Enternasyonal Komünist Partisi


Lenin, Organik Merkeziyetçi
Lenin’de, Solda ve Partinin Fiili Yaşamında Organik Merkeziyetçilik

Önsöz
1- Komünist Partisi’nin tarihsel değişmezliği 26- Praksisin tersine çevrilmesi
2- Büyük bir geçmişten gelen yeniden onaylanmış teyitler 27- Değişmez taktik plan
3- Bolşevik Partisi’nin kuruluşu 28- Ekonomik mücadele ve siyasi mücadele
4- Yerelciliğe karşı komünist merkezileşme 29- İşçi örgütleri ve komünist parti
5- Devrim bir örgütlenme biçimi meselesi değildir 30- Partide işçiler ve entelektüeller
6- Ekonomizme karşı – ekonomik mücadele ve siyasi mücadele 31- Komploculuk ve terörizm
7- “Özgür eleştiriye” karşı 32- Liderlerin organik seçimi
8- Ne Yapmalı? – Marksizm’in bir kilometre taşı 33- Liderlerin organik seçimi
9- Çevrelerden Partiye 34- Kimseyi sevme, herkesi sev
10- Ünlü 1. Paragraf 35- İç hiyerarşi ve karar alma
11- Örgütsel kararlılık, taktiksel tutarlılık, ilkelerin saflığı 36- Garantiler
12- Profesyonel devrimciler 37- Tüm Rusya’yı kapsayan bir siyasi gazete
13- Bilgi ve militanlık – “proleter bilinç‑ 38- İyi taktik ve iyi parti
14- Özerklik, demokrasi, özgür eleştiri 39- Burjuva toplumdaki sınıf dağılımına karşı komünist merkeziyetçilik
15- Kaçınılmaz yürütme disiplini 40- Organik merkeziyetçilik
16- Sözde “Leninist yaratıcılık” 41- Demokratik merkeziyetçilik”
17- “Yeni tip parti” yok 42- Solun merkeziyetçiliği
18- Dogmatik Marksizm revizyonizme karşı 43- Lenin’e göre parti nasıl yapılandırılır?
19- Kompakt bir grup 44- Bölünmeleri önlemek için ortak ve sözbirliğiyle çalışma
20- Sekterlik 45- Disiplin nasıl garanti altına alınır
21- Bilinç nereden gelir? 46- Görevler nasıl paylaşılır?
22- Partideki İşçiler 47- Gayrışahsilik ve anonimlik
23- Komünizme bağlılığın gizemi 48- Hatalı ihraç çözümü
24- Burjuva ideolojisine ve asgari çaba yasasına karşı 49- Parti ve fraksiyonlar
25- “Hiçbir şey yapmayanlar” 50- Gelecek toplum beklentisiÖnsöz

Komünist Partisi 1848 yılında, daha önce tanımlanmış olan bir tarih teorisi ve taktiklerin temel hatları temelinde kuruldu. Bunu izleyen on yıllar boyunca Marx ve Engels, güçlü ve ustaca çalışmalarıyla, komünizmin temel teorik külliyatını, organik bütünlüğü içinde Marksizm olarak adlandırdığımız bir doktrini şekillendirdiler. Bu, büyük Marksist okul tarafından hiçbir zaman tamamlanmamış olan ve bugün de küçük ama inatçı parti oluşumumuz içinde devam eden bir görevdir.

O zamandan bu yana, devrimcilerin fiziksel örgütü Komünist Partisi, yıkıcı yozlaşmalarla birkaç kez kesintiye uğrayan bir evrim içinde bir dizi örgütsel biçimden geçti. Adı bile terk edildi, fakat daha sonra 1918’de Bolşevizm ve Üçüncü Enternasyonal tarafından geri kazanıldı.

Parti, 1973’te, 1921’de İtalya Komünist Partisi (Komünist Enternasyonal Şubesi) olarak kurulduktan sonra Enternasyonal’de zafer kazanan Stalinizmin yöntem ve politikalarını kabul etmek istemediği için dışlanan ve ardından ihraç edilen Komünist Sol (İtalyan Solu olarak da bilinir) geleneğinde kendini tam olarak doğrulamak için tarihiyle yüzleşme ihtiyacı duydu.

Ortaya çıkan organik çalışma, partinin yapısı, işleyişi ve taktikleri hakkındaki bilgilerini derinleştirmek isteyen yoldaşları yönlendirdiğimiz Solun Geleneğinde Komünist Partisi başlığıyla yayınlandı. Bu çalışma şimdilik İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde mevcuttur.

Bahsi geçen metin, Solun önceki yarım yüzyıl boyunca ürettiği yazı, makale ve tezlerden, savaş sonrası ilk dönemden bu yana zengin bir belge yığınından yararlanılarak derlenmiştir. Lenin’in özellikle Bolşevik Partisi’nin kuruluş yıllarındaki metinlerine de başvurulacaktı. Ancak o dönemde, enerjisinin çoğunu gerçek bir devrimci partinin inşasına adamış olan Lenin yoldaşın zengin teorik üretimiyle, yani Bolşevik Partisi’nin Ekim 1917’de Rusya’da doruk noktasına ulaşan devrimde işçi ve köylü kitlelerini zafere götürmesine olanak tanıyan bir yaklaşımla iddialarımızı desteklemek mümkün olmadı.

Ne yazık ki, Sol gelenekte “her zamanki gibi aynı yolda” kalan bizler de dahil olmak üzere, örgüt içindeki şaşkın ve aldatılmış yoldaşlara oldukça kısa bir süre içinde tanıklık etme ihtiyacı, Lenin’in metinlerinin amaçlandığı gibi yayınlanmasına izin vermedi. Görevi üstlenen ve çalışmanın bu ikinci bölümünü gerçekleştiren Angelo yoldaş, ne yazık ki 1978’de henüz gençken hayatını kaybetti ve çalışmasından geriye, burada sunduğumuz raporun hazırlanmasında çok değerli olduğu kanıtlanan notlar (ve Bütün Eserler ciltlerinde altı çizilmiş pek çok cümle) kaldı.

Bununla birlikte, yoldaşlarımızın kalplerinde ve zihinlerinde, partimizin, Lenin’in ve Bolşeviklerin tüm çalışmalarının, komünist partiyi ve onun iç yaşamını anlama biçimi açısından da gerçek ve tek devamcısı olduğu her zaman kesin olmuştur.

Burada sunulan çalışma bu inanca dayanmaktadır. Tüm çalışmalarımız gibi kişisel olmayan ve kolektif olan bu çalışma, bir yandan Lenin’in ve zaman zaman diğer Marksistlerin yazılarını, diğer yandan da Solun yazılarını ve bugün partinin yazılı olmayan davranış ve çalışma kurallarını sıralamakla kendini sınırlamaktadır. Yoldaşların görebileceği gibi, Lenin’in yazılarının hitap ettiği tarihsel dönem ve partinin doğasıyla ilgili farklılıkları aklımızda tutarsak, sonuç tam da doğrulamak için yola çıktığımız şeydir. Başka türlü de olamazdı. Hedefler aynıdır, doğru devrimci politikaya uygun çalışma talepleri aynıdır ve o zaman bugün bize rehberlik eden ve tüm coğrafyalardan, etnik gruplardan ve dillerden devrimcilere yol gösteren tutku da aynıdır.

Bu çalışma özellikle komünizm geleneğinin uzun süredir unutulduğu, çarpıtıldığı, mahkum edildiği ülkelerden partiye yaklaşan genç yoldaşlara adanmıştır. Bu yoldaşlara, her zaman olduğu gibi devrimci Marksizmin bozulmamış ayak izlerini takip ederken çalışmalarında başarılar diliyoruz.1. Komünist Partisi’nin tarihsel değişmezliği

Bu çalışma, partinin doğuşundan bu yana savunduğumuz şeyi ortaya koymayı amaçlamaktadır: 1848 Komünist Parti Manifestosu ile teorik temellerinin açıklanmasından bu yana eşsiz ve sabit kalmış bir doktrin iddiasının yanı sıra, doktrinin bugüne kadar bozulmadan aktarılmış olması gibi, komünist devrimin partisini kavrama biçiminin de öğretmenlerimizinki olduğunu iddia ediyoruz.

Marx ve Engels, yaşamları boyunca, hem partinin embriyonik ve gelişmemiş biçimlerinde hem de daha sonra gelişmiş biçimlerinde, partinin doğasına, görevlerine ve komünizmin amaçlarına ilişkin her türlü uygunsuz tutumu sert bir şekilde mahkum etmişlerdir. Örneğin kimi anarşistlerin bazı tutumları karşısında duydukları şaşkınlık ve tiksinti iyi bilinmektedir ve sıkı çalışmaları sırasında, dünya hareketinin kolektif olgunlaşmasına yardımcı olan inancın aksine, hiçbir zaman değersiz siyasi mücadele yöntemlerine tenezzül etmemişlerdir.

Burada merkezi bir tez öngörüyoruz: Komünist Partisi siyasi bir mücadele yürütür, ancak dışarıda, birçok düşmanına karşı; onarılamaz bir dejenerasyon durumu hariç içeride değil. Parti içinde yoldaşlar arasında polemik ve propaganda yoktur. Lenin sonunda, sadece teori açısından değil, aynı zamanda örgütsel yapısı ve organik işleyişi açısından da, açıkça görüldüğü gibi, kendisini bekleyen göreve uygun bir parti tasarlamayı ve inşa etmeyi başarmıştır.

Lenin’in partisinin, zaman ve mekanın bariz farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında, kılavuz ilkeler ve çalışmayı kavrama biçimi açısından Sol ile aynı olduğu inancı, partide her zaman köklü bir inanç ve doktriner homojenliğin bariz bir sonucu olmuştur. Bu inanç, elli yılı aşkın bir süre önce, o dönemde Parti Merkezi tarafından yazılan ve parti içinde dolaşıma sokulan bir mektupla da doğrulanmaktadır:

«Düşmanlarımız her zaman Lenin’i sadece örgütsel konularda değil, her alanda sol geleneğe karşıymış gibi resmetmek istemişlerdir. Ancak bizim çabamız her zaman... olumsal Lenin’in altındaki kalıcı Lenin’i keşfetmek, İkinci Enternasyonal’in sosyal demokrasisine antitez olarak yaratmayı başardığı ’yeni tip’ partinin bizim tasarladığımız haliyle Partiyi nasıl temsil ettiğini ve demokratik merkeziyetçilik formülünün ardında gerçekten organik bir yöntemin nasıl ortaya çıktığını göstermek olmuştur – bu yöntem Lenin’in tek tek olumsal sorunlara getirdiği çözümlerde değil, eyleminin sürekliliğinde görülebilir. Dolayısıyla bu meseleyi tarihsel yönteme daha fazla önem vererek ve sınıf partisinin kapitalizmin gelişimiyle bağlantılı olarak olgunlaşmasının ikinci aşamasından, hem emperyalizmin hem de partimizin üçüncü aşamasına nasıl geçildiğini akılda tutarak ele almalıyız. Bu tarihsellik kusuruyla bağlantılı olarak... örgütsel sorunları tek başına ele alma kusuru da vardır. Bunun yerine, Bolşevik Partisinin merkeziyetçiliğinin, 1903 İkinci Kongresi’nden önce ve sonra komünizmin programı, ilkeleri ve taktikleri için verilen mücadeleyle nasıl elde edildiği gösterilmelidir» (Merkezden mektup, 24/3/1967).

Dolayısıyla partimiz, 1848 Komünist Partisi Manifestosu’ndan başlayarak, üç Enternasyonal’in teori ve eylem açısından (Marksist anlamda) en ortodoks ifadelerinden geçerek, işçi sınıfının en saf devrimci geleneğiyle tam bir süreklilik iddiasındadır; ve kendisini, 1921’de kurulan ve aynı zamanda örgüt ve kişiler açısından kesintisiz bir fiziksel sürekliliğe sahip olduğu İtalya Komünist Partisi’nin doğrudan mirasçısı, devrimci komünist solun bozulmamış geleneğinin yüzyılı aşkın bir süredir şampiyonu olarak ilan etmektedir.2. Büyük bir geçmişten gelen yeniden onaylanmış teyitler

İşçi sınıfı ve onun günlük mücadelesiyle teması asla kaybetmemekle birlikte, koşulların doğrudan devrimci saldırı için elverişli olmadığı zamanlarda, varoluş ve çalışma tarzımızın teorik temellerini incelemeye, hem bunları sürekli olarak yeniden sahiplenmeye hem de doktrin ve taktiklerdeki konumlarımızı “yontma” işinde sebat etmeye çok fazla enerji ayırmak bizim geleneğimizdir; Bu, “zenginleştirme”, “güncelleme” ya da daha kötüsü “revizyon” anlamına gelmemekte, devrimci süreci yorumlama biçimimizin doğruluğunun giderek daha açık ve ayrıntılı bir şekilde teyit edilmesi anlamına gelmektedir.

Kesin inancımız odur ki, devrim doktrini, asla bitmiş sayılmayacak bir süreçte, sonraki katkılar ve eklemelerle “inşa edilmez” ve bu nedenle daha önce öngörülemeyen sözde “yeni koşullar” ışığında sürekli “iyileştirmelere” ve “güncellemelere” açık değildir. Tarihsel, ekonomik, bilimsel, felsefi veriler temelinde ve gelecekteki topluma ilişkin ütopik kuramların ardından şekillenen devrim doktrini, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında tek bir blok halinde doğmuş ve Komünist Manifesto biçiminde gün ışığına çıkmıştır. Gerçek Marksistler tarafından yapılan ve teori aracını giderek daha yönetilebilir ve etkili hale getiren sürekli “heykeltraşlık”, bu teorik yapıyı takip eden 170 yılı aşkın sürede varsayımlarıyla çelişen yeni hiçbir şey eklenmediğini çelmez. Bu nedenle parti, tereddütlü ve şüpheci olanların utancına rağmen, proletaryanın yıkıcı ve yenilmez gücüne uygulanmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm araçlarla rolünü oynamaya her zaman hazırdır.

Sonuç olarak, parti aynı zamanda doktrinin koruyucusu ve ona göre devrimci sınıf için öncü bir rol üstlenmesi gereken organdır. Bu nedenle, sınıf, bileşenlerinin büyük çoğunluğunda, şu anda olduğu gibi onu görmezden geldiğinde bile, işçi sınıfının bu organına özellikle dikkat etmemiz önemlidir.3. Bolşevik Partisi’nin kuruluşu

Enternasyonal Komünist Partisi sadece İtalya komünist solunun mirasçısı değildir; iki örgütün kendilerini içinde buldukları durumlar arasındaki tarihsel ve çevresel farklılıkları uygun bir şekilde değerlendirdikten sonra, partiyi anlama biçimimiz ile Lenin’inki arasında önemli bir fark olmadığına inanıyoruz. Bu çalışma, Lenin’in ve partisinin deneyimini, genel değer taşıyan özelliklerin, bugünkü küçük hareketimizin aynı özelliklerinin altını çizerek okumayı amaçlamaktadır.

Devrimci partinin Lenin için ne anlama geldiğini anlamak ve onun pozisyonunu doğru yorumlamak için, Lenin’in özellikle Bolşevik Parti’nin ne olacağının tanımlandığı dönemde, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin (RSDİP) İkinci Kongresi’nden önce ve sonra faaliyet gösterdiği bağlamı net bir şekilde anlamak önemlidir. Bu nedenle, on dokuzuncu ve yirminci yüzyılların başında Rusya’da dolaşımda olan çeşitli siyasi aktörlerin, hareketlerin ve ideolojilerin özelliklerini tanımlamamıza izin vermek için kısa bir tarihsel giriş gereklidir.

Lenin hem Ne Yapmalı?’nın sonuç bölümünde hem de On İki Yıl derlemesinin (1907) önsözünde Rusya’da partinin kökenlerine ilişkin bir açıklama yapar.

Marksizm, halkçı hareketin geliştiği Rusya’ya 1880’lerde nüfuz etmiştir. Emeğin Kurtuluşu grubu yurtdışında Marksist teori etrafında ve çifte devrimde proletaryanın taktikleri üzerine doğru önermelerle kurulmuştur.

Ne Yapmalı?’da Lenin, bu grubun sadece teoriye sahip olmadığını, aynı zamanda Rus devriminin perspektifi ve proletaryanın bu devrimdeki işlevi için taktik bir plan geliştirdiğini iddia eder.

İlk dönemde, 1880‑98, Marksistlerin mücadelesi her şeyden önce 19. yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın başları arasında Rusya’da gelişen bir siyasi hareket olan ve aydınların halk arasında yürüttüğü propaganda ve tebliğ yoluyla ve terörist doğrudan eylemle, alt sınıfların, özellikle de köylülerin ve serflerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve Batı sanayi toplumunun aksine Rus köy topluluğuna (mir) dayanan bir tür kırsal sosyalizmin gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlayan popülizme karşı yöneltilmiştir. Bu doktrine karşı çıkmak için sadece otantik Marksistler değil, popülizm eleştirisinin burjuva demokrasisine geçiş ihtiyacı anlamına geldiği bir dizi aktör de devreye girmiştir. Bu dönem “yasal Marksizm” dönemi olarak bilinir.

Bu nedenle mücadele iki cephede yürütülmüştür: popülizme ve küçük burjuva Marksizmine karşı ve ilk sosyalist yazılar, esas olarak Lenin ve Plehanov tarafından bu mücadeleye adanmıştır. Lenin’in siyasi arenaya çıktığı 1890 yılı tam da bu döneme denk gelir: Rusya’da işçi sınıfının ortaya çıkışı. Bu dönemde Rus Marksistleri küçük bir gruba indirgenmiştir; Lenin’in Ne Yapmalı?’da yazdıkları önemlidir: bu entelektüeller grubu “kitleleri” beklemeden her şeyi çoktan çözmüştür.

İlk kayda değer işçi ayaklanması 1896’da meydana gelmiş ve bir grup entelektüel kendilerini mücadelenin içine atarak harekete sadece acil görevlerini değil, sosyalizme kadar olan tüm perspektifini göstermiştir.

Bu ve sonraki hareketlerin etkileri aşağıdaki gibi olmuştur:
     - İşçi sınıfı kitleleriyle bağlar kuruldu;
     - Parti kendisini yasal Marksizmden net bir şekilde ayırdı;
     - Parti örgütü oluşturuldu (1898).

Lenin, Ne Yapmalı? dahil tüm eserlerinde, 1896’dan itibaren Rus proletaryasının asla durağan olmadığını belirtir. Durum, parti örgütünün emekçi kitlelerin canlı hareketine rehberlik etmekte yetersiz kalmasıydı. Dolayısıyla, Ne Yapmalı?’da can alıcı soru tam olarak şu şekilde ortaya konmaktadır: işçi hareketine önderlik etme amacına uygun bir parti nasıl olmalıdır? Bu coşkulu işçi hareketi karşısında ekonomist sapma kendini göstermiştir.

Bu, partinin sınıf mücadelesinin bir ürünü ve faktörü olduğuna gerçekten inanıyorsak, not edilmesi gereken ilk karakteristik özelliktir. Devrimci bir partinin oluşumuna ilişkin zorluklar, sanayileşmiş ya da sanayileşme yolundaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Rusya’nın özel durumunda görülmelidir. İşçilerin oranı çok azdı ve bazı sanayi bölgelerinde yoğunlaşmışlardı; geniş ülkenin geri kalanı, yüzyılın başında sanayi proletaryasını oluşturan kuşağın saflarından geldiği küçük ve orta ölçekli çiftçilerden (ücretli işçiler ya da eski serflerden oluşan büyük mülklere ek olarak) oluşan büyük bir kırdı. Sosyalist propaganda gibi sendikal gelenek de neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu nedenle devrimciler ağırlıklı olarak okuma yazma bilmeyen ve şüpheci bir kitleye seslenmek zorundaydı.

Ancak bu olumlu yönleri ortaya çıkarabilecek bir durumdu; gerçekten de oportünist zehir bile sınıfa bu kadar nüfuz etmemişti ve proleterleri içinde bulundukları koşulların gerçekliğiyle yüzleştirmek ve mücadelelerden kimin dost kimin düşman olduğuna dair değerli göstergeler çıkarmalarına yardımcı olmak daha kolaydı. Öte yandan, mutlakiyetçiliğe karşı devrimci olmak zorunda olan bir burjuvazinin burjuva yönelimli oportünizmi, oportünizme özgü silahlara sahip değildi ya da çok azına sahipti: propaganda, gelenekler, seçimcilik. Bu nedenle başlangıçta, sosyalist hareket içinde bile hızla gelişmesine ve ayrıca o yıllarda Batı Avrupa’da oportünizmin ivme kazanmasına rağmen teorik araçlarla çok az donatılmış bir oportünizmdi.

Dikkate alınması gereken ikinci özellik: 1894‑95’ten beri Rus işçi sınıfı partisiyle temasını hiç kesmedi. Büyüklüğü, Lenin’in üyelere ilişkin verilerinden çıkarılabilir:
     1894‑;95 – birkaç yüz işçi
     1906 – Stockholm kongresine yaklaşık 33.000 üye katıldı
     1907 – 150.000‑170.000 üye
     1913 – 33,000‑50,000.

