Enternasyonal Komünist PartisiKomünist Devrim ve Kadınların Kurtuluşu


(“Oppressione della donna e rivoluzione comunista”, Comunismo no.2, Mayıs 1979)

 

 

  Giriş
1. Kadınların Köleliğinin Kökenleri
    1.1 Toplumun Sınıflara Ayrılması
    1.2 Sınıflı Toplumlarda Kadının Baskı Altına Alınması
    1.3 Fahişe ile Meşru Eş Arasında Fark Yok
2. Ailenin Doğumu ve Ölümü
    2.1 Burjuva Ailesi
    2.2 Proleter Ailenin Gerçekliği
    2.3 Vatan ve Aile: Sosyal İsrafın Temel Taşları
3. Modern Kadın Sorunu
    3.1 Sınıflar Arası Feminizmin Ütopyası
    3.2 Proleter Kadının Durumu
4. Demokratik İddialar Karşısında Parti
    4.1 Oy Hakkı
    4.2 Boşanma Özgürlüğü
    4.3 Kürtaj Hakkı ve Yasa Dışı Kürtaj Vahşeti
    4.4 Sadece Komünizm Kadınların Tam Bireyselliğini ve Toplumsallığını Özgürleştirecektir
5. Sınıf Mücadelesi ve Kadın Kurtuluş Mücadelesinin Örtüşmesi
    5.1 Komünistlerin Önderliğinde Bir Kitle Hareketi Yaratmak
    5.2 Kadınların Burjuva Devletine Karşı İddialarını Dillendirmek
Sonuç
Ek: Komünist Enternasyonal’in 3. Kongresi’nin Kadınlar Arasında Çalışma Yöntemleri ve Biçimleri
Üzerine Tezleri (Temmuz 1921):
- Genel İlkeler
- Kadınlar Arasında Çalışma Yöntem ve Şekilleri
- Kadınlar Arasında Siyasi Parti Çalışması: - Sovyet Ülkelerinde - Kapitalist Ülkelerde - Doğunun
Ekonomik Olarak Geri Ülkelerinde
- Ajitasyon ve Propaganda Yöntemleri
- Komisyonların Yapısı
- Uluslararası Çalışma Üzerine
Ek: 27 Ekim 1912 tarihli L’Avanguardia’dan Sosyalizm ve Feminizm

 

 


Giriş

Aşağıdaki metin ve ona verilen başlık daha fazla yorum gerektirmez. Sınıflı toplumlarda kadınların binlerce yıllık baskısı üzerine sadece bir deneme yazmak yeterli değildir, çünkü kadınların ezilmesi ancak sınıfsız ve devletsiz toplumda komünizm tarafından çözülebilir.

İşte okuyucuya, bir yüzyıldan uzun bir tarihsel süreçte, kadın sorununun devrimci Marksizm geleneğine ve yöntemine göre organik ve tek anlamlı yorumunu temsil eden farklı yaşlardan birkaç yazar tarafından yazılmış, özel mülkiyet rejiminin kendisine maruz bıraktığı çifte baskı altında ezilen tek bir kadının kalmayacağı güne kadar zaman ve mekanda sabit bir metni bu şekilde sunuyoruz.

Bu, bu konuda proleter sınıfın genel teorisinin zaten bilmediğini icat edecek, keşfedecek, önerecek yeni hiçbir şeyimizin olmadığının ispatıdır.

Ancak, bu teorik ve tarihsel bilginin, başlangıçta gerekli olmasına rağmen, yeterli olmadığı ve bu diyalektiği işlevsel ve dinamik bir bilgi diyalektiğine, taktik bir parti eylemine tercüme etmek için mücadele, program ve politik eylemin göstergelerini çizmeseydik, tamamen akademik açıklamalara indirgeneceği vurgulanmalıdır.

Son 50 yılın olayları, farklı demokratik, faşist ve sonra yine demokratik burjuva rejimlerinin, kapitalist ve özel mülkiyet toplumumuzda bu atadan kalma baskıyı sürdürmek için tahayyül ettikleri biçimleri ve araçları vurgulamaktadır. Özünde, iki cinsiyetin eşitliğinin sözde tanınması, en iyi durumda, çalışan erkek ve çalışan kadının eşit ekonomik ve sosyal sömürüsüne yönelmektir.

Kadının kadın olarak ezilmesine, proleter kadın için, kadını, tabiri caizse giderek daha fazla “erkeğe” dönüştüren ücretli emeğin ezilmesi eklenir. Ücretli emek, kadın sömürüsünün şiddetlenmesini oluşturuyorsa, diyalektik olarak gerçek kurtuluşun, yani kadınların, tüm kadınların toplumsal kurtuluşunun koşuludur.

Ekonominin kapitalist dönüşümü, kadınlara, proleter sınıfın komünizm için devrimci mücadelesi yoluyla onları özgürleştirmenin sosyal ve politik araçlarını sunar. Bu metnin göstermek ve önermek niyetinde olduğu bu temel ve ezeli anlamdır.

Bazıları, en saf oportünist tarzda, feminist örgütlerin saflarına akıllıca manevralar yaparak, ikiyüzlü küçük reformları onaylayarak, sırf sözde komünistler tarafından önerildiği için bunu bir komünist manevra gibi göstermenin doğru olduğunu düşündüler. Komünist davranmadığın andan itibaren komünist olmayı bıraktığını unutmamak gerekir. Sınıfsal siyasi parti, bugün koşulların kendisine dayattığı, geniş ve dinç güçlerin yeniden konuşlandırılmasıyla zorlaşan tüm sınırlamalara rağmen, kadınlara topyekûn toplumsal kurtuluşlarını talep etmelerini söylüyor. Bugün proleter kadınların talebi, onlara yalnızca burjuva kadınını ilgilendiren mülkiyet unvanlarını vermek için yasal tanınma değil, her durumda gücü işçi sınıfının ve sınıf seferberliğinin yöntemlerinin kullanımına ve mücadelenin örgütlenmesinde dayanan maddi fetihlerdir..

Durumun en utanç verici ve acıklı yanını, burjuva devletinin savunma kampına girdiklerinden beri milli ve karşı-devrimci hale gelen eski komünist partileri ortaya koymuştur. Bu partiler, burjuva aile kurumunu “demokratik” olarak adlandırarak korumak için her türlü çabayı gösteriyorlar. Bir sıfat sorunu çözmek için yeterli:“geleneksel” aileye karşı kadının “demokratik olarak” köleleştirildiği demokratik aile. Burjuva dünyası, kadına işçi sınıfına dayatılan aynı yanlış çözümü sunuyor: faşist diktatörlük yerine sermayenin demokratik diktatörlüğü.

Kadınların kurtuluşu, zorunlu olarak sömürülenlerin mücadelesiyle olan birlikteliğinden geçer. Kadın cinsinin özgürleşmesinin nedeni, üretim ve dağıtım araçları üzerindeki herhangi bir özel mülkiyet biçiminin yıkımından yalıtılmışsa, kadınların komünizm olmadan kolektif örgütlenmeye ve hayatın gerçekleştirilmesine bilinçli ve gönüllü katılımını ifade ediyorsa savunulamaz. Tam tersine, burjuva feminizmi, proleter kadının burjuvazi ile dayanışmasını öngörmekte ve bunun için çalışmaktadır, sınıf mücadelesi yöntemlerine başvurmayı baştan dışlamakta ve ezilen kadınlara zaferlerinin sınıf mücadelesi dışında kadınların erkeklere karşı yegane seferberliğiyle, bu toplumda yalnızca kendi sınıflarındaki erkeklerin düzeyine yükselen entelektüel bir azınlık da dahil olmak üzere üst-orta sınıftaki kadınların sıkışık azınlıklarının zevk aldığı haklar ve sosyal eşitlikle mümkün olduğu yanılsamasını vermektedir. Oysa bu yanılsamanın temelinde ancak büyük kadın kitlesinin sömürülmesi ve aşağılanması olabilir. Feminist ideolojiye verilen herhangi bir taviz, mevcut rejimin kadınların büyük çoğunluğunu bağladığı zincirlerin güçlenmesiyle sonuçlanır.

Komünizm için savaşan kadınların seferberliği olmadan, kapitalizme karşı mücadele imkansızdır ve kadınların toplumsal ve bireysel kurtuluşu olmadan zafer imkansızdır; erkekler için olduğu kadar kadınlar için de komünizme doğru atılan tüm adımlar, bir cinsiyetin diğerinin üzerindeki baskısının yıkılmasından geçer çünkü bir cinsiyetin baskısı diğerini daha da vahşileştirir ve muhafazakar kılar. Bugün kadınların katılımının önündeki en büyük engel, demokratik-burjuva rejimin oportünist partileridir. Bu partilere, de dolayısıyla mevcut rejime karşı savaşmak suretiyle kadınlar toplumsal mücadelede, gerçek siyasi kurtuluşlarının fethinde taraflarını seçme fırsatına sahiptir. Bunun yolu, mücadelelerini devrimci komünist partisinin burjuvazinin devrilmesi, iktidarın proletarya tarafından alınması ve kapitalist üretim ilişkilerinin lağvını komünizme geçişi sağlayacak proletarya diktatörlüğünün kurulması perspektifleriyle ortaklaştırmalarından geçer.

Bu bir kavga metnidir, düşman bir dünyaya karşı bir savaş çığlığıdır, saddece sınıf partisinin yapabileceği, ama yalnızca proletaryaya değil, bu aşağılık toplumun tüm ezilen kesimlerine yayılabilecek bir çağrıdır. Bu, Komünist Sol’un programından gelen anti-demokratik ve anti-kapitalist bir çağrıdır, geleceğin toplumuna yönelik genel ayaklanmanın karmaşık bir öngörüsüdür.


1. Kadınların Köleliğinin Kökenleri

August Bebel, Kadın ve Sosyalizm, 1892:

"Sürekli ilerleyen büyük bir sosyal dönüşümler çağında yaşıyoruz. Toplumun tüm katmanlarında, derin ve radikal değişikliklere yönelik belirgin bir eğilimi ifade eden, kararsız bir ruh hali ve artan bir huzursuzluk algılıyoruz. Her geçen gün genişleyen çevrelerde artan bir ilgiyle tartışılan bu sorulardan en önemlilerinden biri ve sürekli daha fazla ön plana çıkan kadın sorunudur.

Kadın sorunu, kadının toplumsal organizmamızda sahip olması gereken konumu ele alır ve insan toplumunun eşit haklara sahip ve hizmet eden yararlı bir üyesi olmak için güçlerini ve yeteneklerini en iyi nasıl geliştirebileceğini belirlemeye çalışır. Bizim bakış açımıza göre bu soru şu diğer soruyla örtüşüyor: baskıyı, sömürüyü, sefaleti ve ihtiyacı ortadan kaldırmak ve bireylerin ve toplumun fiziksel ve zihinsel refahını sağlamak için bir bütün olarak toplum nasıl örgütlenmelidir? (...)

"Zulüm, kadın ve işçinin ortak kaderidir. Ezilme biçimleri birbirini izleyen çağlarda ve çeşitli ülkelerde farklılık göstermiştir, ancak zulmün kendisi devam etmiştir. Tarihsel gelişim sürecinde ezilenler, zulmü sık sık fark etmişler ve bu idrak onların durumlarının iyileşmesine yol açmıştır (...) Ama kadının konumu ile işçinin konumu arasında ne tür benzerlikler olursa olsun, kadın çalışan erkekten bir önceliğe sahiptir. Köleliğe gelen ilk insandır. Kadınlar kölelikten önce köleydi.

"Bütün toplumsal bağımlılık ve baskı, ezilenin ezene ekonomik bağımlılığından kaynaklanır. Kadın (...) erken bir aşamadan beri bu konumdadır (...)

"Ezilenin kendisini canlandıracak ve ona ilham verecek birine ihtiyacı vardır, çünkü o bağımsızlık için inisiyatiften yoksundur. Günümüz proletaryasının hareketinde bu böyleydi ve kadınların kurtuluşu için mücadelede de böyledir" (50th Jubilee, New York, Socialist Literature, 1910, 3, 9-10, 76).

İşte çok önemli bir ilk Marksist ifade: Proletaryanın kurtuluşu için olduğu kadar kadınların kurtuluşu mücadelesinde bile bu zorunluluğun bilinci ezilenlere dışarıdan, yani sınıf partisinden getirilir. Bu kurtuluşun tüm taleplerini açıklığa kavuşturması ve ezilen kadın kitlesinde mücadelenin gerekliliği bilincini geliştirmek için bu amaç için gerekli pratik eylemi örgütlemesi gereken partidir. Bu parti konumunu haklı çıkarmak için, kadınların ezilmesinin kökenlerine, yani toplumun sınıflara bölünmesinin başlangıcına geri dönmek gerekir.


1.1 - Toplumun Sınıflara Ayrılması

Kadın sorusu ne zaman doğar? Kabile topluluğunun sona ermesi ve tek eşli ailenin başlamasıyla özel mülkiyetin temeli olan tek eşli aile ile birlikte üretim araçlarının ve zenginliğin ilk birikim dönemi başlar: aile, tüm kadınların toplam köleliğine işaret eden gerçek bir üretici birim olacaktır. Bu, ilkel topluluktan tek eşli aileye kadar acısız bir evrime göre kademeli bir gelişme değil, “halk”ın zorunlu olarak ortaya çıkması komünist yaşam biçimlerinin yok edilmesiyle sonuçlanan özel mülkiyet tarafından ezilen bölümünün (yani kadınlar) diğer bölümü (yani erkekler) tarafından gerçek anlamda boyunduruk altına alınmasıydı.

İlkel toplulukta, kadınlar toplumsal olarak erkeklere eşitti: yalnızca bir cinsin diğerine tahakküm etmesine yol açmayan bir işlevler bölümü vardı, çünkü (erkek ve kadın tarafından yapılan) tüm faaliyetler sosyal işlevlerdi ve toplum içinde aynı önemde görülürlerdi. Çocukların yalnızca annenin üremesiyle tanınması tesadüf değildir: Aktarılacak sermaye veya başka herhangi bir özel mülkiyet olmadığından, onları doğurduğu anda yalnızca kadın tanınırdı; bu nedenle, cinsel alandaki ilkel topluluğun amacı, erkeğin dişi ve kalıtsal çocuklar üzerindeki özel mülkiyetiyle değil, yalnızca türün doğal üreme işleviyle bağlantılıydı.

Kadın ve Sosyalizm’de Bebel şöyle yazar:

"Morgan bu fenomeni şu şekilde ifade eder: "Aile aktif unsurdur; asla durağan değildir, daha düşük bir formdan daha yüksek bir forma ilerler" (...)

"İlkel tarihin incelenmesi, insan gelişiminin erken bir döneminde cinslerin şimdiki ilişkilerinden tamamen farklı ilişkileri konusunda hiçbir şüphe bırakmaz ve günümüz kavramlarının ışığında bakıldığında, bir canavarlık, bir bataklık gibi görünürler. Ama toplumsal gelişmenin her aşamasının kendi üretim yöntemleri olduğu gibi, her aşamanın da kendi toplumsal koşullarının bir yansıması olan kendi ahlak kuralları vardır.

Ahlak, gelenek tarafından belirlenir ve gelenekler, en derindeki doğaya, yani herhangi bir dönemin toplumsal gereksinimlerine karşılık gelir.

"Morgan, vahşiliğin en alt aşamasında, kabile içinde sınırsız cinsel ilişkinin var olduğu, böylece tüm kadınların tüm erkeklere ait olduğu ve tüm erkeklerin tüm kadınlara ait olduğu sonucuna varıyor; yani, bir çok eşlilik durumu (...)

"Bir kadının birden fazla kocası olduğu yerde babalığın belirlenmesi imkansızdır. Babalık sadece bir kurgudur. Şu anda bile, tek eşli evlilik kurumu ile babalık, Goethe’nin Çıraklık’ında söylediği gibi, “iyi niyete bağlıdır”. Ama eğer öyleyse, tek eşli evlilikte bile babalık şüphelidir, çok eşliliğin hakim olduğu yerde kesinlikle tespit imkanının ötesindedir. Sadece anneden soy açık ve yadsınamaz bir şekilde gösterilebilir (...)

"O zamanlar ata mirası yerine ana mirası, aile reisi erkek yerine aile reisi kadın vardı ve kişinin ülkesi anavatan olarak adlandırılıyordu. Daha önceki aile formları gibi ortak mülkiyet üzerine kurulmuş, yani komünist bir toplum biçimi olan gens de öyleydi. Kadın bu akrabalık örgütünde lider ve yöneticiydi ve son derece saygı görüyordu, onun fikri ev işlerinde olduğu kadar kabile işlerinde de çok önemliydi. Uzlaştırıcı ve yargıçtı, ve rahibe olarak dini ibadetleri yönetme görevlerini yerine getirirdi (...)

"Kadın dokunulmazdı; anne katli, tüm erkekleri intikam almaya çağıran en korkunç suç olarak kabul edilirdi. Kabiledeki tüm erkeklerin ortak görevi, akrabalarının herhangi bir üyesine başka herhangi bir üye tarafından yapılan bir zararın intikamını almaktı. Kabile kadınların savunulması erkekleri en yüksek cesarete teşvik ederdi. Velhasıl anaerkilliğin etkisi, eski halkların, Babilliler, Mısırlılar, Asurlular, kahramanlık çağından önceki Yunanlılar, Roma’nın kuruluşundan önce İtalik kabileler İskitler, Galyalılar, İberyalılar, Kantabrialılar, Almanlar ve diğerleri arasındaki tüm sosyal ilişkilerde algılandı. O zamanlar kadın toplumda o zamandan beri hiç olmadığı kadar önemli bir konuma sahipti" (a.g.e., 16-17, 20, 24-25).

Bu nedenle, çok eşli evlilik ve anaerkillik, ilk insan topluluklarının biçimidir, ilk insan topluluğunun, mevcut devlet ve aile gibi siyasi ve sosyal hiyerarşileri bilmediğinin, cinsel ayrımcılığa, düşmanlığa akrabalığa veya yaşa ihtiyaçları olmadığının, yalnızca geliştirilecek organik, doğal işlevlerin bir bölümünü bildiğinin temel tarihsel kanıtlarıdır. Velhasıl, burjuvazinin insanlığın ebedi “doğal” yaşam biçiminin bir ifadesi olarak sunduğu mevcut toplumsal ve politik yapının, toplumun sınıflara bölünmesinin ve özel mülkün bir sonucu olduğunu yinelemek yerinde olacaktır.


1.2 - Sınıflı Toplumlarda Kadının Baskı Altına Alınması

Komünist Sol, yüz yıl sonra zamanın Marksistlerinin ilkel topluma dair yaptığı, ilkel toplumun yalnızca üretici güçlerin gelişimi açısından “en aşağı” seviyede olduğu fakat ifade ettiği insanlık açısından mevcut toplumsal ilişkilerden kat be kat yukarıda olduğu tahlil ve yargısını tekrar doğrulamıştır. Solun 1844 Elyazmaları’na Şerh (Il Programma Comunista, 1959) isimli çalışmasının Erkeğin ve Kadının Alçaltılması bölümünde şöyle denilmektedir:

"Bu pasajları alıntılarken bazen "adam (man)" kelimesini, bazen "erkek" kelimesini kullanmak gerekiyor, çünkü ilk ifade türün her iki cinsten tüm üyelerini ifade ediyor. İtalyanca sert anlamına gelen femmina kelimesini kullanmanın bir anlamı yok. Yarım yüzyıl önce seçkin Marksist Filippo Turati’ye, sınıflı toplumda kadınlara gaddarca boyun eğdiren sefil bir burjuva sapması olan feminizme ilişkin görüşleri sorulduğunda, yalnızca şu sözlerle yanıt verdi: "kadın... insandır”. Demek istediği şuydu: “Komünizmde böyle olacak, ama sizin burjuva toplumunuz için o bir hayvan, bir nesne”.

"Erkeğin, hizmetçisi ve şehvetin (hem erkeğin hem de kendisinin) avı olan kadınla ilişkisinde, (cinsiyeti ne olursa olsun) içinde yaşadığı (bugünün toplumunda) sonsuz aşağılanmanın ifade edildiği görülür. Zira (insan ile insan arasında, yani burjuva toplumunda) olan bu ilişkinin gizemi, belirli, yadsınamaz, açık seçik ifadesi erkek ve kadın arasındaki ilişkide ve böylesi bir ilişkinin (günümüz genel kanısında) türün hayatının anlık ve doğal ifadesi olarak anlaşılmasıdır. İnsan ile insan arasındaki anlık, doğal, zaruri ilişki, adam ile kadın arasındaki ilişkidir. Bu ilişkinin (muhtelif tarihsel biçimlerindeki) niteliğinden insanın kendisini ne derece umumi varlık olarak, insan olarak kavradığı anlaşılır. Zira insan ismini ancak artık bireysel bir insan olarak değil bütün insan varlıklarını kapsayarak yaşadığında hak eder.

İlkel komünizm – Marksist literatürün tümünde ve Marx ile Engels’in temel çalışmalarında bu form sahiplenilmiştir. Dahası, Marx ve Engels antik komünizm ve modern proletaryanın uğruna mücadele ettiği komünizm arasında zorunlu olarak özel mülkiyet, sınıflı toplumlar ve bunlara tekabül eden “kültürler” geleneğinin ortaya çıkışını gözardı etmemişlerdir. Kapital’in ve Aile’nin, Özel Mülkiyet’in ve Devlet’in Kökeni’nin sayfalarında ilk form açıkça yüceltilmiştir.

“Doktrinimizle tutarlı olarak, bu ilk formu pekala cinsel yapı ışığında tanımlayabiliriz. Orada kadının, Kutsal Anne’nin, erkeklerini ve çocuklarını önettiği anaerkilliğin büyük ışığını buluruz. Gerçek anlamda doğal iktidarın ilk formunda kadının edilgen değil etken, köle değil efendidir. Bu gelenek Latin ailesinde sürmüştür: aile kelimesi famulus, yani köleden gelirken kadın kelimesi domina, yani efendiden gelir. İlk komünizmde aşk serttir, evet, ama mülkiyetçi veya parasal değildir. Velhasıl Romalıların zamanında olduğundan çok daha üstündür; erkek kadın nesnesini fethetmez, kadın olarak nitelendirmek istemediğimiz Anne erkeğine doğal ve insani bir biçimde türü yayma görevini verir.1

Bebel, gensin yok edilmesinin belirleneceği yavaş süreci ve onun yerine tek eşli ailenin geçmesini titizlikle inceler; bu incelemeyi yer sorunundan dolayı burada aktarmamız mümkün değil. Okuyucuyu orijinal metin tarafından temsil edilen kusursuz belgeye yönlendiriyoruz, kendimizi Engels’ten bir alıntıya ek olarak birkaç referansla sınırlıyoruz, bu da sürecin sonunda insan ilişkilerindeki - özellikle de kadının konumundaki - radikal değişimi vurgulamamıza izin veriyor.

"İş bölümü ve alet, gereç, silah vb. için artan talep, el sanatlarının tarımdan farklı hatlarda gelişmesine yol açtı. Mülkiyet ve miras ile ilgili çıkarları olan ve tarım sınıfından önemli ölçüde ayrılan özel bir zanaatkar sınıfı ortaya çıktı. (...) Eski yapının dağılmasıyla kadının gücü ve etkisi hızla azaldı, anaerkillik ortadan kalktı ve yerini ataerkillik aldı. Özel mülkiyet sahibi olan erkeğin çıkarı, mülkünü bırakacağı meşru çocuklara sahip olmaktan geçiyordu ve bu nedenle kadına diğer erkeklerle cinsel ilişki yasağını dayattı (...)

"Anaerkillik, komünizme ve herkesin eşitliğine işaret ediyordu. Ataerkilliğin yükselişi, özel mülkiyetin egemenliğine, kadına boyun eğdirilmesine ve kadının köleleştirilmesine işaret ediyordu" (Bebel, 30, 33).

Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’nde bu tezi genişletir:

"Dolayısıyla, tek eşlilik hiçbir şekilde tarihte erkek ve kadının uzlaşması olarak görülmez, böyle bir uzlaşmanın en yüksek biçimi olarak hiç görülmez. Tersine, bir cinsin diğerine boyun eğmesi, önceki tarih boyunca bilinmeyen cinsler arasındaki bir çatışmanın ilanı olarak görülmelidir.

"Yayınlanmamış eski bir el yazmasında, Marx ve benim 1846’daki çalışmamızda, şunu buluyorum: "İlk iş bölümü, çocuk yetiştirmek için kadın ve erkek arasındaki iş bölümüdür". Ve bugün şunu ekleyebilirim: Tarihte ortaya çıkan ilk sınıf karşıtlığı, tek eşli evlilikte kadın ve erkek arasındaki karşıtlığın gelişmesi ve kadın cinsinin erkek tarafından ilk kez sınıfsal baskıya uğraması ile örtüşür.

"Tek eşlilik büyük bir tarihsel ilerlemeydi, ama aynı zamanda kölelik ve özel mülkiyetle birlikte, bugüne kadar varlığını sürdüren, insanların refahının ve gelişmesinin bazılarına diğerlerinin ızdırabı ve bastırılması yoluyla ulaşıldığı ve her ilerlemenin aynı şekilde göreli bir gerileme olduğu çağı başlattı. Tek eşlilik, medeni toplumun hücresel biçimidir ve içinde, medeni toplumda tam anlamıyla gelişen karşıtlıkların ve çelişkilerin doğasını inceleyebiliriz". (Marx-Engels, Toplu Eserleri, 1990, cilt 26, 173-174).

Engels ayrıca "Ailede erkek burjuvazidir; kadın ise proletaryayı temsil eder" der (a.g.e., 181).

Bebel ayrıca, yalnızca o sırada yaşananların değil, aynı zamanda temsil ettiği şey, yani milyonlarca kadının baskı altındaki yaşamı açısından da ilginç olan tek eşlilik ve miras hukukunun ortaya çıkışının bazı sonuçlarını açıklar: fuhuş, erkeklerin yüzsüz çapkın davranışları karşısında kadınların ruhsal ve cinsel ayrımcılığa uğramasına yol açan çifte ahlaka boyun eğme, gayri meşru çocukların bazı mevcut yasalarca korunan ama kesinlikle tüm toplumsal yapıdan muzdarip küçük hakları vb.

"Bu dönemde kadının özgürlüğü sona ermiştir. Evden çıkarken başka bir erkeğin arzularını uyandırmamak için yüzünü örtmesi gerekir. Bu yalıtım yöntemi sıcak iklimin bir sonucu olarak cinsel tutkuların daha güçlü olduğu Doğu ülkelerinde hala sürmektedir. Antik dönemde Atina yeni düzenin bir modeli olarak hizmet etmiştir. Kadın erkeğin yatağını paylaşır ama masasını değil. Ona adıyla hitap etmez, ona efendi diye seslenir; zira onun hizmetçisidir.

"Hiçbir yerde halka açık görünmesine izin verilmez ve sokaklarda yürürken her zaman örtünür ve sade giyinir. Zina ettiğinde, Solon’un yasasına göre günahının bedelini ya hayatıyla ya da özgürlüğüyle ödemeye mahkumdur. Kocası onu köle olarak satma hakkına sahiptir (...)

"Erkeğin kaderi çok farklıdır. Erkek, varislerinin meşruiyetini güvence altına almak için kadını diğer erkeklerle kesinlikle ilişkiden kaçınmaya zorlarken, başka kadınlarla ilişkiden kaçınmaya yanaşmamıştır. Velhasıl cariyelik ortaya çıkar. Güzellikleri ve zekalarıyla tanınan, genellikle yabancı kadınlar, erkeklerle en yakın ilişkiler içinde özgür bir yaşamı evliliğin köleliğine tercih etmişlerdir (...)

"Kadının bir proleter olarak ezilip ezilmediğine bakılmaksızın, bu özel mülkiyet dünyasında cinsel bir varlık olarak ezildiğini kabul etmeliyiz. Kadın, erkeğin maruz kalmadığı kısıtlamalar ve engellerle her taraftan kuşatılmıştır. Erkeğin yapabildiklerini kadının yapması yasaktır, erkeğin sahip olduğu birçok sosyal hak ve ayrıcalık, kadının durumunda bir kusur veya suç olarak kabul edilir. Hem sosyal olarak hem de cinsel bir varlık olarak acı çeker. Hangi açıdan daha fazla acı çektiğini söylemek zordur (...)

"Kant’ın anlayışına göre, erkek ve kadın birlikte mükemmel insanı oluştururlar. İnsanlığın sağlıklı gelişimi, cinsiyetlerin normal birliğine bağlıdır. Cinsel dürtünün tatmini, hem erkeğin hem de kadının sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi için esastır. Ama insan hayvani aşamayı aşmıştır ve bu nedenle cinsel dürtülerinin salt fiziksel tatminiyle yetinmemektedir. Ayrıca entelektüel çekiciliğe ve ilişki yaşadığı kişi ile belirli bir uyumun varlığına ihtiyaç duyar. Böyle bir entelektüel uyum olmazsa, cinsel ilişki tamamen mekanik olacaktır ve bu nedenle ahlaksız hale gelir. Temiz erkekler ve kadınlar, cinsel ilişkilerinin ötesine geçen karşılıklı bir çekim talep eder (...)

"Evlilik, çoğu kadın tarafından, ne pahasına olursa olsun girmeleri gereken bir tür iş bulma kurumu olarak kabul edilir. Dahası, çok sayıda erkek de evliliğe sadece iş açısından bakar ve tüm avantajlar ve zararlar dikkatlice hesaplanır ve sadece maddi bir bakış açısıyla tartılır. Bu nedenle, modern evliliğin amacına ulaşmaktan çok uzaktır, dolayısıyla ne “kutsal” ne de “ahlaki” olarak kabul edilemez (...)

"Çökmekte olan Roma İmparatorluğu’nda, devlet ödülleri aracılığıyla evlilikleri ve doğumları teşvik etmek için bir girişimde bulunuldu. Sezar’ınki gibi yozlaşmış bir imparatorluk altındaki Germen İmparatorluğu’nda, sayısız evliliğin çözülmesini toplu olarak engelleme girişimleri yapıldı. Buradaki sonuç oradakiyle aynı olacaktır.

