki tarihsel gelişmeye ilişkin yukarıda belirtilen göstergelere, değerlendirmelere ve perspektiflere ulaşmıştır. Proleter dünya partisi, birincisinde hala içinde oportünist etkilerin izlerini taşıyordu; bu etkilerle sol azınlıklar tarafından şiddetle mücadele edildi, ancak bunların maskesinin düşürülmesi için sınıfın savaş cehenneminden geçmesi, tedrici ve reformistlerin burjuva anavatanın hizmetindeki kasaplar olarak ortaya çıktığını görmesi gerekecekti. Proletarya çeşitli ülkelerde, bazen kahramanca, elinden geleni yaptı – ama siyasi rehberlik eksikliği nedeniyle bu yetersizdi.

Rusya’da zafer kazanıldı, ancak Ekim iki tekil koşulun birleşiminden doğdu: feodal bir rejimin hayatta kalması ve bir dizi askeri yenilgi. Ayrıca devrimin başarısı için vazgeçilmez bir önkoşul da mevcuttu: bir parti. Bu parti, 1905 deneyimi, 1917 genel denemesi ve sağlam bir Marksist temelle güçlenmiş olarak, savaş durumundan ve Çarlık ordusunun yenilgilerinden yararlanarak, yani devrimci yenilgiciliği savunarak doğru taktikleri uygulayabildi. Zafer kazanılmıştı, ancak yalıtılmıştı çünkü Avrupa’daki döngü, bu kadar kısa sürede tam bir daire çizemeyeceği için kırılacaktı: böylece, sosyal hain partilerin mahkumiyeti ve yenilgisi, proletaryanın kardeş savaşına katılmaktan kurtulması, sermayenin tarihsel merkezlerinde hareketin yeniden doğuşu, ister mağlup ister muzaffer olsun emperyal burjuvazilerin mahvolması gerçekleşti.

İkinci savaş geldi, Fraksiyonumuz tarafından kesinlikle beklenmedik değildi, ancak bu kez 1926’dan itibaren Üçüncü Enternasyonal’in yozlaşmasıyla sakatlanan proleter hareketin ağır yenilgisinin ve Stalinizm ile dünya karşı-devriminin zaferinin ardından geldi. Bu koşullarda proleter enerjiler sadece dağınık ve lidersiz olmakla kalmadı, ünlü partizan bloklarında olduğu gibi doğrudan bir burjuva cephesine karşı diğerinin hizmetine sokuldu.

Savaş sonrası dönemin krizlerine, hala yüce gönüllü olan proleter mücadelelerin devrimci bir yönde gelişmesini engelleyen tarihsel koşullar eşlik etti. Üçüncü Enternasyonal’in kuruluş kongresi 1919’da gerçekleşti; teorik ve programatik ürünleri açısından daha da önemli olan ikincisi, ulusal şubelerin oluşumunun henüz tamamlanmadığı ertesi yıl gerçekleşti: sadece savaş durumunu devrimci amaçlar için kullanma olasılığı açısından değil, aynı zamanda hala çok sayıda toplumsal kriz ve mayalanma ile dolu olan savaş sonrası dönem açısından da çok geçti. Çeşitli topraklardaki burjuvazilerin, sosyal hainleri kullanarak grevlere ve ayaklanmalara saldırmak için bolca zamanı vardı. Bu arada Kızıl Ordu, muhtemelen Orta Avrupa’daki devrimci ateşi tutuşturacak şekilde Varşova’yı almayı başaramadı. Sovyetler Birliği yalnız kaldı ve devrim uluslararası alanda çöktü.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonundaki durum, hem sınıf düşmanının hem de oportünistlerin karşı-devrimci tutum, davranış ve kararlarının daha da belirginleşmesi nedeniyle daha da elverişsizdi: galip burjuvaziler, komünist devrimi daha doğarken boğarak, yenilen ülkelerin askeri işgaline karar verdiler; siyasi koalisyonları reddedebilecek konumda güçlü öncüler yoktu, aynı zamanda Enternasyonal’in artık komünist olmayan yavru partilerindeki yozlaşma azami seviyeye ulaştı.

Bu nedenle savaşın patlak vermesi, halihazırda var olan canlanmış bir proleter hareket ve Marksist pozisyonlara sıkı sıkıya bağlı bir parti bulmalıdır; bunlar tarihin sunabileceği en iyi koşullardır ve bunlardan nasıl yararlanılacağını bilmek proletaryaya düşer.

Muzaffer devrimi daha en başından ya da en azından çok erken bir zamanda ateşlemeyen bir savaş, daha kolay bir şekilde hızlandırılabilir ve ölüm sancıları çeken bir kapitalizme yeni bir soluk getirerek tüm seyrini sürdürebilir: Hala yürüyen kadavra, yani kapitalist sistem için nihai darbe, ona proleter damarlardan yeni kan nakledilmeden önce, yani savaşın insanlık dışı yıkımında ve bunun sonucunda "yeniden yapılanmanın" ekonomik yenilenmesinde gençleştirilmeden önce vurulmalıdır.

Savaş kendi içinde hem kapitalizmin krizini çözer hem de ona yeni bir hayat verir. Savaş, kapitalizme içkin çelişkilerden kaynaklanan krizin en büyük ifadesi olduğu ve ulusal devletler olan üniter üretim sistemlerini derinden sarstığı ölçüde, devrime doğru belirleyici itici gücü sağlayabilir. Savaş, durgun koşulların üstesinden gelmek ve kar oranının düşme eğilimindeki eğrisini dengelemek için emperyal savaş kuvvetlerine açık olan tek seçenek olduğundan ve savaş uluslararası pazarı galiplerin – ama aynı zamanda mağlupların da – tamamen avantajına olacak şekilde şiddetle yeniden düzenlediğinden, mevcut üretim tarzının korunması için bir çözüm oluşturmaktadır. Başka bir olasılık yoktur.