Lenin bu rakamları 1913 yılında, Rus sosyal demokrasisinin entelektüel akımlardan oluştuğunu iddia eden Vera Zasulic ile tartışırken vermiştir. Örgütsel sorunlar ele alınırken bu durumun göz önünde bulundurulması doğaldır. Yukarıda bahsi geçen On İki Yıl derlemesinin önsözünde bunu kategorik olarak ifade eden Lenin’in kendisiydi.4. Yerelciliğe karşı komünist merkezileşme

1898 kongresi bir yeraltı örgütü kurdu ve yasadışı bir gazete yayınlamaya başladı, ancak merkezi liderlik neredeyse anında polis tarafından dağıtıldı ve çalışma devam edemedi. Örgüt, aralarında herhangi bir yapısal bağlantı ve herhangi bir çalışma sürekliliği olmayan kulüplere, yerel gruplara indirgenmişti.

Lenin, Rus sosyalistleri arasında hala geniş bir takdir bulan, en büyük ihtiyacın yerel çevreler ağını geliştirmek ve yerel basını çoğaltıp güçlendirmek olduğu argümanını reddetti.

Lenin’e göre, hareket için en acil mesele artık eski yerel ve koordinasyonsuz çalışmanın geliştirilmesinden ibaret değildi, bu «birleşme-örgütlenme meselesidir. Bu, bir programın gerekli olduğu bir adımdır. Program temel görüşlerimizi formüle etmeli; acil siyasi görevlerimizi kesin olarak belirlemeli; ajitasyonel faaliyetin alanını göstermesi gereken acil taleplere işaret etmeli; ajitasyonel çalışmaya birlik kazandırmalı, onu genişletmeli ve derinleştirmeli, böylece onu küçük, yalıtılmış talepler için parçalı kısmi ajitasyondan Sosyal-Demokrat taleplerin toplamı için ajitasyon statüsüne yükseltmelidir» (Lenin, Toplu Eserler, Lawrence and Wishart, Londra: IV, 230.) Metnin geri kalanında sadece bir cilt ve sayfadan bahsedildiğinde bu koleksiyona atıfta bulunulacaktır).5. Devrim bir örgütlenme biçimi meselesi değildir

Göreceğimiz gibi, örgütlenme sorunu o anın temel görevi olsa bile, kaba bir masal çürütülmelidir: Bolşevik Partisi’ne verilen özel biçim, doktrini ve programından ayrı olarak, onu kendi içinde, disipliniyle birlikte bir devrimi harekete geçirebilecek bir araç haline getirmiştir.

Bu, partinin kendisini nasıl örgütlediğinin önemini azaltmaz; ve Bolşevik Partisi’nin tarihi, Rusya’nın özgül durumunda bunu göstermektedir. Örgütlenme sorunları aracılığıyla oportünizmin tüm biçimleri sürekli olarak partiye nüfuz etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle parti, Marksizmin teorik temellerine iyi bağlanmış bir örgütlenme için yorulmak bilmeden mücadele etmektedir.

Lenin’in hem Ne Yapmalı?’da hem de yukarıda bahsi geçen önsözde anlattığı bir dağılma ve kafa karışıklığı dönemi başlamıştır. Bu dönemin (1898‑1903) özellikleri şunlardır:
     1. İşçiler hareket halindedir;
     2. Entelektüel gençlik giderek Marksizme geçmekte ve işçi hareketine aşık olmaktadır;
     3. Herhangi bir merkezi örgütlenme, sürekli ve birleşik bir çalışma eksiktir;
     4. İşçi hareketi, legal Marksist literatür ve revizyonizm genç devrimcileri etkisi altına alır. Bu kulüpler çağıdır: Lenin bunu böyle tanımlar;
     5. Terörist ve anarşist eğilimler bir tepki olarak yeniden canlanır.

Yurtdışında RSDİP örgütü, Plehanov’un “Emeğin Kurtuluşu Grubu” nun bir parçası olduğu “Rus Sosyal-Demokratlar Birliği” olarak varlığını sürdürmektedir. Merkezi bir parti organı olan Rabociaia Gazieta’nın yayınlanması denenmiş; Lenin bunun için birkaç makale yazmış, ancak hiçbir zaman yayınlanmamıştır. Rusya’da sadece yerel gazeteler ve diğer yayınlar vardır.6. Ekonomizme karşı – ekonomik mücadele ve siyasi mücadele

Ekonomizm, yani proletaryanın kendiliğinden ekonomik mücadelesinin önemini abartma ve siyasi görevlerini küçümseme eğilimi doğmuştur.

Ekonomistler kimdir ve 1899 tarihli Amentü’de özetlenen, ancak Ekim 1897 tarihli Rabocia Mysl’deki bir makalede zaten sunulmuş olan programları nedir? Bu son yazıda (bugün çok az farkla haklı olarak işçiciler diyebileceğimiz) Ekonomistler “Ekonomik mücadele daha ileri zaferlere giden yoldur”; “İşçiler kendileri için savaşsınlar, gelecek nesiller için değil...”; “İşçiler işçiler için” demektedirler. Partiden, devrim perspektiflerinden (Marksizm ve devrimci teoriden bahsetmeye bile gerek yok) bahsedilmemektedir.

Ekonomizmin sonucu, yerel çevreler sisteminin teorik olarak gerekçelendirilmesidir. Bernsteincılık, proletaryanın burjuva devrimindeki görevlerini değersizleştiren ve reformist anlamda Marksist teorinin “eleştirisi” ihtiyacını destekleyen ekonomizmle yakından bağlantılıdır. Ekonomizm birçok Rus çevresine nüfuz ederek parti karşıtı, örgüt karşıtı, teori karşıtı vb. bir zihniyet yaratır. Lenin, Sibirya’ya sürgün edilen on yedi militanın bu pozisyonların mahkum edilmesi için konuştuğu bir toplantıyla buna derhal karşı çıkacaktır. Lenin, Sibirya’daki sürgün sosyal-demokrat topluluk adına 1899’da yazdığı “Rus Sosyal-Demokratlarının Protestosu” nda bu görüşleri yerle bir etmiştir:

«Batı’daki işçi sınıfının siyasi özgürlük mücadelesinde ve siyasi devrimlerde yer almadığını söylemek doğru değildir. Çartist hareketin ve Fransa, Almanya ve Avusturya’daki 1848 devrimlerinin tarihi bunun tersini kanıtlamaktadır. Marksizmin hakim pratiğin, yani siyasi mücadelenin ekonomik mücadeleye üstün gelmesinin teorik ifadesi olduğunu söylemek kesinlikle doğru değildir. Aksine, ʻMarksizmʼ politik olmayan sosyalizmin (ʻOwenizmʼ, ʻFourierizmʼ, ʻhakiki sosyalizmʼ) hüküm sürdüğü bir dönemde ortaya çıktı ve Komünist Manifesto politik olmayan sosyalizme karşı hemen sopaları eline aldı. Marksizm teoriyle (Kapital) tamamen donanmış olarak ortaya çıktığında ve ünlü Uluslararası Emekçiler Birliği’ni örgütlediğinde bile, siyasi mücadele hiçbir şekilde hakim uygulama değildi (İngiltere’de dar sendikacılık, Romantik ülkelerde anarşizm ve Proudhonizm). Almanya’da Lassalle tarafından gerçekleştirilen büyük tarihi hizmet, işçi sınıfının liberal burjuvazinin bir eklentisi olmaktan çıkıp bağımsız bir siyasi partiye dönüşmesiydi. Marksizm, işçi sınıfının ekonomik ve siyasi mücadelesini birbirinden ayrılmaz tek bir bütün halinde birleştirmiştir; ve Amentü’nün yazarlarının bu mücadele biçimlerini ayırma çabası, Marksizmden en beceriksiz ve acınası sapmalarından biridir»... «Benzer şekilde, Amentü’nün yazarlarının söylediklerine rağmen, Batı‑Avrupa işçi partilerinin ’pratik faaliyetlerinde radikal bir değişiklik’ önerilemez: Proletaryanın ekonomik mücadelesinin muazzam önemi ve böyle bir mücadelenin gerekliliği Marksizm tarafından en başından beri kabul edilmiştir. Daha kırklı yıllarda Marx ve Engels bu mücadelenin önemini yadsıyan ütopik sosyalistlere karşı bir polemik yürüttüler» (IV, 175‑176).7. “Özgür eleştiriye” karşı

1900 yılında yurtdışındaki Sosyal Demokrat örgüt bölündü, bir kısmı ekonomizme ve eleştiri özgürlüğüne geçti. “Yurtdışındaki Rus Sosyal Demokratlar Birliği”, ekonomizm ve Bernsteincılıkla dolu olan ama bunu gizlemeye çalışan Raboçeye Delo’yu yayınladı. Delo, partinin örgütsel birliğinin teorik olarak “eleştiri özgürlüğü” ve pratik olarak da örgütte “geniş demokrasi» temelinde yeniden kurulmasından yanaydı. Plehanov Birlik’ten ayrıldı ve “Sosyal Demokrat” örgütünü kurdu.

Örgütsel birleşme ihtiyacı açıkça hissediliyordu, çünkü Rusya’daki tüm çalışmalar yerelcilikle, zanaatkar ve genel yöntemlerle parçalanıyordu.

İskra ve çevresi, 1900’ün sonunda partinin yeniden yapılandırılması sorunu üzerine sahaya çıktı. Sosyal Demokratlar arasında aşağıdaki pozisyonlar vardı:

Örgüte ihtiyaç bile duymayan ve onun önemini küçümseyen gerçek ekonomistler; bunlar şu anda var olanın teorisyenleriydi.

Raboçeye Delo eğilimi; teorik düzeyde revizyonizmin ve “eleştiri özgürlüğünün” meşruiyetini, pratik düzeyde ise iç demokrasiyle garanti altına alınmış salt örgütsel bir birleşmeyi savunan şekilsiz bir eğilim.

İskra; örgütü teorik, programatik ve taktik pozisyonların netleştirilmesine dayandırmak ve ekonomizmden kopmak istiyordu.

İskra, Marksist ortodoksiyi yeniden savunmayı ve dergiyi tüm devrimci Marksistler arasında bir bağlantı görevi gören ideolojik karargah haline getirmeyi amaçlıyordu; Aralık 1900’deki ilk sayısında sürekli kaygısı açıklanmıştı: proleter kitlelere sosyal-demokrat fikirleri ve bilinci aşılamak, tam zamanlı devrimcilerden oluşan güçlü ve disiplinli bir parti örgütlemek ve onlar aracılığıyla kendiliğinden işçi hareketiyle sağlam bağlar kurmak. Bu, işçilerin reformizme kaymasını ve aydınların sadece doktriner tartışmaların yüzeysel düzeyinde kalmasını önlemek içindir.

Haziran 1901’de sürgündeki örgütlerin temsilcileri Cenevre’de bir araya geldi. Bu konferansta sağlanan birliğin kısa ömürlü olduğu kanıtlandı ve İskra bunun sonucunda sertleşti ve birleşmeyi başarma olasılıkları konusunda giderek daha şüpheci hale geldi. Aynı yılın Ekim ayında Zürih’te yeni bir konferans düzenlendi ve bu konferans hararetli tartışmaların ardından solun tamamen dağılmasıyla sonuçlandı. İskra’dan hemen sonra, Sosyal Demokrat gruptan militanlar ve diğerleri yeni bir örgütte, Rus Devrimci Sosyal Demokrasi Birliği’nde bir araya geldi. Programatik deklarasyonlarında kendilerine “sekterler” denmesinden gurur duyduklarını ilan ettiler.8. Ne Yapmalı? – Marksizm’in bir kilometre taşı

İskracı kampanyanın en eksiksiz ifadesi olan Ne Yapmalı?’da Lenin aşağıdaki elzem soruları tutarlı bir Marksist bakış açısıyla ortaya koymuştur:
     a. Teori, önemi ve değişmezliği.
     b. Çifte devrimde proletaryanın işlevi: özerk partinin ve proleter siyasi mücadelenin gerekliliği.
     c. Parti ve sınıf arasındaki, sendikal siyaset ve sosyal demokrat siyaset arasındaki, kendiliğindenlik ve bilinç arasındaki ilişkiler.

Son olarak, bir örgütsel plan ortaya koymuştur. Aşağıdakilere ihtiyaç vardır:
     1. Tüm Rusya için tek bir siyasi gazete;
     2. İlkelere sıkı sıkıya bağlı, dışarıdan iyi sınırlandırılmış, zaman içinde kesintisiz ve mekan içinde bağlantılı, bir dizi yasal ve yarı yasal örgüt tarafından çevrelenmiş, pratik çalışmalarda uzmanlaşmış ve sıkı bir şekilde merkezileşmiş profesyonel devrimcilerden oluşan gizli bir örgüt; ve
     3. İlkelerden gelen ve bir gecede değişmeyen planlı bir taktik.

Teoriyle ilgili olarak Lenin kategoriktir ve Engels’ten bolca alıntı yaparak (V, 371‑372), tam da o anda Avrupa’da öncü konumda olan Alman işçilerinin, Fransa ve İngiltere’de siyasi ve ekonomik mücadele alanında gerçekleşen mücadelelerin teorik kazanımlarından ve bunun sonucunda ortaya çıkan teorik detaylandırmalardan nasıl yararlandıklarını göstermek için Engels’i tanıklık etmeye çağırmaktan çekinmemiştir.

Sorun, Lenin’in «sosyal-demokraside oportünist bir eğilime özgürlük, sosyal-demokrasiyi demokratik bir reform partisine dönüştürme özgürlüğü, sosyalizme burjuva fikirleri ve burjuva unsurları sokma özgürlüğü» (V, 355) olarak tanımladığı “eleştiri özgürlüğü” savunucuları tarafından temsil ediliyordu.

Ne Yapmalı? her bakımdan bizim metnimizdir. İskra’nın örgütsel planı kelimesi kelimesine paylaşılabilir.

Lenin’in, devrimcilerin örgütlenmesinin, işçiler de dahil olmak üzere diğer örgütlenmelerden katı bir şekilde ayrılması sorununu gündeme getirdiğini not ediyoruz. Ayrıca, teorik çalışmalarda değil ama pratik eylem alanında azami uzmanlaşma sorununu da gündeme getirmektedir. Ayrıca Lenin’in araçlar sorununu, gerçekten örgütleyebilen ve salt örgütsel ya da hiyerarşik formüller olmayan işlevsel araçlar sorununu gündeme getirdiğini de not ediyoruz. Komünal bir gazete için komünal çalışma; çalışmanın kendisi tarafından ayaklanmaya kadar olaylara eş zamanlı tepki vermeye alıştırılmış parti örgütleri. Kolektif bir örgütleyici olarak gazete.

Aynı temalar, Ne Yapmalı?’nın hemen ardından gelen Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup’ta tekrar ele alınmaktadır. “Belki de Kurallar olmadan geçinmek mümkün olabilir». Böylelikle zaten organik merkeziyetçiliğe ulaşmış durumdayız.9. Çevrelerden Partiye

Ağustos 1903’te toplanan İkinci Kongre, İskra’nın önerileri temelinde Partinin yeniden birleştirilmesine devam etmek zorunda kaldı. Artık herkes İskra’nın programını kabul etmişti, ancak Lenin, partinin örgütsel disiplini kabul edilmediği sürece, bir programın sözle kabul edilmesinin yeterli olmadığını belirtmiş ve göstermiştir. Bu ifade her ne kadar bizim için basit ve gerçek anlamda mükemmel bir şekilde kabul edilebilir olsa da mekanik değil, daha ziyade tarihsel ve diyalektik bir anlam taşır. Bir düşünün: düne kadar ekonomizm vardı, düne kadar kendi vizyonu, kendi yapısı, kendi geleneği olan çevreler vardı, Bernsteinizm vardı ve hala var. İskra üç yıl boyunca önermelerini çekiçlemişti ve maddi mücadelenin durumu yavaş yavaş tüm militanları ya açıkça İskra’nın yanında yer almaya ve İskra’nın planını tek geçerli plan olarak kabul etmeye zorlamıştı.

Lenin “birleşme” kelimesiyle diğerleriyle aynı şeyi kastetmiyordu. Buna verdiği anlam şuydu: Marksist hareketin halihazırda özerk olan yerel çevrelerinin, merkez tarafından kontrol edilen ve tüm Rusya için ideolojik olarak homojen bir partide birleşmesi. Eşsiz disiplin ve ideolojik homojenlik: “birleşme” buydu. Buna ulaşmak için tavizleri reddetmeye ve merkezi bir örgütlenmeyi kabul etmeyen herkesi bırakmaya hazırdı: tek bir ulusal organda birleşmek istemeyen tüm gazeteler, özerkliğinden vazgeçmeye hazır olmayan Yahudi Sosyalist Birliği, revizyonistler ve ekonomistler ve kendisinin, Plehanov’un ve İskra’nın diğer editörlerinin bir sonraki kongre için hazırlayacağı “ortodoks” Marksist programı tartışmadan kabul etmeye hazır olmayan herkesi.

Doğmamış partinin ilk gereksiniminin temel ilkelerin uzun süreli, tam ve özgür bir tartışması olduğunu düşünenler vardı. Ancak Plehanov için olduğu gibi Lenin için de tüm bunlar Batı Avrupa’da Marx ve Engels’in çalışmalarıyla ve yine Kautsky ve Plehanov’un Bernstein ile hala hararetli tartışmalarında çözülmüştü.

Bu nedenle kongre, İskracı planının “kabulü” göz önünde bulundurularak toplandı. «Evet, arkadaşlar, kelimeler yeterli değil, gerçeklere ihtiyaç var. Ve biz İskracılar, kabulünüzün gerçek mi yoksa sadece sözden mi ibaret olduğunu gösterecek gerçekleri önünüze koyuyoruz. Düne kadar var olanın meşruiyetini savunan sizlere şu mihenk taşını koyalım: tüm çevreler feshedilmeli ve tüm gazeteler bastırılmalıdır, hiçbir kongre delegesi yerelden zorunlu talimat alamaz».10. Ünlü 1. Paragraf

Ve test meyvesini verdi.

«Düne kadar ekonomik mücadele örgütlerini ve partiyi ideal bir üst örnek olarak savunan sizlere, tüzüğün ilk paragrafının şu şekilde olmasını öneriyoruz: Partinin üyesi sadece programı kabul eden ve onu güçleri ölçüsünde destekleyen kişi değil, aynı zamanda parti örgütlerinden birinde çalışan kişidir. Parti ve sınıf arasındaki ayrımı gerçekten savunuyor musunuz? Bu koşulları kabul ederek bunu kanıtlayın».

1. Paragraf’a ilişkin tartışma önemlidir çünkü parti örgütlenmesine ilişkin daha geniş bir sorunu gündeme getirmektedir. Lenin şöyle diyor:

«Benim taslağımda verilen tanım şöyleydi: “Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi’nin bir üyesi, onun programını kabul eden ve Partiyi hem mali olarak hem de Parti örgütlerinden birine kişisel katılım yoluyla destekleyen kişidir”. Martov, altını çizdiğim sözcüklerin yerine ’Parti örgütlerinden birinin kontrolü ve yönetimi altında çalışmayı’ önerdi. Benim formülasyonum Plehanov tarafından, Martov’unki ise yayın kurulunun geri kalanı tarafından desteklendi (Axelrod Kongre’de onların sözcüsüydü). Parti üyesi kavramının, çalışanlarla sadece konuşanları ayırmak, örgütsel kaosu ortadan kaldırmak, Parti üyelerinden oluşan ama Parti örgütü olmayan örgütlerin var olması gibi korkunç ve saçma olasılığı ortadan kaldırmak için daraltılması gerektiğini savunduk. Martov, Partinin genişletilmesini savunuyor ve geniş bir sınıf hareketinin geniş – yani dağınık – bir örgüte ihtiyaç duyduğundan vs. bahsediyordu. Martov’un neredeyse tüm destekçilerinin görüşlerini savunmak için Ne Yapmalı?’ya atıfta bulundu. Plehanov Martov’a şiddetle karşı çıktı ve onun Jauresçi formülasyonunun, Parti’nin içinde ama örgütünün dışında olmak gibi bir pozisyonu arzulayan oportünistlere kapıları açacağına işaret etti. Kontrol ve yönetim altında, dedim, pratikte hiçbir kontrol ve yönetim olmamasından daha fazla ya da daha az bir şey ifade etmeyecektir» (VII, 27‑28).

Martov kitlesel bir parti umuyordu, ama bunu yaparken her türden oportüniste kapıları açtı, partinin sınırlarını belirsiz, muğlak hale getirdi. Ve bu ciddi bir tehlikeydi, çünkü devrimci ile boş geveze arasındaki sınırı ayırt etmek kolay değildi: Lenin Kongre’ye katılanların üçte birinin entrikacı olduğunu söyler.

Plehanov, parti örgütlerinden birine katılmak istemeyen ya da katılamayanlar için neden endişelenelim ki diye soruyordu.