"Öyleyse hayatları boyunca iradeleri dışında birbirine zincirlenmiş varlıklar var. Bir taraf diğerinin kölesi oluyor ve "evlilik görevi" için belki de hakaret ve kötü muameleden daha iğrenç olan en samimi kucaklamalara ve okşamalara katlanmak zorunda kalıyor. Mantegazza (Paolo M., Aşkın Fizyolojisi) şöyle diyor: "Bir insanı sevmediği bir kişi tarafından okşanmaya zorlamaktan daha büyük bir işkence olamaz".

"Böyle bir evlilik fahişelikten daha kötü değil mi? Fahişenin bile iğrenç ticaretini bir dereceye kadar geri çekme özgürlüğü vardır ve eğer bir genelevin mahkumu değilse, istemediği bir erkeği reddedebilir. Ama evlilikle satılan bir kadın, ondan nefret etmek ve hor görmek için yüzlerce nedeni olmasına rağmen, kocasının dokunuşlarına katlanmak zorundadır (...)

"Evlilik baştan ve karşılıklı anlayışla, sadece bir rıza evliliği olarak yapılmışsa, işler o kadar da kötü değildir. Karşılıklı yükümlülükler düşünülür ve katlanılabilir bir yaşam tarzı bulunur. Çocukların olduğu yerde skandaldan kaçınılır. Ama yine de, ebeveynlerin ilişkisi açık bir düşmanlığa dönüşmese de ebeveynler soğuk, kayıtsız, sevgiden yoksun, bir yaşam sürdüklerinde en çok acı çekenlerin çocuklar olduğu söylenmelidir. Sıklıkla, sadece maddi kayıpları önlemek için bir anlaşma yapılır (...)

"Kadın yoldan çıkmaya daha az meyillidir, çünkü birincisi fizyolojik sebepler onun durumunda haddini aşmayı çok daha tehlikeli kılmaktadır ve ikincisi evlilik yeminini bozan kadın olduğu zaman bu, toplumun hoş görmeyeceği bir suç sayılmaktadır... Kural olarak, kadınlar bağımlı durumda oldukları ve evliliğe geçim kaynağı olarak bakmak zorunda oldukları için ancak alenen sadakatsizlik veya ağır kötü muamele durumlarında boşanma davası açarlar (Bebel, 38, 39, 95, 104-105, 106, 118-119).


1.3 - Fahişe ile Meşru Eş Arasında Fark Yok

Yine, Kadın ve Sosyalizm’de şöyle denilmektedir:

"Burjuva toplumunun cinsiyet ilişkilerinin bir evresini evlilik, diğerini fuhuş oluşturur. Evlilikte tatmin bulamayan ve şu veya bu nedenle evlenmekten kaçınan erkekler, kural olarak onu fuhuşta tatmin ararlar. O halde, isteyerek veya istemeyerek bekar bir hayat süren erkekler ve evlilikte beklentilerinin gerçekleşmediğini düşünen erkekler için, cinsel dürtü tatmini için fırsatlar kadınlara nazaran çok daha elverişlidir. Erkekler fuhuş yapmayı her zaman “adil” bir ayrıcalık olarak görmüşlerdir ama fahişe olmayan bir kadını “düştüğünde” acımasızca kınarlar.

"Efendilik statülerini kötüye kullanarak kadınları en güçlü içgüdülerini boğmaya zorlarlar ve toplumsal itibarlarını ve evliliklerini namuslarına bağlı hale getirirler. Kadının erkeğe bağımlılığı, cinsiyete bağlı olarak bir ve aynı içgüdünün tatmini hakkındaki yargılardan daha şiddetli bir şekilde ifade edilemez. (...) Bekar için koşullar özellikle elverişlidir. Doğa kadınlarda yalnızca üretici eylemin sonucunu işaret eder. Erkek, zevkin ötesinde herhangi bir risk göze almadan ilişkiye girebilir (...)

"Fuhuş böylece, tıpkı polis, sürekli ordu, kilise ve kapitalist sınıf gibi, burjuva toplumunun zorunlu bir toplumsal kurumu haline gelir" (a.g.e., 174).

Bebel, bazı çağdaş hekimlerin fuhuşun halk sağlığı üzerindeki etkileri, özellikle de W. O. Focke’nin görüşlerini tartışarak bu konuyu genişletiyor. Bebel, Focke’nin Etik ve Sıhhi Yönleriyle Fuhuş adlı makalesinden alıntı yapıyor:

"[O] fuhuşu "uygarlığımızın zorunlu bir sonucu" olarak görüyor. Tüm insanların olgunluğa eriştikten sonra evlenmeleri halinde aşırı insan üretiminden korkuyor ve bu nedenle fuhuşun devlet tarafından düzenlenmesinin önemli olduğunu düşünüyor (... )

"Hıristiyan Devlet, evliliğin yetersiz olduğunu ve erkeğin cinsel dürtünün gayri meşru tatminini aramada haklı olduğunu kabul eder. Kadın, sadece eril şehvetin gayrimeşru tatminine boyun eğdiği sürece devlet tarafından dikkate alınır. Fahişelerin polis gözetimi ve denetimi, fahişelerle sevişen erkeklere uygulanmaz. Oysa bu, tıbbi gözetimin en azından kısmen etkili olması durumunda doğal olması gereken bir meseledir ve yasanın her iki cinsiyete de eşit olarak uygulanmasını gerektirir.

"Erkeğin kadından devlet tarafından bu şekilde korunması, koşulların doğasını alt üst eder. Sanki erkekler daha zayıf, kadınlar daha güçlü cinsmiş, sanki kadınlar baştan çıkaran ve zavallı, zayıf erkek baştan çıkarılanmış gibi…" (Deutsche) Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege [Almanca Üç Aylık Halk Sağlığı Dergisi], sayı 1, 1888, 121-136).

Yine, Kadın ve Sosyalizm’de:

"Burjuva toplumunun cinsiyet ilişkilerinin bir evresini evlilik, diğerini fuhuş oluşturur. Erkekler evlilikte tatmin bulamazlarsa, kural olarak onu fuhuşla ararlar ve şu veya bu nedenle evlenmekten kaçınan erkekler. O halde, isteyerek veya istemeyerek bekar bir hayat süren erkekler ve evlilikte beklentilerinin gerçekleşmediğini düşünen erkekler için, cinsel dürtü tatmini için fırsatlar kadınlardan çok daha elverişlidir. Fahişelik yapmayı her zaman “adil” bir ayrıcalık olarak görmüşler ama fahişe olmayan bir kadını “düştüğünde” kınamakta acımasızdırlar.

"Efendilik statülerini kötüye kullanarak onları en güçlü içgüdülerini boğmaya zorlarlar ve toplumsal itibarlarını ve evliliklerini namuslarına bağlı hale getirirler. Kadının erkeğe bağımlılığı, bu kavram ve kavram çeşitliliğinden daha şiddetli bir şekilde ifade edilemez. cinsiyete bağlı olarak bir ve aynı içgüdünün tatmini hakkındaki yargılar (...) Bekar için koşullar özellikle elverişlidir. Doğa kadınlarda yalnızca üretici eylemin sonucunu işaret eder. Erkek, zevkin ötesinde, herhangi bir penis veya herhangi bir risk (...)

"Fuhuş böylece, tıpkı polis, sürekli ordu, kilise ve kapitalist sınıf gibi, burjuva toplumunun zorunlu bir toplumsal kurumu haline gelir" (Ibid., 174).

Duruşumuzun sürekliliğinin bir göstergesi olarak, burada İtalya Komünist Partisi’nin bir dergisi olan Rassegna Comunista’da 1921’de “Fuhuşla Mücadele” başlığıyla yayınlanan bir makaleden bir alıntı sunuyoruz. Makale bir komünist olan Alexandra Kollontay tarafından yazılmıştır ve Bolşevik Partisi’nin "aleni" fuhuş konusundaki tutumunu ortaya koymaktan ve her şeyden önce "ahlaki" evliliğin arkasına saklanan fahişeliği ifşa etmekten başka bir şey yapmamaktadır.

Komünistler, fahişenin “ahlaksız” olarak tasviri ile sadık ve örnek gelinin “ahlaki”, ev ocağının modern vesta bakiresi olarak tasviri arasındaki karşıtlığı asla kabul etmediler: kişi, kendi vücudundan taviz vermek yoluyla, ne zaman olursa olsun, fahişelik yapar. Böylelikle sosyal görevlerden, toplum için çalışmanın yorgunluğundan kaçmaya çalışır.

Bu nedenle, Komünist Parti tarafından yönetilen proletarya diktatörlüğü, fahişeliğe karşı mücadeleye önderlik etmiştir, ancak tek talihsizliği kalıcı bir alıcı bulamamak olan kadınlara karşı salt burjuva bir “kutsal haçlı seferi”nin dayatılması yoluyla değil, ortak çalışmaya uygun tüm güçleri toplumsal örgütlenmeye aktif katılım için çağırarak yapmıştır bunu.

Rusya’da iktidarın fethinden sonra Sovyet anayasasının maddelerinden birinin, sosyal konumu ve cinsiyeti ne olursa olsun bir bireyin işçi cumhuriyeti nezdinde ahlakını veya ahlaksızlığını tesis etmek için -daha önceki toplumların bilmediği- temel bir ayrım noktasını “çalışmayanlar yemek yemez” gibi son derece basit bir şekilde ifade etmesi tesadüf değildir.

"Sonuçta profesyonel fahişe nedir? Ulusal ekonomi açısından, profesyonel fahişe enerjisi kolektif için kullanılmayan, başkalarından geçinen bir kişidir (...) Bu nedenle, fuhuşa acımasızca karşı çıkmalıyız. Ekonominin çıkarları için, fahişelerin sayısını azaltmak ve fuhuşun her türlüsünü ortadan kaldırmak için acil bir mücadele başlatmalıyız (...)

"Bu nedenle fahişeliği kınıyoruz ve onunla özel bir kategori olarak değil, işten kaçmanın bir yönü olarak mücadele ediyoruz. Bizim için işçi cumhuriyetinde bir kadının kendini bir erkeğe mi yoksa birçok kişiye mi satması önemli değil. Bir dizi müşteriye hizmetlerini sunan profesyonel bir fahişe veya kendini kocasına satan bir eş olarak çalışmaktan kaçınan ve üretimde veya çocuk bakımında yer almayan tüm kadınlar, aynı temelde çalışmak sorumluluğuna sahiptir.

"Bir fahişe ile kocası tarafından tutulan yasal bir eş arasında bir fark yapamayız. Kocası kim olursa olsun - "komiser" olsa bile" (Alexandra Kollontay, Fuhuş ve Onunla Mücadele Yolları, Alexandra Kollontay’ın Seçme Yazıları, Lawrence Hill, 1978, 266-267).

 


2. Ailenin Doğumu ve Ölümü

2.1 - Burjuva Ailesi

1909’da Alexandra Kollontay, kadın sorununun toplumsal temeli olan burjuva ailesini şöyle analiz ediyordu:

"Avam tabakasının büyük misyonunu -aile içinde muhteşem servet birikimi- yerine getirmeye başladığı çağda, aile biçimlerinin sağlamlığı ve istikrarı, burjuvazinin nüfusun diğer katmanlarına karşı varlık mücadelesindeki başarısının koşullarından biriydi.

"17. ve 18. yüzyıl burjuvazisi, anlaşılabilir nedenlerle, avam tabakasının ahlakını yüceltti ve avam tabakası bundan memnun olarak, kapitalist birikimin büyük sırrını anlamayan ve aileyi birikmiş servetin muhafızı değil israfı olarak gören ahlaksız ve uçarı soylu kesimin geleneklerine karşı aile erdemlerini koydu.

"Ailenin sağlamlığını güçlendirmek, aile erdemlerinin prestijini yükseltmek için avam tabakası, evlilik sırrının çözülmezliğini vaaz eden dini, kadının zinasını cezalandıran yasayı; “ev ocağının kutsal karakterini” yücelten ahlakı benimsedi ve yaydı.

"Burjuvazi egemen bir toplumsal konum kazandığında, dünya üretiminin tüm ipleri onun elinde toplandığında, kesin amacı sınıf çıkarlarını korumak olan ahlakı, davranış kuralları ve medeni kanunları yavaş yavaş nüfusun diğer katmanları için de geçerli zorunlu yasa haline geldi.

Bu ahlak, tüm insanlığın ahlakı olarak kabul edildi. Katı maddi ve sınıfsal çıkarlar, burjuvaziyi düğün yatağının saflığı konusunda endişelenmeye ve gayri meşru çocukları, yani ailenin biriktirdiği hazinelerin bir parçasını bile miras alamayan ve almaması gereken çocukları avlamaya zorladı.

"Bu maddi çıkarlar, çifte ahlak kuralının pekiştirilmesine ve aile hukuku alanında katı yasal hükümlerin oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Ve şimdi, cinsel ahlakın apayrı normlarıyla yetişmiş bizler ve burjuvazinin çıkarlarını korumaya özellikle eğilenlerimiz, hala en yüksek ideolojik kategoriden olan bu sınıf ilkelerine hayranlık duyuyoruz ve onları ahlakın normatif ilkeleri olarak tanımaya hazırız!

"Aynı zamanda, kapitalist üretim tarzının, insanlığın zamansız, ebedi ekonomik yaşam biçimi olarak ilan edilmesiyle birlikte, tek eşli evlilik, amansız ve kalıcı bir toplumsal kurum olarak kabul edildi. Evliliğe dair evrimci bakış açısı, toplumun ekonomik hayatında evrimciliğe meydan okurken ortaya çıkan nefretin aynısıyla kovuşturuldu ve lanetlendi.

"Mülkiyet ve aile birbirine fazlasıyla bağlıdır: Burjuva dünyasının bu sütunlarından biri sarsılırsa diğerinin sağlamlığı belirsizleşir. Bu nedenle burjuvazi aile ilkelerini her zaman büyük bir özenle savunmuştur (... )

"İnsanlar arasındaki herhangi bir sosyal etkileşim biçiminin sürdürülebilir olması için, başka bir toplumsal karşılıklı ilişki biçiminden ziyade, zamanın neden olduğu ekonomik fenomenlerin varlığı gerekir. Geçimlik tarımın egemen olduğu dönemde, aile her şeyden önce kendisini oluşturan insan grubu için vazgeçilmez olan tüm malları üreten ekonomik bir hücreydi.

"Değişim ekonomisi gelişip güçlendikçe, aile üyeleri, ekonomik bir hücre olarak ailenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeye başladılar; bununla birlikte, 19. yüzyıla, yani büyük ölçekli kapitalist üretimin doğuşuna kadar aile, evlilik birliğinin ahlakında belirleyici ve tanımlayıcı maddi unsuru oluşturan bir dizi küçük ekonomik işlevi elinde tutmayı sürdürdü. Ailede az ya da çok üretken bir değer bulunduğu sürece, toplumsal varlığı güvence altındaydı; güçlü yaşamsal bağlar, üyelerini en katı yasaların ve en zorlayıcı ahlaki normların yapabileceğinden daha sağlam bir şekilde birleştiriyordu.

Fakat büyük ölçekli kapitalist üretimin ailenin ekonomik ayrıcalıklarını elinden aldığı andan itibaren aile gerekli bir ekonomik hücre olarak değerini yitirdi ve aynı zamanda yavaş ama amansız bir çözülmeye mahkum edildi.

"Gerçekten, bir zamanlar bir aileyi bu kadar istikrarlı ve canlı kılan güçlü ekonomik bağlar nerede? Önce burjuva ailesini ele alalım ve ona bağlı işlevlerin uzun yüzyıllar boyunca burjuvazi ailesinin bağrında günümüze kadar varlığını sürdürdüğünü görelim.

"Uzun bir temel ihtiyaçlar listesinin üretimi anlamında ailenin üretken faaliyeti en aza indirgenmiştir; ev içi alan tanınmaz hale gelecek kadar daraltılmıştır. Bugün kendi mumlarını, sabunlarını ve biralarını, ipliklerini ve kumaşlarını üreten, kış için ürünler saklayan, ekmek pişiren, tüm ev için kıyafet diken bir burjuva aile bulmak mümkün müdür? Bu temel ihtiyaçlar her dükkandan ucuza temin edilebilir hale gelmişlerdir. Üretim dalları birbiri ardına ev ekonomisinden kaçarak endüstriyel spekülasyonun nesneleri haline gelmiştir (...)

"Aile içinde gündelik nesnelerin imalatı ve üretimi durdurulduysa, aile diğer ekonomik işlevleri sürdürdü mü? Zira, var olduğu yüzyıllar boyunca, aile yalnızca bağımsız bir servet yaratıcısı değil, aynı zamanda onun sadık koruyucusu olmuştur. Ev ve içindeki tüm eşyalar, aile hazinesi: her şey aile tarafından içtenlikle muhafaza edilmiştir.

Yakın geçmişin mülke, toprağa ve eve bağlı, yerleşik ailesi, aile servetini kurtarmak için en güvenilir aygıttı ve bu tür şeyler yerinde olduğunda, ailenin zenginliği, ailenin mülkiyet çıkarlarıyla en yakın yoldan bağlantılıydı. Aileyi bölerseniz, aile hazineleri dağılır ve dağılır.

"Bugün öyle değil: bankalar ve diğer tasarruf kurumları ailenin tasarruf işlevlerini tam olarak yerine getiriyor; ailenin birikmiş servetini koruma ve biriktirme görevini ahlaki-cinsel birliktelikler yerine onlar üstleniyor.

"Ayrıca, bu zenginlikler, aile üyelerinden hiçbir şekilde özel bir görev gerektirmeyen, giderek artan bir şekilde hamiline yazılı tahviller şeklini alıyor. Hayatın giderek artan hareketliliği, ailenin daha sık hareket etmesini sağlayan iletişimin gelişmesiyle birlikte hantal mallar bir yük haline gelir; bu koşullarda, pahalı olmayan tek servet biçimi para ve menkul kıymetlerdir. Ailenin eski, olağan işlevi -birikmiş aile servetinin korunması- bu şekilde aile yükümlülükleri çemberinden kaçar.

"Ama aile yaşamının vazgeçilmez koşulu olan tüketim hanede geçmişte olduğu gibi mi uygulanıyor? Ev, yerini restoranlara, kulüplere, mobilyalı evlere ve otellere bıraktı. Üst orta sınıf, hayatlarının yarısını zarif tatil köylerinde gezinerek ve otel-sarayların hizmetlerinden yararlanarak geçirir; orta ve küçük-burjuva, sıkıcı aile sorumluluklarından kurtulmak ve “ev harcamalarını” azaltmak için mobilyalı evlerde yaşıyor, restoranlarda yemek yiyor; kütüphanelerde, halk laboratuvarlarında, müzelerde ve ulusal galerilerde çalışıyor.

"Bütün alanlarda artan ucuz emeğe olan talep, kadınları aile hücrelerinden çıkarıp çalışan nüfusun ırmağına çekerken, bu tür yaşam giderek daha yaygın hale geliyor (...) Bugün, küçük ve orta burjuvazide kadın, maaşı sayesinde, ev ihtiyaçlarının bir kısmını giderek daha fazla karşılıyor; kadının kocasına ve/veya kız evlatların babasına olan bağımlılığı kökünden yıkılıyor ve birbiri ardına burjuva aile üyelerinin bir zamanlar aralarında kurdukları güçlü bağlar kopuyor.

"Aileden bugün geriye ne kaldı? Hala hangi işlevleri var, üyelerini birbirine bağlamaya devam eden nedir? Çocuk yetiştirmek mi? Ama çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimi ile uğraşan burjuva anne ve babalar nerede? Küçük ve orta burjuvazi de, üst orta sınıf da artık kamu eğitim kurumlarını küçümsemiyor. Orta ve yüksek öğretim kurumları bir yana, anaokulları ve ilkokullar her zamankinden daha yaygın hale geliyor. Eğitimin işlevi, tıpkı diğerleri gibi eskiden ailenin rolüyken şimdi aile hücresinden topluma ve devlete aktarılıyor.

"Öyleyse aileden geriye ne kaldı? Toplumun modern, bireyci sınıf yapısında ailenin işlevi nedir? Ailenin özel görevi, aile mirasının doğrudan aktarılmasıdır.

"Modern evliliğin zor çözülmesi, bireyin ahlaki ihtiyaçlarına değil, mülkün çıkarlarına hizmet eden mevcut ailenin bu tek görevinin yerine getirilmesine katkıda bulunma hedefine sahiptir. Modern evliliğin tüm tarihi bize bu kurumun tamamen faydacı hesaplamalardan kaynaklandığını ve sadece ender, özellikle iyi niyetli durumlarda ahlaki bir bağlılık unsuruna sahip olduğunu göstermiyor mu?

"Bütün devletlerin yasalarının, evliliklerin dağılmasını her şekilde engellediği ve bu şekilde, büyük servetlerin unvanlarla [asillik] evlilikleri veya sermaye ile toprakların evlilikleri gibi yararlı ittifakların dağılmasını zorla engellediği unutulmamalıdır". (Alexandra Kollontay, Sotsial’nyye osnovy zhenskogo voprosa [Kadın sorununun toplumsal temelleri], Znaniye, 1909, 115-123).

Ailenin diğer toplumsal katmanlardaki yıkımı nasıl gerçekleşir? Kollontay, köylü ailesinin dağılmasının -geri Rusya örneğini alarak- kapsamlı bir analizini yapıyor. Günümüzde kapitalizmin kendisi tarafından zaten aşırı sonuçlara götürülmüş olduğu için bu olguya tam olarak yer vermiyoruz. Köylü nüfusun proleterleşmesinin bir sonucu olarak şehir ve kır arasındaki, ücretli emek biçimini alan sayısal değişimi görmek yeterlidir. Köylü kadınların aile köleliğinden kurtulma süreçlerinin başlangıcı olarak ataerkil aileden çıkışına ilişkin sadece birkaç olgudan söz edelim: Tek iradenin aile reisinin olduğu geniş aile “klanından”, kadınların çalışmalarının ölçülebildiği ve kadınların daha fazla hareket özgürlüğüne ve çalışma ve bağımsız bir ev sahibi olma olanağına sahip olduğu “çekirdek aileye” geçiş. Kiliseye yazılan kadınların tutarlı bir şekilde çoğalması, köylü sınıfındaki kadınların hoşnutsuzluğunun aile biçimlerinin evrimi ile büyüdüğünün kanıtı. Köylü kadınların genellikle ücret kazanmak için il değiştirmek zorunda kalacakları mevsimlik işlere girmesi de cabası.

“Ataerkil yaşam geleneklerinin kutsadığı ev yaşamının tüm zorluklarını uysalca üstlenen itaatkar “köylü kadın”dan çok, psikolojisi fabrika işçisini andıran yeni bir köylü kadın tipidir... Yavaş ama emin adımlarla, köylü ailesinde, onun asırlık istikrarını bozan bir dizi köklü değişiklik meydana gelir" (a.g.e., 127-128).


2.2 - Proleter Ailenin Gerçekliği

Aynı eserde Kollontay proleter aileyi inceler:

"Modern toplumun en kalabalık tabakası proleterler sınıfı olmaya devam ediyor. Nüfusun bu sınıfında ailenin durumu nedir? En azından burada mevcut aile yapısına canlılık vaat eden koşullar bulamaz mıyız? Ciddi olarak şu soruyu sorabilir miyiz: Modern bir işçi için, bir emek gücü satıcısı için bu aile nerede?

"Gün doğar doğmaz, karı koca, fabrika düdüğünün çağrısına itaatkar bir şekilde cevap vermek ve ruhsuz ama her şeye gücü yeten efendinin, makinenin gücüne itaatkar bir şekilde teslim olmak için sıkışık, sefil evlerinden ayrılmak için acele ederler. Karı koca akşam geç saatlere kadar dışarıda kalır; çocuklar evin içinde Tanrı’nın bakımına emanet edilmiştir; en iyi ihtimalle işsiz veya engelli bir komşu tarafından bakılırlar (...) Proleter çocukların ilk eğitimcileri, ilk okulları gürültülü, kirli, uçarı sokaktır (...) Fabrika evden uzaktaysa, anne babaların öğle vakti gidip terk edilmiş evlerine bakmaya vakitleri olmaz. Erkek ve kadın kiracılar, hastalar, alkolikler, yaşlılar ve çocuklar, tüm davetsiz misafirler ve yabancılar, ailede tecridin son yanılsamasını yok etmekteler.

“Sefalet, saplantılı şekilde cama vuruyor ve pençelerini proleter aileye geçirip onu parçalamak ve dağıtmak için açgözlü gözlerle hastalık, işsizlik, bir aile üyesinin ölümü, bir çocuğun doğumu gibi felaketleri gözlüyor (...)

"Bu gibi durumlarda evlilik, karşılıklı bir eğilimin sonucu da olsa, çok geçmeden herkesin votkada unutmaya çalıştığı dayanılmaz bir boyunduruğa dönüşür (...)

"Kocanın düşük maaşı ve sermayenin ucuz kadın elleri için süregelen talebi, karısını kapitalist üretimin büyük kollarına itiyor. Ama fabrikanın büyük kapıları çalışan kadının üzerine kapandığı andan itibaren, proleter ailenin kaderi belli oluyor. Yavaş ama emin adımlarla işçinin hayatı mahvoluyor. Ocak sönüyor ve aile üyelerinin birliğinin merkezi olmaktan çıkıyor. Burjuvazinin tüm bu duygusal haykırışlarının odaklandığı, fakat milyonlarca, on milyonlarca annenin en temel yükümlülüklerini bile yerine getiremediği “ev ocağının” ve “anneliğin” “kutsal karakteri” ile nasıl da alay ediliyor.

"Sermayenin zorunlu çağrısına karşı anneler, hala gece ile gündüzü ayırt etmeyen çocuklarını karnından kaparlar ve uysalca fabrikanın kapılarını çalmaya giderler.

"Evliliğin ve anneliğin burjuva savunucuları, çocukların nasıl olup da annenin karnında yayılımlar ve zararlı gazlar tarafından bozulduğunu ya da sakatlandığını; milyonlarca çocuğun anne sütüyle birlikte zehirli maddeler emmekten nasıl öldüğünü çok iyi biliyorlar (...)

"Ama burjuvazinin ikiyüzlülüğünün sınırı yoktur: kibrit veya cıva fabrikalarında, cam işlerinde veya cerussa’nın beyaz fabrikalarında çalışan işçilerin çocuklarının deforme olmuş iskeletle, zayıf bir yaşamsal faaliyet ya da ağrılı kasılmalarla ölmek için doğması ne kadar önemli olabilir? Kürtajların veya ölü doğan çocukların, kadınların sanayide sömürülmesine yönelik korkunç sistemin amansız sonucu olması ne kadar önemli olabilir? Açlığın ve sefaletin öfkesiyle hareket eden annelerin çocuklarından gizli kürtajlarla kurtulmaları ne kadar önemli olabilir? Bu istatistikler, kürtajların sürekli büyümesini ve bu "suçlu anneler" arasında yalnızca niyetlerinden kalan kızlar değil, aynı zamanda proleterlerin meşru eşleri, ailelerin saygın anneleri olduğunu da ortaya koyuyor". (age 45-47)

Bebel konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Alt sınıflar arasında para için evlenmek pratikte bilinmemektedir. İşçi genellikle aşk için evlenir, ancak yine de proleter evliliğinde birçok zararlı ve yıkıcı etki vardır. Çok çocuğun getirdiği kaygılar ve endişeler ortaya çıkar ve çoğu zaman acı bir yoksulluk hüküm sürer. Hastalık ve ölüm proleter ailede sık sık görülür ve işsizlik sefaleti artırır. İşçinin gelirini azaltan ve çoğu zaman onu bu kıt gelirden hepten mahrum bırakan birçok faktör vardır. Zor zamanlar ve endüstriyel krizler onu işsiz bırakır; yeni makineler veya yeni üretim yöntemleri onu gereksiz kılar; savaşlar, uygun olmayan tarife ve ticari anlaşmalar, yeni dolaylı vergilerin dayatılması veya siyasi inançları nedeniyle işverenleri tarafından kara listeye alınması, geçim araçlarını yok eder veya onları ciddi şekilde yaralar. Zaman zaman, beraberinde sefalet ve açlıkla birlikte daha uzun veya daha kısa bir işsizlik dönemi gerektiren şu veya bu şey ortaya çıkar. Belirsizlik onun varlığının işaretidir.

"Bu tür iniş çıkışlar, günlük ve saatlik olarak yerine getirilemeyen taleplerin ev hayatında sıklıkla taşkınlıklara yol açan huysuzluk ve acı duyguları doğurur. Bu da kavgalara, sert sözlere ve nihayetinde evlilik ilişkisinin kopmasına yol açar (...)

"Fakirlik korkusu ve hayattaki mevkilerine uygun çocuklar yetiştirmenin mümkün olup olmayacağına dair şüpheler, pek çok işçi kadınının tabiat kanunlarına ve örgütlü toplum kanunlarına aykırı işler yapmasına neden olmaktadır. Bu tür eylemler, gebeliği önlemek için çeşitli yöntemleri ve bu gerçekleştiğinde suni kürtajı içerir” (Bebel, 125, 135).

Proleter aileye dair uzun alıntılar yapmamızın nedeni yalnıza bu alıntıların dünya genelinde binlerce proleter ve alt-proleterin mevcut durumunu ifade etmesi değil, aynı zamanda duruma dair statik bir algımız olmadığını göz önünde bulundurarak, bu koşulların “medeni” ülkelerde de milyonlarca işçiyi işsizliğe atacak ekonomik krizin derinleşmesi ve burjuvazinin içinde olduğu kritik vaziyeti çözmek için girişeceği emperyalist bir savaşla daha genelleşecek olmasıdır. Ancak kendimizi geleceğe zorlamadan bile, bir asır önce Bebel’in ve Alexandra Kollontay’ın -bazı tembel muhafazakarların geri kalmış “Rus durumu” ile sınırlı olduğuna inanabileceği- analizinin nasıl üstesinden gelinmediğini gösteren birçok örnekten bazılarını aktarabiliriz. Yeterince örneğe sahip olmak için küçük İtalya ve komşu ülkelerde bile kalabiliriz:

Kendilerinden daha çaresiz ebeveynler tarafından sömürülen ve dövülen, geçinmeye çalışırken çürüyen kapitalizmin aşırılığı tarafından alt-proleter bir varoluşa zorlanan binlerce çocuğuyla Napoli; Güney’de yaygın haliyle çocukların satılması, daha doğrusu gerçekten satılması değil, çocuklarının açlıktan öldüklerini görmemek için küçük burjuva kısır çiftlere yerleştirmeye çalışan binlerce yoksul ailenin trajedisi, proleter erkek ve kadınların, çocuklarından bile ciddi zararlarla hastalandığı “kanser fabrikaları”...

