Enternasyonal Komünist Partisi Bölünmez ve Değişmez Parti Tezleri Bütünü
 
Uluslararası Emekçiler Birliği
Londra, Ekim 1864
 
 

GEÇİCİ TÜZÜK
 

Çalışan sınıfların kurtuluşunun, çalışan sınıfların kendileri tarafından fethedilmesi gerektiği, çalışan sınıfların kurtuluşu için mücadelenin, sınıf ayrıcalıkları ve tekelleri için değil, eşit haklar ve görevler için bir mücadele ve tüm sınıf egemenliğinin ortadan kaldırılması anlamına geldiği;

Tüm biçimleriyle köleliğin, her türlü toplumsal sefaletin, zihinsel yozlaşmanın ve siyasal bağımlılığın temelinde, emek insanlarının emek araçlarını -yani yaşamın kaynağını- tekelleştirenlere ekonomik olarak tabi kılınmasının yattığı;

Bu nedenle, çalışan sınıfların ekonomik kurtuluşunun, bir araç olarak her siyasi hareketin tabi olması gereken büyük amaç olduğu;

Şimdiye kadar ki büyük amacı hedefleyen tüm çabaların, her ülkedeki çeşitli iş bölümleri arasındaki dayanışma eksikliğinden ve farklı ülkelerin işçi sınıfları arasında kardeşçe bir birlik bağının yokluğundan başarısız olduğu;

Emeğin kurtuluşunun yerel veya ulusal değil, modern toplumun var olduğu tüm ülkeleri kapsayan ve çözümü için en ileri ülkelerin pratik ve teorik mutabakatına bağlı olan sosyal bir sorun olduğu;

Avrupa’nın en çalışkan ülkelerindeki çalışan sınıfların şimdiki canlanması, yeni bir umut verirken, eski hatalara dönüşe karşı ciddi bir uyarı da ortaya koyduğu ve hala bağlantısız hareketlerin derhal birleştirilmesini gerektiği göz önünde bulundurulmuş;

Bu nedenlerden dolayı:

28 Eylül 1864’te Londra’da St Martin’s Hall’da yapılan açık toplantıda alınan kararlarla yetkilerini elinde bulunduran komitenin aşağıda imzası bulunan üyeleri, Uluslararası Emekçiler Birliği’ni kurmak için gerekli adımları atmışlardır;

Bu Uluslararası Birliğin ve ona bağlı tüm teşkilat ve bireylerin, renk, inanç veya milliyetten bağımsız olarak birbirlerine ve tüm insanlara karşı davranışlarının temeli olarak gerçeği, adaleti ve ahlakı kabul edeceklerini beyan ederler;

Sadece kendisi için değil, görevini yapan her insan için bir insanın ve bir vatandaşın haklarını talep etmeyi tüm insanların görevi olarak görürler. Görevsiz hak, haksız görev olmaz;

Ve bu ruhla, Uluslararası Birliğin aşağıdaki geçici kuralları hazırlanmıştır:

1. Bu Birlik, farklı ülkelerde bulunan ve aynı amacı hedefleyen işçi teşkilatları arasında merkezi bir iletişim ve işbirliği ortamı sağlamak üzere kurulmuştur; yani, çalışan sınıfların korunması, ilerlemesi ve tam kurtuluşunu hedefler.

2. Birliğin adı "Uluslararası Emekçiler Birliği" olacaktır.

3. 1865’te Belçika’da, Uluslararası Birliğe katılmış olabilecek bu tür işçi teşkilatlarının temsilcilerinden oluşan bir genel İşçi Kongresi toplanacaktır. Kongre, işçi sınıfının ortak özlemlerini ilan etmek, Uluslararası Birliğin kesin kurallarına karar vermek, başarılı çalışması için gerekli araçları düşünmek ve Birlik Merkez Konseyini atamak zorunda kalacak. Genel Kurul yılda bir kez toplanır.