Prensip olarak insan türünün yok olma olasılığını da kabul edebiliriz ki bu da bizi komünizme hazırlanmak için daha da teşvik eder.

Proletaryanın savaşı daha başlangıcında durdurmaya çalışması gerektiğini söylememizin nedeni şudur: Uzun bir savaş bizi nesnel ve öznel olarak geriye iter; savaş ne kadar gelişirse, ona devrimle karşı koyma olanakları da o kadar azalır.

Genel nitelikte olan bu değerlendirmenin, devrimci yenilgiciliğin her ülkede ve her cephede geçerli olduğu taktik alanda hiçbir etkisi yoktur.

Parti, karşıt sınıflar arasındaki güç ilişkilerinin izin verdiği sınırlar içinde, hem propagandada hem de faaliyetinde ısrar edecek, ordudaki yasal ve yasadışı çalışmalarda yenilgici taktiğini sürdürecek ve böylece savaşın gelişirken hala sahip olabileceği her türlü olasılığı daha iyi kullanmayı amaçlayacaktır. Aslında, savaş sonrası kapitalist yenilenme döneminde bile, mağluplar ve galipler arasındaki uluslararası istikrarsızlık durumlarını ve özellikle mağlup ülkelerde partinin proleter saldırı için kullanabileceği iç sosyal krizleri dışlamıyoruz.

Her zaman olduğu gibi, Marksizm gelecek hakkında kehanetlerde bulunmaz, ancak koşulları ifade eder. Bu, olayları birbirine bağlayan yasaları kaydeden bir bilimdir ve biz hiçbir zaman tek tek olayların geniş bir değişkenlik alanında dolaşamayacağını iddia etmedik; bu gelecek için olduğu kadar geçmiş olaylar için de geçerlidir ve ikincisi hakkında da birincisi kadar yanılmak mümkündür. Eğer koşullar farklıysa, olaylar da farklı olacaktır.

Her halükarda, partinin görevi her zaman var olan çeşitli olasılıklar arasından en uygun olanını belirtmek olacaktır. 1956’daki kehanetten ziyade öngörümüz değişmemiştir. Şöyle yazmıştık: "Dünya kapitalist üretimindeki savaş sonrası on yıllık ilerleme birkaç yıl daha devam edecek. Ardından, 1929’da Amerika’da patlak verene benzer savaşlar arası kriz. Orta sınıfların ve burjuvalaşmış işçilerin sosyal kıyımı. Tüm müttefiklerin reddedildiği bir dünya işçi sınıfı hareketinin yeniden canlanması. Eski tezlerin yeni teorik zaferi. Tüm dünya devletleri için tek bir komünist parti. Yirmi yıllık dönemin sonuna doğru, zor bir yüzyıl için alternatifler; emperyal savaş güçlerinin üçüncü savaşı – ya da uluslararası komünist devrim. Yalnızca savaş kendi seyrinde gitmezse taklitçiler ölecektir!" (Programma Comunista, 10/1956).

Savaş sonrası öngörülen yirmi yıl, kapitalist üretimin daha yavaş ilerlemesi nedeniyle şimdi iki katından fazladır, ancak bu "zor yüzyılın" son yılları için öne sürülen alternatifler aynı kalmaktadır.7. Farklı Durumlarda Parti’nin Görevleri

Parti, kapitalist krizi hızlandıracak (kaçınılmaz olarak savaşa yol açacak) ve partinin giderek daha mücadeleci bir proletarya üzerindeki etkisini genişletmesine olanak sağlayacak belirli koşulların, kilit dönemlerin ve faktörlerin ortaya çıkacağını öngörmektedir. Bu olasılıkla ilişkili olarak, savaşın patlak vermesinin gecikmesi muhtemelen daha elverişli olabilir, ancak böyle bir düşünce bizi insancıl ve sınıflar arası pasifizmin kollarına itmeyecektir. Engels de benzer umutları dile getirmiştir. O dönemde proleter hareketin devrimci gelişimi, sosyalist parlamento delegelerinin varlığıyla ve burjuva demokrasisinin tapınağında bile devleti işçi sınıfının daha az aleyhine kararlar almaya zorlamak ve özellikle de parlamentoyu devrimci propaganda için bir kürsü olarak kullanmak amacıyla yürütülen faaliyetle ilke ve pratik olarak çelişmiyordu. Dünya sosyalizminin en ileri birimlerinin merkezi olan Almanya’ya karşı bir savaş bu gelişmeyi geciktirebilirdi. Bu reformizm değildi: Engels burjuva devletine açık uyarılarda bulunarak, proletaryada zamanı geldiğinde barikatların kurulacağı bilincini canlı tuttu.

Bugünkü durumda, hareketin devrimci bir yönde yenilenmesi, yaygın proleter savunma tepkisinde, sınıfçı sendikal organizmaların yeniden doğuşunda ve partinin sınıf ve ekonomik örgütleri üzerinde gözle görülür etkisinde gözlemlenecektir; parti, her şeyden önce, sınıfa demokratik eylem ve burjuva kurumlarının kullanımına dayanan tüm ideoloji ve programları tükürtmeyi amaçlamaktadır.

Bu tarihsel koşullarda, savaşa hazırlık ve savaşın patlak vermesi en büyük devrimci olanakları sunabilir. Ekonomik ve sosyal olarak patlayıcı hale gelen bir durumda, proleterleri cepheye gönderme tehdidi pekala sosyal savaşı ateşleyebilir. Elbette parti bu nedenle sermayenin savaşına karşı çıkmaktan vazgeçmeyecektir.