Halihazırda yüzlerce çocuğun, sadece toprağı yumuşatan kar susuzluğundan değil, aynı zamanda güvencesiz ekonomik koşulları yüzünden sakat çocuklarının çaresizliğini kabul etmek istemeyen proleter annelere “suçlu” muamelesi yapan (Kollontay’ın ifadesiyle) eski burjuva ikiyüzlülüğü yüzünden deforme olarak dünyaya geldiği Seveso...

İsviçre’de göçmen ebeveynlerin çocuklarını yanlarında getirmeleri engelleniyor, iade edilmekle tehdit ediliyorlar ve kendilerini çocuklarından ayıramayan, onları gizli tutan birçok ebeveyn vakası var, binlerce çocuk “ev ocağı” olmadan, artık çalışmaya uygun olmayan yaşlı hasta akrabalara emanet kendi ülkelerine terk ediliyor.

Bugün, “bizim” milli sınırlarımız içinde bile binlerce proleter ailenin çaresiz durumu budur.

Elbette -en azından şimdilik- bu ona birçok durumda olağan dışı değişimlere ve günlerce kendi hayatını görmenin imkansızlığına mal olsa bile çocuklarını ne satan ne de sömüren, belki de onu üniversitede okutan işçi aristokrasisine mensup aileler de var. Ama burada bile, kadının ev işi ve efendinin köleliğiyle bağlantılı durumu çözülmez. Aksine, bu tür ailelerde artan bir sefillik ve bencillik birikir. Bu ailenin amacı, kapitalizmin gelişen anlarında, süper-bireyci küçük-burjuva ideolojinin egemen olduğu “dört iç duvar”ın bıkkın savunmasına götürür.

29 Nisan-12 Mayıs 1960 tarihli Il Programma Comunista’dan alınan bu alıntıda örneklendiği gibi, Komünist Sol’un bu konudaki konumu açıktır:

"Kapitalizm tek eşli evliliği yok etti. Bu kurum resmen ayakta kalsa bile, tarihsel temeli yavaş yavaş çöküyor. Kadınların çalışmaları, annelikle ilgili geçici engeller dışında, kadınların herhangi bir faaliyette erkeklerin yerini başarıyla alabileceklerini gösterdi. Bir zamanlar sadece savaşa katılamıyorlardı. Ama bugün bu aşırı sınırlama da kalktı. Tıpkı bir erkek gibi kadın da sadece ekonomik mallar üretmeyi değil, aynı zamanda hemcinslerini katletmeyi de öğrendi. Daha ne olsun? (...)

"Ailede, ya da daha doğrusu, kadının eve bir ücret ya da maaş getirdiği modern ailede, insan doğasının tüm bencil yozlaşması sürdürülür. Aile, insanın içinde hemcinslerine karşı siper aldığı bir kaledir, insanın hemcinslerine karşı yaptığı tüm alçaklıkları, suistimalleri, korkaklığı aklar. Aile için insan açgözlü bir canavara dönüşür ve muzaffer bir şekilde eve götürdüğü av, hemcinslerinin ağzından koparılmıştır. Ve bunda insan, hayvanların seviyesinin altına iner. Avlanmaya çıkan kartal yuvasına kartal yavrusu cesedi taşımaz. Kurt yavruları da kurt eti yemez. Ama burjuva ahlak yasası insanı bu yükümlülükten muaf tutar. Çocuklarının beslenmesine ve yetiştirilmesine katkıda bulunmak için: “kendi” ailesinin bir parçası olmasa da, mümkün mertebe pişmanlık duymadan “başkasının” çocuklarını aç bırakabilir. Burjuva ailesini yöneten ahlak yasası budur" (La dissoluzione della morale sessuale borghese è opera dello stesso kapitalizmo [Burjuva cinsel ahlakının çözülmesi, kapitalizmin kendi eseridir]).


2.3 - Vatan ve Aile: Sosyal İsrafın Temel Taşları

Hiçbir aile türünün “kurtarılamayacağını” veya gelecekteki toplum için bir model olarak alınmayacağını gösteren kapitalist toplumda aile üzerine bu bölümü kapatmak için (zira biz burjuva devleti gibi ailenin reformunu değil, onun tamamen yok edilmesini savunuyoruz), bu beceriksiz yapının, onu kapitalizmin kendisinin ciddi ve tedavi edilemez bir çelişkisi haline getiren olumsuzluğuna paralel başka bir yönü vurgulamak istiyoruz: dar ev ekonomisinin toplumdan, toplumsal üretimden aldığı, zeka, fiziksel çaba, uyum ruhu gerektiren ancak her aile çekirdeğinin ve özellikle “ocağın meleklerinin” yalnızca “kendi çocuklarına”, “kendi çocuklarının yemeklerine”, “kendi çocuklarının kıyafetlerine” adadığı muazzam üretken kapasitenin binlerce monoton günlük faaliyetle israfı.

Velhasıl, Il Programma Comunista’da yayınlanmış Vatan ve Aile, Toplumsal İsrafın Köşe Taşları başlıklı bir makaleden alınan bir başka alıntı bu noktayı doğruluyor:

Engels, bugünün hanesine geçiyor. Şöyle yazıyor: “Zenginlerin kutsal yeri olan hane tek işi aylaklıktan ibaret olan tek bir bireye hizmet etmek için bu kadar çok insanı işgal etmek aptalca bir iş gücü israfı değil mi? Bu kadar çok sayıda hizmetçinin, aşçının, uşağın, arabacının, bahçıvanın vb. olmasının anlamı nedir? Kökeni her insanın dört duvar arasındaki tecridinde olan emeklerden başka bir şey yapmıyorlar”. Bugün, burjuva toplumunun kendisini bu kişisel hizmetin aşırı asalaklığından kurtaracağı yolundaki banal itirazın, gerçekten de, cömert akşam yemeklerinden sonra, misafirlerle birlikte mutfağa girip bulaşıkları yıkadığında, ortalama bir köylünün gözyaşlarına maruz kalacağı açıktır. Ama aslında, sosyal magmadaki kölelik işlevleri, eğer bir anlamda aşağılayıcı etiketi değiştirmişlerse, kesinlikle yararlılıklarını geliştirmemişlerdir ve aldıkları biçimler artık ne yararlı ne de özde daha az aşağılıktır.

"Bu noktada, ustamız Engels, "akılcılaştırılmış örgütlenmemizde, bugün yürürlükte olan bireysel çalışma süresinin, bugün kullanılmayan işgücünü kullanarak, şimdiden ve hemen yarı yarıya azaltılabileceğini" zaten gösterdiğine inanmaktadır.” Bu 1845, hatırlayalım.

“Ama Engels, henüz en önemli noktada olmadığımıza inanıyor ve aile evinin yıkılması noktasına geçiyor. Bu, yalnızca üretim yaşamında değil, tüketim yaşamında da, şimdilik sadece maddi tüketim için olsa da bireyin yerine ikame edilen birliktir. (…)

"Engels burada çağdaş "İngiliz sosyalist Robert Owen"ın önerilerine atıfta bulunuyor. Bugün, Marx’ın ona duyduğu saygıyı azaltmadan bir Ütopyacı diyelim. Ancak, Owen’ın New Lanark’ta uygulamaya başladığı komünist fabrikalarında, Engels’in o zamanlar anlaşılır olarak nitelendirdiği, örneğin 1.650 fit (yaklaşık 500 metre) kare bina ve iki üç bin kişiyi ağırlayabilen geniş bir bahçe gibi şematik fikirlerden (ki bunlar, en son ikiyüzlü şehircilikten, özellikle de yaklaşık 25 hektarlık bir alanda 10.000’den fazla insanı barındıracak olan İtalyan INA-Casa’dan daha iyi bir proje olarak anlaşılabilir!) bahsetmiyorsak bunun nedeni, bu teşebbüsün kritik parçasının belirleyici oluşudur.

"120 yıl önce merkezi ısıtmaya sahip olmak öngörülülüktü. Bir düşünün, gelenekçi İngiltere’de 1962’de bile büyük burjuvazi(ne kadar küçükse, o kadar ikiyüzlü) her yatak odasında odun şöminesi olmayan projelere laf sokuyordu. Zeki Owen, hemen elde edilebilecek tüm bu ekonomileri hesapladı. Engels’in Owen’ın küçük hesaplarıyla gösterdiği şey, insanlığı moleküler aile hücrelerine bölmek için harcanan muazzam miktarda zaman ve çabadır, ancak bunların ekonomik etkileri sosyal ve politik etkilerinden daha az zararlıdır, zira yeni sosyal insanın doğuşunun kanatlarını koparan kendine ve asgari aile çevresine karşı sevgisi olduğu gibi aptalca bir bahaneyle sınıfdaşlarıyla dayanışma gösteremeyen, her gün abartılı bir yalana indirgenen gerçek sınır oradadır.

"Binlerce yıldır çürümüş olan bu tür aile toplumunun gerici ve retorik övgüsü altında, köleliğin en aşağılık biçimlerinden biri, doğal olmayan yollardan ortaya çıkan ev kadınlarının köleliği gizlidir. Amerikan tipi zengin milletlerin de en fakir ülkelerin de işçi sınıfı kadınlarının zavallı omuzlarında sözde “zayıf cins” olmanın karşılarına koyduğu iyi niyetli iki yüzlülüğün çift yükünü taşımalarının yozlaştırıcı ve doğal olmayan yolları buradan çıkmaktadır.

"Owen gibi, Engels de fırıncı ve kasap tarafından iki bin kolide aynı erzakları hazırlamakla zaman kaybetmekle alay ediyor. Ama iki yüzyıllık kapitalizmin şaşkına çevirdiği modern insan, televizyonun ya da filmlerin etkisiyle alışverişin insan hayatının en büyük zevki olduğuna ve özgür Rus kadınlarının dayanılmaz kuyruklarda donup kaldığına inanıyor! (...)

"Ütopyacılık, geleceğin toplumunu şimdiki toplumla karşı karşıya getirir. "Marksizm, tarihin bir ürünü olarak kapitalist ekonominin analizine yönelir ve insanlığın üretici güçlerindeki bir artışa, mevcut yozlaşmasına, sürekli artan israfa, ve eskiyi yok ederek ortaya çıkacak yeni toplumun sahip olduğu biçimlerin kesinliğine dayanarak onu mahkum eder.”2 (18 Ocak 1962).

Bu nedenle, burjuva toplumunda her şey yıkık ve insanlık dışıdır: Geleceğin toplumunun tek embriyosu, devrimci sınıf mücadelesinde, proletaryanın -erkek ve kadınların- devrimci birliğinde, sömürülenler arasındaki dayanışmada, Komünist Partidedir.

 


3. Modern Kadın Sorunu

3.1 - Sınıflar Arası Feminizmin Ütopyası

Modern anlamda kadın sorununun ekonomik bir birim olarak ailenin sona ermesiyle tam olarak örtüştüğünü ve tek amacının kapitalizmin parçaladıklarını bir arada tutmak, toplumsal koruma için “politik” bir çerçeve olarak varlığını sürdürmek olduğunu yazmıştık. Sözde "aile birimi", daha önce ailenin ayrıcalığı olan tüm işlevlerden toplumsal üretim ve örgütlenme sorumlu hale geldiği andan itibaren aslında saçmalıktır.

Milyonlarca kadının aile dışında iş aramaya zorlandığı, aile yapısında nesnel bir dönüşümün yaşandığı bir dönemde, kadınların ilk iddiaları, her kesimden ve tüm sosyal sınıflardan kadınları ilgilendiren iddialar ortaya çıktı.

Clara Zetkin, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin 16 Ekim 1896’da Gotha’daki kongresinde yaptığı konuşmada, Bachofen, Morgan ve diğerlerinin araştırmalarına atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Yine de, kelimenin modern anlamıyla bir kadın sorununun var olduğu söylenemez. Kapitalizm öncesi dönemde kadınların büyük çoğunluğu için hem geçim kaynağı hem de hayatın anlamı olan eski aile ekonomik sistemini yıkarak modern kadın sorununu ortaya çıkaran toplumsal dönüşümü yaratan yalnızca kapitalist üretim tarzıydı.… Bununla birlikte, kadınların faaliyetleriyle ilişkilendirdiğimiz bu kavramları (boşluk ve küçüklük kavramlarını) kadınların eski ekonomik faaliyetlerine aktarmamalıyız. Eski aile tipi hala var olduğu sürece, bir kadın üretken faaliyette anlamlı bir yaşam buldu. Bu nedenle, bir birey olarak potansiyellerinin gelişimi kesinlikle sınırlı olmasına rağmen, sosyal haklardan yoksun olduğunun bilincinde değildi. (...)

"Modern üretim tarzı olan makineler, yavaş yavaş yerli üretimi baltaladı ve sadece binlerce kadın için değil, milyonlarca kadın için şu soru ortaya çıktı: Şimdi geçimimizi nereden buluyoruz? Milyonlarca kadın artık ailelerinin dışında ve bir bütün olarak toplum içinde geçimini ve anlamlı yaşamlarını bulmak zorunda kaldılar. Daha sonra haklarından yoksun olmalarının çıkarlarını korumayı zorlaştırdığının bilincine vardılar ve bu andan itibaren modern kadın sorunu ortaya çıktı (...)

"Ancak kadın sorunu, yalnızca toplumun kendileri kapitalist üretim tarzının ürünleri olan sınıflarında mevcuttur. Bu nedenle, her ne kadar ciddi biçimde kısıtlanmış ve yıkılmış olsa da, doğal ekonomiye sahip olan köylü çevrelerinde kadın sorunu bulamıyoruz. Ama modern üretim tarzının en doğrudan yaratımları olan toplumsal sınıflarda kesinlikle bir kadın sorunu buluyoruz. Proletaryanın, burjuvazinin, entelijansiyanın ve büyük burjuvazinin kadınları için bu tabakaların her birinin sınıf durumuna göre farklı bir şekil alan bir kadın sorunu var". (Clara Zetkin, Selected Writings, Haymarket Books, 2015, 72-74).

Modern kadın sorusu bu noktada doğuyor. Bu andan itibaren, burjuvadan proleterlere kadar tüm kadınlar mücadelenin içine çekilirler çünkü hiçbiri erkeklere tanınan siyasi ve medeni haklara sahip değildir: seçme ve seçilme hakları yoktur, örgütlenmeleri yasaktır, üniversitelerden ve mesleklerden dışlanırlar, evlilikler çözülmez kabul edilir ve zina durumunda erkek değil kadın cezalandırılır, çocukları üzerinde hakları yoktur, mülkiyet sadece kocadadır vb. Proleter kadınlar bile, çalışan kadınları ücretlerini düşürecek rakipler olarak gören proleter erkeklere karşı sanayide çalışma haklarını savunmak için savaşmak zorunda kalırlar; bu tutum ancak proletaryanın ekonomik örgütlülüğünün ortaya çıkmasıyla yumuşamıştır.

Özetle, kadınlar demokratik devrimin dışında bırakılmıştı ve henüz demokratik hakları, erkeklerle eşitlik için savaşmamışlardı. Ve feminist hareketler, en ünlüsü süfrajetler olmak üzere, varlıklarının gerekçesini buradan çıkardılar. Clara Zetkin’in, birçok burjuva “kahramanının”, burjuva devriminde savaşanların çoğu kadar gerçek olan cesaretine ve mücadeleci ruhuna tanıklık eden bir tanımlama ortaya koyar.

Ve yine de, bu hareketin esasını ve kadınların, tüm kadınlar için demokratik haklar kazanma ihtiyacını kabul ederken, parti bu konuda burjuva devrimine karşı sahip olduğu aynı analitik yöntemi ve aynı pratiği benimsedi: aşamalı devrimin reddi, yani proleter kadının, demokratik haklar için mücadele sırasında bile burjuva kadına boyun eğmemesi; en başından itibaren burjuvazi ile proletarya arasında net bir ayrım.

Açıklığa kavuşturmak istediğimiz şey, komünist partinin “kadın kitle”ye karşı “erkek kitle” tezini hiçbir zaman kabul etmemiş olmasıdır; bunun yerine, burjuvazinin kadınlarını mücadeleye iten burjuva amaçlarını ve bazıları bir an için bir araya gelse bile açıkça karşıt olan proleter kadınların amaçlarını ifşa etmiştir. Parti, proleter kadınları ‘burjuvazi için demokrasi başlı başına bir amaç iken, sizin için siyasi iktidarın fethi için proleter erkeklerle birlikte sınıf mücadelesine girmenize izin verecek bir araç olmalı’ diyerek uyarmıştır.

Zetkin şöyle devam ediyor:

"Üst On Binler söz konusu olduğunda kadın sorunu nasıl şekilleniyor? Üst On Bin’in kadını, mülkiyeti sayesinde özgürce bireyselliğini geliştirebilir ve istediği gibi yaşayabilir. Ancak eş rolünde, o hala kocasına bağımlıdır. Zayıf cinsiyetin velayeti, hâlâ "Ve o senin efendin olacak" diyen aile hukukunda varlığını sürdürmüştür. Peki karının yasal olarak içinde bulunduğu Üst On Bin’in ailesi nasıl oluşturulmuştur? Böyle bir aile, kuruluşunda ahlaki ön koşullardan yoksundur. Bireysellik değil, para evliliğe karar verir. Sloganı şudur: "Sermayenin birleştirdiğini, duygusal ahlak ayırmamalıdır". Böylece bu evlilikte iki fuhuş bir fazilet için alınır. Nihai aile hayatı buna göre gelişir. Bir kadın artık görevlerini yerine getirmek zorunda olmadığı her yerde, eş, anne ve ev hanımı olarak görevlerini ücretli hizmetçilere devreder. Bu çevrelerin kadınları, hayatlarına ciddi bir amaç verme arzusuna sahiplerse, öncelikle mallarını bağımsız ve özgür bir şekilde tasarruf etme talebini yükseltmeleri gerekir.

"Dolayısıyla bu talep, Üst On Bin kadın hareketi tarafından ortaya atılan taleplerin özünü temsil ediyor. Bu kadınlar, kendi sınıflarının erkeksi dünyası karşısında taleplerinin gerçekleştirilmesi için verdikleri mücadelede, tam olarak burjuvazinin tüm eski ayrıcalıklı zümrelere karşı verdiği savaşın aynısını verirler; yani mülkiyet temelinde, tüm toplumsal farklılıkları ortadan kaldırmak için bir savaş" (Ibid., 74).

Yani, burjuva fraksiyonları arasında bir mücadeledir. Varlıkların ayrılması! Başka bir deyişle, burjuva kadınlarının arzuladığı şey, kendi sınıflarının erkekleri gibi proletaryadan artı değer gasp etme hakkıdır.

Kollontay şöyle açıklıyor:

"Sosyal durumları nedeniyle üst burjuvazinin bir parçası olan daha sağcı feministler, iki ana sorun üzerinde yoğunlaşıyorlar: 1) Dini evliliğin, aynı zamanda boşanmayı kolaylaştıracak olan medeni nikahla değiştirilmesi; 2) Bunun henüz mümkün olmadığı ülkelerde eşlerin mallarını bölüşme imkanı.

"Bu iki iddia kuşkusuz herhangi bir biçimdeki sermayenin temsilcileri olan orta- ve yüksek-burjuvazinin kadınları için çok büyük bir öneme sahiptir: onlar için bu, kendi ekonomik çıkarlarını savunmanın en iyi yolu olacaktır. Bir yandan çocuklar için resmi evlilik yoluyla anne ve babanın ortak mallarını korurken, diğer yandan kocalarından tam ekonomik bağımsızlıklarını korurlar.

"Yüksek-burjuvazinin temsilcileri olarak, ilerici kadınlarımızın bizi aile sorunuyla ilgili kendi iddialarını geliştirmeye mecbur etmeleri bu ruhla açıkça görülüyor. İlerici kadın partisinin programında şöyle deniyor: “Aile Hukuku söz konusu olduğunda Evliliği yasal bir işlem olarak tesis etmek herkes için zorunludur. Evliliğin dini olarak kutsanması her bireyin özgür seçimi olarak kalmalıdır. Boşanma kolaylaştırılacak ve formaliteler basitleştirilecektir. Ana babaların çocukları üzerinde eşit güç kullanmaları gerekecektir. Kadınlar her şeyde erkeklerle eşit olacaklar: Aile malları üzerinde hakları olacak ve eğer ailevi nedenlerden dolayı hayatını kazanamıyorsa, yasaların onu kocasından ekonomik olarak bağımsız hale getirmesi gerekecek, özellikle evlilik dışında doğan çocuklar için geniş kapsamlı bir koruma sağlanacak” (...)

"Ekonomik ve sosyal yapının değişmez olduğu düşüncesinden hareketle, ilerici kadın sadece mevcut aile ilişkilerinde bazı değişiklikler yapmak istiyor: bunlar hiçbir şekilde burjuva ailesinin köklerine dokunmayan değişiklikler. Bu şekilde tanıtılması, yalnızca karşılıklı evlilik bağlarıyla birleşmiş insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi değil, aynı zamanda mevcut biçimi sağlamlaştırmayı ve onu daha canlı hale getirmeyi de amaçlıyor" (Kollontay, Sotsial’nyye osnovy).

Zetkin şöyle devam ediyor:

"Kadın sorunu, küçük-burjuva, orta sınıf ve burjuva aydın çevrelerinde nasıl görünüyor? Burada aileyi çözen mülkiyet değil, esas olarak kapitalist üretimin beraberindeki semptomlarıdır. Bu üretim muzaffer yürüyüşünü tamamladığı ölçüde, orta sınıf ve küçük-burjuva yıkıma doğru gitgide daha fazla koşmaktadır. Burjuva aydınlar arasında, yaşam koşullarının kötüleşmesine yol açan başka bir durum daha var: kapitalizm zeki ve bilimsel olarak eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu, zihin gücüyle çalışan proleterlerinin aşırı üretimine ve profesyonel sınıfın üyelerinin eski saygın ve kârlı toplumsal konumlarının giderek daha fazla aşındığı olgusuna katkıda bulunuyor.

"Ancak aynı derecede evlilik sayısı da azalıyor; bir yandan maddi temeller kötüleşse de, diğer yandan bireyin hayattan beklentileri artıyor, öyle ki o tarzdaki bir adam evlenmeden önce iki kere hatta üç kere düşünüyor. Bir aile kurmak için yaş sınırı gitgide yükselirken erkek evlenmek için hiçbir baskı altında değil, çünkü zamanımızda yaşlı bir bekara meşru bir eş olmadan rahat bir yaşam sunan yeterince toplumsal kurum var.

"Proleter iş gücünün açlık ücretleri üzerinden kapitalist sömürüsü, erkeklerin talebine karşılık gelen büyük bir fahişe arzı olmasını sağlar. Böylece burjuva çevrelerinde bekar kadınların sayısı her zaman artar.

"Bu çevrelerin eşleri ve kızları, kendilerine sadece ekmek değil, aynı zamanda zihinsel tatmin de sağlaması gereken kendi geçimlerini kendileri kurabilmeleri için toplumun içine itiliyor. Bu çevrelerde kadınlar, erkeklerle eşit değildir. Bu çevrelerin kadınları henüz erkeklerle ekonomik eşitliklerini sağlayamamışlardır ve bunu ancak iki talepte bulunarak gerçekleştirebilirler: Eşit mesleki eğitim talebi ve her iki cinsiyet için de iş fırsatları. Ekonomik açıdan bu, tüm işlere ücretsiz erişimin ve erkeklerle kadınlar arasındaki sınırsız rekabetin gerçekleşmesinden başka bir şey değildir.

"Bu talebin gerçekleşmesi, burjuvazinin kadın ve erkekleri ile aydınlar arasında bir çıkar çatışmasına yol açar. Kadınların profesyonel dünyadaki rekabeti, erkeklerin burjuva kadın hakları savunucularının taleplerine karşı direnişinin itici gücüdür" (Zetkin, 75).

Velhasıl feminist küçük-burjuva entelektüellerin aile sorununa karşı farklı bir tavrının ortaya çıkması, paylaşılacak mülkiyet eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Sağcı feministler, üst burjuvazi, (gördüğümüz gibi) aile yasalarını kendi lehlerine değiştirmekle ilgilenirken, aydınlar iş gücü piyasasında erkek kadın eşitliği ve “özgür aşk” söz konusu olduğunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın mutlak bağımsızlıktan yanadırlar.

Kollontay’ın dediği gibi:

“Toplumdan emirler ve zincirler olmaksızın “sevmeye cüret etme” hakkını talep eden ve eldivenlerini kuşanan burjuva dünyasının tek tek genç kadınlarının kahramanca mücadelesi, aile zincirlerinde çürüyen tüm kadınlara örnek olmalıdır - Bu, yurt dışındaki daha özgürleşmiş feministler ve yurt içindeki ilerici eşit hak sahiplerimiz tarafından vaaz edilen şeydir. Başka bir deyişle, evlilik sorunu onların görüşüne göre ekonomik yapıdaki değişikliklerden bağımsız olarak çözülür. Bireyin yalıtılmış, kahramanca çabası yeterlidir. Kadın sadece “cüret etsin”, evlilik sorunu çözülür (...)

"Burjuvazi kampından feministler ve sosyal reformcular, çağdaş sınıflı toplumun kasvetli arka planına karşı yeni aile biçimleri ve yeni evlilik ilişkileri yaratma olasılığına safça inanıyorlar.

"Hayatın kendisi bu biçimleri henüz üretmediyse, diye düşünüyorlar, ne pahasına olursa olsun onları icat etmek gerekir. Mevcut sosyal sistem altında karmaşık aile problemini çözebilecek modern cinsel ilişki biçimlerinin olması gerektiğine inanıyorlar. (Kollontay, 66, 68).

Gördüğümüz gibi, her baskının tek sorumlusu ve yaratıcısı olarak kapitalist sistemin devrimci yıkımı değil, daha çok yeni biçimlerin eskilerin üzerine üst üste dayatılması. Feminist sol, kendilerini geleneksel ailenin koruyucusu ilan eden sağcılardan açıkça ayrılırken, mevcut toplumu korumada kendilerini nesnel olarak yanlarında buluyor. Gerçek, çürümüş, hayatta kalan, yok edilecek olgu olan özel mülkiyetin en iyi geleneksel aile içinde yer almasına rağmen, “özgür ilişkiyi” es geçmediğini, insanların bu toplumda kendi aralarında kurdukları tüm ilişkileri etkilediğini unutarak, baskıların nedenleriyle değil sonuçlarıyla savaşıyorlar.

Kollontay şöyle devam ediyor:

"Bu evlilik formülleri kulağa ne kadar ütopik geliyor. Modern aile yapımızın kasvetli gerçekliği ışığında düşünüldüğünde bu tedaviler ne kadar zayıf. Bu "özgür ilişkiler" ve "özgür aşk" formüllerinin uygulamaya dönüşebilmesi için her şeyden insanlar arasındaki tüm sosyal ilişkilerde temel bir reform [burada Kollontay açıkça devrimci anlamda “reform” kullanıyor] ve ayrıca ahlaki ve cinsel normların ve tüm insanlığın psikolojisinin kapsamlı bir evrim geçirmesi gerekiyor. Günümüz insanı psikolojik olarak “özgür aşk”la başa çıkabiliyor mu? En iyi insan ruhlarını bile kemiren kıskançlık ve yalnızca bedene değil, aynı zamanda başka birinin ruhuna da sahip olmayı talep eden o derinlere kök salmış mülkiyet duygusuna ne demeli? Bir başkasının bireyselliğine gereken saygıyı gösterememe eğilimine? Sevilen kişiye tabi olma ya da sevileni kendine tabi kılma alışkanlığına? Ve terk edilmenin, sınırsız yalnızlığın getirdiği acı ve çaresizlik duygusuna? Sevilen sevmeyi bırakıp gittiğinde ne yaşanır? Varlığının özünde bireyci olan yalnız insan nerede teselli bulabilir?

"Sevinçleri, hayal kırıklıkları ve özlemleriyle birlikte kolektif, bireyin duygusal ve entelektüel enerjileri için en iyi çıkış noktasıdır. Fakat modern insan, bu kolektifle karşılıklı etkileşim halindeki etkileri hissedecek şekilde çalışabilir mi? Kolektifin yaşamı, şu anda, bireyin küçük kişisel zevklerinin yerini alabilecek kapasitede midir?“Benzersiz”, “tek” ikiz ruh olmadan, sosyalist, kolektivist bile, mevcut antagonistik dünyada oldukça yalnızdır. Geleceğin, insanlar arasındaki daha uyumlu ve daha sosyal ilişkilerin solgun görüntüsünü yalnızca işçi sınıfında yakalarız. Aile sorunu, hayatın kendisi kadar karmaşık ve çok yönlüdür. Sosyal sistemimiz bunu çözmekten acizdir" (agy, 68-89. Kollontay).

Bununla birlikte, bu küçük-burjuva sapmayı eleştirirken, geleneksel aileye daha fazla sempati duymaya çalışmadığımızı, hatta ikiyüzlü bir şekilde “...iktidarı almayı beklerken” bile istemediğimizi vurgulamamız gerekiyor. Daha önce gösterdiğimiz gibi, yasal eş ve fahişe birçok durumda aynı madalyonun iki üzücü yüzüdür.