«Partiye katılmak isteyen işçiler, örgütlerinden birine katılmaktan korkmayacaklardır. Disiplin onları korkutmaz. Tamamen burjuva bireyciliği ile dolu entelektüeller ise girmekten korkacaklardır. Bu burjuva bireyciler genellikle her türden oportünizmin temsilcileridir. Onları kendimizden uzaklaştırmak zorundayız. Proje, onların partiye sızmalarına karşı bir kalkandır ve sadece bu nedenle oportünizmin tüm düşmanları Lenin’in önerisine oy vermelidir» (İkinci Kongre Tutanakları, 2 Ağustos 15 tarihli oturum).

Troçki, Lenin’in önerisinin etkisiz olduğunu düşünerek karşı çıktı. Lenin ona şu yanıtı verdi

«[Troçki] temel bir sorunun farkına varamadı: benim formülasyonum Parti üyesi kavramını daraltıyor mu yoksa genişletiyor mu? Bu soruyu kendisine sormuş olsaydı, benim formülasyonumun bu kavramı daralttığını, Martov’unkinin ise genişlettiğini kolayca görebilirdi, çünkü (Martov’un kendi doğru ifadesini kullanırsak) onun kavramını ayırt eden şey ’esnekliğidir’. Ve şu anda içinden geçmekte olduğumuz parti yaşamı döneminde, kuşkusuz tüm kafa karışıklığı, kararsızlık ve oportünizm unsurlarına kapı açan da tam olarak bu ’esnekliktir’».11. Örgütsel kararlılık, taktiksel tutarlılık, ilkelerin saflığı

Kararsız unsurlar ise belirsizliklerin, sapmaların ve az çalışmanın habercisidir. Tehlike büyük olabilir: «Partinin çizgisinin sağlamlığını ve ilkelerinin saflığını koruma ihtiyacı şimdi özellikle acil hale gelmiştir, çünkü birliğinin yeniden sağlanmasıyla birlikte parti, saflarına, sayıları partinin büyümesiyle birlikte artacak olan çok sayıda istikrarsız unsur katacaktır» (VI, 499‑500).

Öte yandan, sosyal demokrat tanımına belirli sınırlar getirerek partiyi katı bir şekilde sınırlandırmanın tehlikesi nerededir?

«Grevlere ve gösterilere katıldıkları için tutuklanan yüzlerce ve binlerce işçinin parti örgütlerine üye olmadıkları ortaya çıkarsa, bu sadece iyi örgütlere sahip olduğumuzu ve az çok sınırlı bir liderler çevresini gizli tutma ve mümkün olan en geniş kitleleri harekete çekme görevimizi yerine getirdiğimizi gösterir».

Ancak işçi sınıfının öncü bir bileşeni olan parti, Axelrod’un yaptığı gibi tüm sınıfla karıştırılamaz.

«İş yapan on kişinin kendilerine parti üyesi dememesi (gerçek işçiler unvan peşinde koşmaz!), sadece konuşan birinin parti üyesi olma hakkına ve fırsatına sahip olmasından daha iyidir»... «Merkez Komite, iş yapan ama örgütlere üye olmayan herkes üzerinde hiçbir zaman gerçek bir kontrol uygulayamayacaktır. Bizim görevimiz gerçek kontrolü Merkez Komite’nin ellerine vermektir. Partimizin sağlamlığını, tutarlılığını ve saflığını korumak bizim görevimizdir. Bir parti üyesinin unvanını ve önemini daha yükseğe, daha yükseğe ve daha da yükseğe çıkarmak için çaba göstermeliyiz» (VI, 500‑502).12. Profesyonel devrimciler

«İddialara göre Lenin, basit parti militanları ile küçük grupları liderliğin belkemiğini oluşturan ‘profesyonel devrimciler’ arasında ayrım yapıyordu. Bunun, ücretli insanlardan oluşan bürokratik bir aygıtın partiyle örtüşmesi değil, yasadışı bir ağ olduğunu defalarca gösterdik. Profesyonel, ille de maaşlı anlamına gelmez; daha ziyade, partinin varlığının belirleyici temeli olarak kalsa bile, kolektif çıkarların savunulması için herhangi bir birlikten ayrı, gönüllü bir seçimle partinin mücadelesine adanmış anlamına gelir. Marksist diyalektiğin tüm yelpazesi bu ikili ilişki içindedir. İşçi sınıf çıkarı için devrimcidir, komünist aynı amaç için devrimcidir ama öznel çıkarın ötesine yükselmiştir» (“Marksist Teorida Rusya ve Devrim”, 1955, Bölüm 2, § 37).

«Rus partisinin sağ kanadı, parti üyelerini parti içinde federasyonlaşmış işçilerin meslek ya da fabrika gruplarından seçmek istiyordu (sendikalar Ruslar tarafından meslek birlikleri olarak adlandırılıyordu). Polemik amacıyla Lenin, partinin her şeyden önce bir ’profesyonel devrimciler’ örgütü olduğuna dair ünlü cümleyi ifade etti. Ücretli işçi misin? Hangi meslekten? Tamirci mi, kazan ustası mı, marangoz mu? Bu soruları örgüt üyelerine sormak pek anlamlı değildir. Fabrika işçisi de olabilirler, öğrenci de, hatta asilzade çocuğu da. Ne iş yaparsın sorusuna cevapları şu olacaktır: ’Devrimci’, benim mesleğim bu. Sadece Stalinist aptallık böyle bir cümleye meslekten devrimci, parti tarafından maaşa bağlanan biri anlamını verebilir. ’Görevliler işçiler arasında mı yoksa başka bir yerde mi bulunmalı’ gibi işe yaramaz bir formül hiçbir ilerleme sağlamaz, çünkü bu tamamen farklı bir şey hakkındadır» (“Praksisin Vıraklaması”, Il Programma Comunista, n. 11/1953).13. Bilgi ve militanlık – “proleter bilinç”

Dolayısıyla Bolşevikler için devrimci militan, programı kabul eden (ve ayrıntılı olarak bilmesi ya da anlaması gerekmeyen) ve partinin emirleri altında çalışmaya istekli olan kişidir: okuma yazma bilmese bile herhangi bir proleterin sahip olabileceği fedakarlık niteliklerine, savaşma isteğine sahiptir. Programı, bazen sadece sloganların birkaç niteleyici yönünün anlaşılmasına dayanan, ancak derin özlemleriyle, ihtiyaçlarıyla örtüşen bir şekilde kabul eder. Akıldan çok tutkuya dayalı bir bağlılık geliştirir. Anlayış zamanla gelişecek ama asla tam olmayacaktır; öte yandan, doktrinin tam olarak anlaşılması asla bireyin değil, partinin kolektifinin anlayışı olabilir ve basınında, tezlerinde, devrimci taktiklerinde ifade edilir. «Doktrin bilgisi, en kültürlü takipçi ya da lider tarafından bile bireysel bir olgu olmadığı gibi, hareket halindeki kitle için de bir koşul değildir: öznesi olarak kendi organına, partiye sahiptir» (“Marksist Teorida Rusya ve Devrim”, 1955, Bölüm 2, § 32).

Bu kavram 1952 tarihli Tezler’de tekrarlanmaktadır: «Bireysel bilinç sorunu partinin oluşumunun temeli değildir: her proleter bilinçli olamayacağı gibi, en azından kültürel olarak sınıf doktrinine hakim olamaz, hatta bireysel bir militan bile olamaz ve bu garanti liderler tarafından bile verilmez. Bu garanti yalnızca partinin organik birliğinde mevcuttur» (“Partinin Karakteristik Tezleri”, 1952).

Lenin İkinci Kongre’de «Sosyal demokrasinin etkisinin ötesinde, işçilerin başka hiçbir bilinçli faaliyeti yoktur» der; ve biz de ekleriz:

«Ağır, ama öyle. Dolayısıyla proleterlerin eylemi, ekonomik belirleyicilerden kaynaklandığı için kendiliğindendir, ancak ne bireyde ne de sınıfta bir koşul olarak ’bilince’ sahip değildir. Fiziksel sınıf mücadelesi kendiliğinden bir eylemdir, bilinçsizdir. Sınıf ancak içinde, tüm proleterlerin karakteristiği olan gerçek sınıf ilişkisine dayalı teorik bilince sahip devrimci parti oluştuğunda bilince ulaşır. Ancak bunlar, proletarya burjuva eğitimine ve kültürüne, yani ideolojisinin burjuva uydurmasına tabi olduğu sürece ve açık bir ifadeyle proletarya kazanıncaya ve... var olmaktan vazgeçinceye kadar, ne birey olarak, ne bir bütün olarak, ne de çoğunluk olarak onun gerçek bilgisine -yani teorisine – asla sahip olamayacaklardır. Yani, kesin bir ifadeyle, proleter bilinç asla olmayacaktır. Doktrin vardır, komünist bilgi vardır ve bu proletaryanın partisindedir, sınıfta değil» (“Marksist Teorida Rusya ve Devrim”, 1955, Bölüm 2, § 39).14. Özerklik, demokrasi, özgür eleştiri

Bolşevikler ve Menşevikler 1903’ten 1906’ya kadar iki örgütlü fraksiyon oluşturdular.

Kongre bir mücadele arenası olacaktı ve gerçekten de öyle oldu. Bolşevikler koşullarını belirlerken, zorunlu olarak örgütlenme sorununda karşıt pozisyonlar vardı. Daha önce teorik, programatik ve taktiksel olarak İskra’ya muhalif olan herkes şimdi merkeziyetçiliğe ve disipline karşı bağırıyor, örgütün özerkliği ve demokrasisinden yana tavır alıyor; devrimci kanadı bürokratizmle, bir “kuşatma durumu” dayatmakla suçluyorlardı. Ancak Lenin’in tüm bürokratizmi oportünist pozisyonlara kuşatma uygulamaktı. Lenin’in tüm sözde “manevracılığı”, tam tersine, muhalifler de dahil olmak üzere tüm yoldaşlara karşı samimi ve kardeşçe, siyaset dışı davranışları asla terk etmemesiydi.

1895‑97 yıllarında partinin işçi sınıfının ekonomik mücadelelerine katılımının şampiyonu olmuştu; yine de İkinci Kongre’den önceki yıllarda ekonomistlerin pozisyonlarını yok etmek zorunda kaldı. Şimdi, parti içinde eleştiri özgürlüğüne, özerkliğe duyulan özlemin inkarı olarak anlaşılan bürokratizmi savunmanın zamanı gelmişti: merkeziyetçilik birincil gereklilikti. Bu o zamanlar Troçki ve Luxemburg tarafından anlaşılmamıştı.

Lenin, başta Martov olmak üzere muhalifler tarafından biçimcilik ve bürokratizmden suçlu bulunmakla suçlanır. Bu nedenle Lenin kongrede kabul edilen demokratik mekanizmayı savunmak zorunda kalır; Martov ise aşağıdan demokrasiyi savunur:

«Bürokrasiye karşı demokrasi aslında merkeziyetçiliğe karşı özerkliktir; oportünist sosyal-demokrasinin örgütlenme ilkesine karşı devrimci sosyal-demokrasinin örgütlenme ilkesidir. İlki aşağıdan yukarıya doğru ilerlemeye çalışır ve bu nedenle, mümkün olan her yerde ve mümkün olduğu kadarıyla, (aşırı hevesliler tarafından) anarşizm noktasına taşınan özerkliği ve “demokrasiyi” savunur. İkincisi yukarıdan aşağıya doğru ilerlemeye çalışır ve merkezin parçalara ilişkin hak ve yetkilerinin genişletilmesini savunur» (VII, 394).

Lenin 1. Paragraf meselesine geri döner:

«Plehanov tarafından desteklenen formülasyonum yanlış, bürokratik, şekilci, Sosyal-Demokrat olmayan bir merkeziyetçilik anlayışını mı yansıtıyordu? Oportünizm ve anarşizm mi, yoksa bürokrasi ve formalizm mi? – Küçük bir farkın büyük bir farka dönüştüğü şu anda soru budur» (VII, 255).

«Eğer bürokrasiden söz etmek herhangi bir ilke içeriyorsa, eğer bu sadece parçanın bütüne boyun eğme görevinin anarşist bir inkarı değilse, o zaman burada sahip olduğumuz şey, tek tek aydınların proletarya partisine karşı sorumluluğunu azaltmaya, merkezi kurumların etkisini azaltmaya, partideki en az sadık unsurların özerkliğini genişletmeye, örgütsel ilişkileri tamamen platonik ve sözlü bir kabule indirgemeye çalışan oportünizm ilkesidir» (VII, 366).

Bolşeviklerin bu deneyiminden çıkarabileceğimiz ders nedir? Lenin bize bu konuda yol göstermektedir:

«Oportünizmin örgütlenme konusundaki bu temel özelliklerinin (otonomizm, aristokratik ya da entelektüalist anarşizm, kuyrukçuluk ve Girondizm), mutatis mutandis (uygun değişikliklerle), dünyadaki tüm Sosyal-Demokrat partilerde, devrimci ve oportünist kanat olarak bir bölünmenin olduğu her yerde (ve nerede yok ki?) gözlemlenebileceğini not etmek oldukça ilginçtir» (VII, 395).

«Yalnızca Almanya’da değil, Fransa ve İtalya’da da oportünistlerin hepsi özerkliğin, parti disiplininin gevşetilmesinin, yok sayılmasının sadık savunucularıdır; eğilimleri her yerde örgütsüzlüğe ve “demokratik ilke” nin anarşizme saptırılmasına yol açmaktadır» (VII, 397‑398).

Örgütlenme meselelerindeki oportünizm, Lenin’in kendisinin de yazılarında defalarca kınadığı bir sapmadır. «Örgütlenme meselelerinde oportünizmin temel bir özelliği olan merkeziyetçiliğe karşı otonomizmi savunma eğilimi» (VII, 394)... «Program oportünizmi doğal olarak taktik oportünizmi ve örgüt oportünizmi ile bağlantılıdır» (VII, 396).

Demokratizm genellikle oportünizmi desteklemek için kullanılır. Partimiz demokratik mekanizmaları reddetti, ancak demokratizm birçok kılık değiştirmiş şekilde ortaya çıkabilir. Organik çalışma biçimindeki herhangi bir ihlal, oportünizme açık bir kapıdır ve bu da genellikle örgütsel konularda sapma ile başlar. Bu nedenle, yoldaşlar arasında doğru çalışma ve ilişki kurma biçimine çılgınca dikkat ediyoruz.

Bu nedenle Lenin’in 1903‑1904’te savunduğu bürokratizm, merkeziyetçilikten ve doğru Marksist ilkeye bağlılıkla birlikte güçlü ve etkin bir örgütlenme ihtiyacından başka bir şey değildir. Başka yerlerde Lenin elbette bürokratizmi kınamaktadır: «Bürokrasi, işin çıkarlarını kendi kariyerinin çıkarlarına tabi kılmak demektir; dikkati bir yerlere odaklamak ve işin kendisini göz ardı etmek demektir; fikirler için mücadele etmek yerine işbirlikçilik üzerine çekişmek demektir. Bu tür bir bürokrasinin istenmeyen ve parti için zararlı olduğu tartışmasız doğrudur» (VII, 362). Sol, 1950’lerde, Ekim Devrimi’nin parti liderliğinin eski muhafızlarını yok etmeye kadar giden ve komünist partileri Rus Devletinin hizmetkarlarına ve gerçek devrimcilere şiddetle olduğu kadar açık bir sahtecilikle de zulmedenlere dönüştüren Stalinist partilerin işleyişinden bahsederken aynı şeyi yapacaktır.

Parti doktrini her zaman aynı olsa da, belirli anlarda ve durumlarda parti belirli konularda diğerlerinden daha fazla ısrarcı olabilir.

Bütün bunları Lenin 1904’te Bir Adım İleri, İki Adım Geri’de anlatır ve burada sosyal demokrasinin iki kanada bölünmesini olumlu bir olgu olarak not eder. Lenin, partinin iki hasım kanada bölünmesinin İkinci Enternasyonal’in tüm partilerinin karakteristik özelliği olduğunu belirtir. Bu bölünmenin kökleri proletaryanın toplumsal durumuna dayanmaktadır. Aynı durum 1906’daki Dördüncü Kongre’den sonra da teyit edilmiştir (X, 422). Oportünist akım (legal Marksizm, ekonomizm, Menşevizm) küçük burjuvazinin proletarya üzerindeki etkisini temsil ediyordu. Lenin soruyu şu şekilde ortaya koymaktadır:

«Bütün kapitalist ülkelerde proletarya kaçınılmaz olarak sağdaki komşusu küçük burjuvazi ile binlerce geçiş halkası ile bağlıdır. Tüm işçi partilerinde kaçınılmaz olarak, görüşleri, taktikleri ve örgütsel ’çizgisiyle’ küçük burjuvazinin oportünist eğilimlerini yansıtan, az ya da çok net bir şekilde tanımlanmış bir sağ kanat ortaya çıkar» (XIII, 113).

Bolşeviklerin 1917’ye kadarki yıllarda takındıkları, parti içinde ortodoks olmayan ya da belirsiz akımlara tolerans gösterme tutumu, hareketin deneyimlerinden sonra Marksist radikal bir yönde olgunlaşma beklentisine göre değişir; aksi takdirde, taktiklerdeki kıt netlik ve belirsizlikler mücadelenin sonucu için zararlı olabildiğinde, kesin ve uzlaşmaz bir farklılaşma ve ayrışma gerçekleşir. O dönemde Rusya gibi kıt ve olgunlaşmamış bir proletaryaya sahip ülkelerde bu seçimler meşrudur. Lenin, savaşın patlak vermesinden ve Üçüncü Enternasyonal’in kurulmasından sonra, Batı’daki partilere uygulanacak önlemler konusunda bizim için yeterli olmasa bile, çok daha kararlı olacaktır.15. Kaçınılmaz yürütme disiplini

Kongreden sonra, tüm hoşnutsuzları bir araya toplayan Iskra grubunun bir kısmı dağılmayı reddetti ve tüm parti çalışmalarının normal bir şekilde yürütülmesini sabote etti. Lenin’in broşürünün son bölümü ve “büyük lordların anarşisi” yakıştırması, Kongre kararlarını ve azınlığın çoğunluğa boyun eğmesini tanımayan bu tutuma adanmıştır. Parti içinde görüşlerin çatışmasını hala yöneten resmi kurallar – “demokratik merkeziyetçiliğe” göre – azınlığın boyun eğmesini öngörüyordu, ancak azınlığın görüşlerini tüm parti önünde özgürce ifade etme ve tartışma imkanı garanti altındaydı. Aynı partiden yoldaşlar arasındaki bu tartışma, her zaman yırtılmalardan ve örgüte zarar vermekten kaçınmaya dikkat edilerek, kesin biçimler ve geleneklerle yönetilirdi. Parti, savaşta ve düşman ateşi altındaki bir ordunun genelkurmayıdır: eylem birliği ve yürütme disiplini bozulamaz. “Çoğunluk” ile “azınlık” arasında, “demokratik” biçimler altında, Lenin’in deyimiyle “ideal mücadele”, tarihsel olgunlaşmamışlık nedeniyle karşıt yaklaşımlar ve anlayışlar arasındaki çatışma kaçınılmaz olduğu sürece, elbette partinin yaşamında bir role sahipti.

Ancak bu hiçbir zaman eylem birliğini, yürütme disiplinini bozmamalıdır. Lenin için ve bizim için partiye ait olmak, partiyle birlikte ve parti için çalışmak demektir: «...birlikte çalışmayı reddetmenin kendisi bölünmeden başka bir şey değildir» (VII, 165).

RSDİP’deki bu “ideal mücadele”, Bolşeviklerin Menşevikleri işe geri döndürmek için yaptıkları birkaç girişimle 1906’ya kadar devam etti. Elbette Rusya’daki pratik çalışma bu durumdan büyük ölçüde etkilendi ve neredeyse tamamen Bolşeviklere düştü.

Mayıs 1905’te, Bolşevik komitelerin inisiyatifiyle, Londra’da bir sonraki devrimin taktiklerinin belirlendiği Üçüncü Kongre toplandı. Menşevikler eşzamanlı olarak Cenevre’de bir konferans topladılar ve burada tamamen zıt taktik kararları kabul ettiler. Temmuz 1905’te yazdığı Sosyal Demokrasinin İki Taktiği’nde Lenin, partinin gelecekteki birleşmesinin temeli olarak hala taktiklerin birleştirilmesini önermektedir. Tez hala “devrim talimat verir” şeklindedir, yani Menşeviklerin işçi hareketinde temeli olan bir akım olarak, gerçeklerin yönlendirmesiyle önermelerini terk etmeleri hala mümkündür. Broşür açıkça bu amaç göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Ekim‑Aralık 1905 arasında büyük devrimci olaylar yaşandı. Menşevikler, bunların ve etkili işçi sınıfı tabanlarının baskısı altında, belirsiz ve tereddütlü bir şekilde de olsa proletaryayı desteklediler. Örgütsel bir yeniden birleşme olasılığı ortaya çıktı.