Engels’in burjuvalara attığı "silahı önce siz çekin" haykırışı, yani sizi devirmek için silahlarla yanıtlanacaksınız, belirli anlarda bizim tarafımızdan şu meydan okuma olarak yorumlanabilir: zorunlu askerlik adımını atın, proletarya ayaklanacak, iktidarı fethedecek ve savaşınıza son verecektir. Süreç, savaş narasında göründüğünden daha karmaşıktır: emperyalist savaş mümkün olan her yerde iç savaşa dönüşecek, bazı ülkelerde iktidar proleter partinin eline geçecek; devrimci savaşlar çağı başlayacaktır.

Kuşkusuz böyle bir meydan okuma bugün yapılamazdı: eğer şimdi toplar ve füzeler serbest bırakılsaydı, beklentiler sorunlu olurdu. Ancak parti, bugün tarihsel bir zorunluluk olarak boyutları ne kadar küçülmüş olursa olsun, böyle bir durumda kendisini sadece olguları kaydetmek ve yorumlamakla sınırlamayacak; daha ziyade, her zaman olduğu gibi, onları deşifre ederek, başlangıcında proletarya – yani hala yeterince örgütlenmemiş ve hala büyük ölçüde hainler tarafından etkilenen bir proletarya – tarafından engellenmemiş olan üçüncü bir savaşın sunduğu olanakları, asgari düzeyde de olsa, keşfetmeye çalışacaktır.

Savaş zamanındaki parti, devrimi ve iktidarın ele geçirilmesini mümkün kılan nesnel ve öznel koşulların mevcut olmadığını bilmesine rağmen, daha iyi zamanları beklerken görevlerinden vazgeçmedi, ancak bir kez daha programın önemli noktalarını ve doğru taktiği, potansiyel olarak kesin sloganlara dönüştürülebilir şekilde önerdi. Bunun bir örneği, savaş devam ederken hazırlanan 1945 tarihli Platformumuzda bulunabilir. O zamanki durumda, silahlı proleter güçler mevcuttu, sayıları azdı ama önemliydi, ancak oportünizmin ve sınıf düşmanının hizmetindeydiler; partinin güçleri dağılmıştı ve tarihsel olaylar üzerindeki etkisi sıfırdı. Öncelikli ihtiyaç, partinin sağlam bir teorik ve programatik temelde yeniden kurulmasıydı ve Platformun başlıca görevi de buydu. Bununla birlikte, her şeyden önce "düzensiz ve beklenmedik son dakika tepkilerinin" "gelecekteki" durumlara düzenli bir yanıt haline gelmesini önlemek için, teorinin yanı sıra taktiksel yönelimin karakteristik köşe taşlarını yerleştirme konusunda hiçbir tereddüt yoktu. Sınıf mücadelesi eğrisinin yörüngesinin aşağı doğru olacağı öngörülürken, sürecin ilkesel olarak dışlanması söz konusu değildi: partinin yeniden yapılandırılması, sınıf üzerindeki güçlü etkisi ve proleter mücadelenin yönünün değiştirilmesi. Bu amaçla parti, devrimci yenilgicilik bağlamında kesin bir şekilde çerçevesi çizilen belirli taktiksel noktalar oluşturdu. Bunu, fethedilen ülkelerdeki muzaffer ordular ve Stalinist oportünizm tarafından desteklenen milli burjuvaziler tarafından proleterlere dayatılan sert polis kontrolü olarak nitelendirdiğimiz ne mevcut ne de savaş sonrası döngüde pratik bir uygulama olmamasına rağmen yapmak gerekiyordu.

Birinci Dünya Savaşı için, geçmişin bilançosunu çıkarırken, tarihin "rrenini" kaçırmış olmaktan çok, Ağustos 1914 ile yirmili yılların başı arasında geçen o zorlu yıllar boyunca proleter iktidar treninin hiç geçmemiş olduğu sonucuna vardık. Buna rağmen, başlangıçta bir akım olan, daha sonra Sosyalist Parti içinde bir fraksiyon olarak örgütlenen ve son olarak Livorno Komünist Partisi’nin başına geçen Sol, aşırı iyimserlik ya da gönüllülük nedeniyle yanılmadı (’hatalardan’ söz etmenin bir anlamı varsa tabii). Aslında Sol, Sosyalist Parti içinde mücadele vererek, partiye ve proleter kitlelere burjuva kalesine saldırmanın doğru yolunu gösteriyordu; bu da "eski" reformist antimilitarizm ile "yeni" sınıfçı ve devrimci tezahürü karşı karşıya getirmek, Lenin’in açık bir ifadeyle devrimci yenilgicilik olarak adlandırdığı taktiği savunmaktı.

Daha sonra Sol, devrimci dalganın durgunluğunun açıkça görüldüğü yıllarda, Komünist Enternasyonal içinde eleştirel bir konumdan bile, tamamen kapitalist Avrupa’da uygulanacak doğru taktiğe işaret etmekten vazgeçmedi ve Rusya’daki parlak zaferden çok Batı’daki kanlı yenilgilerden dersler çıkardı.