"Özgür aşk" ideolojisine, yalnızca, cinsiyetler arasındaki ilişki sorununu kesin olarak çözmenin bir yolu olarak devrimin yerini almaya çalıştığı ölçüde karşıyız. Tam tersine, kendi iç ve dış bağımsızlık arayışında olan ve düşmanlıktan ziyade eşit bir ilişkiyi yeniden kurmaya çalışmak için kendilerini erkeklerin himayesinden uzaklaştırmaya çalışırken kendi bireyselliklerinin gerçekleştirmeye uğraşan milyonlarca kadının olumlu eğilimini kendi kendine yeterli bir siyasi nihailiğe çarpıtmak isteyenin - bir ideoloji olarak - feminizmin kendisi olduğunu açıkça belirtmek isteriz.

Özgür aşk arayışı, eğer tüm radikal-burjuva ideolojilerden ve muhafazakarların ve gericilerin lanetinden arındırılırsa, milyonlarca kadının ihtiyaç duyduğu “insan” olarak olumlanmalarının bir yönüdür. Cinsiyetler arasındaki yeni ilişki biçimleri, mevcut toplumsal düzeni tamamen parçalamadan kendilerini ortaya koyamazlar, ancak bu sonuca giden süreç, zorluklara rağmen pek çok kadın tarafından izlenen ve aslında mevcut kurumların giderek artan ayrışmasından kaynaklanan bağımsız yolda zaten tanınabilir.

Kapitalist üretimin etkisi altında milyonlarca kadın ailenin dışında var olan kolektiviteye girmeye ve bu nedenle aynı zamanda ekonomik, sosyal ve ekonomik hayatta erkeğin “aksesuarı” olarak kendilerine dair yakın zamanda sahip oldukları imajla çelişmeye zorlandı.

Feminizmin ifade ettiği kaygı ve ayrılıkçılığı reddetmek, kurtuluşları için yürüyen kadın ordusunu içeren sınıf rotasını zorla yeniden onaylamak için daha da vazgeçilmezdir.


3.2- Proleter Kadının Durumu

Zetkin:

"Proleter kadın söz konusu olduğunda, kadın sorununu yaratan kapitalizmin sömürme ve durmadan ucuz iş gücü arama ihtiyacıdır. Bu nedenle de proleter kadın ekonomik hayatın mekanizmasının tuzağına düşmüş, atölyelere ve makinelere sürülmüştür. Kocasının geçimini sağlamak için ekonomik hayata girmiştir. Ama kapitalist üretim tarzı onu haksız rakip haline getirmiştir. Ailesine refah getirmek istemiş ama onun yerine sefaletle karşı karşıya kalmıştır. Proleter kadın kendi işini buldu çünkü çocukları için daha güneşli ve hoş bir hayat yaratmak istiyordu ama bunun yerine onlardan neredeyse tamamen ayrıldı. Bir işçi olarak erkeğin eşiti oldu; zira makine kas gücünü gereksiz kıldı ve her yerde kadınların çalışması, üretimde erkeklerin işiyle aynı sonuçları gösterdi.

"Kadınlar ucuz bir emek gücü ve her şeyden önce kapitalist sömürünün dikenlerini tekmelemeye cüret edebilen çok nadir durumlarda itaatkar bir iş gücü oluşturduğundan, kapitalistler kadınların sanayide çalışma olanaklarını çoğaltırlar.

"Bütün bunların sonucunda proleter kadın bağımsızlığını elde etti. Ama gerçekten de bedeli çok ağırdı ve şu an için çok az şey kazandılar.Aile Çağı sırasında, bir erkeğin karısını ara sıra bir kırbaçla evcilleştirme hakkı varsa (Seçim Bavyera yasasını bir düşünün!), kapitalizm şimdi onu akreplerle ehlileştiriyor. Eski zamanlarda, bir erkeğin karısı üzerindeki egemenliği, kişisel ilişkileri tarafından iyileştirilebilirdi. Proleter kadın ekonomik bağımsızlığını kazanmıştır, ancak ne bir insan olarak ne de bir kadın veya bir eş olarak bireyselliğini geliştirme olanağına sahip değildir. Bir eş ve anne olarak görevi için, geriye sadece kapitalist üretimin sofradan attığı ekmek kırıntıları kalıyor.

"Bu nedenle proleter kadının kurtuluş mücadelesi, burjuva kadınının kendi sınıfının erkeğine karşı verdiği mücadeleye benzemez (...) Piyasanın serbest rekabetine katılmasına karşı yükseltilen, kapitalizmin sömürme ihtiyacı ve modern üretim tarzının gelişmesi, onu böyle bir mücadeleden tamamen kurtarıyor. Tam tersine, proleter kadının sömürülmesine karşı yeni engellerin dikilmesi gerekiyor. Eş ve anne olarak haklarının iade edilmesi ve kalıcı olarak güvence altına alınması gerekiyor. Nihai amacı, erkekle serbest rekabet değil, proletaryanın siyasi egemenliğine ulaşmaktır. Proleter kadın, kapitalist topluma karşı sınıfının adamıyla el ele savaşır". (Zetkin, 76-77).

Lafargue şöyle yazıyor:

"Kadının toplumsal üretime katılımının mantıksal sonuçlarını ilk çıkaranlar, her zaman olduğu gibi, emekçiler olmuştur; zanaatkarın idealinin - bir kahyadan başka bir şey olmayan eşin- yerini yeni bir ideal almıştır: ücretlerin yükseltilmesi ve emeğin kurtuluşu için ekonomik ve politik mücadelelerinde bir ortak olarak kadın" (Paul Lafargue, Kadın Sorunu, 1904, Tembellik Hakkı ve Diğer Çalışmalar, 1907, 114).

Zetkin şöyle devam ediyor:

"Elbette, burjuva kadın hareketinin taleplerine de katılıyor, ancak bu taleplerin yerine getirilmesini, bu hareketin proletaryanın yanında aynı silahlarla savaşa girmesini sağlamanın bir yolu olarak görüyor (...) Kadınlara siyasi eşitliğin verilmesi, fiili güç dengesini değiştirmez. Proleter kadın proleter, burjuva kadın ise burjuva kampında kalır. Burjuva kadın hareketindeki sosyalist eğilimlere aldanmamalıyız. Bunlar ancak burjuva kadınları kendilerini ezilmiş hissettikleri sürece sürer" (Zetkin, 78).

Kollontay şunları belirtir:

"Proleter kadınlar, modern aile ve evlilik biçiminin arkasındaki etkenlere karşı savaş veriyorlar (...) Zor aile sorununa burjuva ve proleter yaklaşım arasındaki temel fark burada karşımıza çıkıyor" (Kollontay, 68).

Bu analizden, varsayım açık görünüyor: Kadınların, tüm kadınların, “demokratik” özgürleşmeleri sorunuyla ilgilenmeleri gerekiyor. Burada demokratik derken, erkeklerle eşitliği kastediyoruz, ki bu kendi içinde burjuva toplumuyla bağdaşmayan bir hedef değildir. Öte yandan kadınlar tek bir “feminist” bayrak altında farklılaşmamış bir şekilde bir araya gelemezler çünkü kadınlar arasında mevcut olan çeşitli sınıf konumları, bu mücadelede kullanılacak nihai amaçlar ve araçlar konusunda buna tekabül eden bir ayrılığa yol açar.

Ancak en zor görev proleter kadınların işidir: kendi sınıflarının erkekleriyle birlikte, herhangi bir demokratik talebi doğrudan eylem ve sınıf mücadelesi yöntemlerini, genel olarak işçi sınıfının tipik yöntemlerini, erkeklere karşı değil, burjuva devlet tarafından temsil edilen tüm topluma karşı sınıf mücadelesi yöntemlerini kullanarak ele almak.

Yalnızca bu bayrak, tüm burjuva ve küçük-burjuva ideolojilerine karşı, içtenlikle ve tutkuyla kendilerini içinde bulundukları kölelik koşullarından kurtarma ihtiyacı hisseden tüm kadınların bir savaş cephesi yaratmak amacıyla kafa kafaya vermelerini mümkün kılacaktır.4. Demokratik İddialar Karşısında Parti

Marksistler demokratik taleplerden bahsettiklerinde, örneğin siyasi klikler arasındaki çürümüş parlamenter oyun gibi formel demokrasiden bahsetmek niyetinde olmadıkları ve idealist ve çoğunlukların ve azınlıkların demagojik kelle sayılarına herhangi bir ağırlık vermek niyetinde olmadıkları, daha ziyade proletaryanın ve tüm toplumun kurtuluşu için devrimci süreçte vazgeçilmez olan tarihsel ilerlemenin unsurlarını belirli sosyal ve politik taleplerle niteledikleri açıktır. Bu talepler, tam da tek bir sınıfı –örneğin proletaryayı– değil, farklı toplumsal katmanları, hatta burjuvaziden proletaryaya kadar tüm toplumsal katmanları ilgilendirdiği için “demokratik” olarak tanımlanır; kısacası, burjuva devriminin bayrağı altında gerçekleşen "özgürlük" ve "eşitlik" haklarıdır.

Ama burjuvazinin kendi vaatleriyle tutarlı olmasının olanaksızlığını gösteren tam olarak ve yalnızca Marksist eleştiri değil miydi? Marksistler, yalnızca burjuvazinin gücünün proleter sınıfın – son tarihsel sınıfın – baskı altına alınmasına dayandığını değil, aynı zamanda kadınların ev ekonomisine köleliği ve siyasi ve sivil ayrımcılığa uğramaları gibi kapitalist gelişmenin gerisinde kalan tarihsel biçimlerin hayatta kalmasına da dayandığını gösterdiler.

Burjuva devrimi kadınları dışarıda bırakmıştı, “bütün vatandaşlar kanun önünde ve Devlet önünde eşittir” resmi demokrasi kanunlarını onlara uygulamamıştı, çünkü gördüğümüz gibi, onlar tüm kadın katmanını sınırlayan özel, ayrımcı kanunların tebaasıydılar. Sosyal ve politik ayrımcılık, ayrıca imtiyazsızlar sınıfına ait oldukları için ekonominin yükünü taşımak zorunda kalan proleterler dışında tüm kadınların sırtına yüklendi.

Bu nedenle, kadın sorununu salt "işçi" alanıyla sınırlandırmak, kadınların ezilmesini yalnızca çalışan kadınlar durumunda kabul etmek devrim için sekter ve olumsuz olacaktır. Lenin’in 1920’de Clara Zetkin ile yaptığı ve Ocak 1925’te yayınladığı ünlü sohbeti sırasında tutkuyla haykırdığı gibi:

"Evet, kadın işçiye, ev hanımına, köylü kadına, küçük tüccarın karısına, evet ve birçok durumda mülk sahibi sınıfların kadınlarına işkence eden ve ezen her şeyden nefret ediyoruz ve hepsini ortadan kaldıracağız. Burjuva toplumundan kadınlar için talep ettiğimiz haklar ve toplumsal düzenlemeler, proletarya diktatörlüğü altında kadınların konumlarını ve çıkarlarını anladığımızı ve onları dikkate alacağımızı gösteriyor. Elbette, reformistlerin yaptığı gibi, onları hareketsizliğe teskin etmek ve iplerini elimizde tutmak için değil. Tabii ki hayır; eski ekonomiyi ve ideolojiyi dönüştürmede kadınları eşit olarak çalışmaya çağıran devrimciler olarak". (Clara Zetkin, Lenin’den Hatıralar, Londra, Modern Books Limited, 1929), 65).

Statükonun devamını isteyen anti-feministlerin şu itirazları duyar gibiyiz: "Fakat Lenin sınıfın önceliğini nasıl görmedi? Bütün kadınlara hitap etmesi mümkün mü?"

Lenin, diyalektiğin silahını yalnızca sözde değil, eylemde de kullanmayı bilen mükemmel bir devrimciydi ve Rusya’nın öğrettiği gibi, sınıf cephesinin çoğu tüm kadınlar için zorunlu olarak ortak olan talepler alanında aranmaması gerektiğini, daha ziyade bu amaçlar için kullanılacak araçlar alanında aranabileceğini ve bu araçların işçi hareketinin ve devrimci partinin geleneksel araçlarından başka bir şey olmadığını çok iyi biliyordu: kadın ve erkek ayrımı değil, kapitalist devlete karşı doğrudan eylem; Partide, diğer sınıflardan bağımsız olarak örgütlenmiş mücadeleye katılacak kadın ve erkeklerin proleter birliği.

Aslında, belirli iddialar tüm kadın “kitle” için ortaksa, onları doğrulamanın yolları kesinlikle ortak değildir, çünkü insanlar farklı tarihsel nedenlerle karşıt sınıflara bölünmüştür. Tam da bu nedenle, yalnızca komünistler -bu gerçeği bugün ilan eden yegane kişiler- sonuç olarak, demokratların dünün ve bugünün sözleriyle çağrıda bulundukları ünlü “sosyal adalet”e ulaşmak için demokratik iddialar için mücadelenin her adımına da öncülük edebilirler.

Bu nedenle, “demokratik hakları” “demokratik araçlar” ile özdeşleştirmek ve birincisini ikincisinin olumsuzlayıcıları olarak yadsımak yanlış olur.

Yine Lenin şöyle diyor:

"Komünist kadın hareketinin kendisi bir kitle hareketi, yalnızca proletaryanın değil, tüm sömürülenlerin ve ezilenlerin, kapitalizmin ya da başka herhangi bir efendiliğin tüm kurbanlarının genel kitle hareketinin bir parçası olmalıdır". (a.g.e., 62).

Lenin’in kendisini pratikte burjuvaziye karşı bu çatışma zeminine nasıl koymayı amaçladığını ileride göreceğiz. Bu arada, üç temel iddianın esasına girmek istiyoruz: boşanma, kürtaj ve genel oy hakkı. Bunlar partinin kendisini Rusya’da iktidarın ele geçirilmesinden sonraki gün yalnızca değerlendirmekle kalmayıp - dedikleri gibi - “yönetirken” bulduğu haklardı.


4.1 - Oy Hakkı

Bu özel vaat Batı toplumlarında zaten kabul edilmiş olsa da, İkinci ve Üçüncü Komünist Enternasyonal tarafından belirlenen koşullar, burjuva devriminin tamamlanmasından sonra bile kadınların siyasi hakları için mücadeleye duyulan ihtiyacı ve partinin kadın hareketi içindeki sınıf cephesini nasıl tanımladığını açıklıyor. Clara Zetkin’in 22 Ağustos 1907’de Stuttgart’taki Sosyalist Enternasyonal Kongresi’nde sunduğu kararda belirtildiği gibi:

"Kadın cinsine oy hakkı verilmesi, kadın proleterin özgür ve uyumlu gelişiminin önündeki en ciddi toplumsal engellerin türediği sömürücüler ve sömürülenler arasındaki sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaz. Kapitalist sistem içinde kadın ve erkek arasında meydana gelen toplumsal çelişkileri ve cinsiyetlerinin birer üyesi olarak kadınlar için yaratılan çatışmaları da ortadan kaldırmaz...Tam tersine: Kadın cinsinin tam siyasi eşitliği, çatışmaların en yoğun şekilde yaşanacağı zemini hazırlar. Bu çatışmalar çeşitlidir, ancak en ciddi ve acı verici olanı profesyonel iş ve annelik arasındaki çatışmadır.

"Bu nedenle, biz sosyalistler için, kadınların oy hakkı, burjuva kadınlar için olduğu gibi "nihai hedef" olamaz (...) Kadın proleterleri, sınıf sömürüsüne ve sınıf egemenliğine karşı savaşlarında, tam insanlıklarını kazanma çabalarında silahlandırır. Proletaryanın siyasal iktidarı elde etmesine şimdiye kadar olduğundan daha yüksek bir düzeyde katılmalarını sağlar (...)

"Biz Sosyalistler, kadınların oy hakkını, kadınların doğuştan sahip olduğu doğal bir hak olarak talep etmiyoruz. Bunu, devrim niteliğindeki ekonomik faaliyette ve kadınların devrimcileşmiş sosyal durumunda ve kişisel bilincinde demirlemiş bir sosyal hak olarak talep ediyoruz (...)

"Kadın geçim kaynağı olarak haneden ayrılıyor ve ailesinden ve kocasından bağımsızlığını kazanıyor. Çoğu durumda da aile artık ona tatmin edici bir yaşam anlamı sunmuyor. Tıpkı aynı derecede zor koşullar altında (ve bazen daha da zor koşullar altında) bir erkek gibi, düşmanca bir çevreye karşı hayati ihtiyaçlar için mücadele etmek zorunda. Bunun için de tıpkı erkek gibi tam siyasi haklarına ihtiyacı var, çünkü bu haklar çıkarlarını savunmak için kullanabileceği ve kullanmak zorunda olduğu silahları. Sosyal varlığıyla birlikte algı ve düşünce dünyası da kökten değiştiriliyor. Kadın cinsinin yüzyıllardır doğal olarak kabul ettiği siyasi iktidarsızlığı şimdi onun tarafından korkunç bir adaletsizlik olarak görülüyor. Yaşamsal bir toplumsal gereklilik ve toplumsal bir özgürleşme olarak oy hakkıyla sembolize edildiği için tam siyasi eşitliklerini talep ediyorlar. Oy hakkının elde edilmesi, kadınların ekonomik bağımsızlığının gerekli bir sonucudur.

"Bu durum göz önüne alındığında, siyasi olarak haklarından mahrum bırakılmış tüm kadın cinsinin, evrensel kadınların oy hakkı için savaşmak için tek bir ordu oluşturacağı varsayılabilir. Ama durum hiç de öyle değil. Burjuva kadınları bile kadın cinsiyetinin tam siyasi eşitliği ilkesi arkasında birleşik ve kararlı değiller. Kadınların evrensel oy hakkı için birleşik bir güç olarak enerjik bir şekilde savaşma konusunda daha da isteksizler. Son tahlilde, bu, bir takım eksiklikler için haklı olarak suçlanabilseler de, oy hakkı savunucuları kampının liderlerinin cehaletinden ve dar görüşlü taktiklerinden kaynaklanmıyor. Daha ziyade, kadınların ait olduğu çeşitli sosyal tabakaların kaçınılmaz bir sonucudur. Oy hakkının değeri mülkün büyüklüğü ile ters bir ilişki içindedir. Yukarı On Bin’in kadınları için en az önem taşıyan ve kadın proleterler için en çok şey ifade eden gerçek budur. Dolayısıyla kadınların oy hakkı mücadelesine de sınıf çelişkileri ve sınıf mücadelesi hakimdir. Tüm cins için birleşik bir mücadele olamaz, özellikle de bu savaş kansız bir ilkeyle değil, daha çok kadınların oy hakkı gibi somut ve hayati bir sorunla ilgiliyse. Burjuva kadınlarından doğalarına aykırı hareket etmelerini bekleyemeyiz.

"Kadın proleterler, bu nedenle, yurttaşlık hakları mücadelelerinde, burjuva kadınların desteğine güvenemezler; çünkü sınıf çelişkileri, kadın proleterlerin burjuva oy hakkı hareketine katılmalarını engellemektedir. Bütün bunlar, onların, burjuva oy hakkını reddetmeleri gerektiği anlamına gelmez. Kadınların oy hakkı mücadelesinde onların arkasından ya da yanlarında yürümek isteyenler, ayrı ayrı yürüyebilirler ama birlikte savaşabilirler. Ancak kadın proleterler, kadın cinsinin bir mücadelesinde oy kullanma hakkını elde edemediklerini bilmelidirler. Hayır, cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm sömürülenlerin hangi cinsiyetten olurlarsa olsunlar tüm sömürücülere karşı bir sınıf mücadelesi olmalıdır” (Zetkin, 99-101)


4.2 - Boşanma Özgürlüğü

En gelişmiş ülkelerdeki son mevzuat, kadınların evlilikten kişisel özgürlüklerini yeniden kazanmalarındaki gerçek zorluğu teyit etmektedir. Bu nedenle, genel olarak kadınların yasal olarak daha aşağı konumda olmaları, bu alanda bile esaslı bir şekilde değişmemiştir, oysa bugün hala proletarya için, kendilerini evlilik bağından kurtarabilmenin ekonomik imkansızlığı vardır. Lenin, boşanma konusunda 1916 tarihli bir makalesinde kendini şöyle ifade eder:

"Okuyucu, [boşanma sorununun] ulusal sorun üzerine tartışmada ilk kez Rosa Luxemburg tarafından ortaya atıldığını hatırlayacaktır. O, (...) merkeziyetçi Sosyal-Demokratlar olarak, tüm başlıca ulusal meseleler – ve boşanma mevzuatı bunlardan biridir – merkezi hükümetin yetki alanına girmelidir demiştir (...) Bu örnek, tam boşanma özgürlüğü talep etmeden kişinin demokrat ve sosyalist olamayacağını açıkça göstermektedir, zira böylesi bir özgürlüğün eksikliği, ezilen cinsin üzerinde ek bir baskıdır (...)

"Ezilen sınıfların demokratik haklarını "kullanmalarını" imkansız kılan koşullar, kapitalizmde istisna değildir, sistemin tipik bir özelliğidir. Çoğu durumda, boşanma hakkı kapitalizmde, ezilenler için gerçekleştirilemez kalacaktır, zira ezilen cins ekonomik olarak boyunduruk altındadır. Kapitalizmde ne kadar demokrasi olursa olsun, kadın bir “ev kölesi”, yatak odasına, kreşe, mutfağa kapatılmış bir köle olarak kalır. “Kendi” halk yargıçlarını, memurlarını, okul öğretmenlerini, jüri üyelerini vb. seçme hakkı da tam da işçilerin ve köylülerin ekonomik tabiiyeti nedeniyle kapitalizmde çoğu durumda gerçekleştirilemez. Aynı şey demokratik cumhuriyet için de geçerlidir: programımız onu “halkın yönetimi” olarak tanımlar, gerçi bütün sosyal-demokratlar, kapitalizmde, en demokratik cumhuriyette bile, burjuvazi tarafından memurlara rüşvet verilmesi ve borsa ile hükümet arasında bir ittifak olması gerektiğini gayet iyi bilirler (...)

"Marksistler, demokrasinin sınıf baskısını ortadan kaldırmadığını bilirler. Sadece sınıf mücadelesini daha doğrudan, daha geniş, daha açık ve belirgin hale getirir ve ihtiyacımız olan da budur. Boşanma özgürlüğü ne kadar geniş olursa, kadınlar “ev köleliği”nin kaynağının hak yoksunluğu değil, kapitalizm olduğunu o kadar net göreceklerdir. Hükümet sistemi ne kadar demokratik olursa, işçiler kötülüğün hak eksikliği değil, kapitalizm olduğunu o kadar net göreceklerdir. Ulusal eşitlik ne kadar eksiksiz olursa (ve ayrılma özgürlüğü olmadan tam olmaz), ezilen ulusların işçileri, baskılarının nedeninin hak yoksunluğu değil, kapitalizm olduğunu o kadar net göreceklerdir.

"Kapitalizmde boşanma hakkı, istisnasız tüm diğer demokratik haklar gibi, koşullu, sınırlı, biçimsel, dar ve gerçekleştirilmesi son derece zordur. Yine de, kendine saygısı olan hiçbir Sosyal-Demokrat, boşanma hakkına karşı çıkan kimseyi bırakın sosyalist, demokrat olarak bile görmez. Meselenin özü budur. “Demokrasi”nin tümü, kapitalizmde ancak çok küçük bir ölçüde ve ancak göreli olarak gerçekleştirilebilen “haklar”ın ilan edilmesi ve gerçekleştirilmesinden ibarettir. Ama bu hakların ilanı olmadan, onları şimdi tanıtmak için bir mücadele olmadan, anlık olarak kitleleri bu mücadelenin ruhuyla eğitmeden sosyalizm mümkün değildir.” (Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist Ekonomizm, Cilt 23, Toplu Eserler, 1974, 72-74).


4.3 - Kürtaj Hakkı ve Yasadışı Kürtaj Vahşeti

Tartışılan “kürtaj hakkı” üzerinde özellikle durmanın gerekli olduğuna inanıyoruz, çünkü kürtaj hakkını tanıyan kanunların uygulanmasını inatla engellemeye çalışan rahipler ve “itirazcılar” (örneğin İtalya’da) burjuva ikiyüzlülüğünü topyekun gözler önüne seriyor. Yıllardır gizli kürtaj ve aile planlaması eksikliğine eşlik eden tüm maddi ve manevi sefaletler konusunda sessizlik hakim.

Clara Zetkin, “en ciddi ve acı verici” olarak adlandırdığı profesyonel çalışma ile annelik arasındaki çatışmayı, kadınların özgürleşmesinin en ciddi unsuru olarak tanımlamıştır (Zetkin, 99). Kürtaj hakkı, kadınları -belli tarihsel dönemlerde- anneliğin acı verici sonuçlarından korumak ve kapitalist sömürüye boyun eğdirme derecesini azaltmak için kadınlar lehine talepler bütününün bir parçasıdır. Parti, kürtajın kadınların toplumsal sorunlarını ve genel olarak sefalet sorununu çözmenin en iyi yolu olarak değil, sınıflı toplum ve onun vahşi sömürüsünün bir sonucu olduğunu düşünüyor. Kürtaj uygulamaları, içinde yaşadığımız kasvetli toplum kadar eskidir. Aslında iş yerindeki ölümlere, gizli kürtaj uygulamaları sonucu ölen binlerce kadın ve kapitalist toplumun koruma altına almadığı ve sonuçlarını kadına dayattığı için ölen ya da kötü muameleye maruz kalan binlerce çocuğu da eklemek gerekir. Bu, özellikle düşük ücretli bir proleter ise veya işsizliği veya bakması gereken çok fazla çocuk nedeniyle üretimden atılmışsa böyledir (ahlakçılar ve itirazcılar, on dört çocukla dolu bir odanın pisliğinde kıvrılan "alçak" Napolililerin yaşam hakkı hakkında ne düşünüyorlar?)

Ancak, bu düşüncelerin ötesinde, Lenin’in kürtaj özgürlüğünü "her iki cinsiyetten vatandaşlar için temel demokratik hakları savunmanın" bir yönü olarak tanımladığı belirtilmelidir. Öte yandan doğum kontrolü bir burjuva iddiası değil, hiçbir sınıfın ve hiçbir üretim tarzının görmezden gelemeyeceği, her sınıfın ve her üretim tarzının kendi çıkarları için çözmeye çalıştığı toplumsal bir zorunluluktur.

Tam da bu nedenle, komünistlerin doğumlara “evet” veya doğumlara “hayır” gibi sabit bir şeması olamaz. Burjuvazi bu toplumsal işlevi kapitalist amaçlar için, dolayısıyla toplumun bir kesimine karşı manevra ederken, komünistler bu işlevi, türün, yani tüm toplumun çıkarına uygun hale getirmek için yönlendirmek isterler. Çokça muhalefet edilen özgür ve ücretsiz kürtaj iddiası bu yolda yatar. Burjuvazi, bir yandan sömürü ihtiyaçları için kısmi bir yasayı onaylamak zorunda kalırken, diğer yandan da din adamlarını onunla savaşmak için serbest bırakıyor. Burjuvazinin amacı sömürüyü sürdürmek olduğuna göre, doğum düzenlemesi alanında da sapkın yöntemlerden başka bir sonuç olamaz.

Kâr açlığı iş gücünün aşırı üretimini, sömürülenlerin artmasını gerektirdiğinde burjuvazi doğurgan proleter ailelere ödüller verir. Bu, yankılanan toplumsal ilkelerin arkasına saklanmaya çalışan tek bir “ahlakî” kârı olan kapitalizmin gerçek yüzüdür. Böylece, bir yandan eş cinselliği ve kendi kışkırttığı fuhşu kimi erkek ve kadınların bazı sapık eğilimlerinin ürünü olarak mahkum eder, onları toplumdan dışlar; öte yandan hayatı savunma adına kürtajı reddeder ve zaten bizim tarafımızdan yasallaştırılmış en büyük fuhuş olarak tanımlanan evliliği aşk adına savunur.

Komünistlerin tek bir “ahlakı” – sosyal devrim – olduğunu ve diğer tüm mezhep ve partilerle kıyaslandığında hayatı gerçekten umursayan sadece kendileri olsalar bile, hayat hakkında ikiyüzlü bir vaazın arkasına saklanmalarına gerek olmadığını Lenin ile cevaplıyoruz. Bu nedenle, ezilenlerin acil ihtiyaçlarının örgütlü ifadesi olan mücadeleye neyin hizmet ettiğini düşünen materyalistler olarak kürtaj sorunuyla karşı karşıyayız.

İtirazları duyar gibiyiz: Malthusçulara, onların doğum kısıtlaması vaazlarına karşı savaşan Lenin değil mi? Tabii ki; ve kapitalist kriz anlarında rahatsızlığı hisseden ve ayrıcalıklarının sona ermesinden korkan ve proletaryaya geri gönderilme tehlikesinden çok daha fazla korkan küçük, korkak burjuvaziye karşı bu kavgayı tamamen sahipleniyoruz. Küçük-burjuvanın tarihsel bir perspektifi yoktur, onu ezen kapitalist rejimin sonunu öngörmez veya istemez, bu nedenle devrime başvurmadan krizi durdurmak için doğum kısıtlaması onun teorisi haline gelir (“ne kadar az yersek, o kadar çok hayatta kalabiliriz”). Lenin bu teoriyle proletaryaya ve onun mücadelesine zararlı olduğu için savaştı, çünkü bu teori yeni nesillerin tamamlaması gereken devrimci geleceğe olan güvensizliğini ifade ediyordu:

"İşçi sınıfı yok olmuyor, büyüyor, güçleniyor, cesaret kazanıyor, kendini sağlamlaştırıyor, eğitiyor ve savaşta çelikleşiyor (...) Daha şimdiden yeni bir yapının temellerini atıyoruz ve çocuklarımız onun inşasını tamamlayacak. (Lenin, İşçi Sınıfı ve Neo-malthusçuluk).

Böylece Lenin, orta sınıfların gevşekliğini reddetmek için kendisini tüm işçi sınıfı adına ifade ediyor, ancak yine de, aynı Lenin aynı derecede açık bir şekilde sözlerini şöyle bitiriyor:

"Bunun, kürtaja karşı veya doğum kontrol önlemleri vb. hakkında tıbbi literatürün dağıtılmasına karşı olan tüm yasaların koşulsuz olarak iptalini talep etmemizi hiçbir şekilde engellemediğini söylemeye gerek yok. Bu tür yasalar, yönetici sınıfların ikiyüzlülüğünden başka bir şey değildir. Yasalar kapitalizmin ülserlerini iyileştirmez, onları yalnızca ezilen kitleler için özellikle acı veren kötü huylu ülserlere dönüştürür" (a.g.e.)