İki fraksiyon Dördüncü Kongre’ye (Nisan 1906) gitti. Kongrede Menşevikler çoğunluktaydı. Lenin birleşme koşullarını ortaya koydu, ancak teorinin önemini yeniden teyit etmesi önemlidir:

«Halk mücadelesinde yaklaşan zorlu ve belirleyici olaylar göz önüne alındığında, tüm Rusya’nın ve tüm milliyetlerinin sınıf bilinçli proletaryasının pratik birliğini sağlamak çok daha elzemdir. Şimdiki gibi devrimci bir çağda, Partinin tüm teorik hataları ve taktik sapmaları, işçi sınıfını eşi benzeri görülmemiş bir hızla aydınlatan ve eğiten deneyimin kendisi tarafından acımasızca eleştirilir. Böyle bir zamanda, her sosyal-demokratın görevi, teori ve taktik sorunları üzerine Parti içindeki ideolojik mücadelenin mümkün olduğunca açık, yaygın ve özgürce yürütülmesini, ancak bunun hiçbir şekilde sosyal-demokrat proletaryanın devrimci eylem birliğini bozmamasını ya da engellememesini sağlamak için çaba göstermektir» (X, 310‑311).

Bu önemlidir, çünkü iki kanat arasındaki en açık ve net ayrımı savunmasına ve iç eleştiri özgürlüğü için geniş bir alan tanımasına rağmen, devrimci kanadın azınlıkta olduğu bir durumda disiplin sorununu ortaya koymaktadır.

«Merkez Komite’nin kararı esasen yanlıştır ve Parti Kurallarına aykırıdır. Demokratik merkeziyetçilik ve yerel parti örgütlerinin özerkliği ilkesi, belirli bir eylemin birliğini bozmadığı sürece, evrensel ve tam bir eleştiri özgürlüğü anlamına gelir; parti tarafından kararlaştırılan bir eylemin birliğini bozan ya da zorlaştıran her türlü eleştiriyi dışlar» (X, 443).

Aynı Kongre’de Lenin’in artçıl teorik bir zaferi gerçekleşti: İkinci Kongre’de Menşevik formülasyonla parti programına dahil edilen ünlü 1. Paragraf, Lenin’in ifadesiyle kabul edildi.

Bu dönemde (1906’nın ilk kısmı) Bolşevikler Duma’nın boykot edilmesinden yanaydı (teorik bir boykottu, çünkü Witte’nin Duma’sı hiçbir zaman toplanmadı ve bunu bir tepki dönemi izledi). Menşevikler bunun yerine bir Kadet bakanının desteklenmesini önerdiler; Lenin daha sonra parti örgütlerinin ve parti proleterlerinin, özellikle de Kongre kararlarıyla çelişiyorlarsa, Merkez Komite kararlarını tartışma hakkına başvurdu. Kısacası, bugünün diliyle ifade edecek olursak, Merkez’in partinin programına aykırı davranmaya ve hatta teoriler üretmeye hakkı yoktur.16. Sözde “Leninist yaratıcılık”

Lenin’in Ne Yapmalı? kitabı, hepimizin bildiği gibi, komünist solun mirasçıları olan ama yine de Lenin’in Marksizminden kopmayan biz sol kanat devrimci Marksistler için temel bir metindir. Lenin’in teorik çalışmalarını bütünüyle kabul ediyoruz, çünkü bunlar Solun üzerinde yükseldiği aynı temellere dayanmaktadır; ve Sol, Lenin’in eserlerini tanımadan önce bile aynı teorik sonuçlara ulaşmıştı, ki bu eserlerin çoğu Rusya’da yayınlandıktan birkaç yıl sonra İtalya’ya ulaşacaktı (Ne Yapmalı?’nın İtalyanca ilk baskısı 1946 yılına aittir, ancak metin savaş sonrası ilk dönemde İtalyan komünistleri tarafından diğer dillerde zaten biliniyordu).

Lenin’de teorik bir “yaratıcılık” hayal ederek, onun doktrinini Marksist panoramada yeni bir şey haline getiren ve on yıllar boyunca proletaryanın devrimci hareketinin başına bela olan diğerleriyle ilişkilendirenleri susturmak için, Bolşeviklerle aramızdaki formülasyonlarda genellikle bir özdeşliğe kadar varan pozisyonların sürekliliğini gösterme yükümlülüğü devam etmektedir.

Yenilikler, taktiksel ve teorik buluşlar, Lenin’in kurnaz manevraları efsanesi, en azından RSDİP’in (Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi) oluşumunun kilit bir dönemiyle, İkinci Parti Kongresi (1901‑1904) çevresindeki dönemle ilgili olarak burada göstermeye çalışacağımız üzere, yazılarının dürüst bir okumasına dayanmayan bir efsanedir.

Tutarlı Marksizmden başka bir şey olmayan Lenin’in düşüncesinin tahrif edilmesi, her zaman daha iyi tanımlanmış ve dediğimiz gibi “yontulmuş”, işçi hareketinin az ya da çok “solunda” yer alan bölgelerde, ilan edilmiş burjuva liberallerinden anarşistlere ve Stalinistlere kadar yörüngede dönen entelektüel ordularının, aynı harekete verilen zarar göz önüne alındığında, kesinlikle hak ettikleri bir maaş kazanmalarını sağlayan bir çalışmadır. İtalya’da solun bu amaç için en önemli alanı, var olduğu sürece, birçok tarihçi, filozof, sosyolog vb.nin referans verdiği İtalyan Komünist Partisi’ydi; bunlar 50 yılı aşkın bir süre boyunca Marksizmi yüceltiyormuş gibi yaparak çürütmek için ellerinden geleni yaptılar. Teknik her zaman aynıdır: verili tezlerin ve konumların tarihsel önemini kabul ederek başlarız, sonra da devrimci güçlerini etkili bir şekilde geçersiz kılan zehirli bir kelimeyi neredeyse geçerken ekleriz. Bu, utanç verici “Leninizm” terimini tesadüfen icat etmemiş olan Stalinizmin tekniğidir.

Lenin’i açıkça kötülemek henüz “uygun” değildi, bu nedenle bu zor iş için yetenekli bir zanaatkar, iyi bir entelektüel gerekiyordu.

Bizim için olduğu gibi Lenin için de devrim teorisi 1848 Manifestosu’ndan tek bir blok halinde doğdu ve daha sonra Marx ve Engels’in sonraki yazılarında ve ayrıca Lenin’in yazılarında tanımlandı, açıklığa kavuşturuldu, derinleştirildi, asla iki büyük üstadınkilerle çelişmedi; aksine, daha az donanımlı yoldaşlar tarafından kabul edilmesi zor olan varsayımları savunmak zorunda kaldığında sık sık onlara atıfta bulunarak yazıldı.

Partide gerçekleşen “detaylandırma süreci”, bizim ve Lenin’in anladığı anlamda, işçi hareketinin kendisini içinde bulacağı varsayılan öngörülemeyen koşullara uyum sağlamak için sürekli revizyon değil, doktrinin doğrulanması olarak anlaşılmalıdır.

Lenin 1899’da «Marx’ın teorisinin bağımsız bir şekilde detaylandırılmasının Rus sosyalistleri için özellikle gerekli olduğunu düşünüyoruz» (IV, 213) derken, devrimci teoride olduğu kadar taktiklerde de bir yeniliği değil, “somut durumun somut bir analizini” kastediyordu. Bu alıntının yapıldığı “Programımız” başlıklı makale, Bernstein gibi (savaş sonrası ikinci dönemin İtalyan Komünist Partisi liderlerinden daha “solda” olan) yenilikçilere tam olarak saldırırken, bizim de sürekli olarak yapmamız gerektiği gibi, kendisini “dogmatizm” suçlamalarına karşı savunmaktadır. Aynı makalede Vladimir’imiz bize «Marx’ın teorisinin... sosyalistlerin her yönde geliştirmesi gereken bilimin sadece temel taşlarını attığını» hatırlatıyor. Bu, Marksizmin köşe taşları ve temelleri de dahil olmak üzere sökülmesinin değil, Lenin’in sözünü ettiği “bağımsız ayrıntılandırma” nın anlamıdır.

Diğer Stalinistler, Lenin’in anlaşılması güç “yeni Marksist devrim teorisi” ni çağrıştırdılar. Bu konuda Troçkistlerle iyi bir arkadaşlık içindedirler: Örneğin, Marksist teorinin Lenin tarafından “özgün bir şekilde geliştirildiğini” iddia eden Mandel ya da Marksizmin hiçbir parçasının “dogmatik olarak sabitlenemeyeceği, sürekli olarak yeniden detaylandırılması ve geliştirilmesi gerektiği” “aşırı” soldan diğerleri ve daha az ya da çok siyasi kalibreye sahip, ancak hepsi de keşiflerini, yeniliklerini, ideolojik pisliklerini meşrulaştırmak için “Leninizm” olarak adlandırdıkları şeyde önemli yenilikler bulmaya hevesli yüzlerce kişi. Cümleleri bağlamından koparıp orijinal eserin savunduğunun tam tersini doğrulamak için kullanma tekniği Stalin’e kadar uzanır, ancak pek çok öğrenci tahrifat tekniğinde ustanın ötesine geçerek milyonlarca sayfalık anti‑komünist ve anti‑proleter çöpü doldurmuştur. Bu nedenle, Marksizmin Lenin’deki temellerini yeniden teyit ederken, çok kısa olmayan alıntılar yapmak ve bunları Lenin’in metinlerinin ifade edildiği gerçek tarihsel ve siyasi bağlama yerleştirmek zorundayız.17. “Yeni tip parti” yok

Peki ama iki kurucu üstadımız için parti neydi? Her fırsatta ağızlarını Marx ve Engels’le dolduran cahillere, onlar için işçi sınıfı partisinin ne olduğunu ve Lenin’in devrimci partiyi inşa etme çabalarında hangi pınarlardan kana kana içtiğini hatırlatmakta fayda var. Manifesto şöyle der:

«İşçiler zaman zaman zafer kazanırlar, ama sadece bir süreliğine. Savaşlarının gerçek meyvesi, anlık sonuçta değil, işçilerin sürekli genişleyen birliğinde yatar».

«Proleterlerin bir sınıf ve dolayısıyla bir siyasi parti olarak örgütlenmesi, işçilerin kendi aralarındaki rekabet nedeniyle sürekli olarak yeniden altüst olmaktadır. Ama her zaman daha güçlü, daha sağlam, daha kudretli olarak yeniden ayağa kalkar» (M‑E, Toplu Eserler, VI 494‑495)

«Komünistler diğer işçi sınıfı partilerinden sadece şu özellikleriyle ayrılırlar: Farklı ülkelerin proleterlerinin ulusal mücadelelerinde, tüm milliyetlerden bağımsız olarak tüm proletaryanın ortak çıkarlarına işaret eder ve ön plana çıkarırlar.

«Dolayısıyla Komünistler, bir yandan, pratikte, her ülkenin işçi sınıfı partilerinin en ileri ve kararlı kesimi, diğerlerini ileriye iten kesimidir; diğer yandan, teorik olarak, proletaryanın büyük kitlesine göre, proleter hareketin yürüyüş çizgisini, koşullarını ve nihai genel sonuçlarını açıkça anlama avantajına sahiptirler. Komünistlerin dolaysız amacı diğer tüm proleter partilerinkiyle aynıdır: proletaryanın bir sınıf haline gelmesi, burjuva üstünlüğünün yıkılması, siyasi iktidarın proletarya tarafından fethedilmesi. Komünistlerin teorik sonuçları hiçbir şekilde şu ya da bu evrensel reformcu tarafından icat edilmiş ya da keşfedilmiş fikirlere ya da ilkelere dayanmaz. Bunlar yalnızca, genel terimlerle, mevcut bir sınıf mücadelesinden, gözlerimizin önünde devam eden tarihsel bir hareketten kaynaklanan gerçek ilişkileri ifade ederler» (M‑E, VI, 498‑499).

«İşçi sınıfı, mülk sahibi sınıfların kolektif gücüne karşı mücadelesinde, mülk sahibi sınıflar tarafından oluşturulmuş tüm eski partilerden farklı ve onlara karşı bir siyasi parti oluşturmadıkça bir sınıf olarak hareket edemez. İşçi sınıfının siyasi bir partiye dönüşmesi, toplumsal devrimin zaferini ve nihai sonu olan sınıfların ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için vazgeçilmezdir» (M‑E, XXIII, 243).

«Proletaryanın, yeni topluma ulaşmanın tek yolu olan siyasi iktidarı şiddetli bir devrim olmaksızın ele geçiremeyeceği konusunda hemfikiriz. Proletaryanın belirleyici günde kazanacak kadar güçlü olması için – ve Marx ve ben bunu 1847’den beri destekliyoruz – diğerlerinden ayrı ve onlara karşı özel bir partinin, kendisinin bilincinde olan bir sınıf partisinin kurulması gereklidir»... «Tüm diğer partiler gibi proletarya da her şeyden önce hatalarının sonuçlarından ders alır ve hiç kimse onları bu hatalardan tamamen kurtaramaz» (Engels’ten Gerson Trier’e, 18 Aralık 1889).

«Gelecekteki kapitalist olmayan bir toplum ile bugünkü toplum arasındaki fark noktalarına ilişkin görüşlerimiz, mevcut tarihsel olgu ve gelişmelerden çıkarılan kesin sonuçlardır ve bu olgu ve gelişmelerle bağlantılı olarak sunulmadıkça – teorik ya da pratik – hiçbir değeri yoktur» (M‑E, XLVII, 392).

«...yaşanan her terslik, orijinal programdaki hatalı teorik görüşlerin zorunlu bir sonucuydu» (M‑E, XLVII, 541).

Öğretmenlerimizden miras aldığımız muazzam teorik külliyattan yaptığımız bu az sayıda ve yetersiz alıntılar, yine de proletarya partisinin doğasını ve rolünü anlamak için sağlam noktalar oluşturmaya ve o dönemde Lenin’e ve daha sonra bize yöneltilen eleştirileri peşinen yıkmaya yeterlidir:
     1) Partinin, karşıt sınıflara karşı nihai mücadelede, zorunlu ve kaçınılmaz olarak şiddetli olacak bir mücadelede kazanabilmesi ihtiyacı;
     2) Sınıf ancak partide örgütlenmişse böyledir, aksi takdirde sadece istatistikler için vardır, kendisi için değil;
     3) Sınıf bilinci yalnızca partide bulunur, proleter olsun ya da olmasın bireylerde bulunmaz; ve devrim teorisi bilimseldir ve geçmişi, bugünü ve geleceği göz ardı edemez; hatalar ve deneyimler ışığında sürekli olarak geliştirilebilen, ancak tam da bilimsel olduğu için yeni olaylarla çelişmeyen bir programda somutlaşır.

Dolayısıyla Lenin’in büyüklüğü, “Leninistlerin” bizi inandırmak istediği gibi, “her şey değişir”, dolayısıyla keşiflere, yeni yollara, “orijinal” detaylandırmalara ihtiyaç vardır iddiasına dayanarak yeni bir parti tipinin detaylandırılmasından ibaret değildi. Lenin, Marksist bilime dair derin bilgisinden, elbette örgütsel açıdan ama nihayetinde teorik olarak da Rusya’da Çarlık ve mevcut kapitalizmle çifte çatışmayı kazanabilecek bir parti projesi çıkardı. Rusya’nın koşullarına uygun gerçek bir devrimci Marksist partinin doğuşu için ortaya çıkan formülü, ana hatlarıyla o dönemde sosyalist, daha sonra komünist olan tüm partiler için aynı derecede geçerlidir. Bu çalışmanın temel amacı olan, Lenin’in Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin doğuş dönemine ait yazılarında neyi savunduğunu yukarıda belirtilenler ışığında değerlendirmek gerekmektedir.18. Dogmatik Marksizm revizyonizme karşı

Lenin, “Nereden Başlamalı?” başlıklı makalede sorulan soruları hatırlatarak başlıyor – «Siyasi ajitasyonumuzun karakteri ve ana içeriği; örgütsel görevlerimiz; ve eşzamanlı olarak ve çeşitli yönlerden militan, tüm Rusya’yı kapsayan bir örgüt inşa etme planı» (V, 349).

Tartışma kesinlikle ekonomizm eleştirisine odaklanıyor, ancak hareketin diğer birçok temel meselesine ışık tutma fırsatı sunuyor. İlk bölüm “Dogmatizm ve ’Eleştiri Özgürlüğü’” başlığını taşıyor. Lenin kendisi için en önemli olan noktayı, yani Bernstein ve diğerlerinin revizyonizmi aracılığıyla yeni “eleştirmenler” dalgası tarafından uluslararası düzeyde tehdit edilen ve kendisinin de bir elçisi olduğunu kabul ettiği sözde “dogmatik Marksizm” konusunu açıklığa kavuşturmakta gecikmez. Bu temel bölümde Lenin revizyonizmi ve genel olarak sosyalizmin bilimsel temelini silme girişimini kınamaktadır; bu girişime göre “yeni” argümanlarla, sınıf mücadelesi teorisi de dahil olmak üzere Marksizmin tüm köşe taşları inkar edilebilir ya da sorgulanabilir. Lenin’e göreyse bu, özgürlüğün, eleştiri özgürlüğünün bir ifadesi olarak giydirilmiş yeni bir oportünizm çeşididir:

«“Özgürlük” büyük bir kelimedir, ancak sanayi için özgürlük bayrağı altında en yağmacı savaşlar yürütülmüş, emek özgürlüğü bayrağı altında emekçiler soyulmuştur. ’Eleştiri özgürlüğü’ teriminin modern kullanımı da aynı içsel yanlışlığı içermektedir» (V, 355).

O zamandan beri, Marksizmin sözlüğünde burjuva anlamıyla yeri olmayan bu sözcüğün kaç kez en acımasız suçları işlemek için kullanıldığını biliyoruz. On milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaşlardan özgürlük değil, tüm kıtaların uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda köleleştirilmesi doğmuştur.19. “Kompakt bir grup”

Lenin bu bölümü, edebiyatının en ünlüleri arasında yer alan bir pasajla bitirir:

«Sıkı bir grup halinde, birbirimizin elinden sıkıca tutarak sarp ve zorlu bir yolda yürüyoruz. Her tarafımız düşmanlarla çevrili ve neredeyse sürekli olarak onların ateşi altında ilerlemek zorundayız. Özgürce aldığımız bir kararla, komşu bataklığa çekilmek için değil, düşmanla savaşmak için bir araya geldik; buranın sakinleri en başından beri bizi kendimizi özel bir gruba ayırmakla ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçmekle suçladılar. Ve şimdi aramızdan bazıları haykırmaya başladı: Bataklığa girelim! Ve biz onları utandırmaya başladığımızda, şöyle karşılık veriyorlar: Ne kadar geri kalmış insanlarsınız! Sizi daha iyi bir yola davet etme özgürlüğümüzü reddetmekten utanmıyor musunuz! Oh, evet, beyler! Sadece bizi davet etmekte değil, kendiniz de istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz, hatta bataklığa bile. Aslında biz bataklığın sizin için en uygun yer olduğunu düşünüyoruz ve oraya ulaşmanız için size her türlü yardımı yapmaya hazırız. Sadece ellerimizi bırakın, bize tutunmayın ve büyük özgürlük kelimesine leke sürmeyin, çünkü biz de istediğimiz yere gitmekte ’özgürüz’, sadece bataklığa karşı değil, bataklığa yönelenlere karşı da savaşmakta özgürüz!»

Elbette bu broşür ve tartışma esas olarak Rus sosyalist hareketi içinde yer alan ve “kalıcı bir birlik için eleştiri özgürlüğünün olması gerektiğini”... “düşüncenin kemikleşmesine karşı” savunan oportünizmin temsilcilerini ilgilendirmektedir. Lenin, Engels’in kendisinin de çeşitli vesilelerle sosyalizm teorisini en yaratıcı ve her şeyden önce bilim dışı yollarla yorumlamak isteyenlere karşı çıktığını ve Rusya’daki eleştirel özgürlük savunucularının Bernsteincılığa karşı ne özgür ne de eleştirel olduklarını hatırlatır.

Oportünizm parti için en büyük tehlikelerden biridir: teorinin düşmanıdır, kendini teoriye adadığında, bunu teoriyi genellikle “sağduyu” kılığına bürünmüş amaçlarına göre eğip bükmek için yapar ki bu amaçlar her zaman devrimci görevleri olumsal, ilgisiz ve çoğu zaman sahte amaçlar lehine engellemektir. Oportünistler, işçiler arasında yayılan önyargıları kölece takip etmeye, Plehanov’un deyimiyle “dinsel olarak arkalarını düşünmeye” yönlendirilirler. Eğer işçi esas olarak fabrikanın iç meseleleriyle ilgileniyorsa, oportünist bir “işçici” olur: “Kitleler her zaman haklıdır”.

(İşçi sınıfına kendi çıkarları ile burjuvazinin çıkarlarının karşıt olduğunu gösterme özgürlüğünü koruyarak) burjuva demokratik hareketlerle hangi koşullarda müttefik olabileceğimizi ve olmamız gerektiğini açıkladıktan sonra, metin oportünizmle nasıl mücadele edileceğini ifade etmeye devam ediyor. «İlk olarak, legal Marksizm döneminde zar zor başlamış olan ve yeraltında çalışan yoldaşların omuzlarına yeniden düşen teorik çalışmayı yeniden başlatmak için çaba sarf etmeliydiler. Böyle bir çalışma olmaksızın hareketin başarılı bir şekilde büyümesi mümkün değildi» (V, 365)... «birleşmeden önce ve birleşebilmemiz için, her şeyden önce sağlam ve kesin sınır çizgileri çizmemiz gerekir» (V, 367). Bu nedenle, bir araya gelmek güzeldir, ancak yalnızca Marksizmin temel köşe taşlarını paylaşıyorsanız; kendi içinde bir amaç olarak birlik fetişi reddedilmelidir.