Üçüncü dünya savaşında, daha elverişli bir olasılık gerçekleşmezse, yani devrimci tepki ya savaştan önce ya da savaşın ilk belirtilerinde ortaya çıkmazsa, parti her türlü gönüllülükten kaçınarak, tarihsel koşulların ve sınıf güçleri ilişkilerinin dayattığı sınırlar dahilinde kendisini aktif bir güç haline getirecektir. Bu, eleştirisi, propagandası ve taktiksel konulardaki göstergeleriyle yapılacaktır: değiştirilebilir değil, "yeni" olaylara göre "yeni" değil, partinin militan yapısı tarafından zaten kurulmuş ve iyi bilinerek yapılacaktır.8. Savunmacılık ve Orta Yolculuk

Hareketimizin emperyalist savaşlara karşı tutumu, Sol ve Lenin tarafından kodlanan taktikte yazılıdır ve her şeyden önce, devrimci bir kisveye bürünürken ya da sözde sosyalist fetihleri koruduğunu iddia ederken, burjuva düzenini korumanın yollarından başka bir şey olmayan sloganları reddeder.

"Oportünizmin ‘savunmacı’ yönü, mevcut toplumsal düzende işçi sınıfının, üst sınıfların egemen olduğu ve sömürdüğü sınıf olmakla birlikte, mevcut toplumsal düzenin belirli özelliklerinin tehdit edilmesi halinde koşullarının genel olarak kötüleşmesi riskini taşıdığı iddiasında yatmaktadır. Bu nedenle onlarca kez proletaryanın bozguncu hiyerarşilerinin, milli ya da dünya sahnesinde diğer sosyal ve politik güçlerle koalisyon halinde en çeşitli önermeleri savunmaya yardımcı olmak için onu sınıf mücadelesini terk etmeye çağırdıklarını gördük: özgürlük, demokrasi, temsili sistem, anavatan, milli bağımsızlık, üniter pasifizm, vs. vs. Bunu yaparken, tek devrimci sınıf olan proletaryanın burjuva dünyasının tüm bu biçimlerini kapitalist ayrıcalığın arada bir giydiği zırhlar olarak gördüğü Marksist tezleri bir kenara atarlar; proletarya devrimci mücadelede zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmadığını bilir. Bu aynı proletarya, sözde değerli bir tarihsel mirasın yöneticisine, burjuva siyasetinin başarısız ideallerinin kurtarıcısına dönüştürüldü, ’savunmacı’ oportünizm, birinci ve ikinci emperyalist savaşlar sırasında ortaya çıkan yıkıcı krizde sınıf düşmanlarına her zamankinden daha sefil ve köleleştirilmiş bir şekilde teslim edildi".

Aynı şekilde, "devrimci proletaryanın gücünün ve çabasının ana ve ön hedef olarak sınıfsal ezenlerin devrilmesine değil, mevcut toplumun örgütlenme biçiminde ona daha sonraki fetihler için daha elverişli bir zemin sunacak belirli koşulların gerçekleştirilmesine uygulanmasını gösterme iddiasını kastettiğimiz bir terim" olan tüm orta yolcluğu reddediyoruz. "Oportünist yozlaşma, tamamlayıcı (‘savunmacılık’) kisvesi altında, artık sadece proletaryanın sahip olduğu ve kaybedebileceği avantajları korumanın olumsuz yönünü savunmamaktadır, ama aynı zamanda, ana fetihlere doğru bir sıçrama yapmanın daha kolay olacağı durumlardan hareket ederek elde edilebilecek ön fetihlere ilişkin öneriler gibi daha çağrışımcı bir kisve altında da ortaya çıkar – tüm bunlar, burjuvazinin ve partilerinin daha modern ve tam gelişmiş kesiminin zorlayıcı ve içten yardımlarıyla anlaşılabilir". "Marksist öncü parti, azami sınıf eylemi için elverişli koşulların gelişiminin doğru bir şekilde deşifre edilmesi temel görevine sahip olarak, tüm tarihsel süreç boyunca kendisini ara koşulları inşa etmeye değil, bu eylemi geliştirmeye ve zafere götürmeye adamalıdır".

Bu nedenle savaş durumunda parti, ne devletler arasında barış koşullarının korunmasını ya da yeniden tesis edilmesini ne de bir askeri cephenin diğerine karşı zafer kazanmasını savunmaya değer ön kabuller olarak görmeyecek; bu tür olayları sosyalizme giden yolda fethedilmesi gereken ara basamaklar olarak değerlendirmeyecek, komünizm elde edilene kadar sınıf mücadelesini askıya almayacak ve bu hedefler için herhangi bir burjuva tabaka ya da partiyle ittifak yapmayacaktır.9. Devrimci Yenilgicilik

"Marksist şunu kabul eder: ilerici savaşlar olmuştur; ancak 1914’te, 1939’da olduğu gibi, bir ilerleme savaşıyla değil, sadece emperyalist sömürücüler arasındaki bir çatışmayla karşı karşıyaydık; tüm sosyalistlerin görevi tüm ülkelerdeki tüm hükümetlere karşı mücadele etmekti; dahası: Marksizm, sınıflı toplumların ortadan kaldırılması ve sosyalist devrimin zaferi olmaksızın savaşlara son vermenin imkansızlığını ilan eder".