Devrimci Rusya’da proletarya diktatörlüğü, 20 Kasım 1920 tarihli yasa ile bunu pratikte kanıtlayacaktır. Alexandra Kollontay, 1921’de düzenlenen bir konferansta, kadınların durumuna ilişkin uzun bir açıklamanın sonunda, kürtaj hakkında şunları söyler:

"20 Kasım 1920’de işçi cumhuriyeti, kürtaja uygulanan cezaları kaldıran bir yasa çıkardı. Bu yeni tutumun gerekçesi nedir? Rusya, sonuçta, canlı emeğin aşırı üretiminden değil, eksikliğinden muzdarip. Rusya yoğun değil seyrek nüfuslu. İş gücünün her birimi değerli. O zaman neden kürtajın artık suç olmadığını ilan ettik? İkiyüzlülük ve bağnazlık proleter siyasete yabancıdır. Kürtaj annelik sorunuyla bağlantılı bir sorundur ve aynı şekilde kadınların güvensiz konumundan kaynaklanmaktadır (burada kürtajın bir mirası “bölmek”, en ufak bir rahatsızlık duymak, vücudunu bozmak ya da birkaç mevsim kaçırmak konusundaki isteksizlik gibi farklı sebeplerinin olduğu burjuva sınıfından bahsetmiyoruz).

"Kürtaj her yerde var ve gelişiyor ve hiçbir yasa ya da cezai önlem onu kökünden sökmeyi başaramadı. Yasanın etrafından dolanmanın bir yolu her zaman bulunur. Ama "gizli yardım" yalnızca kadınları sakat bırakır; işçi hükümetine bir yük haline gelir ve kürtaj, uygun tıbbi koşullar altında yapıldığında daha az zararlı ve tehlikelidir ve kadın daha çabuk işe dönebilir. Sovyet iktidarı, kürtaj ihtiyacının ancak bir yandan Rusya’nın anneliği koruyan ve toplumsal eğitim sağlayan geniş ve gelişmiş bir kurumlar ağına sahip olması ve diğer yandan kadınların doğumun toplumsal bir zorunluluk olduğunu anlaması durumunda ortadan kalkacağının farkındadır. Sovyet iktidarı bu nedenle kürtajın açık ve klinik koşullarda yapılmasına izin vermiştir.

"Annelik korumasının geniş çaplı gelişiminin yanı sıra, Rusya’nın görevi, kadınlarda sağlıklı annelik içgüdüsünü güçlendirmek, anneliği ve kolektif için emeği uyumlu hale getirmek ve böylece kürtaj ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Burjuva ülkelerdeki kadınların hala tüm boyutlarıyla karşı karşıya olduğu kürtaj sorununa işçi cumhuriyetinin yaklaşımı budur.

"Burjuva ülkelerdeki kadınlar, dünya savaşlarının yarattığı acı verici durumla mücadele ediyor; çifte bir yükün, annelik ve sermaye için ücretli emeğin altına yenik düşüyorlar. Kadın temel bir emek birimi olarak görülür görülmez, karmaşık annelik sorununun çözümünün anahtarı bulunabilecektir. Ev işinin kapitalist ekonomi sistemini tamamladığı ve özel mülkiyetin yalıtık aile biçimi için istikrarlı bir temel oluşturduğu burjuva toplumunda, çalışan kadın için çıkış yolu yoktur.” (Kollontay, 148).

Marksistler böyle düşünür! Muazzam yükler altında ezilen binlerce kadının, türün uyumlu gelişiminin temeli olacak sağlıklı annelik içgüdüsünün gelişmesi boş vaazlarla değil, embriyonik dönemdeki çocuklara yönelik genellikle çıkış yolu olmayan binlerce annenin maddi ve manevi acılarını bilmeyenlerin yüreğinde yer eden ikiyüzlü “duygu”yu tahkir ederek savaşalım.

Troçki, İhanete Uğrayan Devrim adlı kitabında, Stalinist karşı-devrimin Ekim’in tüm fetihlerini geri çevirdiği dönemden söz eder. Diğer şeylerin yanı sıra, burjuva korumanın heybetli kalesi olan ailenin yeniden değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, kadınların kurtuluşu sürecini, burjuva Batı’da çok iyi bilinen alışılmış formüllerle kesintiye uğratmak gerekiyordu: erişilebilir ve ücretsiz kürtaj yasasını “anneliğin zevkleri” adına yürürlükten kaldırmak.

"Çocukların kitlesel evsizliği, kuşkusuz annenin zor durumunun en açık ve en trajik belirtisidir. Bu konuda iyimser Pravda bile bazen acı bir itirafta bulunmak zorunda kalır: "“Bir çocuğun doğumu birçok kadının konumu için ciddi bir tehdittir”. İşte tam da bu nedenle devrimci iktidar kadınlara kürtaj hakkını verdi; bu, yoksulluk ve aile sıkıntısı koşullarında, her iki cinsiyetten hadımlar ve yaşlı cariyeler tarafından bu konuda ne söylenirse söylensin, bu hakkın verilmesinin en önemli nedeni, siyasi ve kültürel haklarından biri olmasıdır. Ancak kendi içinde yeterince kasvetli olan kadınların bu hakkı da mevcut toplumsal eşitsizliğin bir ayrıcalığına dönüşmektedir. Kürtaj pratiğiyle ilgili basına ufak tefek bilgiler damlıyor. Böylece Uralların bir bölgesindeki sadece bir köy hastanesinden 1935’te “ebeler tarafından sakat bırakılan 195 kadın” kayıtlara geçti – aralarında 33 fabrika işçisi, 28 din görevlisi işçi, 65 kolektif tarım işçisi, 58 ev hanımı vesaire var. Bu Ural ilçesi, diğer ilçelerin çoğundan yalnızca, basına bu konuyla ilgili bilgilerin girmesiyle farklıdır. Sovyetler Birliği’nde her gün kaç kadın sakatlanıyor?

"Devlet, kürtaja başvurmak zorunda kalan kadınlara gerekli tıbbi yardım ve sanitasyon ile hizmet veremeyeceğini ortaya koyduktan sonra, rotasını sert bir şekilde değiştirerek yasak yoluna girdi (...) Evlilik sorunları konusunda uzman olan Sovyet yüksek mahkeme üyesi Soltz, yaklaşmakta olan kürtaj yasağını, işsizlerin vs. olmadığı sosyalist bir toplumda, bir kadının “annelik sevinçlerini” reddetme hakkına sahip olmadığı gerçeğine dayandırıyor. Bir jandarmanın yetkilerine de sahip olan bir rahibin felsefesidir ancak. İktidar partisinin merkez organından, bir çocuğun doğumunun birçok kadının konumu için bir tehdit olduğunu duyduk ama ezici çoğunluk için demek daha doğru olur. Az önce en yüksek sovyet kurumundan “evsiz ve bakımsız çocukların tasfiyesinin zayıf bir şekilde yürütüldüğünü” duyduk, bu da şüphesiz evsizliğin yeni bir artışı anlamına geliyor. Ama burada en yüksek sovyet yargıcı bize şunu bildiriyor: “hayatın mutlu olduğu” bir ülkede kürtaj hapisle cezalandırılmalıdır – tıpkı hayatın acıklı olduğu kapitalist ülkelerde olduğu gibi.

"Batı’da olduğu gibi Sovyetler Birliği’nde de gardiyanların başlıca pençesine düşecek olanların çalışan kadınlar, hizmetçiler, dertlerini gizlemekte zorlanan köylü eşleri olacağı şimdiden belli. Güzel kokular ve diğer hoş şeyler için talepte bulunan kadınlarımız, eskiden olduğu gibi, hoşgörülü bir yargının burnu altında gerekli gördükleri şeyi yapacaklardır. Eğer bürokrasi dudaklarını sessizlik mührü ile mühürlememiş olsaydı, milyonlarca emekçi kadının “İnsana ihtiyacımız var” diyen yüksek yargıç Soltz’a cevabı, "O zaman onları kendin taşıma nezaketini göster" olabilirdi. Bu beyler sosyalizmin, kadını kürtaja iten nedeni ortadan kaldırmak ve her kadın için hayatın en mahrem alanına kötü bir polis müdahalesinin yardımıyla onu “annelik zevklerine” zorlamak olmadığını tamamen unutmuştur” (Leon Troçki, İhanete Uğrayan Devrim, Londra, Faber ve Faber, 1937, 144-145).

Bugün bütün kadınların, her şeyden önce çocuğu onun yükü olmayacağı için, korkaklığından dolayı burjuva kurallarına uyum sağlayan ve boyun eğen rahibe, polise ya da kendi erkeğine böyle cevap vermesi gerekir. Bu, burjuva toplumunda her şeyin barış içinde olduğu, çünkü her şeyin sermayenin işine geldiği anlamına gelir; doğumları sınırlamak ve onları teşvik etmek yalnızca kârı artırmaya hizmet eder. Bu nedenle koruyucu tıp diye bir şey yoktur; çünkü yalnızca tüm toplumsal ve üretken alanı ve dolayısıyla iktidarı elinde tutan sınıfın takip ettiği amaçları kapsayan bir tıp vardır. Yasal olarak kürtaj yaptırmak, yasal olarak diş çektirmekten daha tehlikeli değildir. Diş çekimi yasak olsaydı, gizli diş hekimliği uygulamaları nedeniyle binlerce ölüm olurdu. Ancak kürtaj, ailenin geçindirilmesi yoluyla kadınların ezilmesini sürdürmekle bağlantılı olduğu için yasaklanmıştır ve bu nedenle bin kat daha tehlikeli hale getirilmiştir.


4.4 - Sadece Komünizm Kadınların Tam Bireyselliğini ve Toplumsallığını Özgürleştirecektir

Elbette kürtaj - Troçki’nin dediği gibi - üzücü bir haktır çünkü milyonlarca kadın gerçekten annelik zevklerinden vazgeçmek zorunda kalıyor ve her insan organik faaliyetlerinden yalnızca biri engellendiğinde acı çeker. Sosyalizmde (sadece örneğimize ayak uydurmak için) nasıl diş çürüklerini önlemek ve en aza indirmek mümkün olacaksa, kürtaj gereksinimlerini önlemeye çalışacağız. Geçiş aşamasında özgür, ücretsiz kürtaj için mücadele ediyoruz ve iktidarı alacağımız her yerde, en azından yasal diş çekimi düzeyine getirecek şekilde uygulayacağız.

Bu, “sosyalizm” değil, her komünistin ilk görevi olan proleter insanlığın acılarının azaltılması anlamına gelir.

Bu konuda bir söz daha: sosyalizmin, bireysel ihtiyaçların, kendisini “türden” olarak adlandırarak kendini haklı çıkaracak toplumun genel ihtiyaçlarına soğuk ve mekanik bir şekilde boyun eğmesi tarzında olacağı düşünülmemelidir. Örneğin, sosyalist örgüt tarafından her dayatıldığında sosyalizmin kadınları doğuracak dersek, hiçbir şey yapılmaz. Tam tersine, birey, kaçınılmaz kişisel farklılaşmalarda, bireyselliğinin tam ve özgür ifadesinde bile bütünüyle kendini gerçekleştirmeyi tam olarak sosyalizmde bulacaktır ve birey ile toplum arasındaki çelişkiyi ancak sosyalizm ortadan kaldırabilir.

Bu konuda daha fazla Bebel’den alıntı yapıyoruz:

"Şu anda bile çoğu kadın, çok sayıdaki döle karşı bir isteksizliğe sahiptir ve bu isteksizlik, sosyalist bir toplumun hamile kadınlara ve annelere ne kadar özen gösterirse göstersin, muhtemelen azalmak yerine artacaktır. Bize göre, nüfus artışının sosyalist toplumda burjuva toplumuna göre daha yavaş ilerlemesi muhtemeldir.

"Bizim Malthusçularımızın gelecekte nüfus artışı konusunda kafalarını yormak için hiçbir sebepleri yoktur. Şimdiye kadar milletler sayılarının azalmasıyla mahvoldu, ama henüz fazlalıktan mahvolan yok. Doğal yasalara göre yaşayan bir toplumda, nüfus sayısı nihayetinde zararlı yoksunluk veya doğal olmayan önleyici tedbirler olmaksızın düzenlenecektir.” (Bebel, 498).

Sosyalist devlette kadınlar çocuk sahibi olup olmama konusunda özgür olacaklar, burjuva toplumunda olduğu gibi kürtaja veya doğum yapmaya zorlanmayacaklardır. Proletarya partisine uygun olan kürtajın serbestleştirilmesine ilişkin yasa, bir noktada “geçersiz kılınmayacak”, ancak toplumsal örgütlenmenin maddi koşulları izin verdiğinde kendiliğinden kullanımdan kalkacaktır; aynı şekilde, tüm biçimleriyle topluluk yaşamının yerini aldığı burjuva ailesinin de soyu tükenecektir. Çocuklar artık annelere yük olmayacaklar, ancak anneler isterlerse kendi çocuklarıyla birlikte kalabilecekler ve nihayet hakiki bir annelik duygusunu ifade edebilecekler. Bu otantik bir annelik duygusu olacaktır; çünkü artık kendi çocuklarına karşı bencillik tarafından üretilmeyecek, kendi çocuklarını beslemek ve şişmanlatmak için başkalarının çocuklarını aç bırakmak gibi korkunç bir uygulamayla bozulmayacaktır.

Ayrıca, Kollontay’ın yazdığı gibi:

"Çalışan annelerin paniğe kapılmasına gerek yok, komünistler çocukları anne babalarından ayırmaya, bebeği annenin memesinden koparmaya niyetli değiller, aileyi yok etmek için şiddete başvurmayı da düşünmüyorlar. Komünist toplumun amaçları oldukça farklıdır. Komünist toplum, eski aile tipinin parçalandığını ve aileyi toplumsal bir birim olarak destekleyen tüm eski sütunların ortadan kalkacağını öngörüyor: ev ekonomisi ölüyor ve işçi sınıfından veliler çocuklarına bakamıyor, onları geçindiremiyor ve eğitim sağlayamıyor. Veliler ve çocuklar bu durumdan eşit derecede muzdarip. Komünist toplum, çalışan kadına ve çalışan erkeğe şöyle diyor: “Gençsiniz, birbirinizi seviyorsunuz. Mutluluk herkesin hakkıdır. O halde hayatınızı yaşayın. Mutluluktan kaçmayın. Kapitalizmde evlilik gerçekten bir hüzün zinciri olsa da evlilikten korkmayın. Çocuk yapmaktan korkmayın. Toplumun daha fazla işçiye ihtiyacı var ve her çocuğun doğumunda sevinir. Çocuğunuzun geleceği için endişelenmenize gerek yok; çocuğunuz ne açlığı bilecek ne de soğuğu” (...)

"Şu gerçekten kaçış yok: eski tip aile artık ömrünü doldurdu. Aile, devlet tarafından zorla yıkıldığı için değil, aile artık bir zorunluluk olmaktan çıktığı için soluyor. Devletin aileye ihtiyacı yok, çünkü ev ekonomisi artık kârlı değil: aile, işçiyi daha yararlı ve üretken emekten uzaklaştırıyor. Aile üyelerinin de aileye ihtiyacı yok, çünkü daha önce kendilerine ait olan çocukları büyütme görevi giderek daha fazla kolektifin eline geçiyor. Kadınlar ve erkekler arasındaki eski ilişkinin yerine yenisi gelişiyor:, komünist toplumun ikisi de özgür, ikisi de bağımsız, ikisi de işçi iki eşit üyesinin sevgi ve yoldaşlık birliği. Kadınlar için ev içi “esaret” yok. Aile içinde eşitsizlik yok. Kadınların desteksiz bırakılmaktan ve büyütülecek çocuk sahibi olmaktan korkmasına gerek yok.

«Komünist toplumda kadın artık kocasına değil, işine bağlıdır. Dayanağı kocasında değil, çalışma kapasitesinde bulacaktır. Çocukları için hiçbir kaygı duymasına gerek yoktur. İşçi devleti bunu üstlenecektir. Evlilik, aile hayatını felce uğratan tüm maddi hesap unsurlarını yitirecektir. Evlilik, birbirini seven ve güvenen iki kişinin birleşmesi olacaktır. Böyle bir birlik, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı anlayan çalışan erkeklere ve çalışan kadınlara en eksiksiz mutluluğu ve maksimum memnuniyeti vaat eder. Komünist toplum, geçmişin evlilik köleliği yerine, kadınlara ve erkeklere, kendisine ilham veren yoldaşlıkta güçlü olan özgür bir birlik sunar. Çalışma koşulları bir kez değişip, çalışan kadınların maddi güvencesi artınca, bir kez kilisenin yaptığı temelde sadece bir sahtekarlık olan bu sözde çözülmez evlilikler yerini, aşık ve yoldaş olan erkek ve kadınların özgür ve dürüst birlikteliğine bırakmıştır» (Kollontay, 257-259).

İkiyüzlü burjuva şairler ya da paralı karşıtlar tarafından değil, mücadelenin ortasında militan bir devrimci tarafından dile getirilen bu aşk ve yaşamı savunma ilahisi, burjuva toplumunda kadınların durumunun ve onlar için kurtuluş taleplerinin, daha doğrusu, tüm insanlığın, insanlığın tarih öncesinden, yani kapitalist toplumdan kurtuluşu için vazgeçilmez taleplerin analizini tamamlıyor.

Şimdi, partinin, tüm proletarya ile birlikte iktidarın fethine doğru devrimci mücadelede onlara önderlik etmek için bu aşırı sömürülen insan kitlelerini nasıl örgütlemeyi planladığını göreceğiz.

 


5. Sınıf Mücadelesi ve Kadın Kurtuluş Mücadelesinin Örtüşmesi

Tartışma boyunca göstermeye çalıştığımız gibi, partinin kadın taleplerine yönelik pratik tutumu, devrimci seferberliğin en güçlü kaldıracı haline gelecek olan ücret taleplerine, ya da yasal olarak yemek yeme, hayatta kalma hakkı olarak tanımlanabilecek taleplere yönelik tutumuyla aynıdır. Burjuva toplumunu "tanıdığımız" iddiasıyla oportünizmle suçlanmamıza neden olan ücretlerin savunulması, masada kazanmaya en uygun olarak incelenen özel bir taktik değil, doğrudan doğruya,komünizm sömürülenleri ihtiyaçtan kurtarmak gayesinden doğar. Acil talepler, tüm sınıfı ortak hedefler üzerinde seferber etmek ve onların anlık acılarını azaltmak gibi ikili bir amaca sahiptir. Proleterler her gün yemek yemek zorundadırlar yoksa çalışmaktan ölürler! Bu nedenle, kapitalizme karşı bir savunma mücadelesinde acil talepler için savaşmak zorundadırlar.

Proleterler, yaşam haklarını kesin olarak tasdik etmek istiyorlarsa, rejimin kendisine karşı silahlı bir saldırıya geçmeleri ve oradaki tüm zorlayıcı araçları, her şeyden önce burjuva devleti devirmeleri gerektiğini anlamaları, başlangıçta savunma amaçlı olan bu mücadele sırasında olacaktır. Bu nedenle, milyonlarca insanın günlük hayatta kalması için vazgeçilmez ücret talepleri ile bu sömürünün nedeni olan ücretli çalışma biçiminin sonunu sağlayan nihai komünizmin hedefi arasında hiçbir çelişki yoktur.

İşte tam da bu nedenle, burjuva toplumunda sömürülenlerin ve tüm ezilenlerin iddia ettiği her şeyi toplumsal düzeyde elde etme mücadelesine girişmek “oportünist” değildir. Bunlar sadece komünizmin gerçekten uygulayabileceği iddialar olsa bile; bu, burjuva toplumunu tanımak anlamına gelmez, aksine bir savaş ilanı anlamına gelir.

Kadın sorununa gelince, bu çatışmanın temel koşulu, sınıfın belirlenmesinde, üst sınıflara ve onların rejimine karşı doğrudan ve silahlı çatışmayı baştan öngörmekte yatmaktadır ve işte bu pratik yaklaşım, kaçınılmaz olarak homojen hareket ediyor gibi görünen çeşitli katmanlar ve sınıflar arasında ayrım yapılmasına izin verir. Bu nedenle, bu alanda hiçbir talep "devrimden sonrasına" ertelenmemelidir, çünkü devrim, burjuvazinin bu ihtiyaçları gerçekten karşılamasının imkansızlığı tarafından belirlenen tüm sömürülenlerin seferber edilmesinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde, komünist Olimpos’u beklemeye yönelik bir adım olarak görülen “asgari yasal reformlar”dan tatmin olanların desteklediği “aşamalı devrim”e, burjuvaziye ve onun sağdaki ve soldaki oportünist uşaklarına karşı, rejimin işkembeden salladığı toplumsal iddiaların aynısını, sınıfçı ve devrimci şekilde yapılmalıdır3.

Bebel’in Kadın ve Sosyalizm’e girişini tekrarlıyoruz:

"O halde amacımız, burjuva kadın hareketinin yegane amacını oluşturan mevcut toplumsal düzende kadın-erkek eşitliğini sağlamak değil, bunun çok ötesine geçmek ve bir cinsiyetin diğerine bağımlılığını da içeren şekilde insanı bağımlı kılan tüm engelleri kaldırmaktır. Kadın sorununun bu çözümü, toplumsal sorunun çözümüyle aynıdır. Bu nedenle, kadın sorununa tam bir çözüm arayanlar, sosyal sorunun çözümünü tüm insanlığın yararına olarak bayraklarına yazdılar”.

Bebel şunu kabul ederek bitirir:

"Toplumsal bağımsızlık ve cinsiyet eşitliği olmadan insanlığın kurtuluşu olamaz" (Bebel, 7).

Zetkin şunları söylüyor:

"Bu içgörü, Bebel’i, kadınlar için eşit haklar talebinin gelecekteki devlete ertelenmesi gerektiği gibi yanlış bir sonuca götürmez, ancak böyle bir kaçınma sosyal demokrasi saflarında bazı dar görüşlü oportünistler için hoş olmuş olabilir. Örneğin 1875’te Gotha Birleşme Kongresi, programın gereği olarak kadınlara ve erkeklere oy kullanma hakkını zaten tesis etmişti. Sınıf bilinçli Alman proletaryasının ilk lideri, kadın cinsinin tam eşitliği için mücadele bütün proletaryayı ilgilendiriyor ve bugün için bir görev demişti. O sadece erkek proleterleri bu mücadeleye vermekle kalmadı, aynı zamanda kadınları sosyalizm mücadelesinde işçi sınıfının örgütlü saflarında kendi kurtuluşları için savaşmaya çağırdı" (Zetkin, Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung Deutschlands, Verlag Roter Stern, 1971).


5.1 - Komünistlerin Önderliğinde Bir Kitle Hareketi Yaratmak

Lenin, Clara Zetkin ile yaptığı konuşmalarda, genel olarak bu mücadelenin gerekliliğini yineler, ancak meselenin sadece feminizm vb. gibi muhalif tezleri yenmek değil, her şeyden önce siyasi anti-feminizmin arkasına saklanarak, kadınların kurtuluş mücadeleleri için derhal örgütlenmesinin kabulüne direnen aynı erkek yoldaşları ikna etmek olduğuna dikkat çeker. Deterministik olarak -bilinçli ya da bilinçsiz- bu zeminde kaybedecek bir şeyleri olduğu, yani erkek olarak ayrıcalıklı konumları olduğu konusunda uyarıda bulunan komünistler az değildir. Bu onları partinin yaklaşımını kabul etmede “içtenlikle” kalın kafalı ve isteksiz kılar ve kadınlar lehine önerilen her şeyi “feminizm” diye yaftalarlar:

"Kadınlar arasındaki ajitasyon ve propaganda çalışmaları, onların uyanışları ve devrimleri, arızî bir mesele olarak, sadece kadın yoldaşları ilgilendiren bir mesele olarak görülüyor. Sadece onlar, bu yöndeki çalışmalar daha hızlı ve daha güçlü ilerlemediği için kınanıyor. Bu yanlış. Gerçek ayrılıkçılık ve ulusal şubelerimizin Fransızların dediği gibi tersine feminizm, tepetaklak feminizm gibi yanlış bir tavra sürüklenmesinin temelinde ne var? Evet, gerçekten! Ne yazık ki pek çok yoldaşımız için “bir komünisti kazı, bir cahil bul” lafı hala doğru. Elbette hassas noktayı, onların kadına bakış açısını kazımalısın” (Zetkin, Lenin’den Hatıralar, 67-68).

Ve bugün, kendilerini “feminist” olarak adlandıran birçok erkeğin kadın hakkındaki “görüşünü” değil, sınıf temelli bir kadın uyanışından kişisel olarak onlara gelecek olan pratik etkileri ekleyebiliriz!

Lenin şöyle devam ediyor:

"Kadınların küçük, monoton ev işlerinde nasıl yıprandığını, güçlerinin ve zamanlarının boşa gittiğini, zihinlerinin daraldığını ve eskidiğini, kalplerinin yavaş yavaş attığını, iradelerinin zayıfladığını gören erkeklerin sakince kabulünden daha lanet olası bir kanıt olabilir mi? Elbette, burjuvazinin çocukların bakımı da dahil olmak üzere tüm ev işlerinin sorumluluğunu hizmetçilere iten hanımlarından bahsetmiyorum. Söylediklerim kadınların ezici çoğunluğu, yani işçi eşleri ve bütün gün fabrikada duranlar için geçerlidir.

"Çok az erkek – proletarya arasında bile – eğer “kadın işi”ne el atsalar, kadınları ne kadar çaba ve zahmetten kurtarabileceklerini, hatta bu zahmeti tamamen ortadan kaldırabileceklerini anlıyorlar. Ama hayır, bu “bir erkeğin hakkına, itibarına” aykırıdır. Huzur ve rahatlık istiyorlar. Kadının ev hayatı, binlerce önemsiz fasa fisoya hergün kurban ediliyor. Erkeğin eski efendi hakkı hala gizlice yaşıyor (...) Kadınlar arasında komünist siyasal çalışmamız, erkekler arasında çok sayıda eğitim çalışmasını kapsar. Eski “efendi” düşüncesini Parti içinde ve kitleler arasında en son ve en küçük nüvesine kadar kökünden söküp atmalıyız. Siyasi görevlerimizden biri de budur. Tıpkı acilen ihtiyaç duyduğumuz, çalışan kadınlar arasında Parti faaliyetini yürütmek üzere teoride ve pratikte iyi eğitim almış erkek ve kadın yoldaşlardan oluşan bir kadro oluşturma görevi gibi" (a.g.e., 68-69).

Gördüğümüz gibi, Lenin kadın sorununu sınıf mücadelesinin bir aksesuarı olarak görmüyordu; kadınların her alanda tam ve gerçek eşitliğini komünizmin tartışılmaz bir ilkesi olarak görüyordu.

Lenin daha sonra, en büyük endişenin, kendisini diğer tüm parti ve hareketlerden ayırma ihtiyacı olması gereken kadın sorununa ilişkin komünist taktikleri geniş terimlerle tanımlamaya devam etti ve şunları söyledi: “ Açık bir teorik temele dayanan güçlü bir uluslararası kadın hareketi yaratmalıyız.” (a.g.e., 47). Klasik "Leninist" öğreti, bir kez daha, devrimci teori olmadan devrimci pratiğin olamayacağını böylelikle ortaya koyuyordu.

"Kesinlikle açık ve kesin bir teorik temele dayanan güçlü bir uluslararası kadın hareketi yaratmalıyız (...) Marksist teori olmadan iyi bir uygulamanın olamayacağı açıktır. Biz komünistler, bu konudaki ilkelerimizi açıklıkla tüm çalışmalarımızda sürdürmeliyiz. Kendimizi diğer tüm taraflardan net bir şekilde ayırmalıyız".

Lenin ayrıca partiyi bu konuyu gündeme getirmekte geciktiği için kınıyor; "maalesef" tavır alacak zaman bulamadığı İkinci Uluslararası Kongre’ye açıkça atıfta bulunuyor ve komisyonu işleri uzatmakla suçluyor:

"[Kadınlar arasında komünist çalışma] tezi, kadınlar için gerçek özgürlüğün ancak komünizm yoluyla mümkün olduğunu açıkça belirtmelidir. Kadının toplumsal ve insani konumu ile üretim araçlarındaki özel mülkiyet arasındaki ayrılmaz bağ, güçlü bir şekilde ele alınmalıdır. Bu, politikamız ile feminizm arasına net ve silinemez bir ayrım çizgisi çekecek ve aynı zamanda kadın sorununu toplumsal sorunun, işçi sorununun bir parçası olarak görmenin temelini oluşturacak ve böylece onu proleter sınıf mücadelesine ve devrime sıkıca bağlayacaktır" (a.g.e., 62).

Burada, Marksist ve burjuva yaklaşımları birbirinden ayırmak için temel olan, kadınların ezilmesinin ve bundan kaynaklanan tüm sorunların, sınıfların varlığına kadar izlenmesi gerektiği kavramı yinelenmektedir; kadınlar sadece kadın cinsine ait oldukları için değil, ekonomik ve sosyal bağımsızlıktan yoksun oldukları için, ev ekonomisinin ve çocuk yetiştirmenin arkaik bağlarına bağlı oldukları için de köledirler.

Lenin daha da devam ediyor:

"Komünist kadın hareketinin kendisi bir kitle hareketi, genel kitle hareketinin bir parçası olmalıdır. Yalnızca proletaryanın değil, tüm sömürülenlerin ve ezilenlerin, kapitalizmin veya başka herhangi bir efendiliğin tüm kurbanlarının (...) Özel bir şey yok. Kadın örgütleri, bir kadın komünist, bir erkek komünist gibi, eşit hak ve görevlere sahip Parti üyesidir. Bu konuda görüş ayrılığı olamaz. Özel görevi kadın işçi kitlelerini harekete geçirmek, onları Parti ile temasa geçirmek ve partinin etkisi altında tutmak olan organları, çalışma grupları, komisyonları, komiteleri, büroları vb. olmalıdır. Yoksul köylü kadınlar, küçük-burjuvalar - onlar da savaştan bu yana her zamankinden daha fazla kapitalizmin avıdır. Faaliyetlerinin tamamı, yaşam tarzları buna işaret etmektedir. Onları göz ardı etmek saçma olurdu, kesinlikle saçma. Onlar arasında çalışmak için uygun organlara, özel ajitasyon yöntemlerine ve örgütlenme biçimlerine ihtiyacımız var. Bu feminizm değildir, bu pratik, devrimci bir çıkardır" (a.g.e., 62-63.).