Bunu kısa bir bölüm izler, başlığı öneminin altını çizmek için yeterlidir: “Teorik Mücadelenin Önemi Üzerine Engels”. Ekonomistler, “dogmatistlere” karşı Marx’ın bir cümlesini alıntılarlar: “Gerçek hareketin her adımı bir düzine programdan daha önemlidir”. Ancak Lenin, aynı belgeden Marx’ın bir cümlesini alıntılayarak, teorinin önemini azaltma girişimini onlara iade etmekte gecikmez:

«Teorik kargaşanın yaşandığı bir dönemde bu sözleri tekrarlamak, cenaze töreninde yas tutanlara iyi günler dilemek gibidir. Üstelik Marx’ın bu sözleri, ilkelerin formüle edilmesinde eklektizmi sert bir şekilde kınadığı Gotha Programı üzerine mektubundan alınmıştır. Eğer birleşmeniz gerekiyorsa, diye yazıyordu Marx parti liderlerine, o zaman hareketin pratik amaçlarını tatmin edecek anlaşmalar yapın, ama ilkeler üzerinde pazarlık yapılmasına izin vermeyin, teorik ’tavizler’ vermeyin» (V, 369).

Lenin, Engels’ten teorinin önemi hakkında uzun bir pasaj aktarır ve ekler: «Devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz... öncü savaşçı rolü ancak en ileri teori tarafından yönlendirilen bir parti tarafından yerine getirilebilir» (V, 369‑370). Peki bu en ileri teori nedir? Bu, Lenin için daha 1899’da oldukça açıktı: «Yalnızca devrimci Marksizm teorisi işçilerin sınıf hareketinin bayrağı olabilir ve Rus sosyal-demokrasisi bu teorinin daha da geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenmeli ve onu ’moda teorilerin’ sıklıkla maruz kaldığı çarpıtma ve bayağılaştırmalara karşı korumalıdır» (IV, 180). Lenin 1920’de Sol Komünizm’de bize bunu çok açık sözlerle hatırlatır: «...Bolşevizm 1903’te Marksist teorinin çok sağlam bir temeli üzerinde yükseldi... Bolşevizm, teorinin bu granit temeli üzerinde yükseldi» (XXXI, 25‑26).

Daha sonra şöyle yazacaktık,

«Rusya’da proleter ütopyacılık yoksa, bunun nedeni, hareket bir partinin önkoşullarına kadar geliştiğinde, bu partinin teorisinin zaten uluslararası düzeyde yapılmış olması ve dışarıdan gelmesidir. (...) Parti, zaten mevcut olan aracı ve silahı, yani parti teorisini ’ithal etmekte’ haklıydı. Bunda idealizmle ilgili hiçbir şey yoktur. Marksizm, burjuva üretim tarzı yayılmadan ve proleter sınıf onun içinde, büyük ve gelişmiş ulusal toplumlarda oluşmadan önce oluşturulamazdı, onu oluşturan keşiflere ulaşılamazdı; ama bir kez oluşturulduktan sonra, geç gelen bölgeler, alanlar için geçerlidir ve onları bekleyen ve aynı şekilde gelişen sürecin ne olacağını belirlemeye uygundur» (“Marksist Teoride Rusya ve Devrim”, Bölüm 2, § 32).

Özünde Lenin, Engels’in uzun alıntısından yola çıkarak, partinin mücadelesinin tüm temel yönlerinin (teorik, politik ve pratik-ekonomik) ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmesinde teori ve programın önceliğini yeniden teyit eder.

Lenin, Kongre’den önceki yıllarda modern sosyalizmin kurucularına atıfta bulunurken her zaman çok açıktır: 1899’da (Programımız) şöyle yazar:

«[Marksist teori] devrimci bir sosyalist partinin gerçek görevini açıkça ortaya koymuştur: toplumu yeniden biçimlendirmek için planlar hazırlamak değil, kapitalistlere ve onların yardakçılarına işçilerin durumunu iyileştirmek için vaaz vermek değil, komplolar kurmak değil, proletaryanın sınıf mücadelesini örgütlemek ve nihai amacı siyasi iktidarın proletarya tarafından fethi ve sosyalist bir toplumun örgütlenmesi olan bu mücadeleye önderlik etmek» (IV, 210‑211).

Ve kendisini ekonomik mücadeleyi görmezden gelmekle suçlayanlara şu yanıtı verir
     «Bütün sosyal-demokratlar, işçi sınıfının ekonomik mücadelesini örgütlemenin, işçiler arasında bu temelde ajitasyon yürütmenin, yani işverenlere karşı günlük mücadelelerinde işçilere yardım etmenin, onların dikkatini baskının her biçimine ve her durumuna çekmenin ve bu yolla onlara birleşme zorunluluğunu açıkça göstermenin gerekli olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak ekonomik olan için siyasi mücadeleyi unutmak, uluslararası sosyal-demokrasinin temel ilkesinden ayrılmak anlamına gelir, işçi hareketinin tüm tarihinin bize öğrettiklerini unutmak anlamına gelir» (IV, 212).

Lenin, Engels’ten teorinin önemi hakkında uzun bir pasaj aktarır ve ekler: «Devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz... öncü savaşçı rolü ancak en ileri teori tarafından yönlendirilen bir parti tarafından yerine getirilebilir» (V, 369‑370). Peki bu en ileri teori nedir? Bu, Lenin için daha 1899’da oldukça açıktı: «Yalnızca devrimci Marksizm teorisi işçilerin sınıf hareketinin bayrağı olabilir ve Rus sosyal-demokrasisi bu teorinin daha da geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgilenmeli ve onu ’moda teorilerin’ sıklıkla maruz kaldığı çarpıtma ve bayağılaştırmalara karşı korumalıdır» (IV, 180). Lenin 1920’de Sol Komünizm’de bize bunu çok açık sözlerle hatırlatır: «...Bolşevizm 1903’te Marksist teorinin çok sağlam bir temeli üzerinde yükseldi... Bolşevizm, teorinin bu granit temeli üzerinde yükselmişti» (XXXI, 25‑26).

Daha sonra şöyle yazacaktık,

«Rusya’da proleter ütopyacılık yoksa, bunun nedeni, hareket bir partinin önkoşullarına kadar geliştiğinde, bu partinin teorisinin zaten uluslararası düzeyde yapılmış olması ve dışarıdan gelmesidir. (...) Parti, zaten mevcut olan aracı ve silahı, yani parti teorisini ’ithal etmekte’ haklıydı. Bunda idealizmle ilgili hiçbir şey yoktur. Marksizm, burjuva üretim tarzı yayılmadan ve proleter sınıf onun içinde, büyük ve gelişmiş ulusal toplumlarda oluşmadan önce oluşturulamazdı, onu oluşturan keşiflere ulaşılamazdı; ama bir kez oluşturulduktan sonra, geç gelen bölgeler, alanlar için geçerlidir ve onları bekleyen ve aynı şekilde gelişen sürecin ne olacağını belirlemeye uygundur» (“Rusya ve Devrim” cit., Bölüm 2, § 32).

Özünde Lenin, Engels’in uzun alıntısından yola çıkarak, partinin mücadelesinin tüm temel yönlerinin (teorik, politik ve pratik-ekonomik) ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmesinde teori ve programın önceliğini yeniden teyit eder.

Lenin, Kongre’den önceki yıllarda modern sosyalizmin kurucularına atıfta bulunurken her zaman çok açıktır: 1899’da (Programımız) şöyle yazar:

«[Marksist teori] devrimci bir sosyalist partinin gerçek görevini açıkça ortaya koymuştur: toplumu yeniden biçimlendirmek için planlar hazırlamak değil, kapitalistlere ve onların yardakçılarına işçilerin durumunu iyileştirmek için vaaz vermek değil, komplolar kurmak değil, proletaryanın sınıf mücadelesini örgütlemek ve nihai amacı siyasi iktidarın proletarya tarafından fethi ve sosyalist bir toplumun örgütlenmesi olan bu mücadeleye önderlik etmek» (IV, 210‑211).

Ve kendisini ekonomik mücadeleyi görmezden gelmekle suçlayanlara şu yanıtı verir:

«Bütün sosyal-demokratlar, işçi sınıfının ekonomik mücadelesini örgütlemenin, işçiler arasında bu temelde ajitasyon yürütmenin, yani işverenlere karşı günlük mücadelelerinde işçilere yardım etmenin, onların dikkatini baskının her biçimine ve her durumuna çekmenin ve bu yolla onlara birleşme zorunluluğunu açıkça göstermenin gerekli olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak ekonomik olan için siyasi mücadeleyi unutmak, uluslararası sosyal-demokrasinin temel ilkesinden ayrılmak anlamına gelir, işçi hareketinin tüm tarihinin bize öğrettiklerini unutmak anlamına gelir» (IV, 212).

Ertesi yıl “Iskra Yayın Kurulu Bildirisi”nde Marksist inancını bir kez daha teyit etme ihtiyacı hisseder:

«Birleşmeden önce ve birleşebilmemiz için, her şeyden önce sağlam ve kesin sınır çizgileri çizmeliyiz. Aksi takdirde, birliğimiz tamamen hayali olacak, hüküm süren karışıklığı gizleyecek ve radikal bir şekilde ortadan kaldırılmasını engelleyecektir. Bu nedenle, yayınımızı sadece çeşitli görüşlerin bir deposu haline getirme niyetinde olmadığımız anlaşılabilir. Aksine, bunu kesin olarak tanımlanmış bir eğilimin ruhu içinde yürüteceğiz. Bu eğilim Marksizm kelimesiyle ifade edilebilir ve Marx ve Engels’in fikirlerinin tutarlı bir şekilde geliştirilmesini savunduğumuzu ve Eduard Bernstein, P. Struve ve diğerlerinin moda haline getirdiği ikircikli, belirsiz ve oportünist “düzeltmeleri” kesinlikle reddettiğimizi eklemeye gerek yoktur» (IV, 354‑355).

Bu nedenle, Lenin tüm literatüründe, parti içinde ve dışında savunduğu pozisyonları desteklemek için Marx ve Engels’ten bolca yararlanmaktan asla çekinmez ve bu sadece örgütün doğuş aşamasında değil, tüm yaşamı boyunca böyledir; Devlet ve Devrim’i okumanız yeterlidir. Samara döneminden beri, eleştirel bir argüman sunulduğunda “Marx’a danışmak” zorunda olduğunu söylerdi (bu ifade ona aittir, Troçki tarafından alıntılanmıştır: Genç Lenin). Bir başka tanıklık da Krisov’dan (Olduğu Gibi Lenin, Çağdaşlarından Anılar, 1958):

«Genelde tartışmalar uzun sürmezdi, çünkü konular daha önce çalışılmıştı. Ancak yine de bir tartışma çıktığında, Lenin kendi bakış açısını dayatmıyor, tüm artıları ve eksileri tartmaya çalışıyor ve bazen şöyle diyordu: “Marx’ın görüşünü almak için kararı bir sonraki toplantıya ertelemeliyiz”».

Bugün olduğu gibi o zaman da komünistler geçmişte yaşamakla, kendilerini yenileyememekle, yeniye dikkat etmemekle suçlandılar. “7Ts ve 6F’den Mektup Üzerine Bazı Düşünceler“ (VI, 289, 292). Lenin şöyle yazıyor:

«“Bunlar eski şeyler!” diye feryat ediyorsunuz. Evet, öyle. İyi bir umumi literatüre sahip tüm partiler on yıllardır eski şeyler dağıtıyorlar... Ve iyi olan tek umumi literatür, uygun olan tek umumi literatür, on yıllarca hizmet edebilecek olandır... Ve sahip olduğunuz tek şey sadece bir İskra; sonuçta monotonlaşıyor! Otuz bir sayı ve hepsi İskra, oysa insanlarla her iki üç sayıda bir yeni bir başlık (çöp) büyüleyici geliyor. Şimdi, bu enerji, bu neşe, bu yeni!» (VI, 289, 292)

Bu, bugün “eski çivilere vurmaya” kıskançlıkla bağlı kalan bizler için bir yenilik değildir.20. Sekterlik

Saldırılarımızı ve eleştirilerimizi, proletaryanın kendisini savunmak için yardıma ihtiyaç duymadığı işçi sınıfının ilan edilmiş düşmanlarından çok “komşularımıza” ve sözde “akraba ruhlara” yöneltmek bir yenilik değildir; bu konuda Neue Rheinische Zeitung no.4, 1850’de şanlı bir emsal buluyoruz): «Görevimiz, ilan edilmiş düşmanlardan çok sözde dostlara karşı kayıtsız şartsız eleştiridir; ve tutumumuzu teyit ederek, ucuz demokratik popülerlikten memnuniyetle vazgeçiyoruz». Marx’ta kötü bir şekilde gizlenmiş bir demokrasi küçümsemesi algılayan sadece biz miyiz? Bu konuda sözlü olarak aktarılan geleneğimiz şöyle der: bize en yakın olanlar en kötü olanlardır.

Büyük Lenin’e ait olduğu da kanıtlanmış olan bu tutumumuz, bize sık sık “sekterler” gibi saldırgan bir sıfat kazandırmıştır. Bu, oportünistin, devrim uğruna değil de egosunu yüceltmek, ihanetlerin en sefilini işlemese bile “kişisel” bir katkıda bulunduğunu söyleyebilmek için yeni yollar arayan kişinin tam tersini ifade ediyorsa, reddetmediğimiz bir unvandır. Konuyu 1959 yılında şu şekilde ele almıştık:

«Her alçak küçük burjuva ruhunun, Marksizmin orijinal yapısına geri dönmek için yaptığımız araştırmalara yönelik itiraz ve eleştirilere verdiği tat iyi bilinmektedir. Onlara göre, Marx’ın yazdıklarını körü körüne inanmamız gereken bir vahiy olarak kabul edip, tartışılması caiz olmayan ama önceden kabul edilmesi gereken bir dogma olarak takip ediyoruz. Aklımızın ve bizi takip edenlerin özgür bireysel eleştirisinin değerli ışığından feragat edeceğiz. Yüzyılı aşkın bir süredir ortaya çıkan tarihsel olguların, 1850’den önce sadece insanlık tarihinin verileri kullanılarak çıkarılan tutumları çürütebildiğini ya da en azından değiştirebildiğini inkar ediyoruz. Evet, yozlaşmış burjuva kültüründen doğan aptallar, işte biz de tam olarak bunu iddia ediyor ve öneriyoruz! Ve bunu yapmaya hakkımız var çünkü bizim keşfimiz, insanlığın üzerine çöken antitezleri ve muammaları çözen müthiş anahtarın ilk kullanımı, iddialarınızın boş ve tutarsız yalanlar olduğu bilimsel ve eleştirel fethi zaten içeriyordu» (“Günümüz Rusya’sının İktisadi ve Toplumsal Yapısı”, Il Programma Comunista 18, 1959).

O halde (sefil kendini tarihin bir sayfasına yerleştirmek isteyen serseriler tarafından her zaman başvurulan) tüm sözde manevralarına rağmen Marksizmin temel ilkelerini tahrif etmeye çalışan herkesi kesmekten, kınamaktan, hatta alay etmekten asla çekinmediyse neden (ekonomistlerin 1902’de yaptığı gibi) Lenin’in kendisini sekterlikle suçlamıyoruz? Tatiana Lyudvinskaya’nın bir anekdotu (Olduğu Gibi Lenin, 1958) bunu anlatır:

«Paris’te tüm faaliyetlerimizi Lenin yönetiyordu... Lenin’in oportünistlere karşı sertliği ve uzlaşmazlığı bazı yoldaşları rahatsız ediyordu. İçlerinden biri Lenin’e şöyle dedi: “Neden herkesi şubeden atalım? Kiminle çalışacağız? Lenin gülümseyerek cevap verdi: ’Bugün sayımızın az olmasının pek bir önemi yok, çünkü öte yandan eylemimizde birlik içinde olacağız ve doğru yolda olduğumuz için bilinçli işçiler bizi destekleyecekler”».21. Bilinç nereden gelir?

Bir sonraki bölüm olan “Kitlelerin Kendiliğindenliği ve Sosyal-Demokratların Bilinci” teorinin önemi temasını terk etmiyor. Bilinç nerede bulunur? İşçiler bunu mücadele deneyimleri sayesinde edinebilirler mi? Tarih bize bunun böyle olmadığını göstermiştir; sosyalist devrimci bilinç proleterlere ancak dışarıdan, ekonomik mücadelelerin dışından ulaşabilir ve Lenin, büyük öğretmenlerimiz gibi, bunu güçlü bir şekilde teyit eder:

«Egemen sınıfın fikirleri her çağda egemen fikirlerdir; yani toplumun egemen maddi gücü olan sınıf aynı zamanda onun egemen manevi gücüdür. Maddi üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf aynı zamanda entelektüel üretim araçlarına da sahiptir, böylece entelektüel üretim araçlarından yoksun olanların fikirleri bir bütün olarak ona tabi olur» (M‑E, V, 44). Dolayısıyla: «[Komünist bilincin üretimi için]... devrim yalnızca egemen sınıf başka bir şekilde alaşağı edilemeyeceği için değil, aynı zamanda onu alaşağı eden sınıf ancak bir devrimle tüm eski pisliklerden kurtulmayı ve toplumu yeni temeller üzerine kurmayı başarabileceği için de gereklidir» (M‑E, V, 38).

Sosyalizm doktrini, entelektüelleri üreten mülk sahibi sınıfların ayrıcalığı olan bilim, tarih, ekonomi, felsefe kazanımlarından türer. Proleterler sendikalist bir bilince ulaşabilirler, yani sendikalarda örgütlenmeleri gerektiğini, mücadelelerini belli bir şekilde yürütmeleri gerektiğini, daha iyi yasalar için hükümetten talepte bulunabileceklerini ve bulunmaları gerektiğini anlayabilirler ve belki de bu anlamda örgütlenebilirler, ancak daha ileri gidecek araçlara sahip değillerdir.

Lenin kendiliğindenliğin önemini küçümsemez, tam tersine. Şöyle yazar: «Kendiliğindenlik vardır kendiliğindenlik vardır. Doksanlı yılların grevleri [daha önceki yılların Luddite tipi mücadeleleriyle karşılaştırıldığında] ’bilinçli’ olarak bile tanımlanabilir, öyle ki bu grevler işçi sınıfı hareketinin o dönemde kaydettiği ilerlemeye işaret etmektedir. Bu da “kendiliğinden unsurun”, özünde, embriyonik formdaki bilinçten ne daha fazla ne de daha azını temsil ettiğini göstermektedir» (V, 375).

Ancak kendiliğinden mücadelelerden daha fazlasını beklemek, kendiliğindenliğe boyun eğmektir ve bunun tek sonucu sınıf üzerindeki burjuva etkisini güçlendirmektir ve bu sadece dönemin Rus polemiğinin ekonomistlerinin değil, aynı zamanda anarşistlerin ve genel olarak mavi tulumlara tapınmak için teoriyi küçümseyenlerin de sonucudur. Orta yol yoktur: «Emekçi kitlelerin hareketleri sürecinde kendileri tarafından formüle edilen bağımsız bir ideolojiden söz edilemeyeceğine göre, tek seçenek ya burjuva ya da sosyalist ideolojidir» (V, 384). Dolayısıyla «...işçi sınıfı hareketinin kendiliğindenliğine tapınmak, ’bilinçli unsurun’ rolünü, Sosyal-Demokrasinin rolünü küçümsemek, bu rolü küçümseyen kişinin isteyip istemediğinden tamamen bağımsız olarak, burjuva ideolojisinin işçiler üzerindeki etkisini güçlendirmek anlamına gelir» (V, 382‑383)22. Partideki İşçiler

Lenin bir notunda, bu açık teze yönelik kolay ve dürüst olmayan eleştirileri çürütmek için, işçilerin parti doktrininin çalışılmasından ve şekillendirilmesinden ya da partideki sorumluluk pozisyonlarından dışlanmadığını (ve bunun birçok örneği vardır), ancak bunların işçi olarak değil, partide komünist olarak faaliyet gösteren işçiler olduğunu; devrimci Marksist bilince yükselmiş ve burjuva sömürü rejiminin onları hapsettiği yeri zihinlerinden silmiş insanlar olduğunu açıklığa kavuşturur. Bu, edinilen kültürel düzeyden, “entelektüel” olup olmadıklarından bağımsızdır. Parti, üyelikleri kabul ederken onu daha dikkatli olmaya iten akademik nitelikler istemez; parti, kişinin sahip olduğu araçlarla devrim için çalışma kararlılığını ister. Partiye giren işçi, işçi olmaktan çıkar, militan bir komünist olur, böylece «bu çürüyen toplumun siciline yazıldığı sınıflandırmayı kalbinden ve zihninden söküp atar» (“Genel Durum Genel Olarak Olumsuz Olduğunda Partinin Organik Faaliyeti Üzerine Düşünceler” #11, 1965).