Bu son pasaj, 1951 tarihli yazılarımızdan birinin taslağından alınmıştır, "pasifizm üzerine tezlerin ilkidir ve en önemlisidir. Marksizm-Leninizm’in savaşın bastırılmasını, silahsızlanmayı, tahkimi ya da uluslar arasında hukuki eşitliği hedefleyen hareketleri (Wilson’ın Milletler Birliği Birliği, Truman’ın Birleşmiş Milletler’i) eğlendirmesi olasılığını yok eder. Leninizm kapitalist güçlere şöyle demez: Savaş yapmanı enggelleyeceğim, savaşa girersen sana karşı harekete geçeceğim. Onlara şunu söyler: Proletarya tarafından devrilmediğiniz sürece, isteseniz de istemeseniz de savaşa sürükleneceğinizi çok iyi biliyorum ve sizi devirmek için mücadeleyi yoğunlaştırarak bu durumdan faydalanacağım. Ancak bu mücadele tüm devletlerde zafere ulaştığında savaş çağı sona erecektir. Yeni savaşlar yaklaşırken, Marx ve Lenin’in diyalektik kriterinin yerine (doktrinde olduğu kadar siyasi ajitasyonda da), kitlelerin barış ve savunmanın kutsallığı konusundaki saflıklarının sömürüsü ikame edilirse, bu oportünizm ve ihanet için çalışmaktan başka bir şey değildir. İkincisine karşı Lenin, yeni devrimci Enternasyonal’i şu kayanın üzerine inşa etmeye çalıştı: Kapitalizm ve barış bağdaşmaz. Bugünün pasifistlerine Üçüncü Kongre’nin Komünist Enternasyonal’in Görevleri üzerine 33. tezini ithaf ediyoruz: Devrim karşıtı insani pasifizm militarizmin yardımcı gücü haline gelmiştir".

"Lenin’in savaş doktrininin, Marx’ın Fransa-Prusya Savaşı ve liberal birleşmenin devrimci savaşlarının sona erdiği Paris Komünü’nden sonra tarihsel doğuşunda ifade ettiği doktrinden başka bir şey olmayan savaş doktrininin tam çağdaş geçerliliğinden yana olduğumuz açıktır: her ulusal ordu bundan böyle proletaryaya karşı birleşmiştir!".

1914’te Avrupa’da çatışmalar patlak verdiğinde, "burjuvalara proleterlerin anavatanı olmadığı ve proleter partinin iç cepheleri parçalama hedefini güttüğü, savaşların bunun için iyi fırsatlar sunduğu; tarihsel gelişmeyi milletlerin büyüklüğü ya da kurtuluşunda görmediği; uluslararası kongrelerde zaten en iyi yerden başlayarak tüm savaş cephelerini parçalamakla meşgul olduğu" yanıtı verildi. "Marksistler belirli savaşları analiz etmeyi kesinlikle reddetmezler, ancak tahminleri ne olursa olsun, savaşlar ancak uluslararası devrimci sınıf hareketinin çekirdeğinin, hükümet politikasından ve askeri kurmay hareketinden tamamen ayrı olarak hayatta kalması ve kendisi ile egemen sınıfın savaştaki siyasi, devlet ve askeri örgütlerinin bozgunculuk ve sabotaj olasılığı arasına herhangi bir türden teorik ve taktik çekince koymaması koşuluyla devrime dönüşebilir". Savaştan sonra Bolşevik Enternasyonal’de birleşen devrimci kanadın gerçek geleneği, burjuvazinin iktidarına ve devletin güçlerine karşı, bunlar savaşa girmiş ve yenilgiyle sınanmış olsalar bile mücadeleden vazgeçmeme ve askeri dengeyi düşmanın lehine değiştirme olasılığını hesaba katmaksızın olası bir uluslararası devrimci eylemi yayma direktifiyle bağlantılıdır". "Lenin bunu açıkça ifade etmiştir: görevimiz ancak ‘emperyalist savaşın iç savaşa dönüştürülmesi’ yoluyla yerine getirilebilir". "İçinde bulunduğumuz yüzyılın Birinci Enternasyonal kongrelerinden itibaren, kapitalist devletler arasındaki savaşlar Marksistler tarafından artık nerede olursa olsun sosyalistlerin desteğiyle tamamlanacak bir gelişme aşaması olarak değil, "sınıfların sosyal savaşı yoluyla burjuva iktidarını devirme şansı" olarak görülmeye başlanmıştır. Bu kavram ve bu görev pek çok yönden ihanete uğradığında, Lenin onu ve onunla birlikte tüm Marksist Solu yeniden yerine oturtmak için durmaksızın çabaladı. Savaş tamamen emperyalisttir; hiçbir ilerici yanı ve yönü yoktur; tüm devletlerin "cephe gerisinden" proleter sabotajı savunulmalıdır". "Paris Komünü’nde olduğu gibi, Leningrad’da da devrim, savaş cephesine ters yönde yürünerek, askeri ve milli mücadelede dış düşmana değil, aynı adamları ve aynı silahları iç düşmana, sermaye hükümetine, burjuvazinin sınıf iktidarına karşı çevirerek; "ulusal savaşı bir iç savaşa dönüştürerek" kazanıldı".10. Kayıtsızlığa Karşı

Partinin tarihsel olarak sistemi devrimle yıkacak bir konumda olmaması (proletarya yok ya da yenilmiş), ancak yenilgicilik pratiği ve "iç düşman "ın hala geçerli olması durumunda, çeşitli olasılıklardan hangisinin daha az kötü olacağını, yani savaşta iki emperyalist grubun ittifakı, birinin zaferi ya da diğerinin zaferi, tahayyül etmesi icap eder. İkinci dünya savaşıyla ilgili olarak, daha az kötü olanın, kapitalist açıdan daha güçlü ve daha sert olan Washington canavarının mahvolması olacağını düşünüyoruz. Kapitalistler arası güç ilişkilerinin genel durumu bugün de pek değişmemiştir ve daha düzenli ve güçlü ülkelerin yenilgisinden kaynaklanan durum devrim için daha elverişli olduğundan, üçüncü bir savaş durumunda Amerika’nın yenilgisi daha az kötü olarak kalacaktır.