4. Merkez Konseyi Londra’da bulunur ve Uluslararası Birlik’te temsil edilen farklı ülkelerden işçilerden oluşur. Kendi üyelerinden bir sayman, bir genel sekreter, mali işlemler için gerekli memurlar, farklı ülkeler için ilgili sekreterler vb. seçer.

5. Yıllık toplantılarında Genel Kongre, Merkez Konseyinin yıllık işlemleri hakkında kamuya açık bir hesap alır. Kongre tarafından yıllık olarak atanan Merkez Konseyi, üye sayısını artırma yetkisine sahip olacaktır. Acil durumlarda Genel Kurul’u yıllık olağan dönemden önce toplayabilir.

6. Genel Konsey, bir ülkedeki işçilerin diğer tüm ülkelerdeki sınıflarının hareketlerinden sürekli olarak haberdar olmaları için, işbirliği yapan farklı teşkilatlar arasında uluslararası bir temsilcilik oluşturacaktır; Avrupa’nın farklı ülkelerinin sosyal durumuna ilişkin bir soruşturmanın aynı anda ve ortak bir yön altında yapılması; tek bir toplumda tartışılan genel çıkar sorunlarının herkes tarafından ele alınması; ve acil pratik adımlara ihtiyaç duyulduğunda – örneğin uluslararası mücadelelerde olduğu gibi – ilişkili teşkilatların eylemlerinin eş zamanlı ve tek tip olması amaçlanmaktadır. Uygun görüldüğünde, Genel Konsey, farklı ulusal veya yerel teşkilatlara sunulacak tekliflerin inisiyatifini alacaktır.

7. Her ülkede işçi hareketinin başarısı, ancak birlik ve birleşme gücüyle güvence altına alınabilir, öte yandan, Uluslararası Merkez Konseyi’nin yararlılığı, büyük ölçüde, birkaç ulusal işçi teşkilatı merkezi veya çok sayıda küçük ve bağlantısız yerel teşkilat ile uğraşması gerekip gerekmediği duruma bağlıdır. Bu nedenle Uluslararası Birliğin üyeleri, kendi ülkelerindeki bağlantısız işçi teşkilatlarını merkezi ulusal organlar tarafından temsil edilen ulusal organlarda birleştirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir. Bununla birlikte, bu kuralın uygulanmasının her ülkenin kendine özgü yasalarına bağlı olacağı ve yasal engeller dışında hiçbir bağımsız yerel teşkilatın Londra Merkez Konseyi ile doğrudan iletişim kurmasının engellenemeyeceği açıktır.

8. Birinci Kongre toplantısına kadar, 28 Eylül 1864’te seçilen komite, Geçici Merkez Konseyi olarak görev yapacak, farklı ulusal işçi teşkilatlarını birbirine bağlamaya çalışacak, Birleşik Krallık’ta üyeler oluşturacak, kongrenin toplanması için hazırlık adımlarını atacaktır. Ayrıca Genel Kongre’yi yönetecek ve bu Kongre’den önce ortaya atılacak temel soruları ulusal ve yerel teşkilatlarla tartışacaktır.

9. Uluslararası Birliğin her üyesi, ikametgahını bir ülkeden diğerine taşırken, ilişkili emekçilerin kardeşçe desteğini alacaktır.

10. Daimi bir kardeşlik işbirliği bağı içinde birleşirken, Uluslararası Birliğe katılan işçi teşkilatları, mevcut örgütlerini bozulmadan koruyacaktır.

 
 
 
 
 


Uluslararası Emekçiler Birliği
Londra Konferansı - Eylül 1871
 


İŞÇİ SINIFI SİYASİ EYLEMİNE İLİŞKİN KARAR


Tüzüğe Önsözün aşağıdaki kısmı göz önüne alındığında:
     «Çalışan sınıfların ekonomik kurtuluşu, her siyasi hareketin bir araç olarak tabi olması gereken büyük amaçtır»;
     Uluslararası Emekçiler Birliği’nin (1864) Açılış Konuşmasında şunları belirtilmiştir:
     «Toprak ağaları ve sermayedarlar, siyasi ayrıcalıklarını her zaman ekonomik tekellerini savunmak ve sürdürmek için kullanacaklardır. Yükselmek şöyle dursun, emeğin kurtuluşunun önüne her türlü olası engeli koymaya devam edecekler. Bu nedenle, siyasi iktidarı fethetmek çalışan sınıfların en büyük görevi haline gelmiştir»;