«Proleterlerin okulu, şimdilik onlardan silahlı ellerini isteyen, ancak onlardan siyasi bir derece isteyemeyen muzaffer devrim olacaktır; partiye kaydolanlardan bile ’kültürel bir sınavdan’ geçmeleri istenmez. İkinci Enternasyonal’deki mücadelelerden bu yana Sol, ’kültürlü’ parti teziyle alay etmiştir» (“Proletaryanın Tarihsel Enerjisinin Tek Koruyucusu ve Kurtuluşu Olan Siyasi Partinin Birincil İşlevi Teorisi”, Il Programma Comunista s. 21‑22, 1958).23. Komünizme bağlılığın gizemi

Partiye katılmak için “Marksist” kültür ve doktrinimiz hakkında bireysel bilgi dışında özellikler gerektiğini daha önce görmüştük; Lenin’in cesaret, kendinden ödürn vermek, kahramanlık, fedakarlıklık ruhu olarak adlandırdığı beceriler gereklidir; sempatizan ya da aday ile militan, devrimci ordunun aktif askeri arasında ayrım yapılması bu nitelikleri doğrulamak içindir; kesinlikle sempatizan henüz “bilmediği”, militan ise bilince sahip olduğu için değil. Eğer durum böyle olmasaydı, tüm Marksist anlayış çökerdi, çünkü Komünist Parti, devrimci toparlanma anlarında, Marksizm konusunda hızlı dersler almaya bile ne zamanı ne de ihtiyacı olan milyonlarca insanı örgütlemek zorunda olan organdır ve partiye bildikleri için değil, “içgüdüsel ve kendiliğinden ve okul niteliklerini taklit edebilecek en ufak bir eğitim veya ders olmaksızın” hissettikleri için bağlı kalacaklardır. Ve ayrıca “soğuk örgütçü”, “rasyonel” Lenin’in Ne Yapmalı?da söylediği üzere hayal kurma yeteneğine sahip oldukları için (V, 510). Dolayısıyla, katılma her şeyden önce rasyonalitenin, total anlayışın, soğuk akıl yürütmenin ötesine geçen bir itkiye yanıt verir: Bu Lenin’in uzak öğrencileri olan bizlerin de mistik olarak adlandırmaktan çekinmediğimiz bir seçimdir.

«Yüzyıllar boyunca birçok düşünce akımına eziyet eden bilgi sorunu bizim için çözülmüştür, çünkü geleceğin evrensel bilimi bugün, yarını öngören sınıfa adını veren bir partiye erişebilmektedir. Tıpkı partinin hala bireyin kurgusu ile evrenselliğin muhteşem ’insani’ fethi arasında olması gibi, tarihte onu ayıran ideolojik çimento, uğruna ortaya çıktıkları ve düşmek zorunda kaldıkları hakikat miktarını döken eski hataların ötesinde yatmaktadı. Parti, hala gizem olarak adlandırılabilecek, gizemlerin sonuncusu olan bir ilkeler sistemiyle yol alır; bu sistemde son mistikler yalnızca yaşamın en büyük fedakarlığıyla değil, aynı zamanda inanmadan önce her şeyi kontrol etme sevincinine karşı ancak zaferden sonra elde edilecek bir sevincin daha büyük fedakarlığını yapmak için mücadele edecek ve düşecektir; hayatta kalan kuşağa bu armağan, insanların insanlara karşı savaşında, savaşı kazanma görevine sahip olan son kuşak tarafından verilecektir» (“Günümüz Rusya’sının İktisadi ve Toplumsal Yapısı”, Il Programma Comunista n. 18, 1959).

Marksist olmayan bir rahibin Sosyal Demokrat Parti’ye kabul edilip edilemeyeceği sorusuyla karşılaşan Lenin’in, programın altında yatan genel tarih anlayışına bağlılık olmasa bile, partinin siyasi programının kabul edilmesini partiye katılmanın bir koşulu olarak ortaya koyarak olumlu yanıt verdiği 1905 yılına ait bir anekdot ilginçtir. «... Bir siyasi örgüt, üyelerini görüşleri ile parti programı arasında bir çelişki olup olmadığını görmek için bir sınavdan geçiremez» (XV, 408). Bu nedenle, partiye aidiyet, bilinç düzeyinin imkansız bir incelemesiyle değil, parti faaliyeti sırasında doğrulanır.24. Burjuva ideolojisine ve asgari çaba yasasına karşı

Egemen kültür temasına dönecek olursak, Ne Yapmalı?’nın bir bölümü bu açıdan ilginçtir: «Ama okuyucu soracaktır, kendiliğinden hareket, en az direnç çizgisindeki hareket, neden burjuva ideolojisinin egemenliğine yol açıyor? Burjuva ideolojisinin kökeninin sosyalist ideolojiden çok daha eski olması, daha gelişmiş olması ve elindeki yayılma araçlarının ölçülemeyecek kadar fazla olması gibi basit nedenlerden dolayı» (V, 386).

Bu noktada, Solun parti içinde başlangıcından beri aktardığı yazılı olmayan bir kuralı hatırlamadan edemeyiz: teorik çalışmalarımızda doğru sonuçlara ulaşmak için doğru yol, en az çabayı gerektiren yol değil, en uzun, en çok çalışmayı gerektiren yoldur; burjuva yöntemini, minimum yatırımla maksimum kar yöntemini benimsemiyoruz; acelemiz yok, her ne pahasına olursa olsun sonucu aramıyoruz.

«Lenin’in kızgın demirle, Marx ve Engels’te de yer alan bir terimle, oportünizmle damgalayarak adlandırdığı olgunun temel bir özelliği, zorluklarla dolu uzun, rahatsız edici bir yol yerine daha kısa, daha rahat ve daha az zahmetli bir yolun tercih edilmesidir; ilkelerimizin ve programlarımızın, yani yüce amaçlarımızın ileri sürülmesinin tek başına eşleştirilmesidir. Yüce amaçlarımızın, gerçek mevcut durumdaki acil ve doğrudan pratik eylemin gelişimiyle eşleşmesi ancak bu şekilde gerçekleşebilir» (“Dünya Komünist Partisi’nin Tarihsel Görevi, Eylemi ve Yapısı Üzerine Ek Tezler”, #5, Il Programma Comunista 7, 1966).

Şimdi 1902’de iç dolaşım için yazılmış bir yazıdan (VI, 70) ilginç bir cümle alıntılamakta fayda var:

«Eğer Rab Tanrı bizi günahlarımızdan dolayı ’melez’ bir taslakla cezalandırmayı seçtiyse, en azından mutsuz sonuçları azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle, her şeyden önce ’bu işi mümkün olduğunca çabuk halletme’ arzusu tarafından yönlendirilenler oldukça yanılmaktadır. Böyle bir konjonktürde, acele etmenin kötülükten başka bir şey getirmeyeceği ve editoryal taslağımızın tatmin edici olmayacağı kabul edilebilir. Bunu Zarya’nın 4. sayısında yayınlamak kesinlikle gerekli değildir: 5. sayıda yayınlayabiliriz... Bunu yaparsak, bir ay kadar bir gecikme Parti’ye hiçbir zarar vermeyecektir».25. “Hiçbir şey yapmayanlar”

Partiye yaklaşan genç yoldaşın başlangıçta birkaç keskin sloganla eğitilmesi geleneğimizin bir parçasıdır. Bunlardan biri, özellikle kısa vadede devrimci sınıf hareketinde büyük yükselişler öngörmeyen bir çağda, komünist militanın belirli bir alışkanlık ve ruh halini ifade eden, sokağa çıkmak yerine kıçlarını koltuklarına sıkıca sabitleyen insanları kasteden “hiçbir şey yapmayanlar” düsturudur. Partinin onlarca yıllık faaliyeti aslında esas olarak teorisinin ve taktik normlarının incelenmesine ve savunulmasına adanmıştır. Bu tavsiye, genel gençlik isyanlarının Marksizme haince atıfta bulunan örgütler tarafından geleceği olmayan aktivizmin çıkmaz sokaklarına yönlendirildiği 1968 sonrası dönemde özellikle gerekliydi.

“Tarihin trenini” kaçırmama arzusu partimizi de etkiledi ve pek çok kişi, ellerinden kayıp gittiğini gördükleri bir devrimin şöleninden kendilerini mahrum bırakacak stratejik hatalar yapıp yapmadıklarını merak etmeye başladı. Birdenbire, Solun “eski” pozisyonlarının reddettiği genç küçük burjuva ruhları kazanmayı amaçlayan yeni taktiksel yönelimlerin partiye geçmesini istediler. Bunun nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor değildi. Hepimizin paylaştığı geleneksel komünist tutumlara geri dönmek için biz “hiçbir şey yapmayanların” disiplinli çağrısına, “aceleciler” tecrit, iftira, kaba ve dürüst olmayan yalanlar ve nihayet ihraçla karşılık verdi.26. Praksisin tersine çevrilmesi

Lenin’e dönecek olursak, bu noktada proletaryanın kendiliğinden hareketi ile parti arasındaki; toplum içinde kendiliğinden ortaya çıkan maddi itkiler ile devrimci teorik detaylandırma arasındaki; kendiliğindenlik ile bilinç arasındaki ilişki üzerinde durmak faydalı olacaktır. Üretim tarzı ile işçilerin talepleri arasında geniş bir sınıf hareketi yaratan bir çelişki olmasaydı, devrimci teorinin de olmayacağı açıktır. Ancak kitapçığın tamamı, bu teoriyi sınıfa taşımak, toplumun devrimci bir değişimini sağlamak için geniş bir hareketin bile bilinçli bir rehbere ihtiyaç duyduğunu gösterme eğilimindedir. Ve bir noktada Lenin, sınıfın bilinçli bileşeninin, ideolojik olarak adlandırılabilecek bileşenin, partinin, devrimci mücadelenin gelişiminde aktif bir rol oynayabileceğini ve sadece kaderci bir “iyi an” beklentisi içinde olmadığını hatırlatır.

«İdeoloğun ancak kendiliğinden hareketin önüne geçtiğinde, yolu gösterdiğinde ve hareketin “maddi unsurlarının” kendiliğinden karşılaştığı tüm teorik, politik, taktiksel ve örgütsel sorunları diğerlerinden önce çözebildiğinde bu isme layık olduğunu anlamıyorlar... Bununla birlikte, ideologların (yani siyasi bilince sahip liderlerin [parti olarak okuyun] hareketi çevre ve unsurların etkileşimiyle belirlenen yoldan saptıramayacağını söylemek, bilinçli unsurun bu etkileşime ve yolun belirlenmesine katıldığı basit gerçeğini görmezden gelmektir» (V, 316).

Partinin kuruluşunda ortaya koyduğu “Praksisin Tersine Çevrilmesi” kavramımıza göre, sınıf partisi sınıftan ve onun yakın örgütlerinden kaynaklanan tüm uyaranları ve dürtüleri alır; bunlardan doktrininin detaylandırılması için hammaddeyi çıkarır ve sonra bunları sınıfa ve tek tek işçilere geri yansıtır: belirli sınırlar içinde, durumlara ve sınıf ilişkilerinin dengesine göre, parti kararlar ve inisiyatifler alabilir ve mücadelenin gelişimini etkileyebilir. Diyalektik ilişki, devrimci partinin olayların bilinçli ve gönüllü bir faktörü olduğu ölçüde, aynı zamanda bunların ve eski ve yeni üretim tarzları arasında temsil ettikleri çatışmanın bir sonucu olduğu gerçeğinde yatmaktadır. Bu, sosyal çevre ve sınıf mücadelesi ile maddi bağların kesilmesi halinde ortadan kalkacak bir işlevdir.27. Değişmez taktik plan

Parti bu perspektifi örneğin 1967’de tekrarlamıştır: (“Sol Gelenek Hattında Partinin Eylem Sürekliliği”, Il Programma Comunista 3‑5, 1967): «... Marksist devrimci partinin örgütlenme ve işleyiş sorunlarının bizim için sadece doktrin, program ve taktiklerin temel sorunlarıyla iç içe geçmiş olması değil, aynı zamanda birincisinin doğru çözümünün ikincisinin doğru belirlenmesine ve çözümüne halel getirmesi de çarpıcıdır».

Açıktır ki, partinin içinde faaliyet gösterdiği ortamın bir ürünü olması, teorinin dış duruma göre iniş çıkışlara maruz kalması gerektiği anlamına gelmez:

«Açıktır ki, partimiz olayların bir faktörü olmakla birlikte, aynı zamanda onların bir ürünüdür; eğer gerçekten devrimci bir dünya partisi yaratmayı başarırsak bu da böyle olacaktır. Şimdi, olaylar bu partiye hangi anlamda yansıyor? Kapitalizmin krizi bizim için elverişli bir durum yarattığında, üye sayımızın artması ve kitleler üzerindeki etkimizin büyümesi anlamında. Aksine, belirli bir anda durum elverişsiz hale gelirse, güçlerimiz sayıca azalabilir; ancak bu gerçekleştiğinde ideolojimizin bundan zarar görmesine izin vermemeliyiz; sadece geleneğimiz ve örgütümüz değil, aynı zamanda siyasi çizgimiz de bozulmadan kalmalıdır» (Üçüncü – Komünist – Enternasyonal, Altıncı Genişletilmiş Yürütme, İtalya K.P. Solun Raporu; Beşinci Oturum, 23/2/1926).

Partinin nasıl çalışması gerektiğine işaret etmeye devam eden ve ekonomistlerin gözlemlerinden yola çıkan Lenin, Iskra hakkında yapılan iki açıklama arasında bir çelişki olmadığını gösterir:

«... Sosyal-Demokrasi elini kolunu bağlamaz, faaliyetlerini önceden tasarlanmış tek bir siyasi mücadele planı ya da yöntemiyle sınırlamaz; Partinin elindeki güçlere uygun olmaları ve verili koşullar altında mümkün olan en iyi sonuçların elde edilmesini kolaylaştırmaları koşuluyla tüm mücadele yöntemlerini tanır» (IV, 371) ve: «Her koşulda ve her zaman siyasi mücadele yürütme becerisine sahip güçlü bir örgüt olmadan, yalnızca taktik adına layık olan, sağlam ilkelerle aydınlatılmış ve kararlılıkla uygulanmış sistematik eylem planından söz edilemez» (V, 18).

Dolayısıyla, bir taktik plan, verili durumlarda partinin tutumunun ne olması gerektiğini tanımlamaktan başka bir şey değildir. Parti, kendisini içinde bulabileceği çok çeşitli senaryoları öngörmek için çalışmalıdır ve bu partinin temel teorik çalışmasıdır; bu sadece bir bütün olarak parti için değil, aynı zamanda merkez ile bağlantının koptuğu koşullarda önemli operasyonel kararlar almak zorunda kalabilecek bireysel militan için de geçerlidir.

«...Rus sosyal-demokrasisindeki “yeni eğilimin” yaptığı temel hata, kendiliğindenliğe boyun eğmesi ve kitlelerin kendiliğindenliğinin biz sosyal-demokratlardan yüksek derecede bilinç talep ettiğini anlamamasıdır. Kitlelerin kendiliğinden yükselişi ne kadar büyükse ve hareket ne kadar yaygınsa, sosyal-demokrasinin teorik, siyasal ve örgütsel çalışmalarında daha büyük bir bilinç talebi de kıyaslanamayacak kadar hızlıdır» (V, 396).

“Bilinç”, “bilgi” demektir ve Lenin bu terimi tam da bu anlamda kullanmaktadır. Burjuva dünyasının bilgisi, siyasetinde, iktisadında, kültüründe, partinin kendini içinde bulacağı durumları öngörebilmek, işçi sınıfına mücadele işaretleri verebilmek... Onun mütevazı öğrencileri olarak bizler, teorinin şekillendirilmesi ve en çeşitli, olası durumlarda benimsenecek taktiklerin öngörülmesi üzerinde çalışma ihtiyacını ondan öğrendik. Periyodik olarak Genel Toplantılarımızda yoldaşların partinin tamamına sunulan çalışmasının amacı budur; yalnızca bilmeye değil, belirli durumlarda ne yapılacağını bilmeye hizmet eden bir çalışmadır bu. Önemi, her şeyden önce, onu devrimci anlamda nasıl kullanacaklarını bilecek olan tüm yoldaşlarla paylaşılmasında ve doktrinimizi saçma sapan parti okullarında değil, doğal bir şekilde öğrenen yeni militanların sürekli formasyonundadır. 1966 Napoli Tezleri’nde yazdığımız gibi, bunların mükemmel, değiştirilemez ve geri alınamaz metinler olduğunu iddia etmek saçmalık olur: «çünkü yıllar boyunca parti her zaman bunun sürekli olarak geliştirilmekte olan, daha iyi ve daha eksiksiz bir biçim almaya mahkum bir materyal olduğunu söylemiştir». Bununla birlikte, bu metinler periyodik olarak, yeni veriler ve yeni açıklamalarla, doktrinimizin temeli olan ilkelere, onlarla en ufak bir çelişkiye düşmeden geri dönmektedir. Bu şekilde militanlar, yerel ve genel periyodik toplantılara katılarak, pozisyonlarımızla her zaman temas halinde olurlar ve bunları rahatlıkla kendi pozisyonları haline getirirler.

Güçlü bir partinin, belirli bir durumda, birbirleriyle ve merkezle iletişim kurma imkanları olmasa bile, militanlarının hepsi aynı şekilde davranan bir parti olduğu bizim eski bir inancımızdır. Ancak Marksizm geleneği böyledir:

«Genel Konsey, Enternasyonal’in Paris şubelerinin Paris’in şanlı devriminde üstlendiği önemli rolden gurur duymaktadır. Embesillerin hayal ettiği gibi, sanki Paris ya da Enternasyonal’in herhangi bir şubesi emirlerini bir merkezden almış gibi değil. Ama tüm medeni ülkelerdeki işçi sınıfının çiçekleri Enternasyonal’e aittir ve Enternasyonal’in fikirleriyle aşılanmışlardır, işçi sınıfı hareketinin her yerinde önderlik edeceklerinden emindirler» (The Civil War in France’ın ikinci taslağı, M‑E, XXII, 545).

Teori, daha önce de yazdığımız gibi, değişmeyen ama yontulan, her zaman daha iyi tanımlanan tek bir bloktur. Öte yandan taktik, ayrıntılı olarak tahmin edilmesi zor olayların varlığında partinin tepkisinin farklı sonuçları olabileceği senaryoların sağlanmasıdır; açıkçası taktik seçimler çeşitli durumlarla ilgili verilerin bilgisine bağlıdır. Zamanla ve mücadele deneyimlerinin giderek artan kaydına dayanan bilgi birikimiyle, taktiksel seçimler için alan daralır ve seçenekler sunan taktiksel düzeyden, “dogmatik” ve dokunulmaz olan genel teori ile sınırlanan davranışlar ortaya çıkar. Olgun kapitalizme sahip ülkelerde siyasi seçimlere katılımla ilgili olarak sıklıkla dile getirilen durum budur: 1920’lere kadar (Sol için bunu reddetmek için yeterli deneyim zaten mevcut olsa bile) bu seçim meşru bir şekilde ortaya atılmıştı; bugün ise doktrinimiz bunu üzerinde şüphe duyulamayacak bir pozisyon, genel teorimizin bir parçası olan bir tutum olarak dışlamaktadır.

Lenin kendiliğindenlik/bilinç argümanını tükettiğine inanmıyordu, çünkü bu yanlış anlama sadece Rusya’da değil tüm sosyalist harekette çok köklüydü ve sadece 1902 ile sınırlı da değildi. Bu nedenle üçüncü bölüm, “Sendikalist Politika ve Sosyal Demokrat Politika”, hala ekonomistlerle tartışmaya adanmıştır; bu konu aslında devrimcilerin faaliyetlerine kesin sınırlar koymaya, burjuva demokratik devrimin hala yapılması gereken çifte devrim durumundaki rollerini netleştirmeye olanak tanır.28. Ekonomik mücadele ve siyasi mücadele

İşçi sınıfının ekonomik koşullarının savunulması gerekli bir görevdir. Ancak, ekonomistlerin yaptığı gibi, tek görev olarak görülemez. Bu daha ziyade bir savaş okuludur.

O zaman da şimdi olduğu gibi tehlike, kutsal faaliyetlere odaklanarak, ancak dışlayıcı bir şekilde, devrimci sosyalist mücadelenin temel siyasi görevlerini unutmaktır:

“Sosyal-Demokrasi işçi sınıfının mücadelesine, yalnızca emek‑gücünün daha iyi koşullarda satılması için değil, mülksüzleri kendilerini zenginlere satmaya zorlayan toplumsal sistemin ortadan kaldırılması için de önderlik eder. Sosyal-Demokrasi, işçi sınıfını yalnızca belirli bir işveren grubuyla ilişkisi içinde değil, modern toplumun tüm sınıflarıyla ve örgütlü bir siyasi güç olarak devletle ilişkisi içinde temsil eder. Dolayısıyla, Sosyal-Demokratlar kendilerini yalnızca ekonomik mücadeleyle sınırlamamalı, aynı zamanda ekonomik maruziyetlerin örgütlenmesinin faaliyetlerinin baskın bir parçası haline gelmesine izin vermemelidir. İşçi sınıfının siyasi eğitimini ve siyasi bilincinin geliştirilmesini aktif olarak üstlenmeliyiz» (V, 400).