Bu tez, başka türden bir orta yolculuğa  geri dönüşü içermemektedir: bu alandaki kayıtsızlık taraftarlarının hayal ettiği gibi, Amerikan düğmesine ya da Rus düğmesine basmak ve böylece – bunu yapmak mümkün olsa bile – dünya devriminin düğmesine basmaktan vazgeçmek kesinlikle söz konusu değildir. Savaşlarda açığa çıkan insanlık dışı güçlere ilişkin boş ve gösterişli bir kayıtsızlık, Marx’tan Lenin’e, İtalyan ve uluslararası komünizmin soluna kadar tüm devrimci Marksistler tarafından her zaman kararlılıkla mahkum edilmiştir. "Lenin, Marx ve Engels’in 1854-1855’ten 1870-1871’e kadar olan savaşları kınarken, savaş patlak verdiğinde sürekli olarak belirli bir savaşan tarafın yanında yer aldıkları gerçeğinin son derece farkındaydı". Ancak Lenin, Bebel ve Liebknecht’in o zamana kadar Marx ve Engels’in tavsiyelerine uyarak savaş kredilerine karşı oy kullandıklarını, 1914’te Reichstag’daki haleflerinin ise emperyalist çağın ortasında feodal Rusya’nın hala ayakta olduğu ve çöküşünün gerekli olduğu gerçeğini hileli bir şekilde görmezden geldiklerini belirtmektedir. Bu gereklilik, Berlin’de sosyal-demokratların Kayzer ile ya da Petrograd’da hain Plehanov’un Çar ile ittifak yapması gerektiği anlamına gelmiyordu. Sadece bir burjuva ve bir ahmak, diyor Lenin, her ülkede devrimcilerin kendi hükümetlerinin yenilgisi için çalıştığını anlamaz. Ve tarih bunların birbiri ardına yıkılabileceğini göstermiştir.

Ve aslında, 1914’teki emperyalist savaşta Lenin’in belli bir çözümü tercih ettiği de belgelenmiştir. Alman delegasyonuyla anlaşarak Zürih’ten mühürlü bir vagonla yola çıktığında, doğal olarak herkes tarafından "kötü şöhretli Prusya ajanı Vladimir Lenin" olarak algılandı. Daha sonra kimin haklı olduğu, Lenin’in Prusya ajanı mı, yoksa devrimci ajan mı olduğu ortaya çıktı; Brest-Litovsk’tan sonra da aynı şey oldu. Rusya da Almanya da eninde sonunda çökecekti.

Savaşın "en iyi sonucu" ifadesini ortaya atan Marx’tı ve biz – her zamanki gibi – bunu sadece tekrarlıyoruz; savaşların sonucunda "ehven-i şer" kavramını bize veren ise Lenin’di; bu kavram, savaşan herhangi bir hükümeti desteklemenin açık bir ihanet olduğu modern ve son derece emperyalist savaşlar için de geçerlidir. Rus partisi için 28 Eylül 1914’te yazdığı bir metinde şöyle diyordu: "Mevcut durumda, uluslararası proletaryanın bakış açısından, savaşan iki grup ulustan hangisinin yenilgisinin sosyalizm için daha az kötü olacağını belirleyemeyiz". Dolayısıyla kayıtsızlık zaten ölmüş ve gömülmüştür; her iki tarafta da yenilgiciliğe ve devrime karşı çıktığımız savaşın iki sonucu, mevcut güçler ayakta kalırsa, daha sonraki tarihsel gelişme üzerinde farklı etkilere sahip olacaktır. O zaman devrimci bakış açısından daha elverişli çözüm nedir? "Biz Rus sosyal-demokratları için (partinin adı henüz değiştirilmemişti), işçi sınıfı ve Rusya’nın tüm emekçi kitleleri açısından, sosyalizm için ehven-i şer olanın Çarlık hükümetinin yenilgisi olacağından kuşku duyulamaz".

Şimdilik üçüncü bir savaşa kesin gözüyle bakarak özetliyoruz. 1., 2. ve 3. savaş. Cephenin her iki tarafında da devrimci komünist partilerin taahhüdü her zaman olduğu gibi şudur: hükümetlere destek yok, pratik olarak mümkün olduğunca bozgunculuk. 1. savaş. Devrim için en iyi sonuç Rusya ve İngiltere’nin yere yığılması. İlk nokta kesinlikle gerçekleşti, ikincisi gerçekleşmedi: kapitalizmin zaferi. 2. savaş. En iyi sonuç İngiltere ve Amerika’nın duvara dizilmesi. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi: kapitalizm için büyük bir zafer. 3. savaş. En iyi sonuç Amerika’nın nalları dikmesi. Birileri bunun tam tersi tezler ileri sürebilir: Amerika kapitalizmin baş koruyucusu iken, Rusya devrimci komünizmin baş yok edicisi olduğu için Rusya’nın yuvarlanması daha iyidir. Birincisi hastasına oksijen verirken, ikincisi Marksist "mezar kazıcısını" hareketsiz bırakmaktadır. Açıkça aptalca bir tez: kimin kazandığı önemli değil.11. Taktikler Üzerine Tezler

1) Partinin emperyalist savaş taktikleri, Lenin’in devrimci yenilgicilik doktrinine, savaşı kendi hükümetine karşı bir iç savaşa dönüştürerek iktidarın ele geçirilmesini ve proletarya diktatörlüğünün kurulmasını sağlamak için kayıtsız şartsız, hatta tek taraflı sabotajlara dayanmaktadır. Oportünistlerin iki savaş sırasında çekinceleri vardı, ancak hepsi aynı etkiyi yarattı: sınıf düşmanının çıkarlarını savunmak için proletaryayı katliama sürüklemek.