Burada Lenin, sorunu pratikte çözmeyen ve sahte bir devrimci saflığın arkasına saklanan parti içindeki (zaten Clara Zetkin tarafından kınanan) uzun süredir devam eden çatışmayı kırar: 1) komünistler tarafından etkilenen ve yönetilen, ezilen kadınların özel bir propaganda, ajitasyon ve örgütlenme çalışmasıyla üretilen bir kadın kitle hareketi olmalıdır; 2) bu amaçla, parti, burjuvazi dışında, yalnızca işçileri veya proletaryayı değil, aynı zamanda yoksul köylüleri ve küçük burjuvaziyi de içeren, kadınlar arasındaki çalışma için özel ayrıntılandırma ve örgütlenme araçları hazırlamalıdır.

Aslında, ev içi kölelik ve çocukların yükü, yalnızca bir kısmı endüstriyel çalışmaya dahil olan ve dolayısıyla sınıf ortamıyla temas halinde olan kadınların büyük çoğunluğunu eziyor. Bu nedenle, büyük çoğunlukta kadınlar, erkeklerden bin kat daha geridir; çünkü onlar kapitalizmin kurbanlarıdır; çünkü birçok durumda, erkeğin kendisi, ister burjuva ister proleter olsun, aile yapısı içinde onlara efendi olarak davranır. Onların toplumsal ezilme durumlarının farkına varmalarına yardımcı olacak ve tüm proletaryanın yanı sıra kapitalizme karşı genel mücadele için belirli acil hedeflere onları yönlendirecek ve örgütleyecek olan partidir.

"Kadın yığınları arasında çalışmamız için ayrı organlara duyulan ihtiyacın reddi, Komünist İşçi Partisi’nin [Almanya] son derece ilkeli ve en radikal dostlarımızın fikirleriyle müttefik bir anlayıştır. Onlara göre tek örgütlenme biçimi, işçi sendikaları olmalıdır, bunu biliyorum. Birçok devrimci ama kafası karışık zihin, “fikirler eksik olduğunda”, yani, zihin dikkate alınması gereken ayık gerçeklere kapalıyken ilkelere başvurur. Tarihsel olarak bize dayatılan devrimci politikanın gerekleriyle kendi fikirlerini bağdaştırırlar mı? Bütün bu tür konuşmalar amansız bir zorunluluktan önce yıkılır. Milyonlarca kadın bizimle olmadıkça proletarya diktatörlüğünü uygulayamayız, komünist çizgi de inşa edemeyiz. Onlara giden yolu bulmalıyız, çabalamalı ve o yolu bulmaya çalışmalıyız.

"Bu nedenle kadınların lehine taleplerde bulunmamız doğru. Bu, İkinci Enternasyonal’in Sosyal Demokratları anlamında asgari bir reform programı değildir. Bu, kadınları reformlarla yatıştırma ve onları devrimci mücadele yolundan saptırma girişimi değildir. Bu, ne bu ne de başka bir reformist dolandırıcılık değildir. Taleplerimiz, burjuva toplumunda savunmasız ve haklarından mahrum kadınların yakıcı ihtiyaçlarından, utanç verici aşağılanmasından çıkardığımız pratik sonuçlardır (...)

"Tabii ki sadece taleplerimizin içeriğiyle değil, onları sunma biçimimizle de ilgileniyoruz. Bunu yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Tabii ki kadınlara dair taleplerimizi tespihlerimizi mekanik olarak sayar gibi tekrarlamamalıyız. Hayır, mevcut koşullara göre, yeri gelince bir talep, yeri gelince diğer talep için savaşmalıyız. Ve elbette, her zaman proletaryanın genel çıkarlarıyla bağlantılı olarak (...)

"Yani mücadele, bizimle diğer partiler arasındaki farkları açıkça ortaya çıkarıyor, komünizmimizi ortaya çıkarıyor. Erkeğin egemenliği altında, tüm burjuva toplumu tarafından işverenin iktidarı altında sömürüldüğünü, köleleştirildiğini, bastırıldığını hisseden kadın yığınlarının güvenini kazanıyor.... Herkes tarafından ihanete uğrayan ve terk edilen çalışan kadınlar, bizimle birlikte savaşmaları gerektiğini anlayacaklardır.

"Kadınlara yönelik taleplerimiz için verilen mücadelenin, iktidarı ele geçirme, proletarya diktatörlüğünü kurma amacına bağlı olması gerektiğine bir kez daha yemin mi edeyim, yoksa yemin etmenize izin mi vereyim?

"Şu anda bizim Alfa ve Omega’mız budur. Bu açık, oldukça açık. Ancak, yalnızca ve her zaman bu tek talebi öne sürersek, emekçi kadınlar, devlet iktidarı için verdiğimiz mücadeleleri paylaşmaya karşı konulmaz bir şekilde yönlendirilmiş hissetmeyeceklerdir. Hayır, hayır! Kadınlar, bizim taleplerimizle kendi ıstırapları, ihtiyaçları ve istekleri arasındaki siyasi bağın bilincine varmalı. Proletarya diktatörlüğünün onlar için ne anlama geldiğini anlamalılar: hukukta ve uygulamada, ailede, devlette, toplumda erkekle eşitlik; burjuvazinin iktidarına bir son…

"Komünist Partileri ve zaferleri için, onları net bir ilke anlayışı ve sağlam bir örgütsel temel üzerinde bir araya getirmek elzemdir. Ama kendimizi kandırmayalım. Ulusal şubelerimiz hala bu konuda doğru bir anlayıştan yoksundur. Komünist önderlik altında emekçi kadınlardan oluşan bir kitle hareketi yaratma görevi varken onlar boş boş bekliyorlar" (a. g. e., 64-67).

“Komünistlerin yönetimi altında bir kitle hareketi yaratmak” şeklindeki bu son ifadeden, Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi’nin Lenin’in özlemini gerçekleştirecek tezlerine ulaşıyoruz. Sonraki sayfalarda yer alan Kadınlar Arasında Çalışma Yöntemleri ve Biçimleri Üzerine Tezler, değerli bir pratik direktif, gelecek için bir referans noktası ve parti içindeki herhangi bir tartışmanın teorik yönünü sonsuza dek çözüme kavuşturulmasıdır.


5.2 - Kadınların Burjuva Devletine Karşı İddialarını Dillendirmek

Açıklığı bizi daha fazla yorum yapmaktan alıkoyan Tezler, Marksist gelenekteki kadın sorununun bütününün - en azından temel satırlarında - tam bir resmi olarak kabul edilebileceğine inandığımız çalışmanın bir eki olarak rapor edilecektir. Burjuva feminizmi ve reformizm hakkında, her zaman şiddetle geri dönmenin gerekli olacağı iki noktayı vurgulamak istiyoruz: Radikal Parti, İtalyan Komünist Partisi, mevcut feminist hareket, Tezlerin kendilerine karşı ifade edildiği ve partinin gelecekteki savaşlarda kendisini kiminle ölçmek zorunda kalacağı kesimlerle aynı yerdedir. 4. ve 5. Maddelerde yer alan “Temel ilkelere” ayrılmış kısımda:

“4. (...) Yüzlerce yıllık esaretinizden, her türlü haktan yoksun bırakılmışlığınızdan ve eşitsizlikten kurtuluşunuz, yalnızca komünizmin zaferiyle mümkündür ve burjuva kadın hareketi, size komünizmin vereceği bu güvenceyi sağlamaktan tamamen acizdir. Sermayenin iktidarı ve özel mülkiyet var olduğu sürece, kadının kocasına bağımlılıktan kurtuluşu, onun kendi mülkiyetini ve ücretini kullanma hakkından ve kendi çocuğunun geleceğiyle ilgili karar vermede kocasıyla eşit haklara sahip olmaktan bir adım daha öteye gidemez (...) Oy hakkı kadının aile ve toplum içindeki köleliğinin temel nedenini ortadan kaldırmaz (...) Resmi ya da yüzeysel eşitliğe karşı olarak, kadınların gerçek eşitliği komünizmle, emekçi sınıfın kadın-erkek tüm üyeleri üretim ve dağıtım araçlarını ortak mülkiyetleri haline getirdiğinde, onların yönetiminde söz sahibi olduklarında ve kadınlar, çalışma sorumluluğunu emek toplumunun tüm üyeleriyle aynı düzeyde paylaştıklarında başarılacaktır; başka bir deyişle, bu, insan emeğinin sömürüsüne dayanan kapitalist üretim ve sömürü düzenini devirerek ve komünist bir ekonomiyi örgütleyerek başarılacaktır (...) komünizm, aynı zamanda bir bütün olarak proletaryanın nihai amacıdır ve bu nedenle de, bu iki mücadele kadın ve erkek işçilerin çıkarları doğrultusunda, tek ve bölünmez bir mücadele olarak verilmelidir.”

“5. Komünist Entemasyonal’in Üçüncü Kongresi, devrimci Marksizm’in şu temel tutumunu destekler: Ne “özel bir kadın sorunu” vardır ne de özel bir kadın hareketi olmalıdır; işçi kadınlar ve burjuva feminizmi arasında kurulan herhangi bir ittifak ya da sosyal uzlaşmacıların ve oportünistlerin kaypak ve açıktan sağcı taktiklerine arka çıkmak, proletaryanın gücünün zayıflamasına, bu suretle de kadınların tamamen özgürleşeceği o büyük anın gecikmesine neden olacaktır. Komünist bir toplum, farklı sınıflardan kadınların birleşik çabalarıyla değil, tüm sömürülenlerin birleşik mücadelesiyle kazanılacaktır.”

Tezlerin ikinci bölümü, partinin burjuva yasama kurumlarına yönelik taktikleriyle, yani komünistlerin bu kurum ve yasaları tam olarak parti tarafından henüz reddedilmemiş olan devrimci parlamentarizm taktiğine göre kullanması gerektiği ile ilgilidir. Burada biçimsel hak iddialarının nasıl bir amaç değil, sınıf seferberliği aracı olduğu bir kez daha vurgulanmaktadır.

Partinin kadınlar arasındaki siyasi çalışmasına ilişkin üçüncü bölümde, kapitalist ülkelere ayrılmış bölümde şunları okuyoruz:

"Komisyonların, Komünist Parti’yi destekleyerek, proletarya ve köylülükteki geniş kadın kitlelerini parlamento ve diğer seçimlerde oy kullanma haklarını kullanmaya teşvik etmesi gerekiyor. Bunu yaparken kadın haklarının kapitalist sömürüyü ortadan kaldırmak veya hafifleştirmek açısından nasıl kısıtlı olduklarını ortaya koymalı ve ayrıca parlamenter sistemi sovyet düzeniyle kıyaslamalılar".

Üçüncü Bölüm daha da ilginç çünkü komünistler bugünlerde oy kullanmaktan çekindikleri için seçim sorunu artık yokken, sömürülenlerin lehine yasalar sorunu her zaman var. Kadınlar açısından bunun bir örneği, İtalya’da çok güncel olan, herkesin sesini yükselttiği ve herkesin utanarak referandumda kadınlara gidip lehte veya aleyhte partilere oy vermeleri gerektiğini söylediği kürtaj yasasıdır. En "solcu" olanlar ya da kendilerini öyle sananlar, "hiç yoktan iyidir" dedikleri "küçük bir yasadan" söz ettiler. Kısacası, her parti, kadınlar arasındaki propagandayı, onları en kaba seçimcilikle uyumlu bir şekilde, burjuva reformizmi içine zorlamak amacıyla yürüttü.

Elli yıl önce, parti propagandasını yasama kurumlarında sürdürürken komünistler kendilerini şu şekilde ifade ettiler:

"Komisyonlar, partilerinin devrimci siyasetini bu arenaya taşımak için, komünist kadınları belediye ve diğer tüm yasama sosyal kurumlarına - kadınların artık oy hakkı sayesinde katılabilecekleri ve oy kullanabilecekleri - dahil etmeye çalışmalıdır.

"Komünist kadınlar, burjuva devletinin belediye ve diğer yasama organlarına katılırken, partilerinin ilke ve politikalarına kesinlikle uymak zorundadırlar. Burjuva sistem içinde reformları kazanmak devrimci mücadele, proletarya diktatörlüğünü kurma mücadelesi yolunda kadınları kendi taleplerini gerçekleştirmeye ve çıkarlarını savunmaya yönlendirmek için çalışan kadınların ana hedefi olamaz ve olmamalıdır".

Gördüğümüz gibi, komünist yöntem tamamen tersine çevrilmiştir: tüm doğrudan iddialar, burjuva rejimi sürdüğü sürece geçicidir. Bunların tek bir anlamı olabilir: tüm proletaryayı ve tüm ezilenleri devrimci anlamda seferber etmenin acil gerekliliğinden yola çıkmak, proletarya diktatörlüğünün gerekliliğini göstermek. Öte yandan, proletaryanın doğrudan eylemi, sınıf mücadelesinin tekil bölümlerinden mümkün olduğu kadar çok avantaj elde edebilecek tek silahtır. Sekiz saatlik yasa, burjuvaziyi bu “reforma” zorlayan proletarya için bir zaferdi. Sadece bir örnek vermek gerekirse, vicdani retçi jinekologlar [kürtaj ameliyatı yapmayı reddeden doktorlar] ve kürtaja karşı hazırlanan tüm gerici aygıtlar, parlamento savaşları veya referandumla ortadan kaldırılmayacaktır. Ancak milyonlarca ezilen kadın kendilerini iktidardan uzaklaştırmak için örgütlenirlerse ortadan kalkacak.

Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi’nin tezleriyle mükemmel bir şekilde uyumlu olan Compagna [Yoldaş] gazetesi, partinin kadın kitlelerinin örgütlenmesine verdiği önemi pratik bir şekilde kanıtlıyor. Aslında, İtalya Komünist Partisi’nin 1922’de kadınlar arasındaki propagandayla ilgilenen organıdır. Compagna’da Enternasyonal’in çalışan kadınlara selamı yayınlanmıştı:

"Sınıf bilincine uyanan ve kapitalist toplumdaki durumlarını anlamaya başlayan bu kadınların sözcüsü olmalısınız. Onlara anladıkları, onlara hitap eden bir gazete ile gelmelisiniz (...) Proletaryanın kurtuluşu fikrini kadınlar arasında yaymayı öneren gazeteniz, yakında İtalya’nın kadın kitlelerinin sempatisini kazanacaktır (...) itirazınızı ilk onlar anlayacaktır" (Compagna, Roma, 19 Mart 1922, Enternasyonal’in İtalya’nın Kadın İşçilerine Selamı).

Bununla birlikte, gazetenin çalışmayan tüm kadınlara yönelik propaganda işlevinin altını çizmekle özellikle ilgileniyoruz. Kadın işçilerin ezilen kadın kitlelerinin öncüsü olduğu açıktır. Tesadüfen değil, Compagna’nın 16 Nisan 1922 sayısında bildirilen Ulusal Konferans’ın vardığı sonuçların a maddesi şöyle demektedir:

"Komünist kadınların temel görevi, sendikaları örgütlemek ve çalışan kadınları siyasi parti saflarına asimile etmektir".

Ama b maddesi de diyor ki:

"Proleter kadınlar arasındaki propaganda, doğrudan örgütlendikleri sendikalarda gerçekleşir ve bu kadınların partiye asimilasyon süreci, ekonomik birlik içinde mücadele etmelerinin sebepleri tarafından kolaylaştırılır. Ancak çok sayıda kadın kategorisi vardır ( komünist parti tarafından propaganda ve özümseme çalışmasının ancak dolaylı eylem yoluyla gerçekleşebileceği ev kadınları, köylüler, küçük-burjuvalar). Onlarda acil sorunlara (yüksek gıda fiyatları, barınma vb.) ilgi uyandırmaktadır" (Compagna, 16 Nisan 1922, Cenova Konferansı).

Komintern Tezleri de şu gereksinimi vurguluyordu:

"Kadın işçilerin, her çeşit çalışan kadının, köylü kadınların ve ev kadınlarının halka açık toplantıları örgütlenmelidir (...) Bu toplantılar katılımcılarının spesifik sorunlarına dair tutum geliştirmeli ve kendilerini seçenlerle ve komünist kadın komisyonlarıyla sürekli temas halinde olmalıdırlar. Bu komisyonların her üyesi, komünist partileri ve proleter kitleler önemli faaliyetlerde bulunduğunda yenilenmek üzere, mahallesindeki en fazla on kadınla düzenli temas kurmalıdır (...) Kadınları uyandırabilecek ve cezbedebilecek uygun ve anlaşılır bir dizi broşür ve kitapçık oluşturmalı ve dağıtmalıdırlar".

Partinin, kazanılması ve örgütlenmesi gereken sayısız tabakadan biri olan ev kadınları hakkında yaptığı değerlendirme bu anlamda bizim için çok önemlidir:

"Ev kadınları hala işçi sınıfının mücadelesine mesafeli ve bazen isteksiz olan kategorilerden birini temsil ediyor. Monoton işlerin sinir bozucu ağırlığını, yorucu saatleri, patronların inatçılığını, disiplini, sömürüyü bilmiyorlar; bu nedenle, efendilerin saldırısına karşı isyan duygusu, maaşlı kadın kategorilerinde olduğundan çok daha hafiftir.

"Ev kadınları doğrudan kapitalist sömürüye maruz kalmasalar da, bu onların yaşam koşullarının daha iyi olduğu anlamına gelmez. Evi yönetenler onlardır ve bu nedenle aile hayatının vazgeçilmez unsurlarını sağlamak zorundadırlar ki ücretler yeterli olmadığından - hemen hemen tüm proleter ailelerin yaşadığı gibi – bu hiç kolay değildir. O zaman her türlü ekonomik kemer sıkmaya yönelmeli; sürekli geri dönüşüme, her türlü uyarlamaya başvurmalı ve ailenin ayakta kalması için feragatlere, kişisel fedakarlıklara dikkat etmelidirler (...)

"Onlar, kullanmayı harika bilen burjuva toplumunun elinde çok güçlü bir silahtır. Temsilcileri, kiliselerin kürsüsünden gazetelere, konferanslara kadar sürekli olarak kadınlara kendi adlarına erkeklerinin isyankar fikirlerini durdurmak için toplu düzenin aile barışını savunan tavsiyelerde bulunurlar. (...)

"Proleter sınıfın tüm acılarını çeken ev kadınları, dar fikir çemberinden çıkmak ve zihinlerini sınıflarının çıkarlarına yükseltmek için çaba sarf etmelidirler, buna önem vererek kişisel çıkarlarını ihmal etmek gerekecek olsa bile. Yani ev kadınları iç bütçelerindeki boşlukları onarmak için uğraşırken, burjuva saldırısı bu boşlukları daha da büyütecek ve artık onaramayacaktır. Bu yüzden proleter sınıfın saflarından ayrılmamalıdırlar" (Compagna, 23 Temmuz 1922, Ev Kadını).

Alıntı yapmak istediğimiz son makalenin başlığı Ön Yargı; Parti içindeki yoldaşlara yöneliktir. Lenin’in değindiği (daha önce bahsettiğimiz) yoldaşların çoğu durumda hariç tutulamayacağı, erkeklerin “yeniden eğitimini” önermektedir. Kadınlarının partiye doğru evrim sürecini bile engelleyen yoldaşlardan söz edilmektedir, ama aynı zamanda kadının geri kalmışlığının “ahlaki bir seçim” ya da “doğuştan gelen” kadınsı uçarılığının sonucu olduğunu iddia eden, kadınlarını ev yaşamının ve annenin emeklerinin getirdiği darlıktan kurtarmak için maddi ve manevi hiçbir şey yapmayan, asıl yararlanıcıları oldukları maddi bir baskı durumunu sürdüren yoldaşlar da eleştirilerden nasiplerini alırlar. Engels’in dediği üzere, ailede erkek burjuva, kadın ise proleterdir. Bu toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak için ailenin ve dolayısıyla kapitalist toplumun yok edilmesi gerekmektedir. Ama bireysel proleter ya da komünist erkeğin bu burjuva durumundan kurtuluşu, birlikte olduğu kadına karşı, mümkün olan tüm biçimlerde, mücadeleye eşit bir temelde girmesine yardım etmek için derhal eylemde bulunmasıdır, tıpkı işçinin yalnızca sınıfa ait bir birey olarak bencil çıkarlarından vazgeçerek tüm iş arkadaşlarının ve savaşçılarının çıkarlarını kucaklaması gibi.

"Bu yoldaşlar, bir kadın bir aile kurduğunda, bir siyasi partinin üyesi olmaya devam etmesinin saçma olduğu, kendi evinin bakımıyla ilgilenmesi gerektiği ve kadının aileye bakması gerektiği gerekçesiyle genellikle eşlerinin gruptan uzaklaşmasını sağlarlar. Onlara göre kadın korkak ve zayıf olduğu için partiye katılmamalıdır.

"Partimiz, kadınların katılımı olmadan proletaryanın muzaffer bir devrim gerçekleştiremeyeceğini bildiğinden, bütün bunları komünist ilkelere taban tabana zıt görür. Bu yoldaşlar, birlikte oldukları kadınları ahlaki olarak yükseltme ihtiyacı duymazlar, böylesi bir ihtiyacı yok sayarlar.

"Ancak bu kötü bir şey, çünkü kendilerinde büyük bir inanç hisseden, savundukları fikir konusunda coşkulu olan tüm bilinçli yoldaşlar, eğer isterse, eşlerini, hayatlarının yoldaşlarını, davamızın iyiliği konusunda ikna edebilir, şevklerini onlara iletebilirlerse, kadınları ebediyen boyun eğen yaratıklar yapan o uykulu kayıtsızlığı aydınlatan inançlarının gücüyle uyandırırlar. Bu da kadınların mücadelede yer almalarını, siyasi harekete dahil olmalarını, önemli görevler almalarını, eşit muamele görmelerini sağlar.

Ama biz kadın yoldaşların da görevleri var, ön yargıları, utangaçlığı atmalı, sahte toplumsal kolaylıklara isyan etmeli, erkek yoldaşlarımızın yanında ortak mücadelede yer almalı, haklarımızı savunmalı, görevlerimizi gözetmeli, partiye maddi ve manevi gücümüzü vermeliyiz. Bizim gibi zalim baskı altında ezilen pek çok yorgun yaratık, kurtuluş yolumuzu, çocuklarımızı, acı çeken insanlığımızı görse güvenli ve gururlu bir yakınlıkla peşimizden gelecektir". (Compagna, 23 Temmuz 1922, Ön Yargı).

 

 

 

 


Sonuç

Bu çalışmayı bitirirken, özellikle ezilen kadınların sempatisini ve oylarını kazanmak için parti ve mezheplerle rekabet edecek herhangi bir taktiği ana hatlarıyla ortaya koyma niyetinde olmadığımızı belirtelim. İşçi sorununda olduğu gibi acil eylem ve komünizm arasındaki ayrılmaz bağdan yola çıkıyoruz.

Daha da kesin olarak: tam da geleceğin, sınıfsız bir toplumun tahmininden yola çıkarak, kadınların mevcut durumuna giden yolu tanımlayan Marksist analiz yoluyla, amaca götürebilecek pratik eylemi kurabiliriz.

Mülkiyet ilişkileri yok edilmeden kadınların gerçek kurtuluşu mümkün değildir. Bu nedenledir ki, sağ kanat oportünizm, reforme edilmiş ailesiyle birlikte, cinsiyetler arasındaki ilişkileri -dolayısıyla mevcut toplum yapısını- eşit ölçüde bozmadan sürdürme iradesini açıkça ortaya koyuyorsa, feminizm bu burjuva çerçevesini, “özgür aşk”ın ifade ettiği içeriğin yanlış sunumuyla cinsiyetler arasında serbest rekabeti daha da öfkeli bir şekilde önererek sürdürüyor.

Aslında, tek eşli ailenin haklı reddi -birçok kadın için mümkün olsa bile- bu ideolojiye göre karşıtlığın genelleştirilmesine yol açacaktır ki, bundan sonra birbirine atılan çekirdek aileler arasında, milyonlarca insan - erkek ve kadın - dönüşüme girecek ve, evet, özgür olacak, ama hem sosyal hem ekonomik hem de cinsel düzeyde savaşmak, birbirlerine şantaj yapmak için. Bu, feminizmin, eğer amaçlarına ulaşabilirse, nesnel olarak parçası olduğunu iddia ettiği müteakip burjuva devriminin anlamıdır.

"Devrimci programımızda tanımlanan toplumda, ücretli emek, mülkiyet ve sermaye toplumsallaştırılmaz, aksine ortadan kaldırılır" (Il Programma Comunista, 2-16 Ekim 1959, 1844 El Yazmalarına Şerh, Cinsel Sorun).

Kadınların ortaklığı konusunda kaba komünizme karşı çıkan Marx’ın metninden bir başka alıntı:

"Son olarak, genel özel mülkiyeti özel mülkiyete karşı çıkarmaya dayanan bu hareket, kendini, kadının içinde ortak ve ortaklaşa bir mülkiyet durumuna geldiği kadın ortaklığının (kuşkusuz bir salt özel mülkiyet biçimi olan) evliliğe karşı çıkarıldığı o hayvansal biçim altında dile getirir. (...) Kadın nasıl evlilikten genel fuhşa geçiyorsa, tüm zenginlik dünyası, yani insanın nesnel özü de, özel mülk sahibi ile salt evlilik ilişkisinden topluluk ile evrensel fuhuş ilişkisine öyle geçer" (Karl Marx, 1844 Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları, Toplu Eserler).4

Bu, tüm dünyayı saran ticari ilişkileri yok etmeden, formları değiştirerek, kendi bedenlerinde, dünyada kendi kendini yönetmeye ulaşmayı iddia eden küçük-burjuva radikaller tarafından bugün hala vaaz edilen kaba komünizmdir. Hiyerarşik tek eşli ailede kadınların gaddarca boyun eğmesine karşı çıkmak için sefil bir girişimden ibarettir.

Komünist vizyon, bu iki burjuva akımın ortasında değil, çok daha yukarısında yer alır: kadın fuhşunun genelleştirilmesini değil, “herkesin sevgi ihtiyacı”nın olumlanmasını ve sonuç olarak, toplumun cinsiyetler arasındaki ilişkilerde de verme ve sahip olma muhasebe yöntemini yararsız hale getiren bir topluluğun ortaya çıkmasını öngörür.

Bunu başarmak için, ister erkek ister kadın olsun, bireyi değil, tüm toplumu, milyonlarca insanı en vahşi hayvanlık içinde, faaliyetlerinin tüm alanlarında birbirine karşı mahkum eden kapitalist biçimden ve dolayısıyla cinsel alanda ve neredeyse her zaman birinin sevgisinin diğeri için ahlaki sefalet ve baskı olduğu yerden kurtarmak gerekir.

Milyonlarca insanın fiziksel olarak birbirine yakın ama birbirine yabancı yaşadığı, giderek çileden çıkarılmış sömürü biçimleri ve içsel yalnızlık üreten günümüzün kısır toplumu karşısında, Marx’ın muzaffer devrimden doğacak insan sevgisinin anlamına ilişkin tanımı heybetlidir:

"Eğer sen insanı insan olarak ve onun dünya ile ilişkisini de insansal bir ilişki olarak görürsen, sevgiyi ancak sevgi ile, güveni ancak güven ile vb. değiştirebilirsin (...) Eğer sen karşılıklı sevgi uyandırmadan seversen, yani seven insan olarak senin dirimsel belirtin ile sen kendini sevilen insan durumuna dönüştürmüyorsan, senin aşkın da bir mutsuzluktur" (A.g.e.).


Ek: Komünist Enternasyonal’in 3. Kongresi’nin Kadınlar Arasında Çalışma Yöntemleri ve Biçimleri Üzerine Tezleri (Temmuz 1921):


- Genel İlkeler

1. Komünist Entemasyonal’in Üçüncü Kongresi, İkinci Uluslararası Komünist Kadınlar Konferansı’yla birlikte, Birinci ve İkinci Kongreler’de alınan kararı bir kez daha onaylar: Bu karar, Batı ile Doğu’nun tüm komünist partilerinin, işçi kadınların geniş yığınlarını komünist fikirlerle eğitip sovyet iktidarı için mücadeleye çekerek, Sovyet İşçi Cumhuriyeti’nin inşası için kadın proleterler arasındaki çalışmayı yükseltmesi gerektiği yönündedir.

Tüm dünyada işçi sınıfı ve tabii ki işçi kadınlar da proletarya diktatörlüğü sorunuyla yüz yüzedir.

Kapitalist ekonomik sistem çıkmaza girmiştir; üretici güçlerin kapitalizmin çerçevesinde gelişebileceği hiçbir alan kalmamıştır. Çalışan insanların yaşam standartlarındaki keskin düşüş, burjuvazinin üretimi yenilemede yetersiz kalışı, spekülasyonun artışı, üretimdeki çözülme, işsizlik, fiyat dalgalanmaları ve fiyatlarla ücretler arasındaki uçurum, her yerde sınıf mücadelesinin kaçınılmaz biçimde keskinleşmesine yol açmaktadır. Bu mücadele, kimin ve hangi sistemin üretimi yönlendireceğini, yöneteceğini ve örgütleyeceğini tayin edecektir -ya burjuvazinin küçük bir grubu ya da komünizmin ilkelerine dayanan işçi sınıfı.

Yeni, yükselmekte olan sınıf, üreticiler sınıfı, ekonomik gelişme yasalarına göre, üretim aygıtını kendi ellerine almalı ve yeni ekonomik biçimler yaratmalıdır. Proletarya, ancak o zaman kapitalist üretim anarşisinin kontrolü altında zapt edilmiş üretici güçlerin en yüksek düzeyde gelişimini teşvik edecek bir durumda olacaktır.