Bu, Rusya’da otokratik rejimi yıkma mücadelesini de içermesi gereken bir bilinçtir. İşçi sınıfı için oldukça önemli olan sosyal reformlar için mücadele sosyal-demokrasinin görevlerinden biridir, ancak «...reformlar için mücadeleyi, bütünün bir parçası olarak, özgürlük ve sosyalizm için devrimci mücadeleye tabidir» (V, 406).

Bu nedenle parti yalnızca bir program ve bu programı hayata geçirecek bir taktik geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda tarihsel ana bağlı olarak kendi kaynaklarını ve sınıfın kaynaklarını hangi temel faaliyete adayacağını da değerlendirir. Lenin fabrikadaki proleterlere, devlet iktidarında siyasi bir değişiklik olmadan koşullarının önemli ölçüde iyileşmeyeceğini ve bu iyileşmenin ancak iktidarı onlar adına yönetecek olan partilerinin siyasi zaferiyle, sınıfsız bir topluma kadar pekiştirileceğini her zaman hatırlatmıştır.

Lenin, ekonomik artçılığın nüksetmesini önlemek için daha geniş bir siyasi ajitasyonun desteklenmesinde ısrar etmekten asla yorulmadı:

«İşçilere sınıfsal siyasi bilinç ancak dışarıdan, yani ancak ekonomik mücadelenin dışından, işçilerle işverenler arasındaki ilişkiler alanının dışından getirilebilir... Sosyal-Demokratlar işçilere siyasi bilgi götürmek için nüfusun tüm sınıfları arasında dolaşmalı; ordularının birliklerini her yöne göndermeli.... Sosyal-Demokratların ideali sendika sekreteri değil, halkın kürsüsü olmalıdır» (V, 422‑423).

Broşürün büyük bir bölümünü kaplayan bu noktayı vurgulamak için önemli olan, koşullu polemik değildir; bu polemik, taban hareketleri içinde ekonomist tipte tutumların yeniden ortaya çıkmaya devam ettiği günümüzde bile her halükarda yeniden canlandırılması gerekebilecek bir polemiktir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, sözde taktisyen, kongreler ve akımlar arasında sözde zeki bir gezgin olan Lenin’in yarım kelimeler kullanmaması, politikacıların incelikli sözlerine güvenmemesi, ancak sosyalist ve devrimci olmayan her şeyi kesin bir dille burjuva olarak damgalamasıdır: «İşçi sınıfının sendikalist siyaseti, tam da işçi sınıfının burjuva siyasetidir» (V, 426).

Daha sonra, Rusya’daki Sosyal Demokratların o tarihsel dönemdeki görevlerini, demokratik hedefleri de içeren görevlerini tanımlamaya devam eder; ancak bunları her zaman böyle adlandırır, partinin faaliyetini her zaman diğer örgütlerin faaliyetlerinden ayırır, son olarak, diğer sınıflara ve toplumsal katmanlara (köylüler, öğrenciler, din adamları, zanaatkarlar) seslenirken bile partinin nihai hedeflerinin ne olduğunu açıkça hatırlatır.29. İşçi örgütleri ve komünist parti

“Ekonomistlerin İlkelliği ve Devrimcilerin Örgütlenmesi” başlıklı dördüncü bölümde Lenin, ilkellik teriminin anlamını açıklamaya çalışarak işe başlar, sosyal demokrat çevrelerin yakın tarihinin izini sürer ve bunların tam da işe ilkel, amatörce yaklaştıkları için polis tarafından her zaman nasıl zulüm gördüklerini ve dolayısıyla yok edildiklerini gösterir; sosyal demokrat hareketin siyasi ve örgütsel görevlerini hafife aldıkları için ilkel olan ekonomistleri de bu tipolojiyle ilişkilendirmekten çekinmez. Bu nedenle, işçi sınıfına dayalı devrimci bir partinin teorik ve örgütsel köşe taşlarına değinmek gerekir.

İlk olarak, işçi örgütlenmesi ile devrimcilerin örgütlenmesi arasında ayrım yapmamız gerekir:

«Ekonomik mücadele için işçi örgütleri sendikal örgütler olmalıdır. Her Sosyal Demokrat işçi mümkün olduğunca bu örgütlere yardımcı olmalı ve bu örgütlerde aktif olarak çalışmalıdır. Ancak, bu doğru olmakla birlikte, yalnızca Sosyal Demokratların “meslek” sendikalarına üye olabilmesini talep etmek kesinlikle bizim çıkarımıza değildir, çünkü bu yalnızca kitleler üzerindeki etkimizin kapsamını daraltacaktır. İşverenlere ve hükümete karşı mücadele için birleşme ihtiyacını anlayan her işçi sendikalara katılsın. Eğer sendikalar en azından bu temel anlayış derecesine ulaşmış herkesi birleştirmeseydi, eğer çok geniş örgütler olmasalardı, sendikaların amacına ulaşması imkansız olurdu. Bu örgütler ne kadar geniş olursa, bizim onlar üzerindeki etkimiz de o kadar geniş olacaktır – bu etki yalnızca ekonomik mücadelenin “kendiliğinden” gelişmesinden değil, sosyalist sendika üyelerinin yoldaşlarını etkilemek için gösterecekleri doğrudan ve bilinçli çabadan kaynaklanacaktır» (V, 454).

Dolayısıyla sendika, aksi takdirde korporatif birliklerden başka bir şey olmayacağı için, yalnızca işçilerden oluşmalıdır; Sosyal-Demokrat işçiler orada çalışmalıdır, ancak içinde siyasi oybirliği olması beklenmemelidir; Lenin’in açıkladığı gibi çok büyük ve güçlü sendikalara izin veren bu kutsal ilke, devrimci işçinin propagandasını yürütmesi için özellikle elverişli bir ortam yaratır. O yıllar, Fransa’da (Sorel), İtalya’da, Güney Amerika’da, ABD’de (I.W.W.) devrimci sendikalizm serabının doğduğu yıllardı; birkaç on yıl sonra başarısızlığı ortaya çıkacak bir deneydi bu, ama işçi hareketinin başına bela olan, Marksist inanca sahip devrimci partilerin gelişmesini engelleyen ya da zorlaştıran bir deneydi. Lenin, hareketin tam da ekonomistlerden kaynaklanabilecek bu yozlaşmasını öngörmüştü. Sergei Zubatov tarafından ünlü bir şekilde desteklenenler gibi rejim sendikalarına gelince, endişelenmiyordu:

«Devam edin beyler, elinizden geleni yapın! Ne zaman işçilerin yoluna bir tuzak koyarsanız (ya doğrudan provokasyon yoluyla ya da ’Struvizm’ yardımıyla işçilerin moralini ’dürüstçe’ bozarak), sizi açığa çıkaracağız. Ancak ne zaman ileriye doğru gerçek bir adım atsanız, bu en ’ürkek zikzak’ bile olsa, şunu söyleyeceğiz: Lütfen devam edin! Ve ileriye doğru gerçek bir adım olabilecek tek adım, işçilerin eylem alanının küçük de olsa gerçek bir şekilde genişletilmesidir. Bu türden her genişleme bizim yararımıza olacak ve sosyalistleri tespit edenlerin ajan provokatörler değil, taraftar kazananların sosyalistler olacağı türden yasal toplulukların ortaya çıkışını hızlandırmaya yardımcı olacaktır» (V, 456).

Bu nedenle, eğer bu hükümet ve rejim sendikaları işçiler arasında bir takipçi kitlesi istiyorlarsa, bunu hak ettiklerini göstermeleri gerekecektir; ancak bunu yaparken Sosyal Demokratların devrimci ve sendikal faaliyetleri için elverişli koşullar yaratmaktadırlar. Dahası, gizli sendikalar kuran işçilere de yardım edilmelidir, çünkü sendikalarda bile gerçek mücadele gizli faaliyet gerektirir; bu da devrimcilerin temel bir görevidir.

Önemli olan işçilerle genel, gerçekçi olmayan ya da doğaçlama bir şekilde konuşmamaktır; bu demagoji olur, diyor Lenin ve uzun vadede bu bizi proleter saygınlığından uzaklaştırır. Konuşmacı ne hakkında konuştuğunu bilmelidir.

Hem sendikal hem de siyasi mücadele örgütlenmeyi gerektirir, ancak bu iki alan çok farklıdır ve örgütlenme yöntemleri de farklıdır, üstelik sadece yirminci yüzyılın başında Rusya’da olduğu gibi bir polis rejiminde değil. Parti amatör politikacılara değil profesyonel devrimcilere güvenmelidir ve bu şekilde polis zulmüne karşı daha iyi savunulacak, propaganda ve ajitasyonu gerçekten etkili olacaktır. İllegalitenin gerekliliği gizli çalışmanın merkezileştirilmesine yol açar, ancak bu «hiçbir şekilde hareketin tüm işlevlerinin merkezileştirilmesi anlamına gelmez» (V, 465). Bu anlamda parti kendisine sabit şematik kurallar koymaz, örgütlenmesini içinde faaliyet gösterdiği koşullara uyar.30. Partide işçiler ve entelektüeller

Bu nedenle mesele devrimciler yaratmaktır ama bunu sadece aydınlar arasından değil, sınıfın saflarından da yapabilmeliyiz:

«... ilk ve en acil görevimiz, Parti faaliyeti açısından entelektüeller arasından çıkan devrimcilerle aynı düzeyde olacak işçi sınıfı devrimcilerinin yetiştirilmesine yardımcı olmaktır (’Parti faaliyeti açısından’ kelimelerini vurguluyoruz, çünkü gerekli olmasına rağmen, işçileri diğer açılardan entelektüellerin düzeyine getirmek ne o kadar kolay ne de o kadar acil olarak gereklidir). Bu nedenle, dikkatler esas olarak işçileri devrimciler düzeyine yükseltmeye verilmelidir; Ekonomistlerin yapmak istediği gibi ’çalışan kitleler’ düzeyine inmek bizim görevimiz değildir» (V, 470).

Lenin, örgütsel açıdan bakıldığında, yaşayan işçi sınıfının rolünün belirleyici olduğunu, bu sınıfın nesnel ekonomik nedenlerle, örgütlenme yeteneği sayesinde kapitalist toplumdaki diğer sınıflardan ayrıldığını her zaman kabul etmiştir. Ne Yapmalı?, işçi sınıfıyla temas olmadan devrimcilerin örgütlenmesinin bir oyuncak, bir macera, boş bir sembol olacağını ve ancak “mücadeleye kendiliğinden yükselen gerçekten devrimci bir sınıf” olduğunda, partinin proleter saldırı anı için savunduğu örgütlenmenin bir anlam ifade edeceğini vurgulamaktadır.

Ancak bunu yapmak için kendini bu örgütü yaratmaya adamış gerçek kişilere ihtiyacımız var.

Meslekten devrimciler, gerçek militanlar, disiplinli ve palavracı olmayanlar, sınıfın içinde kök salmış ve onu yönlendirebilecek bir öncü: Lenin için partinin üyeleri bunlardır. Olumsal durumların ötesinde, Lenin örgütsel konularda oportünizme karşı mücadele eder: parti üyeleri konuşkan, yani lafta devrimci, sadece zaman zaman, arzu ettiklerinde, “boş akşamlarda toplantılara gitmek için” örgütlenmiş kişiler değil, harekete katılan militanlar olmalıdır.31. Komploculuk ve terörizm

Destek bulmaya devam eden terörizm bile kendiliğindenci bataklıkla ilişkilendiriliyordu:

«Ekonomistler ve günümüz teröristlerinin ortak bir kökü var, o da kendiliğindenliğe boyun eğmek... Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşenmiştir ve bu durumda iyi niyetler insanı kendiliğinden ’en az direnç çizgisine’ çekilmekten kurtaramaz» [burada yine her zaman paylaştığımız kavram] «... terör çağrıları ve ekonomik mücadelenin kendisine siyasi bir karakter kazandırma çağrıları, şu anda Rus devrimcilerine düşen en acil görevden, yani kapsamlı bir siyasi ajitasyonun örgütlenmesinden kaçmanın yalnızca iki farklı biçimidir» (V, 418, 420).

Komplo havarilerine karşı Lenin açıktır:

«Siyasi mücadelenin komploya hapsedilmesini her zaman protesto ettik ve elbette protesto etmeye devam edeceğiz. Ancak bu elbette güçlü bir devrimci örgüte olan ihtiyacı inkar ettiğimiz anlamına gelmez» (V, 475).

«Yalnızca tutarlı bir şekilde Sosyal Demokrat bir politika yürüten, deyim yerindeyse tüm devrimci içgüdüleri ve çabaları tatmin eden merkezi, militan bir örgüt, hareketi düşüncesizce saldırılar yapmaktan koruyabilir ve başarı vaat eden saldırılar hazırlamasını sağlayabilir» (V, 477).32. Liderlerin organik seçimi

Parti içi demokrasi eksikliği suçlamalarına verilecek yanıt basittir: gizli bir faaliyet durumunda, katı bir gizlilik ve titiz bir seçilim yerine geniş bir demokrasi istiyorsunuz!

Bununla birlikte, Lenin’in mutlak bir demokratik ilkeye değil, partideki yoldaşların çeşitli görevlere seçildiği sıradan mekanizmaya atıfta bulunduğu da açıktır. Seçmek yalnızca oy vermek değil, uygun görmek anlamına gelir. Ve Lenin’in sözleri, doğru anlaşıldığında, mekanizmanın savunulmasına değil, partinin organik işleyişinin özüne atıfta bulunmaktadır.

Lenin burada, Avrupa partilerinin kendileri için de bir örgütlenme örneği olması gereken Ruslara hitap etmektedir. Onlara, feodal değil burjuva ve demokratik bir ülkede, ifade özgürlüğünün var olduğu bir yerde, partinin kendi biçimlerine göre işleyebileceğini, seçimlerde aday olanların herkes tarafından bilindiğini söyler. Burada altını çizmek isteriz:

«... sonuç olarak, tüm parti üyeleri, tüm gerçekleri bilerek, bu kişiyi belirli bir parti görevine seçebilir veya seçmeyi reddedebilir. Bir parti adamının siyasi alandaki her eylemi üzerinde uygulanan genel kontrol (terimin gerçek anlamında), biyolojide ’en uygun olanın hayatta kalması’ olarak adlandırılan şeyi üreten otomatik olarak işleyen bir mekanizmayı ortaya çıkarır. Tam tanıtım, seçim ve genel kontrol yoluyla ’doğal seçilim’, son tahlilde, her siyasi figürün ’uygun yerinde’ olacağının, güçleri ve yetenekleriyle en uygun olduğu işi yapacağının, hatalarının etkilerini kendi üzerinde hissedeceğinin ve tüm dünyanın önünde hataları fark etme ve onlardan kaçınma yeteneğini kanıtlayacağının güvencesini sağlar...»

Lenin, o zamanki Rus rejimi gibi demokratik olmayan bir rejime atıfta bulunmaya devam eder. Ancak tarih çok geçmeden Almanya ve İtalya gibi ülkelerde devrimci komünistlerin çok az “demokrasiye” sahip olduğunu doğrulayacaktır... Onun sözleri, doğru anlaşıldığında, parti içinde demokratik mekanizmanın benimsenmesini bile aşar ve reddeder.

Rusya’daki gibi bir rejimde “geniş demokrasi” «... yararsız ve zararlı bir oyuncaktan başka bir şey değildir. Yararsız bir oyuncaktır, çünkü gerçekte hiçbir devrimci örgüt, ne kadar istemiş olursa olsun, geniş demokrasiyi uygulamamıştır ya da uygulayamamıştır. Zararlı bir oyuncaktır çünkü ’geniş demokratik ilkeyi’ uygulamaya yönelik herhangi bir girişim, polisin büyük çaplı baskınlar gerçekleştirme işini kolaylaştıracak, hakim olan ilkelliği sürdürecek ve pratik işçilerin düşüncelerini, profesyonel devrimciler olmak için kendilerini eğitmek gibi ciddi ve acil bir görevden, seçim sistemleri için ayrıntılı ’kağıt’ kurallar hazırlamaya yönlendirecektir. Sadece yurtdışında, gerçekten aktif bir çalışma yürütme fırsatı olmayan insanların bir araya geldiği yerlerde, bu ’demokrasicilik oyunu’ özellikle de küçük gruplar halinde gelişebilir».33. Devrimciler arasında tam ve kardeşçe güven

«Hareketimizin aktif çalışanları için tek ciddi örgütsel ilke, en katı gizlilik, en katı üye seçilimi ve profesyonel devrimcilerin eğitimi olmalıdır. Bu nitelikler göz önüne alındığında, bizim için ’demokratizm’den bile daha fazlası, yani devrimciler arasında tam, yoldaşça, karşılıklı güven garanti altına alınmış olacaktır. Bu bizim için kesinlikle elzemdir, çünkü Rusya’da bunun yerine genel demokratik kontrolün geçmesi söz konusu olamaz.

«Gerçek bir “demokratik” [virgüller Lenin’e aittir] denetim kurmanın imkansızlığının, devrimci örgüt üyelerini tümüyle denetim dışı bıraktığına inanmak büyük bir hata olur. Demokratizmin oyuncak biçimlerini (tam ve karşılıklı güvenin hüküm sürdüğü yakın ve kompakt bir yoldaşlar topluluğu içindeki demokratizm) düşünecek zamanları yoktur, ancak gerçek devrimcilerden oluşan bir örgütün değersiz bir üyeden kurtulmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağını deneyimlerinden bildikleri için sorumluluklarının canlı bir hissine sahiptirler. Dahası, Rus (ve uluslararası) devrimci çevrelerde, arkasında uzun bir geçmişi olan ve yoldaşlık görevlerinden her ayrılışı sert ve acımasızca cezalandıran oldukça gelişmiş bir kamuoyu vardır (ve ’demokratizm’, oyuncak demokratizm değil gerçek demokratizm, kesinlikle yoldaşlık anlayışının bir bileşenini oluşturur). Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda, ’anti-demokratik eğilimler’ hakkındaki bu konuşmaların ve bu kararların, yurtdışında düşkün olunan generaller oyununun küf kokusunu taşıdığını fark edeceksiniz» (V, 479‑481).

Burada Lenin’in “gerçek demokratizm” ile partinin organik birliğinden başka bir şey kastetmediği açıktır.

Partinin 1922’de Roma Tezleri, I, 4’te yazdıkları da çok farklı değildir:

«Bu programatik deklarasyonların ilanı ve parti örgütündeki çeşitli konumların emanet edildiği kişilerin atanması, biçimsel olarak partinin temsilci meclislerinin demokratik bir biçimde istişaresi yoluyla gerçekleştirilir, ancak gerçekte bunlar, deneyim unsurlarını biriktiren ve liderlerin hazırlanmasını ve seçilmesini gerçekleştiren, böylece hem programatik içeriği hem de partinin hiyerarşik yapısını şekillendiren gerçek sürecin bir ürünü olarak anlaşılmalıdır».

Parti sorumluluklarını emanet edeceği yoldaşları seçerken partiyi yönlendirmesi gereken organiklik, Lenin’in İskra yayın kurulunun bileşenlerinin, yani parti “merkezini” oluşturacak yoldaşların seçimi hakkında yaptığı yorumda da görülebilir:

«Altı kişilik eski kurul o kadar etkisizdi ki, üç yıl boyunca bir kez bile tam güçle toplanmadı. Bu inanılmaz görünebilir, ama bir gerçektir. Iskra’nın kırk beş sayısından bir tanesi bile (editoryal ve teknik anlamda) Martov ya da Lenin dışında kimse tarafından oluşturulmadı. Ve bir kez bile Plehanov dışında herhangi biri tarafından önemli bir teorik mesele ortaya atılmadı. Axelrod hiçbir çalışma yapmadı (Zarya’ya kelimenin tam anlamıyla hiçbir katkıda bulunmadı ve İskra’nın kırk beş sayısının tamamına sadece üç ya da dört makale yazdı). Zasulich ve Starover sadece katkıda bulundu ve tavsiyeler verdiler, hiçbir zaman gerçek bir editoryal çalışma yapmadılar. Siyasi önderliğe, merkeze kimin seçilmesi gerektiği, Kongre’nin toplanmasından bir ay sonra, Kongre’deki her delege için gün ışığı kadar açıktı» (VII, 31).