Bu ’çekincelerden’ biri, düşman cephelerdeki bozguncu eylemlerin eşzamanlı olması çağrısıydı. Bu görünüşte aşırı bir tutumdu ama aslında gerçekleştirilmesi imkansızdı ve devrimci eylemden vazgeçmenin ve burjuvazileri tarafından yürütülen savaşı desteklemenin bir koşulu haline geldi. Daha ziyade ihtiyaç duyulan şey, tek bir ülkede bile hükümetlerinin yenilgisini destekleyecek eylemleri öngörmek ve hazırlamaktı.

Eğer parti, sınıf mücadelesinin olumsuz ilerlediği bir konumdan yola çıkarak devrimci yükselişi genel bir imkansızlık olarak değerlendiriyorsa, savaşın bazı aşamalarında, yani hazırlık, patlak verme, gelişme, sona erme ve savaşın hemen sonrasında belirli elverişli koşulların ortaya çıkma olasılığını göz ardı etmediğimiz için, böyle bir olasılık hiçbir zaman kesinlikle dışlanmamıştır. Her iki durumda da taktiklerini değiştirmez, çünkü bunlar hem parti hem de hatta sınıfçı bir canlanma olasılığı için güvencelerdir.

2) Parti, yasal pasifizmi ilke olarak mahkum ederken, proletaryayı vatan ve vatan savunması sunağında diz çökerse iktidarsız ve geleceğinden emin olamayacağı konusunda uyarırken, proleterler ve askerler arasında savaşın etkilerine karşı var olan, aynı şekilde savaşa karşı hareket ve gösterilerde bulunan duyguyu teşvik eder, ancak onu bozgunculuğa ve devrimci hedefe doğru kanalize eder. Hem doğrudan hem de (içinde bir fraksiyon olarak var olduğu) sınıfın savunmacı ekonomik örgütleri üzerindeki etkisi aracılığıyla savaşa ve etkilerine karşı propaganda yapmayı ve sınıfı buna karşı harekete geçirmeyi amaçlayacaktır. Parti için, komünistler için, diğer partilerle birlikte salt ekonomik türden olmayan organizmalara katılım dışlanmalıdır: bunlara örnek olarak barış, silahsızlanma ya da halklar arasında dostluk komiteleri ve benzerleri verilebilir. Parti, devrimci bir hareket olmadan da barışı korumanın mümkün olduğunu kabul ederek proletaryayı utandırmayacaktır. Kapitalist barış elbette eninde sonunda gelecektir, ama ancak tüm yıkım, imha ve yağma ile savaş döngüsü sona erdikten sonra ve o zaman bile, çeşitli ülkelerin egemen sınıfları arasında gelecekteki savaşın tohumlarını kendi içinde taşıyor olacaktır. Kalıcı barış ancak kendi hükümetine ve burjuvazisine karşı iç savaşla ve proletarya diktatörlüğüne sahip devletler ile hala burjuva diktatörlüğüne sahip devletler arasındaki devrimci savaşla kazanılabilir.

3) Parti, devletlerin silahsızlandırılması talebini saf bir yanılsama olarak reddeder; halk milislerinin yerine proleter milisleri koyar ve sınıfın askeri-teknik hazırlığının ve burjuva ordusunda ayaklanma amaçlı yasal çalışma ve sızmanın gerekliliğini teyit eder.

Bizim parolamız, küçük burjuva hareketlerin savunduğu gibi askerlik hizmetinin reddi değildir.

4) Grev ve sendikal örgütlenme proleter sınıf mücadelesinin asli araçlarıdır. Sadece acil ekonomik iyileştirmeler için verilen ekonomik mücadele, sömürülen kitlelerin en geri olanlarını da sarsmayı, onlara gerçek bir eğitim vermeyi ve devrimci bir dönemde onları kısa sürede devrimci savaşçılardan oluşan bir orduya dönüştürmeyi başarır. Yaygın ve mücadeleci bir işçi savunma hareketi, ayaklanma sürecinde, disiplinin bozulmasında ve komünist propagandanın askerler arasına sızmasında belirleyici bir faktördür.

Rusya’daki 1905 ve 1917 devrimlerinde, ekonomik grevlerin siyasi grevlerle iç içe geçmesi, bu iki grev biçimi arasındaki yakın bağ, hareketin başarısını sağlamıştır. Proletaryanın siyasi iktidarı ele geçirmek için kendi sınıfsal gücünü tamamen ifade etmeyi başarabilmesi için, hem ekonomik hem de siyasi, sivillerin ve askerlerin geniş kendiliğinden sınıf hareketlerinin, direniş ve saldırının, kendi adına tüm bu enerjileri devlet iktidarının ele geçirilmesi gibi yüce bir amaç için mücadeleye yoğunlaştıran devrimci parti tarafından disipline edilmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu, parti tarafından incelenmesi ve öngörülmesi gereken karmaşık bir dinamiktir, çünkü aşırı durumlarda tam anlamıyla devrimin karargahı haline gelir. Sorun, hareketin çeşitli kısmi yönlerinin birbirlerini karşılıklı olarak ve yakınlaşma ve yönelimlerinde farklı şekillerde etkilemeleri gerçeğiyle açıkça karmaşıklaşmaktadır; yine de bunların hiçbiri tek başına hedefe ulaşamaz, ancak genel sınıf hareketinin partinin iradesine ve kesinliklerine eklemlenmesiyle ulaşabilir.