İktidar burjuva sınıfının ellerindeyken, proletarya üretimi örgütleyemez. Onlar bu iktidarı korurken, burjuva ülkelerinin demokratik ya da sosyalist hükümetlerinin durumu düzeltebilmek veya kadın ve erkek işçilerin kapitalist ekonomik sistemin çöküşünden kaynaklanan korkunç ve dayanılmaz acılarım hafifletebilmek için başvurabileceği hiçbir reform veya önlem yoktur. Üreten sınıf, yalnızca iktidara el koyarak, üretim araçlarına sahip olabilir ve böylelikle ekonomik gelişmenin çalışan halkın çıkarlarına göre yönetilmesini olanaklı kılabilir.

Proletarya ile köhnemiş ve çağ dışı kalmış burjuva dünyası arasındaki kaçınılmaz son kavgayı hızlandırmak için, işçi sınıfı III. Enternasyonal tarafından genel hatları belirlenen taktiklere sıkı ve tereddütsüz bir biçimde bağlı kalmalıdır. Proletarya diktatörlüğü temel ve acil hedeftir; her iki cinsiyetten proletarya için çalışma yöntemlerini ve verilen mücadelenin yönünü, bu belirler.

Kapitalist ülkelerdeki proletaryanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun, proletarya diktatörlüğü için mücadele sorunudur. Diktatörlüğün zaten işçilerin elinde bulunduğu ülkelerde, komünist toplumun inşası yaşamsal önemde bir sorundur. Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, proleter ve yarı-proleter kadınların geniş kitlelerinin aktif katılımı olmaksızın, proletaryanın ne iktidarı ele geçirebileceğini ne de komünizmi gerçekleştirebileceğini savunur.

Kongre, aynı zamanda, bir kez daha tüm kadınların dikkatini şu gerçeğe çeker: Komünist partinin kadının kurtuluşuna yönelen tüm projelere desteği olmadan, eşit insanlar olarak kadınların haklarının tanınması ve gerçek kurtuluşu pratik olarak kazanılamaz.

2. Özellikle şimdiki süreçte, kadınların, komünizm için savaşan proletaryanın örgütlü saflarına çekilmesi, işçi sınıfının çıkarınadır. Sovyet Rusya’nın çalışan insanları, yeni komünist temeller üzerinde ekonominin yeniden inşası göreviyle yüz yüze bulunurken, ekonomik alt-üst oluş dünya ölçeğinde arttıkça ve bunun sonuçları tüm kent ve kır yoksulları üzerinde daha ağır bir baskıya yol açtıkça, burjuva-kapitalist ülkelerin işçi sınıfı için toplumsal devrim sorunu daha da keskin bir biçimde kendini hissettirmektedir. Kadınların etkin, bilinçli ve kararlı katılımı, bu hedeflerin daha kolay bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

3. İktidarı alma sorununun dolaysız bir biçimde ortaya çıktığı yerlerde, komünist parti, hareketin dışında kalan pasif durumdaki çalışan kadın kitlelerinin -hala burjuva dünya görüşünün, kilisenin ve geleneklerin etkisi altında olan ve komünizmin büyük özgürleşme hareketiyle hiçbir bağı bulunmayan ev kadınları, büro çalışanları ve köylü kadınlar- devrim için arz ettiği muazzam tehlikeyi hesaba katmak zorundadır. Hareketin dışında duran kadınlar, hem Batı’da hem de Doğu’da, kaçınılmaz olarak burjuva düşüncelerinin sağlam bir kalesi ve karşı devrimci propagandanın hedefi olacaktır. Kadınların sınıf bilincinden yoksunluğunun böylesine acı bir rol oynadığı Macaristan Devrimi’nin deneyimi, sosyal devrim yolunda ilerleyen başka yerlerdeki proletarya için bir uyarı görevi görmelidir.

Öte yandan, Sovyet Cumhuriyeti’nde yaşananlar işçi ve köylü kadınların iç savaşa, cumhuriyetin savunulmasına ve sovyet yaşamının tüm diğer alanlarına katılımının, ne kadar yaşamsal önemde olduğunun somut bir örneğidir. İşçi ve köylü kadınların Sovyet Cumhuriyeti’nde oynadıkları önemli rol, savunmayı örgütlerken, cephe gerisini güçlendirirken, sabotajlarla, her türden karşı-devrimci faaliyetle, firara teşebbüsle başa çıkarken vb. açıkça gözler önüne serilmiştir. Diğer ülkeler, işçi cumhuriyetindeki bu deneyimleri incelemeli ve bunlardan öğrenmelidir.

Bu demektir ki, komünist partiler kadın nüfusunun en geniş tabakaları üzerindeki etkilerini genişletmelidirler. Bunun için, onları burjuva dünya görüşünün ya da uzlaşmacı partilerin etkisinden kurtarmak, komünizmin ve dolayısıyla kadınların gerçek kurtuluşunun kararlı savaşçıları olarak eğitmek amacıyla, kadınlarla bağ kurmanın özel yöntemlerini geliştirmelidirler.

4. Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, proleter kadınlar arasındaki parti çalışmasının geliştirilmesini, Batı’nın ve Doğu’nun komünist partileri için acil bir görev olarak belirlerken, aynı zamanda, tüm dünyanın işçi kadınlarına şöyle seslenir: Yüzlerce yıllık esaretinizden, her türlü haktan yoksun bırakılmışlıktan ve eşitsizlikten kurtuluşunuz, yalnızca komünizmin zaferiyle mümkündür ve burjuva kadın hareketi, size komünizmin vereceği bu güvenceyi sağlamaktan tamamen acizdir. Sermayenin iktidarı ve özel mülkiyet var olduğu sürece, kadının kocasına bağımlılıktan kurtuluşu, onun kendi mülkiyetini ve ücretini kullanma hakkından ve kendi çocuğunun geleceğiyle ilgili karar vermede kocasıyla eşit haklara sahip olmaktan bir adım daha öteye gidemez.

En radikal feminist talep bile -burjuva parlamentarizminin çatısı altında kadınlara oy hakkının tanınması- gerçek eşitlik sorununu kadınlar için, özellikle de mülksüz sınıfların kadınları için çözümleyemez. Son yıllarda burjuvazinin cinsiyetler arasında resmi eşitliği getirdiği tüm kapitalist ülkelerdeki kadınların deneyimi bunu açıkça ortaya koymaktadır. Oy hakkı kadının aile ve toplum içindeki köleliğinin temel nedenini ortadan kaldırmaz. Bazı burjuva devletleri, bozulamaz kutsal evliliğin yerine, medeni nikahı geçirmişlerdir. Ancak proleter kadın, kapitalist patrona ve kocasına, eve ekmek getirene ekonomik olarak bağımlı kaldığı sürece, anneliği ve çocukluğu koruyacak kapsamlı önlemlerin yokluğunda ve toplumsallaşmış çocuk bakımının ve eğitimin sağlanmadığı koşullarda, medeni evlilik, kadının evlilikteki konumunu eşitleyemez ya da cinsiyetler arasındaki ilişkiler sorununu çözümleyemez.

Resmi ya da yüzeysel eşitliğe karşı olarak, kadınların gerçek eşitliği komünizmle, emekçi sınıfın kadın-erkek tüm üyeleri üretim ve dağıtım araçlarını ortak mülkiyetleri haline getirdiğinde, onların yönetiminde söz sahibi olduklarında ve kadınlar, çalışma sorumluluğunu emek toplumunun tüm üyeleriyle aynı düzeyde paylaştıklarında başarılacaktır; başka bir deyişle, bu, insan emeğinin sömürüsüne dayanan kapitalist üretim ve sömürü düzenini devirerek ve komünist bir ekonomiyi örgütleyerek başarılacaktır.

Yalnızca komünizm, kadının doğal işleviyle -çocuk doğurma- yaşadığı topluluk için yaratıcı çalışmasını engelleyen toplumsal yükümlülükleri arasındaki çelişkilerin yok olacağı, sağlıklı ve dengeli bir kişiliğin uyumlu ve çok yönlü gelişiminin, emeğe dayanan topluluğun yaşam tarzı ve amaçlarıyla sıkı ve yakın bir uyum içinde tamamlanacağı koşullan yaratır. Kadının kurtuluşu ve haklarının tanınması için savaşan tüm kadınlar, komünist toplumun yaratılması- amacını gütmelidirler.

Ancak komünizm, aynı zamanda bir bütün olarak proletaryanın nihai amacıdır ve bu nedenle de, bu iki mücadele kadın ve erkek işçilerin çıkarları doğrultusunda, tek ve bölünmez bir mücadele olarak verilmelidir.

5. Komünist Entemasyonal’in Üçüncü Kongresi, devrimci Marksizm’in şu temel tutumunu destekler: Ne “özel bir kadın sorunu” vardır ne de özel bir kadın hareketi olmalıdır; işçi kadınlar ve burjuva feminizmi arasında kurulan herhangi bir ittifak ya da sosyal uzlaşmacıların ve oportünistlerin kaypak ve açıktan sağcı taktiklerine arka çıkmak, proletaryanın güçlerinin zayıflamasına, bu suretle de kadınların tamamen özgürleşeceği o büyük anın gecikmesine neden olacaktır.

Komünist bir toplum, farklı sınıflardan kadınların birleşik çabalarıyla değil, tüm sömürülenlerin birleşik mücadelesiyle kazanılacaktır.

Proleter kadın kitleleri, kendi çıkarları için, komünist partinin devrimci taktiklerini desteklemeli, kitle hareketinde ve gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ortaya çıkan her türden iç savaşta mümkün olduğunca etkin ve doğrudan bir rol almalıdırlar.

6. Kadınların üzerindeki (kapitalizmden ve kendi evlerindeki ailevi bağımlılıklardan doğan) çifte baskıya karşı mücadeleleri, en yüksek aşamasında, her iki cinsin proleterleri tarafından kendi diktatörlükleri ve sovyet düzeni için (III. Enternasyonal bayrağı altında verilen) mücadeleye dönüştürülerek, uluslararası bir karaktere bürünmelidir.

7. Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, işçi kadınları burjuva feministleriyle herhangi bir işbirliği ve anlaşmaya karşı uyarır. Aynı zamanda, proleter kadınlara şunu açıkça belirtir: Kadınların özgürlük davasına zarar vermeden II. Enternasyonal ve ona yakın oportünist unsurların desteklenmesinin mümkün olduğu biçimindeki herhangi bir hayal, proletaryanın kurtuluş mücadelesine ciddi bir zarar verecektir. Kadınlar, kendi köleliklerinin burjuva sistem içine kök saldığını ve bu köleliği sonlandırmak için yeni bir komünist toplumun kurulmasının zorunlu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdırlar.

İşçi kadınların İkinci ve İki buçukuncu Enternasyonallerin gruplarına ve partilerine verdikleri destek, toplumsal devrimi frenlemekte ve bu sebeple yeni bir toplum biçimine geçilmesini geciktirmektedir. Eğer kadınlar İkinci ve İki buçukuncu Enternasyonallere kararlılıkla ve uzlaşma olmaksızın sırt çevirirlerse, toplumsal devrimin zaferi çok daha kesin olacaktır. Komünist kadınlar, Komünist Enternasyonal’in devrimci taktiklerinden ürkenleri mahkum etmeli ve onların Komünist Enternasyonal’in sıkı saflarının dışına atılmaları gerektiği düşüncesinden vazgeçmemelidirler.

Kadınlar, şunu unutmamalıdırlar: İkinci Enternasyonal, asla, kadınların bütünüyle kurtuluşu için mücadeleyi ilerletmek üzere herhangi türden bir örgüt kurmaya bile kalkışmamıştır. Sosyalist kadınların uluslararası birliği, II. Enternasyonal’in çatısının dışında, işçi kadınların kendi inisiyatifleriyle başlatılmıştı. Kadınlar arasında özel çalışma yapan sosyalist kadınların ne statüsü, ne temsil, ne de tam oy hakları vardı.

Üçüncü Enternasyonal, 1919’daki ilk kongresinde, kadınların proletarya diktatörlüğü için mücadeleye çekilmesi sorununa karşı tutumunu formüle etmiştir. Kongre, kadın komünistler için bir konferans çağrısı yapmış ve 1920’de, Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesinde sürekli temsil edilmek üzere kadınlar arasında çalışma için bir Uluslararası Sekreterlik kurulmuştur. Sınıf bilincine sahip tüm işçi kadınlar II. ve İki buçukuncu Enternasyonallerden kayıtsız şartsız kopmalı ve Komünist Enternasyonal’in devrimci çizgisine destek vermelidirler.

8. Fabrikalarda, bürolarda ve tarlalarda çalışan kadınlar, komünist partilere katılarak Komünist Enternasyonal’e olan desteklerini göstermelidirler. II ve III. Enternasyonal arasındaki mücadelenin henüz kesin bir noktaya varmadığı ülkelerde ve partilerde, işçi kadınlar, Komünist Enternasyonal’in savunucusu olan parti ya da grubu desteklemek için ellerinden geleni yapmalı ve resmi liderler ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, yalpalayanlara ya da açıkça karşı tarafa geçmiş olanlara karşı amansız bir savaş vermelidirler. Kurtuluşu isteyen sınıf bilinçli proleter kadınlar, Komünist Enternasyonal’in dışında duran partilerde kalmamalıdırlar.

III. Enternasyonal’in düşmanı, kadın özgürlüğünün de düşmanıdır.

Hem Batı’daki hem de Doğu’daki sınıf bilinçli işçi kadınlar, kendi ülkelerinin komünist partilerinin üyeleri olarak Komünist Enternasyonal’i desteklemelidirler. Saflarındaki herhangi bir tereddüt ya da bilinen uzlaşmacı partilerden ve tanınmış liderlerden kopma korkusu, acımasız ve dünya çapında bir iç savaşa doğru gelişen büyük proletarya mücadelesinin başarısını çok kötü etkiler.


- Kadınlar Arasında Çalışma Yöntem ve Şekilleri

Yukarıda açıklanan ilkeler temelinde, Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, her ülkedeki komünist partilerin, kadın proletarya arasındaki çalışmalarını aşağıdaki çizgide yürütmelerine karar verir:

1. Kadınlar, parti ve tüm sınıf örgütlerinin (sendikalar, kooperatifler, fabrika konseyleri vb.) eşit haklara sahip üyeleri olarak kabul edilecektir.

2. Proletaryanın askeri öz savunusunu dışlamadan, proleter mücadelenin her alanında aktif olan kadınların, yeni toplumsal temellerin inşasına ve üretimin ve yaşamın komünist bir temelde örgütlenmesine girişmesi gerektiğini kabul etmek gerekir.

3. Annelik rolü toplumsal bir işlev olarak kabul görmelidir. Kadınları annelik rollerinde koruyan tedbirlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, parti veya sendikalar içinde ya da özel bir kadın örgütü biçiminde ayrı, özel kadın birliklerinin kurulmasına şiddetle karşı çıkmaktadır. Bununla birlikte, komünist partilerin kadınlar arasında özel çalışma yöntemleri kullanma ihtiyacını kabul eder. Bu nedenle, bu işi tüm komünist partiler içinde yürütmek için özel organlar oluşturmanın uygun olduğunu kabul eder.

Kongre burada aşağıdaki hususlar tarafından yönlendirilir:

a) Kapitalist ülkelerde kadınlar boyunduruk altına alınırken, kapitalizmden komünizme geçiş yapan sovyet ülkelerinde de zor durumdadırlar.

b) Kadınların yüzyıllardır toplumsal hayattan dışlanmış ve aileye zincirlenmiş olmasından kaynaklanan kadın kitleleri arasında belli bir edilgenlik ve siyasi gerilik görülmektedir.

c) Özel sosyal işlev – annelik – ve doğanın kadınlara atfettiği bunun sonucunda ortaya çıkan özellikler, toplumun çıkarları doğrultusunda kadın sağlığının ve enerjisinin daha fazla korunmasını gerektirir.

Bu düşüncelere dayanarak, kongre, kadınlar arasında çalışma yürütmek için özel organlar oluşturulmasının gerektiğini kabul eder. Bu organlar, parti Merkez Komitesinden şehir veya mahalle komitesine kadar tüm parti komitelerine bağlı şube ve komisyonlardan oluşur. Bu karar, Komünist Enternasyonal’e ait tüm taraflar için bağlayıcıdır.

Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi, bu şube ve komisyonların görevlerinin aşağıdaki gibi olduğunu düşünmektedir:

1. Geniş kadın kitlelerini komünist fikirler konusunda eğitmek ve onları parti saflarına entegre etmek.

2. Kadınların toplumsal rolüyle bağlantılı ön yargılara karşı mücadele etmek ve her iki cinsiyetten proleterlerin ortak çıkarları paylaştığına dair çalışan erkek ve kadınların farkındalığını güçlendirmek.

3. Kadınların iradesini güçlendirmek. Bunu kapitalist ülkelerdeki iç savaşın tüm ifadelerine uygulamak. Kadınları kitlesel eylemlere ve kapitalist sömürüye (konut eksikliği, enflasyon, işsizlik, çocukların sefil koşulları) karşı mücadeleye çekerek harekete geçirmek. Sovyet cumhuriyetlerinde de kadınları komünist bir ekonomi ve yaşam biçimi inşa etmeye çekerek aynı amaca ulaşmak.

4. Kadının eşitliği ve anne olarak kadının korunması ile ilgili soruları gündeme almak. Partinin ve sovyet ülkelerindeki yasal otoritelerin dikkatini bu konulara yöneltmek.

5. Cinsiyetler arasında daha sağlıklı ve uyumlu ilişkileri geliştirmek için törenin, burjuva geleneklerinin ve dinin gücüne karşı sistematik olarak mücadele etmek, emekçilerin fiziksel ve ahlaki canlılığını güvence altına alabilecek ilişkiler kurmak.

Partinin yönetim organları, [kadınlar arasında çalışma için] komisyonların çalışmalarını doğrudan yönetmeli ve çalışmalarının sorumluluğunu almalıdır.

Her komisyonun başkanı, lider komitenin bir üyesi olmalıdır. Mümkünse, birkaç komünist erkek de bu komisyonların üyesi olmalıdır.

Komisyonlar, meseleler ortaya çıktıkça onlara karşı gerekli önlemleri almak için kendi başlarına hareket etmemelidir. Bunun yerine, sovyet ülkelerinde bu, uygun ekonomik veya siyasi organlar (sovyetler, komiserlikler, komisyonlar, sendikalar vb.) aracılığıyla yapılmalıdır. Kapitalist ülkelerde proletaryanın uygun organlarından (sendikalar, konseyler vb.) yardım alınmalıdır.

Komünist partiler yasa dışı ya da yarı-yasal olukları yerlerde, kadınlar arasında çalışmak için, partinin yeraltı aygıtına tabi ve ona uyarlanmış bir yeraltı aygıtı inşa edeceklerdir. Tıpkı yasal bir örgütte olduğu gibi, bir yeraltı partisinin her yerel, ilçe veya merkez komitesinde, kadınlar arasında yeraltı propaganda çalışmalarına liderlik etmekten sorumlu bir kadın yoldaşa ihtiyacı vardır.

Bu dönemde kadınlar arasında komünist parti çalışmalarının ana arenası sendikalar, üretim kolektifleri ve kooperatiflerdir. Bu, hem kapitalizmi yıkma mücadelesinin sürdüğü ülkelerde hem de Sovyet işçi cumhuriyetlerinde geçerlidir.

Kadınlar arasında çalışma, bir hareket olarak partinin birliğine ve onun yapılarına ve ayrıca komisyonların bağımsız girişimlerine saygı gösterilerek yürütülmelidir. Bu, tamamen parti tarafından gerçekleştirilecek olan, kadınların tam kurtuluşu ve eşitliği için tüm girişimler için geçerlidir. Amaç, partinin çalışmalarını çoğaltmak değil, kadınların yaratıcı öz-etkinliği ve inisiyatifiyle onu genişletmektir.


- Kadınlar Arasında Siyasi Parti Çalışması

-- Sovyet Ülkelerinde

Bir Sovyet işçi cumhuriyetinde kadın şubelerinin görevi, geniş kadın kitlelerini komünist fikirlerde eğitmek ve onları komünist partiye kazanmaktır. Bu kesimler, kadınları komünizmi inşa etme işine çekerek ve onları Komünist Enternasyonal’in kararlı yandaşları olarak eğiterek kadınların öz-etkinliğini ve inisiyatifini uyandırmalı ve yükseltmelidir.

Kadın şubeleri, kadınları, savunmadan başlayarak ve cumhuriyetin çeşitli ekonomik projelerine katılımları da dahil olmak üzere, sovyet inşasının her alanına çekmek için mümkün olan her şekilde çaba göstermelidir.

Sovyet Cumhuriyeti’ndeki kadın şubeleri, Sekizinci Sovyetler Kongresi’nin [Aralık 1920] kadın işçileri ve köylüleri ekonominin inşasına, denetim ve üretim yönünden örgütlenmesine çekmeye ilişkin kararlarının uygulanmasını sağlamalıdırlar.

Kadın şubeleri, temsilcileri ve parti organları aracılığıyla, kadınların ekonomik kurtuluşu için yeni yasa taleplerinin hazırlanmasında ve onun amacı doğrultusunda mevcut önlemlerin değiştirilmesinde yer almalıdır. Şubeler, çalışan kadınların ve gençlerin korunmasına ilişkin yasaların hazırlanmasında özel bir inisiyatif göstermelidir.

Kadın şubeleri, mümkün olan en fazla sayıda kadın işçi ve köylüyü sovyet seçimleri çevresinde kampanyalar için bir araya getirmek ve kadın işçi ve köylülerin sovyetlere ve onların yürütme komitelerine üye olmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Kadın şubeleri, partinin yürüttüğü tüm siyasi ve ekonomik kampanyaların hızlı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için çaba sarf etmelidir.

Daha etkili sendikal eğitim yoluyla kadın çalışmalarının kalitesini artırmak ve kadın işçi ve köylülerin uygun eğitim kurumlarına erişimini sağlamak kadın şubelerinin görevleri arasındadır.

Kadın şubeleri, kadınların bireysel işletmelerde emeğin korunması komisyonlarına katılmalarını sağlamalı ve kadın ve gençlerin korunması komisyonlarının çalışmalarını teşvik etmeye yardımcı olmalıdır.

Kadın şubeleri, günlük yaşam için yeni Komünist temeller sağlayan, bu geçiş döneminde kadınların yaşadığı zorlukları hafifleten, kadınların ekonomik durumunu destekleyen tüm sosyal kurumlar ağının (kamu yetimhaneleri, çamaşırhaneler, tamirhaneler, ortak konutlar, sosyal bakım kurumları) güçlendirilmesine yardımcı olmalı, ev ve ailenin kölesini yeni yaşam biçimleri yaratarak özgür bir ortağa dönüştürmelidir.

Kadın şubeleri, kadın sendika üyelerinin, sendikalardaki komünist fraksiyonların oluşturduğu kadınlar arasında çalışma gruplarının yardımından yararlanabilecekleri komünizm fikirleri konusunda eğitilmelerini sağlamalıdır.

Kadın şubeleri, kadın fabrika işçilerinin fabrika delegeleri toplantılarına katılmasını sağlamalıdır.

Şubeler, kadın delegelerin – uygulayıcıların – sovyetlerde, ekonomik çalışmalarda ve sendikalarda farklı görevlere atanmasını planlamaktan sorumludur.

Partinin kadın kesimleri her şeyden önce kadın işçiler arasında derin kökler geliştirmek ve ev kadınları, ofis çalışanları ve küçük köylü kadınlarla daha yakın ilişkiler kurmak için çalışmalıdır.

Kadın şubeleri, partinin kitlelerle bağlarını güçlendirmek, partisiz kitleler arasında etkisini yaymak ve bağımsız etkinlik ve katılım yoluyla kadın kitlelerini pratik çalışmada komünizm fikirleri konusunda sistemli bir şekilde eğitmek için kadın işçilerin delege konferanslarını toplar. Delege edilen meclisler, kadın işçileri ve köylüleri eğitmenin en iyi yoludur. Bu delegeler aracılığıyla partinin etkisi, partisiz ve geri kalmış kadın işçi ve köylülerden oluşan geniş kitleler arasında yayılabilir.

Bu meclisler, belirli bir ilçe, şehir veya kırsal alandaki (köylü kadınların delege toplantıları için) veya mahalledeki (ev kadınlarının delegeleri için) fabrikalardan katılan kadın temsilcilerden oluşur. Sovyet Rusya’da kadın delegeler her türden siyasi ve ekonomik kampanyalara katılmaktalar. Kadınlar, iş yerinde çeşitli türlerdeki komisyonlarda yer almak üzere görevlendirilmiştir. Sovyet devlet idaresinin denetiminde yer alırlar. Son olarak, 1921’de kabul edilen yasayla, iki aylığına uygulayıcılar olarak sovyet departmanlarının devam eden çalışmalarına katılırlar. Kadın delegeler, bir atölyenin veya ev kadınlarının genel kurullarında partinin belirlediği usule göre seçilir. Kadın kolları, kadın delegeler arasında propaganda ve ajitasyon çalışması yapmalıdır ve şubeler bu amaçla ayda en az iki kez toplanır. Üç aylık bir dönem için seçilen delegelerin, çalıştaylarına veya mahalle toplantılarına faaliyetleri hakkında bir rapor sunmaları gerekmektedir. Kadın kitleleri arasındaki ikinci ajitasyon biçimi, partisiz kadın işçiler ve köylülerin konferansları aracılığıyladır. Bu konferansların delegeleri, bir işletmedeki kadın işçilerin veya kırsal alanlardaki kadın köylülerin toplantıları tarafından seçilir. Kadın kolları bu konferansları aramak ve yönlendirmekle sorumludur. Kadın kolları, partinin pratik çalışmalarında ve faaliyetlerinde kadın işçilerin deneyimlerini pekiştirmek için hem yayınlar yoluyla hem de şahsen sistematik ve geniş propaganda yürütür. Şubelerde iş yerinde çalışan kadın işçilerin veya bir mahalledeki ev kadınlarının buluşmaları, toplantıları ve tartışmaları düzenlenir. Delege edilen toplantılar düzenler ve kapıdan kapıya ajitasyon yürütürler. Çalışan kadınları kadro olarak geliştirmek ve hem merkezi hem de yerel düzeyde sovyet okullarında çalışmayı güçlendirmek için kadınlar arasında çalışma şubeleri oluşturulmalıdır.

-- Kapitalist Ülkelerde

Kadınlar arasındaki çalışma komisyonlarının acil görevleri nesnel duruma göre belirlenir. Bir yanda dünya ekonomisinin çöküşü, işsizlikteki muazzam artış (özellikle kadın işçilere olan talepteki düşüşte ifade edilir), fuhuşun büyümesi, enflasyon, konut kıtlığı, yeni emperyalist savaşların tehdidi varken öte yandan, işçilerin ardı arkası kesilmeyen ekonomik grevlerini, proletaryanın silahlı ayaklanma için tekrarlanan girişimlerini ve dünya çapında bir iç savaş ihtimalinin baş gösterdiğini görüyoruz. Bütün bunlar, kaçınılmaz dünya toplumsal devriminin ön sözüdür.

Emekçi kadın komisyonları, proleter mücadeleye verilen görevleri vurgulamalı, bir bütün olarak komünist partinin sloganlarını geliştirmeli ve kadınları burjuvaziye ve sosyal hainlere karşı komünist devrimci faaliyete katılmaya çekmelidir.

Komisyonlar, kadınların eşit hak ve yükümlülüklere sahip üyeler olarak partiye, sendikalara, kooperatiflere ve diğer sınıf örgütlerine entegre olmalarını sağlamalıdır. Kadın işçilerin herhangi bir şekilde ayrışmasına veya onlar için herhangi bir özel statüye karşı çıkmalıdırlar. Ayrıca komisyonlar, çalışan kadınların eşit haklara sahip işbirlikçileri olarak partinin yönetici organlarına, sendikalara ve kooperatiflere entegrasyonunu teşvik etmelidir.

Komisyonların, komünist partiyi destekleyerek, proletarya ve köylülükteki geniş kadın kitlelerini parlamento ve diğer seçimlerde oy kullanma haklarını kullanmaya teşvik etmesi gerekmektedir. Bunu yaparken, kapitalist sömürünün ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi açısından kadın haklarının nasıl sınırlandırıldığını açıklamaları ve ayrıca parlamenter sistemi sovyet düzeniyle karşılaştırmaları gerekir.

Komisyonlar ayrıca kadın işçi, emekçi ve köylülerin devrimci ekonomik ve politik konseylere işçi temsilcileri seçimlerinde enerji ve sınıf bilinciyle yer almalarını sağlamalıdır. Ev kadınını siyasi faaliyete teşvik etmeyi ve özellikle kadın köylüler arasında konsey fikrini yaygınlaştırmayı başarmak için çaba sarf etmelidirler.

Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasında komisyonlara özel bir görev düşmektedir.

Komisyonların, kadın işçilerin becerilerini artırmak için ücretsiz ve genel olarak mevcut mesleki eğitim için bir kampanya için çalışan erkekleri ve kadınları kazanmaları gerekmektedir.

Komisyonlar, partilerinin devrimci siyasetini bu arenaya taşımak için komünist kadınları, kadınların artık oy hakkı sayesinde katılabilecekleri ve oy kullanabilecekleri belediye ve diğer tüm yasama sosyal kurumlarına dahil etmeye çalışmalıdır.

Komünist kadınlar, burjuva devletinin belediye ve diğer yasama organlarına katılırken, partilerinin ilke ve politikalarına kesinlikle uymak zorundadırlar. Burjuva sistem içinde reformları kazanmak onların ana hedefi olamaz ve olmamalıdır. Aksine, kadınları devrimci mücadele, proletarya diktatörlüğünü kurma mücadelesi yolunda taleplerini gerçekleştirmeye ve çıkarlarını savunmaya yönlendirmek için çalışan kadınların taleplerinden yararlanmalıdırlar.