Lozan Kongresi (1867) şu kararı kabul etmiştir:
     «İşçilerin toplumsal kurtuluşu, onların siyasal kurtuluşundan ayrılamaz»;

Genel Konseyin, Fransız Enternasyonalistlerinin plebisit (1870) arifesinde yaptığı sözde komploya ilişkin beyanı şöyle denilmiştir:
     «Tüzüklerimizin tabiatı gereği, İngiltere’deki, Kıta’daki ve Amerika’daki tüm şubelerimizin, yalnızca işçi sınıfının militan örgütlenmesi için merkezler olarak hizmet etmek değil, aynı zamanda kendi ülkelerinde nihai amacımıza – işçi sınıfının ekonomik kurtuluşuna – ulaşmaya yönelen her siyasi hareket desteklemek gibi özel bir görevi vardır.»;

Orijinal Tüzüklerin yanlış tercümelerinin, Uluslararası Emekçiler Birliği’nin gelişimine ve eylemine zarar veren çeşitli yorumlara yol açtığı;

Emekçilerin her türlü kurtuluş çabasını şiddetle ezen ve sınıflar ayrımını ve bundan kaynaklanan mülk sahibi sınıfların siyasi egemenliğini kaba kuvvetle sürdürüyormuş gibi yapan dizginsiz bir gericilik karşısında;

Mülk sahibi sınıfların bu kolektif gücüne karşı, işçi sınıfının, mülk sahibi sınıflar tarafından oluşturulan tüm eski partilerden farklı ve onlara karşı bir siyasi parti oluşturmadan, bir sınıf olarak hareket edemeyeceğini;

İşçi sınıfının bir siyasi partiye dönüştürülmesinin, toplumsal devrimin zaferini ve onun nihai amacını – sınıfların ortadan kaldırılmasını – garanti altına almak için vazgeçilmez olduğunu;

İşçi sınıfının ekonomik mücadeleleriyle halihazırda uyguladığı güçler bileşiminin, aynı zamanda, toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin siyasi iktidarına karşı mücadeleleri için bir kaldıraç işlevi göreceğini göz önünde bulundurarak, Konferans, Enternasyonal üyelerine şunları hatırlatır:
     İşçi sınıfının militan halinde, ekonomik hareketi ve politik eylemi ayrılmaz bir şekilde birleşmiştir.
 
 
 
 
 
 
 


Uluslararası Emekçiler Birliği
Genel Kongre - Lahey - 2-7 Eylül 1872
 
 

TÜZÜK ÜZERİNE KARAR’DAN

Londra Konferansının (Eylül 1871) IX sayılı Kararının içeriğini özetleyen aşağıdaki madde, 7. Maddenin ardından tüzüğe dahil edilecektir.

Madde 7a - Proletarya, mülk sahibi sınıfların kolektif gücüne karşı mücadelesinde, ancak, mülk sahibi sınıfların oluşturduğu tüm eski partilere karşı, kendisini ayrı bir siyasi parti olarak oluşturarak bir sınıf olarak hareket edebilir.
   Proletaryanın bir siyasi partiye dönüştürülmesi, toplumsal devrimin zaferini ve nihai hedefi olan sınıfların ortadan kaldırılmasını sağlamak için vazgeçilmezdir.
   Ekonomik mücadeleyle zaten elde edilen işçi sınıfı güçleri koalisyonu, aynı zamanda, bu sınıfın elinde, onu sömürenlerin siyasi iktidarına karşı mücadelesinde bir kaldıraç görevi görmelidir.
  Toprağın ve sermayenin efendileri, ekonomik tekellerini savunmak ve sürdürmek ve emeği köleleştirmek için siyasi ayrıcalıklarını her zaman kullandıklarından, siyasi iktidarın fethi proletaryanın görevi haline gelir.