5) Parti, ayaklanma biçimlerini genişletmek ve yaymak için savaşı önlemek amacıyla yapılsa bile, savaşa karşı belirli tepkileri yetersiz olarak değerlendirir; savaşa karşı bu tepkiler içgüdüsel, bireysel veya kolektif sınıf tepkileri, askerlik hizmetini reddetme, kaçma, firar etme şeklinde olabilir. Bireylerin ya da kitlelerin bu tür tepkileri, kendiliğinden bile olsa, proleterin kendi etini emperyalist kasaba göndermeyi reddetmesini ifade eder, ancak kendi içlerinde yalnızca silahların bırakılmasına ve devrimin silahlı gücünü oluşturması gereken proleter güçlerin dağılmasına yol açabilirler. Askeri birliklerin parçalanması ve cephenin terk edilmesi, bu güçlerin kendi hükümetlerine karşı iç savaş için örgütlenmiş ve disipline edilmiş olarak iç cepheye geçmesi amacıyla parti tarafından güçlü bir şekilde desteklenecektir. Parti, eylemleri ve propagandasıyla askerleri silahlarını bırakmaya değil, doğru zamanda iç düşmana doğrultabilmek için silahlarını sıkı sıkıya ellerinde tutmaya teşvik edecektir.

Burjuva ordusunun bir bölümünün devrimin bayrağına geçmesi ya da toplumsal çatışmada tarafsız kalması olgusu, ancak onun orduya yasal ve yasadışı müdahalesiyle – önce komünist hücreler, sonra da birlikler örgütlemek amacıyla – gerçekleşebilir. Buna paralel olarak, birinci savaşta yaygın ve kendiliğinden olan, düşman orduların askerleri arasındaki kardeşleşme olgusunda büyük bir genişleme olabilir; komünistler bu olguyu askeri grevin birincil biçiminin ötesine geçerek örgütlemeye çalışmalıdır.

6) Reddettiğimiz bir başka görüş, reddedilemez bir klasik Marksist görüşün yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu görüş, savaş krizine yönelik olası burjuva çözümler arasında ’ehven-i şer’ olanın değerlendirilmesi temelinde, buna uygun ve aktif bir taktiksel duruşun zorunlu olduğunu iddia etmektedir; yani, eğer yakın dönemdeki koşullar proleter devrimin başarısı için elverişsiz olarak değerlendirilirse, parti, savaştan sonra sınıf mücadelesinin yenilenmesi için daha iyi koşullar sağlamak amacıyla bir burjuva cephesinin diğerine karşı zaferini desteklememeli ya da engellememelidir. Bu, orta yolculuğun en farklı biçimleri altında kapitalist sistemin kurtuluşuna giden ihanet yoludur.

7) Savaş durumunda, partinin oportünizme karşı tutumu değişmeden kalır, aslında ona ve örgütlenmesine karşı savaş vurgulanmalıdır, çünkü savaş, proleterleri sosyalizme giden yolda daha ileri aşamalara ulaşmak amacıyla zaten elde edilmiş hedefleri savunmak için savaşa katılmaya çağırarak ona daha iyi bir sol kamuflaj sağlayabilir.

Savaş, oportünizmin belirli ülkelerdeki tekdüze duruşunu kırmayı başarsa bile, bu kendi başına oportünizmin zayıflaması anlamına gelmez. İşçi sınıfı üzerindeki etkisi, komünist partinin sınıf içinde az ya da çok takip edilmesine bağlı olarak artacak ya da azalacaktır. Bu üzücü oportünist etki, eğer ikinci dünya savaşında olduğu gibi, silahlı proleterleri kendi hükümetlerine karşı yönlendirme oyununda başarılı olursa daha da önemli hale gelecektir; bunun yerine proleter diktatörlüğü değil, Rus ya da Amerikan yanlısı cephede sıralanmayı sağlamak için oportünistler tarafından ilerici olarak gösterilen diğer burjuva hükümetleri geçirilecektir.

Birinci Dünya Savaşı’nda oportünizmin egemen olduğu İkinci Enternasyonal çöktü ve uluslararası Sol, Lenin ile birlikte, dünya proleter örgütünün yeniden kurulmasına yöneldi. Ancak, Komünist Enternasyonal’in ve ulusal şubelerinin kuruluşu geç gerçekleştiği için, bu çöküş eski örgütün yozlaştırıcı etkisini ortadan kaldırmaya yetmedi. İkinci savaş, devrimci Marksist parti tarih sahnesinde yokken patlak verdi ve oportünizm, Stalinizm pelerini altında, kendisini sahte komünist kisvesi içinde sunabildi ve hatta cezasızlıkla ani cephe değişikliklerini emrederek proletaryayı bir kez daha sınıf düşmanının yararına kurban etmeye çekti.

Üçüncü bir dünya savaşıyla karşı karşıya kaldığımızda, eğer mümkünse, kritik anlarda yurtseverlik ve kutsal birlik saflarını şişirmek için tüm kıvrımlarını ve dönüşlerini durduracak olan "merkezci" örgütleri ayırt etme konusunda daha net olmalıyız.

8) Parti, bir ya da daha fazla ülkede iktidarın ele geçirilmesinden sonra devrimci savaşın gerekliliğini öngörmektedir. Bu, partinin görevinin Kızıl Ordu’yu iç burjuva ordularını yenebilecek ve burjuva devletlerin ordularıyla yüzleşebilecek ölçüde örgütlemek olacağı anlamına gelmektedir. Proletarya diktatörlüğünün savunulması ve devrimin hala sermayenin egemenliği altında olan ülkelere yayılması için haklı savaşın zamanı olacak ve bu arada aynı ülkelerde dünya komünist partisi tarafından yürütülen sınıf mücadelesiyle yakın bağlarını koruyacaktır.

Bu, ve yalnızca bu, sınıflara bölünmüş insanlığın bin yıllık döngüsündeki savaşların sonuncusu olacaktır.