Komisyonlar, kadınları etkileyen tüm konularda ortaklaşa istişare ederek, parlamento ve belediye meclislerindeki parti fraksiyonları ile yakın temas halinde olmalıdır. Komisyonlar, kadınlara, ayrı ev ekonomileri sisteminin geri ve pratik olmadığını, ancak kapitalist çocuk yetiştirme yöntemlerinin kusurlu olduğunu açıkça belirtmelidir. Çalışan kadınların dikkatini, parti tarafından önerilen ve desteklenen işçilerin ev yaşamını iyileştirmeye yönelik pratik yöntemlere yönlendirmelidirler.

Komisyonlar, komünist partiye kadın sendika üyeleri kazandırmak için her türlü çabayı göstermelidir. Bu amaçla, sendika fraksiyonları, parti ve yerel şubelerin liderliğinde faaliyet gösteren kadınlar arasında çalışmak için örgütleyiciler atamalıdır.

Kadınlar arasında ajitasyon komisyonları, kooperatiflerdeki proleter kadınları komünizm fikirlerini yaymaya, onların liderliğine girmeye ve onların işleyişini etkilemeye teşvik etmelidir, çünkü bu örgütler devrim sırasında ve sonrasında mal dağıtımını organize etmede büyük önem taşıyacaktır. Komisyonların tüm çalışması, kitlelerin devrimci etkinliğini geliştirmeyi ve böylece devrimi hızlandırmayı amaçlamalıdır.

-- Doğunun Ekonomik Olarak Geri Ülkelerinde

Sanayinin az gelişmiş olduğu ülkelerde, komünist partiler ve kadın şubeleri, parti, sendikalar ve işçi sınıfının diğer örgütleri tarafından kadınların hem haklar hem de görevler açısından eşit statüsünün tanınmasını birlikte sağlamaya çalışmalıdır.

Komisyonun bölümleri, kadınları aşağılayan tüm ön yargılara, geleneklere ve dini uygulamalara karşı güçlü bir mücadele yürütmelidir. Bu ajitasyon erkeklere de hitap etmelidir.

Komünist parti ve komisyonlarının şubeleri, kadınların eşit statüsü ilkesini çocukların yetiştirilmesinde, aile ilişkilerinde ve kamusal yaşamda uygulamalıdır.

Şubeler, küçük dükkanlarda, küçük ev sanayisinde ve pirinç, pamuk ve diğer tarlalarda çalışan sömürülen çalışan kadınlar arasında destek kazanmaya çalışmalıdır. Mümkün olan her yerde -ve bu esas olarak Sovyet Rusya topraklarında yaşayan Doğu halkları için geçerlidir- şubeler kooperatif iş yerleri ve endüstriler kurmaya çalışmalı ve plantasyon işçilerini sendikalara çekmelidir.

Ülkenin geri kalmışlığına ve dini ön yargılara karşı en iyi mücadele, nüfusun genel kültür düzeyini yükseltmektir. Komisyonlar, yetişkinler ve çocuklar için okulların gelişimini hızlandırmaya çalışmalıdır. Kadınlar bu okullara kabul edilmek zorundadır. Kapitalist ülkelerde kadınlar okullardaki burjuva etkisine karşı mücadele etmelidir.

Mümkün olan her yerde kadın şubeleri veya komisyonları ajitasyonlarını ev içinde yapmalıdır. Her şeyden önce kadınların en geri katmanlarını etkilemeyi amaçlayan çalışan kadın kulüpleri kurulmalıdır. Kulüpler kültürel aydınlanma merkezleri olmalı ve kadınların özgürleşmeleri için kendi faaliyetleriyle (çocuklar için evler, anaokulları, okullar vb. kurmak) hayatta neler başarabileceklerini göstermelidir.

Göçebe halklar için gezici kulüpler kurulmalıdır.

Sovyet ülkelerinde kesimler, kapitalizm öncesi bir ekonomiden kolektif bir üretim tarzına geçişi teşvik etmek için parti ile birlikte çalışmalıdır. Çalışan kadınlar, ev ekonomisinin ve önceki aile ilişkilerinin onları köleleştirirken, kolektif emeğin onları özgürleştireceğine pratik deneyim yoluyla ikna edilmelidir.

Sovyet Rusya’daki Doğu halkları arasında çalışan kadın şubeleri, kadınlara erkeklerle yasal eşitlik sağlayan ve kadınların çıkarlarını koruyan Sovyet mevzuatının fiilen gözetilmesini sağlamalıdır. Bu nedenle şubeler, kadınların yargıç ve jüri üyesi olarak atanmasını desteklemelidir.

Şubeler, kadınları sovyet seçimlerine çekmeli ve kadınların sovyetlere ve onların yürütme komitelerine üye olmasını sağlamak için çalışmalıdır. Doğu’nun kadın işçileri arasındaki çalışma, sınıf ilkeleri temelinde yürütülmelidir. Şubelerin görevi kadınlara kadın sorununu çözmede feminist çabaların boşunalığını anlatmaktır. Sovyet Doğu ülkelerinde, öğretmenler gibi kadın aydınlar eğitim çalışmalarına çekilmelidir.

Şubeler veya komisyonlar, milliyetçilik ve dinin etkisine direnirken, dini inançlara veya ulusal geleneklere yönelik düşüncesiz, uygunsuz veya kaba saldırılardan kesinlikle kaçınmalıdır.

Hem Batı’da hem de Doğu’da, çalışan kadın örgütleri ulusal çıkarlarla özdeşleşmemeli, daha çok her iki cinsiyetten uluslararası proletaryanın birleşmesi için araç haline gelmeli ve tüm sınıf tarafından paylaşılan görevleri yerine getirmelidir.

Doğulu kadınlar arasında çalışmanın özel önemi göz önüne alındığında, bu tezlere, Doğu halkları arasındaki günlük yaşamın kendine özgü koşulları göz önünde bulundurularak, bu kadınlar arasında çalışma ilkelerini belirleyen özel talimatlar eklenmiştir.


- Ajitasyon ve Propaganda Yöntemleri

Şubelerin birincil görevini - geniş proleter kadın kitlelerinin komünist eğitimi - gerçekleştirmek ve böylece komünist savaşçıların saflarını genişletmek için, Batı ve Doğu’nun tüm komünist partilerinin şu temel ilkeyi benimsemeleri gerekir: kadınlar arasında çalışma, eylem yoluyla ajitasyon ve propaganda.

Eylem yoluyla ajitasyon, her şeyden önce, çalışan kadınların öz-faaliyetlerini uyandırma, kendi kapasitelerine olan güvenlerini pekiştirme ve - onları ister inşa ederek ister mücadele için pratik çalışmaya çekerek - onları komünist partinin her başarısının, kapitalist sömürüye karşı her eylemin, kadının statüsünü iyileştirmeye yönelik bir adımı temsil ettiğine ikna etme yeteneği anlamına gelir. Pratik çalışma ve eylem, komünizmin ideallerinin ve teorik ilkelerinin anlaşılmasına yol açar. Komünist partilerin ve onların kesimlerinin geniş emekçi kadın kitlelerine yaklaşmaları gereken ruh budur.

Şubeler, yalnızca sözün değil, eylemin propagandasının araçları oldukları ölçüde, fabrikalar ve iş yerleri içindeki komünist hücrelere dayanmalıdırlar. Her komünist hücrenin fabrikada kadınlar arasında bir çalışma örgütleyicisi olmasını sağlamalıdırlar.

Şubeler, temsilcileri aracılığıyla sendikalarla, sendika fraksiyonları tarafından sürdürülen bağlarla ve şubelerin liderliğinde ilişkiler kurmalıdır.

Sovyet Rusya’da komünizm fikirleri için eylemler yoluyla propaganda, kadın işçileri ve köylüleri, ev kadınlarını ve kadın işçileri, ordudan milislere, kadınların kurtuluşu için faaliyetlere (komünal mutfaklar, sosyal kurumlar, eğitim, anneliğin korunması vb.) kadar sovyet inşasının her alanına çekmek anlamına gelir. Şu anda çalışan kadınları ekonomiyi yeniden inşa etme çabalarına çekmek özellikle önemlidir.

Kapitalist ülkelerde eylem yoluyla propaganda, kadın işçileri devrimci irade ve bilinci pekiştiren ve güçlendiren grevlere, gösterilere ve ayaklanmalara katılmaya çekmek demektir. Aynı zamanda, onları yeraltı görevlerinden (özellikle iletişimle ilgili olarak) sempatizan kadın işçilerin ve emekçilerin gönüllü çalışma yoluyla partiye fayda sağlamayı öğrendikleri Komünist Cumartesi veya Pazar günlerinin örgütlenmesine kadar her türlü parti çalışmasına çekmek anlamına gelir.

Eylem yoluyla propaganda amacına, kadınları komünist parti tarafından başlatılan tüm siyasi, ekonomik ve kültürel eğitim kampanyalarına çekmek de hizmet eder. Komünist partilerdeki kadın komiteleri, faaliyetlerini kapitalist ülkelerin sömürülen ve toplumsal olarak köleleştirilen kadınlarının giderek daha geniş katmanlarına yaymalıdır. Sovyet ülkelerinde bu, eski düzenin kalıntıları tarafından ezilen kadınlar için geçerlidir. Komisyonların, kapitalizmi kadınlara aşılması gereken ölümcül bir düşman ve komünizmi onların kurtarıcısı ve memnuniyetle karşılanacak bir güç olarak gösteren tüm zorluklara ve kötülüklere, tüm çıkarlara ve taleplere cevap vermesi gerekmektedir.

Kadın komisyonları, sözlü olarak sistematik ajitasyon ve propaganda çalışması yapmak için fabrikada veya mahallede toplantılar düzenler, kadın işçi, emekçi ve memurlara meslek veya bölge üzerinden düzenlenen genel açık kadın toplantıları veya diğer yollarla ulaşırlar.

Sendikalarda, kooperatiflerde, fabrika konseylerinde ve sovyet sisteminin tüm çalışma, idari, denetleme ve yönetici organlarında komünist fraksiyonlarda kadın ajitasyon ve örgütsel temsilcileri bulunmaktadır. Bu, kısaca, kapitalist ülkelerde sömürülen ve ezilen kitleleri devrime kazanmada ve siyasi iktidarı kazanma mücadelelerinde yararlı hale getirilmesi gereken tüm örgütler ve Sovyet devletlerinde proletarya diktatörlüğünü ve komünizmin gerçekleşmesini savunan tüm örgütler için geçerlidir.

Birçok kadının çalıştığı fabrikalarda ve işletmelerde işçi veya emekçi olarak hizmet etmek için deneyimli komünist kadınları seçiyorlar. Sovyet Rusya’da başarılı bir şekilde yapıldığı gibi, büyük proleter bölgelerinde veya merkezlerinde bu tür yoldaşlar ortaya çıkıyor.

Sovyet Rusya Komünist Partisi’nin kadın komiteleri, partisiz kadınların olağanüstü yararlı delege toplantılarını ve konferanslarını düzenlemek için çalıştılar. Aynı şekilde, kapitalist ülkelerdeki komünist kadın komisyonları, kadın işçiler, her çeşit çalışan kadın, köylü kadın ve ev kadınlarının halka açık toplantılarını düzenliyorlar. Bu toplantılar, hazır bulunanların belirli zorlukları ve talepleri üzerine bir tavır alıyor ve onları seçenlerle ve komünist kadın komisyonlarıyla sürekli temas halinde belirli bir sorun üzerinde çalışmayı sürdürecek geçici komiteleri seçiyor.

Bu komisyonların her üyesi, komünist partileri ve proleter kitleler önemli faaliyetlerde bulunduğunda yenilenmek üzere, mahallesindeki en fazla on kadınla düzenli temas kurmalıdır.

Komünist partilerin kadın komisyonlarına, ajitasyon, örgütsel ve eğitim faaliyetlerini yürütürken yazılı basını kullanmaları talimatı verilmiştir: Ulusal bir Komünist kadın gazetesinin yayımlanması, kadın sayfalarının veya kadınlar arasındaki tartışmaların Komünist gazetelerde yer alması ve siyasi gazetelerde ve sendika gazetelerinde makalelerin yayımlanması ve katkıların sunulması için çalışmalılar. Bu yayınların editörleri olarak hizmet edecek kadınları seçmeli ve onlar için iş başında ve mücadelede kadın saflarından çalışma arkadaşları işe almalı ve eğitmelidirler. Kadınları uyandırabilecek ve cezbedebilecek uygun ve anlaşılır bir dizi broşür ve kitapçık oluşturmalı ve dağıtmalıdırlar.

Komisyonlar, kadın üyelerinin komünist partilerin tüm eğitim kurumları ve materyallerinden enerjik bir şekilde yararlanmaları için çalışmalıdır. Henüz geri kalmış ve çekingen olan komünist kadınların ve bilinci uyanan çalışan kadınların anlayışını netleştirmek ve derinleştirmek ve iradelerini güçlendirmek için, bu kadınları partinin genel çalışma toplantılarına ve tartışmalarına çekmeliler. Yalnızca zorunlu nedenler olduğunda, okuma çevreleri, tartışma akşamları, kurslar ve konferanslar gibi kendi eğitim kurumlarını oluşturmalıdırlar.

Çalışan kadın ve erkek arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için ayrı kurs ve okulların açılmaması tercih edilir. Bunun yerine, her parti okulu, kadınlar arasında çalışma yöntemleri konusunda zorunlu bir ders içermelidir.

Komisyon, üyelerinden bir kısmını parti okuluna atama hakkına sahiptir.


- Komisyonların Yapısı

Her parti yerel birimi, bölge komitesi ve merkez komitesi, kadınlar arasında ajitasyon komisyonları kuracaktır.

Komisyonların üye sayısı o ülkenin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Parti ayrıca ücretli çalışan sayısını da belirleyecektir.

Kadın ajitasyon komisyonunun hem ulusal hem de bölgesel ve yerel gruplardaki lideri, ilgili ulusal, bölgesel ve yerel parti liderliklerinde söz ve oy hakkına sahiptir. Böyle bir komisyonun lideri aynı zamanda yerel parti liderliğinin bir üyesi olmalıdır. Bunun olmadığı durumlarda, komisyon başkanı, kadınlar bölümünü etkileyen soruların tüm liderlik tartışmalarına belirleyici oyla ve diğer tüm sorularda istişare oyu ile katılmalıdır.

Bu genel görevlere ek olarak, bölge veya il komisyonlarının aşağıdaki işlevleri vardır: belirli bir bölgenin kadın ajitasyon komisyonu ile bölgesel liderlik arasında bir bağlantı sağlamak; komisyonun kendi bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin materyal toplamak; yerel komisyonların malzeme alışverişinde bulunmasını sağlamak; bölgeye yayınlar sağlamak; ajitasyon kaynaklarının bölgenin farklı yerelliklerine atanması; parti üyelerini kadınlar arasında çalışmak için seferber etmek; her komisyondan bir ya da iki delege ile komünist kadınların yerel konferanslarını toplamak (yılda en az iki kez); ve bölgede partisiz kadın işçiler ve köylüler ve ev kadınları konferansları düzenlemek.

Bölge komisyonları, komisyon başkanı tarafından önerilen ve bölge liderliği başkanı tarafından onaylanan beş ila yedi üyeden oluşmalıdır. Yerel veya bölge komisyonlarının lideri ve diğer tüm üyeleri ilgili parti konferansları tarafından seçilir.

Bölgesel veya yerel komisyonların üyeleri bölge, ilçe veya şehir konferansları tarafından veya parti liderliğine danışılarak ilgili komisyon tarafından seçilir.

Kadınlar arasında ulusal çalışma komisyonu, biri parti tarafından gönderilen iki ila beş üyeden oluşur.

Bölgesel komisyonlar için yukarıda sıralanan işlevlere ek olarak, ulusal komisyon (ulusal kadın komitesi) şunları yapmak zorundadır: komisyonların çalışmalarını denetlemek; kadınlar arasında çalışan üyeleri yönetmek ve atamak; Kadınların yasal ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak, kadınların çalışmalarının niteliğini ve gelişimini denetlemek; işçilerin yaşam koşullarını, yasaları, endüstriyel sağlık ve güvenlik standartlarını ve çocukların korunmasını iyileştirme veya değiştirme konularını ele alan özel komisyonlarda yer almak üzere ulusal komisyonun yetkili temsilcilerini atamak; ulusal ve kadın gazetelerinin yayınlanması, kadın yayınları ve kadın sayfalarının editörlüğü; tüm bölgelerden kadın temsilcilerinin yılda en az bir kez toplanması; ajitatörlere ülke çapında kadınlar arasında çalışma konusunda talimat verecek grupların örgütlenmesi; kadın işçilerin işe alınmasının ve partinin çeşitli siyasi ve ekonomik kampanyalarında yer alan komisyonlara atanmasının denetlenmesi; Uluslararası Komünist Kadınlar Sekreterliği ile devam eden bağların sürdürülmesi; yıllık Dünya Kadınlar Günü’nün düzenlenmesi.

Merkez komitesinin kadın komisyonunun lideri bu komitenin üyesi değilse, bu yoldaşın tüm merkez komite toplantılarına, komisyonu etkileyen tüm sorularda belirleyici oylama ve aksi takdirde istişare oyu ile katılma hakkı vardır. Komisyonun başkanı parti merkez komitesi veya ulusal kongre tarafından seçilir. Tüm komisyonların kararları ve talimatları ilgili parti komitesi tarafından onaylanmalıdır.


- Uluslararası Çalışma Üzerine

Komünist Enternasyonal’in Uluslararası Kadın Sekreterliği, tüm Komünist partilerin [kadınların] çalışmalarına önderlik etme, çalışan kadınları Komünist Enternasyonal’in ortaya koyduğu görevler için mücadelede toplama ve her ülkedeki çalışan kadınları dünya ölçeğinde işçi sınıfının iktidarı ve sovyet diktatörlüğü için devrimci mücadeleye çekme görevlerine sahiptir.

Belirleyici oy ve istişare oyu alan ulusal komisyonun üye sayısı parti merkez komitesi tarafından belirlenecektir.


 

 


Ek: 27 Ekim 1912 tarihli L’Avanguardia’dan Sosyalizm ve Feminizm

1912’den aşağıdaki makaleyi yayınlıyoruz. Sosyalist kadın hareketine karşı çıkan legalist ve demokratik burjuva feminizmini ifşa etmesi ve kınaması açısından, makale modern dünyada kadınlara yönelik baskının Marksist yorumuyla tam bir süreklilik içindedir.

O sırada işçi sınıfının partisi olan İtalyan Sosyalist Partisi’nin “Difesa delle Lavoratrici” [Kadın İşçilerin Müdafası] yayınından bahsediliyor. İtalya Komünist Partisi’nin kadınlar arasında propaganda yapan yayın organı “Compagna” gibi, bu yayın da kesinlikle araştırmaya değer.

Makalenin öngördüğü üzere, o zamandan beri, birçok ülkede kadınların yasal statüsü erkeklerle eşitliğe çok yaklaştı: üst orta sınıf kadınlar “erkekler gibi” oldular, proletarya üzerinde kendi erkekleri gibi efendiler. Miras ve boşanma kanunlarında eşitlik sağlandı ve her iki eş de (güçleri yetiyorsa) “ev”i terk edebilir duruma geldi.

Devlet içinde, her düzeydeki kadın bakanlar, başkanlar ve yetkililer, proletarya ile mücadelede erkek “meslektaşları” kadar etkili olduklarını kanıtlıyorlar. Ancak, “iktidarda” kadınların varlığı, çalışan kadınları savunmak için gerçek bir toplumsal mevzuat üretmedi.

Bunun nedeni, kapitalizmin küçük ve dar ticari ilişkilere boyun eğmekten asla kurtaramayacağı hayati bir birincil işlev olan kadın emeğinin, analık görevinin, ücret sisteminin bile altında bir düzeyde kabul edilmesidir, yani ücret ödenmemekte, sosyal olarak tanınmamaktadır. Zıttı olan kürtaj hakkını da kapsayan özgür annelik, bastırılmadığında, fiilen her zaman, hatta bazen kanunla yanlış anlaşılmakta ve en demokratik ve modern ama kaçınılmaz olarak burjuva ve kapitalist olan ülkelerde bile, yükü tamamen kadına düşen bir anneliktir.


* * *

Kendini olumlayarak her yere giden bir hareket, sosyalistlerin dikkatini ve incelemesini hak eder. İtalya’da da kadın hareketinin yeniden canlanışına tanık oluyoruz ve proleter alanda, her gerçek sosyalistin en büyük gelişmeyi dilemesi gereken bir yayın olan Kadın İşçilerin Müdafası’nı yayınlayan o yiğit yoldaşlar grubu tarafından yönetiliyor. Bu yayına hepimizin katkıda bulunması gerekir.

Hemen söyleyelim ki, feminizm adı altında anlaşılan ve evrensel oy hakkı özlemiyle doruğa ulaşan bir dizi akım, yeni başlayan sosyalist kadın hareketi ile aynı değildir. Özellikle burjuva feministler tarafından desteklenen her siyasi partide kadınlara oy verecek partizanların aranması ilkesi, sosyalistler tarafından kabul edilemez, sınıf işbirliği tehlikesini temsil eder ve bu nedenle sosyalist hareketin temel özellikleri ile uzlaştırılamaz. Ve Müdafa’dan arkadaşlarımız, mantıklı bir şekilde “feministler”in peşinden gitmemeye niyetlidir.

Ancak bu, feminizme ilgi duymamamız gerektiği anlamına gelmez, tam aksine. Bunun yerine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyalist programın önemli bir parçası olduğu, bireysel mülkiyetin ortadan kaldırılmasından önce elde edilemeyeceği ve burjuva feminizminin kısmi zafer iddialarıyla kendisini gelecek başarılara götüremeyecek yanlış bir yolda olduğu tartışılmalıdır.

Böylece feminizmin gerçek devrimci ruhunu açığa çıkararak, bu hareketin en iyi unsurlarını bize gelmeye ikna edeceğiz ve burjuva hanımlardan ve az ya da çok entelektüel genç hanımlardan oluşan çok ciddi olmayan insanları, şefkatli gülümsemeleriyle fethettikleri kadınların oyu 508 milletvekilinden birine ulaşsın diye uğraşmaya terk edeceğiz. Bu nedenle, şimdiki gibi özel mülkiyete dayalı bir toplumda kadın iddiasının yer alamayacağı tezini kadın ortamında yaymak gerekir. Böylece, içindeki erkek unsurun daha fazla anti-sosyalist hale geldiği orta sınıfa ait olan eğitimli ve zeki kadınların büyük bir kısmı devrimci propaganda tarafından fethedilebilir ve kadın proletarya örgütlenmesine değerli bir yardım sağlayabilir.

Aynı zamanda, sosyalistler arasında kadın sorununu popülerleştirmek, yoldaşları ve örgütlü olanları aile içinde aktif propaganda yapmaya teşvik etmek, sosyalist proletaryada kadın aşağılığına ilişkin burjuva ve muhafazakar ön yargıyı yıkmak gerekir.

Kapitalist burjuvazinin her zaman feminizme karşı olacağını kanıtlamak zor bir iş değil. Üretim araçlarının tekeline sahip olan sınıf, onu korur ve erkek soyundaki ardıllıklar ve miraslar yoluyla aktarır ve bu nedenle, gerçek bir cinsiyet tiranlığını temsil eden bir dizi yasal hüküm aracılığıyla tekelinin devamını garanti eder. Mülk sahibi sınıflarda, aile artık yalnızca bireysel mülkiyetin aktarım araçlarının değerine sahiptir; Romantik hafızanın evdeki kalbini boğan şey aile işletmesidir ve (ortak bir tehlikeyle mücadele söz konusu olduğunda iç rekabet mücadelelerini nasıl durduracağını bilen) kapitalist sınıf, kadınlara emanet edilen çok nadir işi görür yasal hükümleri kullanarak onlara karşı savaşır.

Dolayısıyla burjuvazi, yasaların formüle edilmesinde kadınların işbirliğini asla kabul etmeyecektir. Bazı ülkelerin kadınlara oy hakkı tanıdığı doğrudur, ancak bunlar sınırlı istisnai durumlardır. Öte yandan, kadınlar oylamayı ajitasyonlarının uç noktası olarak değil, kadınları savunmak için tüm sosyal mevzuata sahip olmanın bir aracı olarak istemektedir.

En ileri demokrasi bile bu alana girmekte tereddüt ediyor. Ailenin yasal düzenini değiştirmek, kapitalist toplumun tüm yapısı için tehlikelidir ve devrimi engellemek için evrimci olduklarını söyleyen muhafazakarların tarihsel bir tavrından başka bir şey olmayan demokrasi, tereddüt eder ve hiçbir şeyi tutmamak için çok az söz verir. Boşanmak ya da biraz daha ileri gitmek... Ve boşanma sadece kadının hukuki ve ahlaki açıdan aşağılığını hafifletir.

Kadın cinsiyetinin kurtuluşu, mevcut kurumlar içinde gerçekleştirilebilecek bir reform değil, esasen devrimci bir başarıdır. Sadece sosyalist parti gibi gerçekten yıkıcı olan bir parti bunu kendi bayrağına yazabilir.

Erkek tiranlığı, erkeğin cinsel ilişkinin meyvesinden sorumlu olmaması, neslini sürdürmek zorunda olmaması gerçeğine dayanır. Bu yüzden kadın, annelik riskine karşı yasal bir sigorta istiyor ki bir de fuhuş var. İki olgunun temel fizyonomisi, herhangi bir ahlaki ön yargı dışında aynıdır ve çok basit bir sonuçla çözülür: günümüz toplumunda aşk, esasen ekonomik bir ilişki alım-satımına indirgenmiştir.

Marx, çalışmanın herhangi bir meta gibi arz ve talep yasalarına tabi olduğunu gösterdi. Benzer bir teori mal sevgisi üzerine de geliştirilebilir.

Ve ayrıca bu alanda, sermayenin ücretliler üzerindeki sömürüsüne benzer şekilde, erkeğin kadın üzerindeki sömürüsünü temsil eden bir artı değerin varlığı da gösterilebilir.

Ayrıntılı bir tahlil, hiçbir cinsel ilişki biçiminin bu yasalardan kaçamayacağını gösterecektir. Kaba denilebilir ama bu bizim nesnelliğimizi değiştirmez.

Sosyalizm, sömürülenlerin pislik yığınından yükselen, narin burun deliklerine ulaşan pis kokudan zevk almak isteyenlerin “şiirini” şimdiden rahatsız etti. Ve bizleri sinizmle suçlayacak olan o duygusal ve entelektüel gençlere, faaliyetlerinin en güzel kısmını tam da bu asil amaca, bedel ödemeden sevmeye yönelttiklerini anlatabileceğiz.

Kadının aşağılığının nedeni, bu nedenle, toplumun ekonomik yapısında bulunabilir.

Babalık arayışına ilişkin bir yasa gerçekten var olabilseydi, bu yasanın ilkesini soyut bir çizgide oluşturması gerekirdi: her erkeğin mülkiyeti, çocuğunun korunması için ilişki içinde olduğu tüm kadınlarla ve onlardan yavrularıyla eşit olarak paylaşılır. Böyle bir yasa, kapitalizmin sonunu işaret ederdi. Burjuvazinin buna oy vermesi beklenemez. Ancak, akıllıca bir demokrasinin -yerimizin analiz etmemize engel olduğu diğer programlarla birlikte- programlarını, kadın hareketini devrimci akım tarafından saptırmak için gölgede bırakması mümkündür.

Erkek zorbalığından acı çeken, ihanete uğrayan ve aldatılan tüm kadınlara, kendilerini yanlış yola sürüklememelerini söylüyoruz. Demokratik reformlardan kurtuluş bekleyen proleterlere gelince, bu yoldaşlarımıza şunu söylüyoruz: Gözlerinizi kaldırın, kurtuluşun ışığı orada, büyük devrimci fetihtedir, başka yerde değil.

Kadın din adamlığından daha az zararlı olmayacak kadın demokrasisinden sakınalım.

Zaten bu alanda masonluk, beklenmedik bir yoğunlukla çalışıyor ve fonografik kayıtlarını “soprano” bir sesle getiriyor: medeniyet, ilerleme, özgür düşünce… Bu acınası manevra başaramasın diye sosyalist saflarda verilmesi gereken bir alarm.

Ve başarılı olmaması için, onların çalıştığından çok daha fazla çalışmalı, kadınlar arasında iyi, kutsal propaganda yapmalıyız.


1) İtalyanca’da uomo, bireysel bir insan veya insan türü anlamına gelebilir, bu nedenle burada bir ayrım yapmak. Elyazmalarında Marx, doğrudan İngilizce karşılığı olmayan “Weib” kelimesini kullanır. Bu kelime Marx’ın zamanında kadınlara atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılırken, bugün neredeyse yalnızca aşağılayıcı bir anlamda kullanılmaktadır.

2) “Kolhozlaşmak”, Stalin döneminde sovyet tarımının zorla kollektifleştirilmesine bir göndermedir; kolhoz (колхо́з) bu sistem altında kurulan kollektif çiftlikti. INA-Casa, 1949 ve 1963 yılları arasında Istituto Nazionale delle Assicurazioni aracılığıyla yürütülen ve birçok İtalyan şehrinde bir dizi apartman inşa eden bir toplu konut programıydı. Hem uygun fiyatlı konut sağlamak hem de işsiz inşaat işçilerine iş sağlamak amaçlanmıştı. Bir hektar 10.000 metrekare veya yaklaşık 2.5 dönümdür; Bu pasajda anlatılan New Lanark’taki bina yaklaşık 25 hektardı. Böylece, bir INA-Casa projesinin nüfus yoğunluğu New Lanark’tan üç ila beş kat daha fazlaydı!

3) Not: Burada, solun yaygın olarak savurduğu anlamda, yani bireysel şovenist tutumlara karşı ahlaki öfke anlamında sınıfçıyı kastetmiyoruz, bir sınıfın çıkarlarını destekleme anlamında kastediyoruz.

4) Marx’a göre: “Fuhuş, yalnızca emekçinin genel fahişeliğinin özgül bir ifadesidir ve yalnızca fahişenin değil, aynı zamanda fahişelik yaptıranın da -ki onun iğrençliği daha da büyüktür- içinde bulunduğu bir ilişki olduğu için, kapitalist vb. de bu başlığın altına girer.” (a.g.e.)