Bu alıntılar, Lenin’in mevcut partinin varoluş biçimiyle tamamen ortak olan düşüncesini açıklığa kavuşturmaktadır. Her şeyden önce, “genel soytarılığın” bir “oyuncağı” olan demokrasi hor görülmektedir. İkinci olarak, partinin işleyişi, yoldaşın kendisine organik olarak en uygun işlevde bulunduğu bir ekip olarak sunulmaktadır: Solun başlangıcından itibaren “organik merkeziyetçilik” olarak adlandırdığı ve partimizin hala uyguladığı pratik budur. Yoldaşların partide organik bir yeri vardır; yoldaşlar arasında “kardeşçe saygı” ve “güven” vardır; eksikliklerin ya da gerçek ihanetlerin tespit edilmesine yönelik aynı derecede organik süreçler işler. Bu, metinlerimizde birçok kez karşılaştığımız “garantiler” sorunudur. Her derde deva olarak başvurulan demokratizm “bir tür ilkelliktir” ve dolayısıyla artık (daha 1902’de!) oportünizmdir.

Yine 1902 tarihli “Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup” ta Lenin, demokratik tipte tüzüklere ya da örgütsel normlara başvurmamış, verimlilik ve operasyonel kapasite sorunlarının çözümünü yoldaşlar arasındaki kardeşçe ilişkilerde ve son çare olarak, kendisi için açıkça partinin doktrinini, devrim teorisinin külliyatını, ortaya çıkabilecek tüm sorunları çözmek için tek belirleyici aracı temsil eden merkezi organa başvurmakta bulmuştur.34. Kimseyi sevme, herkesi sev

İkinci Kongre’den hemen sonra Lenin, Martov’a yazı işleri müdürlüğünü bıraktığı için kızmak ve bir bölünmenin habercisi olmak yerine (ki öyle olacaktı), “R.S.D.L.P. İkinci Kongresi’nin Hesabı”nı, tüm yoldaşlara parti çalışmasının bürokratik ve demokratik biçimcilikten çok daha fazla olan gerçek değerlerini hatırlatarak bitirdi:

«Rus Sosyal-Demokrat hareketi, çevrelerden partiye, cahillikten devrimci görevin farkına varmaya, skandal çığırtkanlığı ve çevre baskısı ile hareket etmekten disipline doğru son zorlu geçişin sancılarını yaşamaktadır. Sosyal-Demokrat işçi hareketinin çıkarları doğrultusunda parti çalışmasına ve eylemine değer veren herkes, merkez organların ’meşru’ ve ’sadık’ boykotu gibi sefil safsataları hoş görmeyi reddedecektir; bir düzine kadar kişi, kendilerinin ve arkadaşlarının merkez organlara seçilmemesinden hoşnut olmadıkları için davanın zarar görmesine ve çalışmanın durma noktasına gelmesine izin vermeyecektir; parti yetkililerinin işbirliği yapmama tehditleri, boykotlar, fonların kesilmesi, skandal çığırtkanlığı ve yalan hikayeler yoluyla özel ve gizli baskıya maruz kalmasına izin vermeyecektir» (VII, 34).

Ancak bu, yoldaşlar arasındaki ilişkilerin “duygusallık” tarafından yönlendirilmesi gerektiği anlamına gelmez; Plehanov’la ilk karşılaşma deneyimini anlatırken (IV, 342), bu karşılaşmadan hayal kırıklığına uğramış, ancak yine de devam etme kararlılığında güçlenmiş olarak çıkmıştır. Parti, 1952 tarihli “Önce Siyaset”te de aynı sonuçlara varmıştır:

«Bu nedenle uzun ve trajik bir deneyim, parti faaliyetinde her militanı kendi özel tutum ve olanaklarına göre kullanmamız gerektiğini, ancak ’kimseyi sevmememiz’ ve hayatının her yılında on bir ay hapis yatmış olsa bile herkesi geride bırakmaya hazır olmamız gerektiğini öğretmiş olmalıdır. Önemli olaylar karşısında eylem seçeneklerine ilişkin kararı ustaların, liderlerin ve yöneticilerin kişisel ’otoritelerinin’ dışında ve hareketimizin önceden belirlenmiş ilke ve eylem normlarına dayanarak alabilmeliyiz: hepimizin bildiği gibi son derece zor bir çaba, ancak bu olmadan güçlü bir hareketin nasıl yeniden ortaya çıkabileceğini göremiyoruz».35. İç hiyerarşi ve karar alma

Lenin’in iç demokrasiye verdiği önemin kanıtı, Troçki’nin Hayatım’da aktardıklarında bulunabilir; II. Kongre’nin başlangıcında:

«... örgütlenme şemasındaki önemli noktalardan biri, merkezi organ (İskra) ile Rusya’da faaliyet gösterecek olan Merkez Komite arasında kurulacak ilişkiydi. Yurtdışına, yayın kurulunun Merkez Komite’ye bağlı olması gerektiği inancıyla gittim. Iskra takipçilerinin çoğunluğunun hakim tutumu buydu. Lenin, ’Bu yapılamaz,’ diye itiraz etti. ’Güçler arasındaki korelasyon farklıdır. Rusya’dan bize nasıl rehberlik edebilirler? Hayır, bu yapılamaz. Biz istikrarlı bir merkeziz, fikirler açısından daha güçlüyüz ve rehberliği buradan yürütmeliyiz. ’O zaman bu yayın kurulunun tam bir diktatörlüğü anlamına mı gelecek? diye sordum. “Peki, bunun nesi yanlış?» diye karşılık verdi Lenin. “Mevcut durumda öyle olmak zorunda”».

Partiyi doğru yolda tutan demokratik kurallara saygı değil, Marksist doktrine tam ve inatçı bağlılıktır! Ve Lenin, o dönemde bunu tek başına temsil ediyordu. Doktrin merkezi organda, yani tarihsel partideydi; en iyi devrimci çalışma nasıl demokratik bir istişareden ya da daha kötüsü, Lenin’in Partisinde ne yazık ki var olan farklı akımlar arasındaki bir arabuluculuktan kaynaklanabilirdi?

Lenin 1920’de İşçi Muhalefeti Merkez Komite ve çeşitli şehir komitelerinde kararların nispi temsil temelinde alınmasını ve işlevsel sorunları çözmek için demokrasiden yararlanılması talep ettiğinde bu konuda yine çok netti:

«...bir yönlendirme organı olarak parti konferansı ya da parti kongresi çağrısında nispi temsil esastır. Ancak, pratik çalışmaların yürütülmesiyle görevli bir yürütme organının oluşturulması söz konusu olduğunda, nispi temsil hiçbir zaman uygulanmamıştır ve pek de haklı görülemez... belirleyici olan, siz konferans üyelerinin her aday hakkında kişisel bilgi sahibi olmanız ve uyumlu çalışması beklenebilecek grubu tercih etmeniz olmalıdır; yürütme organının seçiminde orantılılık ilkesini değil. Bu, hiçbir zaman uygulanmamış ve şu anda da uygulanması pek doğru olmayacak bir ilkedir» (XXXI, 428).

Lenin için parti içi demokrasinin kaçınılmaz olduğunu, ancak aynı zamanda operasyonel kararlar söz konusu olduğunda ve hatta partinin kurucu pozisyonlarını belirtmek söz konusu olduğunda, demokrasinin büyük Vladimir’in onsuz yapmaya istekli olduğu yararsız ve hatta zararlı bir incik boncuk olduğunu daha önce görmüştük.

Biz, onlarca yıllık karşı-devrim ve sözde Leninistlerin ihanet deneyimi sayesinde, demokrasinin tüm biçimlerinden tamamen kurtulduk. Geleneksel olarak partide, aynı zamanda yaşayanlar, ölüler ve gelecek nesillerin çocukları oy kullanabildiği takdirde demokrasinin bir anlamı olabileceği paradoksunu ifade ediyoruz!36. Garantiler

Parti organı gönüllü katılım temelinde oluşturulduğundan, en katı disiplinin elde edilmesinin “garantisi”, bu nedenle, benzersiz ve herkes için bağlayıcı taktik kuralların açık bir şekilde tanımlanmasında, mücadele yöntemlerinin sürekliliğinde ve örgütsel kuralların açıklığında aranmalıdır. “Marksizm ve Otorite”de (1956) şöyle yazmıştık:

«Ölülerle Diyalog’da da sık sık önerdiğimiz ve örneklediğimiz garantileri hatırlatmakla yetineceğiz. Doktrin: Merkez, başlangıçtan itibaren hareketin klasik metinlerinde ortaya konan doktrini değiştirme yetkisine sahip değildir. Örgütlenme: uluslararası düzeyde benzersizdir, birleşme ya da bir araya gelmeler için değil, sadece bireysel kabuller için değişiklik gösterir; örgütlü üyeler başka hareketlere katılamazlar. Taktikler: manevra ve eylem olanakları, kapalı bir sisteme sahip uluslararası kongrelerin kararlarıyla öngörülmelidir. Merkez tarafından düzenlenmemiş eylemleri tabanda başlatamazsınız: Merkez, yeni olgular bahanesiyle yeni taktikler ve hamleler icat edemez. Parti tabanı ile merkez arasındaki bağ diyalektik bir biçime dönüşür. Eğer parti devlet içinde ve devletin kendisine karşı hareket ettiği sınıflara karşı sınıfın diktatörlüğünü uyguluyorsa, parti merkezinin taban üzerinde diktatörlüğü yoktur. Diktatörlük, biçimsel bir iç mekanik demokrasi ile değil, bu diyalektik bağlara saygı ile reddedilir».37. Tüm Rusya’yı kapsayan bir siyasi gazete

Ayrıca yerel çalışmayı ulusal çalışmayla karşılaştırmak, birincisini savunanlarda bir tür ilkelciliğe işaret eder. Yerel çalışma da ulusal bir faaliyet planı olmadığı için durgunlaşmaktadır; Lenin bu konuya beşinci ve son bölümde daha iyi açıklık getirecektir, ancak gerçekte savunduğu şeyi tarihsel verilerle kanıtlamak için sayfalarca zaman harcamaktadır. Yerel basını desteklemek yerine, sendikal çalışma ve ajitasyon konusunda “uzmanlaşmış” ülke çapında bir yayın organına ihtiyaç vardır.

“Tüm Rusya için bir siyasi gazete planı” önermek, ilkelcilerin eleştirilerine bir yanıttı. Bu, tüm komitelerin ve çevrelerin (henüz tek bir partinin şubeleri değillerdi) katkılarını nokta nokta toplayacak bir organdı. Lenin için tüm Rusya’yı kapsayan bir gazete, parti merkezi fikrine çok yakındır; dağıtımı, yoldaşlar tarafından okunması, propagandası da dahil olmak üzere basın organının yapısında Lenin, özellikle dönemin polis rejiminde partinin bir embriyosunu çizer. Temel ve acil ihtiyaç, tüm örgüt tarafından paylaşılan sağlam bir teorik temele sahip, Marksist ve devrimci bir partinin, tam da tüm militanların çalışmalarının etrafında birleştiği ve şekillendiği bir organdır.

Yani tartışmalarla ve fikir geçitleriyle ilgisi olmayan, komünist partiye yakışır bir gazete; katılmadan önce kendini tanımlama ihtiyacını hatırlattıktan sonra, Lenin “İskra Yayın Kurulu Deklarasyonu”nda meseleyi yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturur:

«Yayınımızı sadece çeşitli görüşlerin deposu haline getirmek niyetinde değiliz. Aksine, onu kesin olarak tanımlanmış bir eğilimin ruhu içinde yürüteceğiz. Bu eğilim Marksizm kelimesiyle ifade edilebilir ve Marx ve Engels’in fikirlerinin tutarlı bir şekilde geliştirilmesinden yana olduğumuzu [bizim ’heykeltraşlık’ dediğimiz olgu] ve Eduard Bernstein, P. Struve ve diğerlerinin moda haline getirdiği ikircikli, belirsiz ve oportünist ’düzeltmeleri’ kesinlikle reddettiğimizi eklemeye gerek yoktur» (IV, 354‑355).

Bu açıkça ortaya konduktan sonra, gazete ne için olmalıydı?

«Yalnızca ihtiyaç duyulan örgütün niteliği ve kesin amacı konusunda net olmakla kalmamalı, aynı zamanda bir örgütün oluşumunun tüm yönleriyle ele alınabilmesi için kesin bir plan hazırlamalıyız»... «Bir gazete en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir; onsuz, genel olarak sosyal-demokrasinin başlıca ve sürekli görevi olan ve özellikle de siyasete ve sosyalizm sorunlarına ilginin nüfusun en geniş kesimleri arasında uyandığı şu anın acil görevi olan sistematik, çok yönlü, ilke olarak tutarlı propaganda ve ajitasyonu yürütemeyiz»... «Bir gazetenin basılma (ve dağıtılma) sıklığı ve düzenliliğinin, militan faaliyetlerimizin bu temel ve en önemli sektörünün ne kadar iyi inşa edildiğinin kesin bir ölçütü olarak hizmet edebileceği abartısız bir şekilde söylenebilir».

«Ancak bir gazetenin rolü yalnızca fikirlerin yayılması, siyasi eğitim ve siyasi müttefiklerin kazanılması ile sınırlı değildir. Bir gazete yalnızca kolektif bir propagandacı ve kolektif bir ajitatör değil, aynı zamanda kolektif bir örgütleyicidir»... «Gazetenin yardımıyla ve onun aracılığıyla, yalnızca yerel faaliyetlerle değil, düzenli genel çalışmalarla da meşgul olacak ve üyelerini siyasi olayları dikkatle takip etmek, bunların önemini ve nüfusun çeşitli katmanları üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve devrimci partinin bu olayları etkilemesi için etkili araçlar geliştirmek üzere eğitecek kalıcı bir örgüt doğal olarak şekillenecektir. Gazeteye düzenli olarak nüsha sağlamak ve düzenli dağıtımı teşvik etmek gibi salt teknik bir görev, birleşik partinin, birbirleriyle sürekli temas halinde olacak, genel durumu bilecek, Tüm Rusya çalışmasındaki ayrıntılı işlevlerini düzenli olarak yerine getirmeye alışacak ve çeşitli devrimci eylemlerin örgütlenmesinde güçlerini sınayacak bir yerel temsilciler ağı gerektirecektir. Bu ajanlar ağı tam da ihtiyacımız olan türden bir örgütün iskeletini oluşturacaktır» (V, 20‑23).

«Bütün mesele, güçlü siyasi örgütler yetiştirmenin tüm Rusya’yı kapsayan bir gazete dışında başka bir yolu olmadığıdır»... «İstisnasız herkes şimdi birliğin öneminden, ’bir araya gelme ve örgütlenme’ gerekliliğinden bahsediyor; ancak çoğu durumda eksik olan şey, nereden başlanacağı ve bu birliğin nasıl sağlanacağı konusunda kesin bir fikirdir»... «Gerçek bağlantılar kurmaya ancak ortak bir gazetenin yardımıyla başlayabileceğimiz konusunda ısrar etmeye devam ediyorum; bu gazete, en çeşitli faaliyet biçimlerinin sonuçlarını özetleyecek ve böylece insanları, tüm yolların Roma’ya çıktığı gibi, devrime giden sayısız yol boyunca yorulmadan ilerlemeye teşvik edecek tek düzenli, tüm Rusya’yı kapsayan girişimdir. Eğer sadece ismen birlik istemiyorsak, tüm yerel çalışma çevrelerinin derhal güçlerinin dörtte birini ortak amaç için aktif çalışmaya tahsis etmelerini sağlamalıyız»... «Pek çok durumda bu güçler şu anda sınırlı yerel çalışmalarda harcanmaktadır, ancak tartıştığımız koşullar altında yetenekli bir ajitatörü ya da örgütçüyü ülkenin bir ucundan diğerine transfer etmek mümkün olacaktır ve bunu yapmak için sürekli bir fırsat ortaya çıkacaktır. Yoldaşlar, masrafları parti tarafından karşılanan parti işleri için kısa yolculuklarla başlayarak, parti tarafından sürdürülmeye, profesyonel devrimciler olmaya ve kendilerini gerçek siyasi liderler olarak yetiştirmeye alışacaklardır» ... «Kendi içinde hala çok zararsız ve çok küçük, ama kelimenin tam anlamıyla düzenli ve yaygın bir çaba olan şeyin etrafında, [tüm halkı ayağa kaldırmak için] denenmiş savaşçılardan oluşan düzenli bir ordu sistematik olarak toplanacak ve eğitimlerini alacaklardır... Hayalini kurmamız gereken şey budur!» (V, 499‑509).38. İyi taktik ve iyi parti

Bu kuruluşun karakteristik özellikleri nelerdir? Olayların gidişatını ana hatlarıyla öngörebilme yeteneği:

«Iskra’nın yaptığı gibi, ülke çapında siyasi ajitasyonu programlarının, taktiklerinin ve örgütsel çalışmalarının temel taşı haline getirenler, devrimi kaçırma riskini en aza indirirler. Şu anda tüm Rusya’da gazeteden yayılan bağlantılar ağını örmekle meşgul olan insanlar sadece bahar olaylarını kaçırmamakla kalmadılar, aksine bize onları önceden haber verme fırsatı verdiler... Ve eğer yaşarlarsa, bizden her şeyden önce ajitasyon deneyimi, her protestoyu (Sosyal Demokrat bir şekilde) destekleme ve kendiliğinden hareketi dostların hatalarından ve düşmanların tuzaklarından koruyarak yönetme becerisi talep edecek olan devrimi de kaçırmayacaklar».

Esneklik:

«Sadece böyle bir örgütlenme, militan bir Sosyal-Demokrat örgütlenmenin gerektirdiği esnekliği, yani kendisini mücadelenin çok çeşitli ve hızla değişen koşullarına anında uyarlama yeteneğini sağlayacaktır»

Burjuva toplumunun tipik özelliği olan aceleciliği, sabırsızlığı küçümseme (yukarıya da bakınız):

«Çok uzun bir dönem boyunca çalışmak için siyasi taktikler ve örgütsel bir plan tasarlayamazsak ve bu çalışma sürecinde, olayların yürüyüşü hızlandığında partimizin her olasılıkta görevinin başında olmaya ve görevini yerine getirmeye hazır olmasını sağlayamazsak – bunu başaramazsak, sefil siyasi maceracılar olduğumuzu kanıtlarız. Sosyal-demokrasinin amacının tüm insanlığın yaşam koşullarını kökten dönüştürmek olduğunu ve bu nedenle bir sosyal-demokratın çalışma süresi sorunundan ’tedirgin’ olmasına izin verilemeyeceğini ancak daha dün kendisini sosyal-demokrat olarak tanımlamaya başlayan Nadezhdin unutabilir».

Tüm parti görevlerini yerine getirmek:

«...devrim... az ya da çok güçlü patlamaların, az ya da çok sakin dönemlerle hızla yer değiştirdiği bir dizi olarak görülmelidir. Bu nedenle, parti örgütümüzün faaliyetinin temel içeriği, bu faaliyetin odağı, hem en güçlü salgın dönemlerinde hem de tam sükunet dönemlerinde mümkün ve gerekli olan çalışma olmalıdır»... «Bilge efendi, eleştirmenlerle teorik savaşlarımızın sonuçlarına, onların pratik konumlarıyla kararlı bir şekilde mücadele edebilmek için tam da devrim sırasında ihtiyaç duyacağımızı göremiyor!»

Çalışmanın organik yapılanması:

«Ancak ortak gazetenin kurulması ve dağıtılması sırasında oluşacak bir ajanlar ağı, bir ayaklanma çağrısı için “oturup beklemek” zorunda kalmayacak, ancak bir ayaklanma durumunda en yüksek başarı olasılığını garanti edecek düzenli faaliyeti sürdürebilecektir. Böyle bir faaliyet, çalışan kitlelerin en geniş kesimleriyle ve otokrasiden hoşnut olmayan tüm toplumsal kesimlerle temaslarımızı güçlendirecektir».

Dolayısıyla:

«Kısacası, “tüm Rusya’yı kapsayan bir siyasi gazete planı”, dogmatizm ve kitapçılıkla malul koltuk işçilerinin emeğinin meyvelerini temsil etmekten çok uzaktır... aynı zamanda, acil günlük işleri bir an bile gözden kaçırmadan ayaklanmanın acil ve çok yönlü hazırlığı için en pratik plandır» (V, 513‑516).

Gazetenin korunması, dağıtılması ve ulaştırılması gibi salt teknik görevler, merkezi düzeyde bu organın ve yerel gruplardaki mütevellilerin doğru örgütlenmesini garanti eden çerçevelere ihtiyaç duyar.39. Burjuva toplumdaki sınıf dağılımına karşı komünist merkeziyetçilik

Nihayetinde bu, devrimci sürecin bir sonucu olarak değil, bir öncül olarak bir örgüt yaratma meselesidir; ya da, başka bir deyişle, yüzyıllar önce burjuvazi ve proletaryanın doğuşu ve karşıtlığı ile başlayan zaten gelişmiş bir devrimci sürecin sonucudur.

Menşevikler, Lenin’e atıfta bulunan çoğunluk gruptan ayrıldıkları 1903 yılında bunu anlamamışlardı. Axelrod’un Kautsky’ye yazdığı 6 Haziran 1904 tarihli bir mektup bu konuda oldukça açıktır. Kısacası Axelrod, Rusya’daki durumun, iktidarı ele geçirmek amacıyla yapılandırılmış örgütlü bir partinin doğuşu için olgun olmadığına inanıyordu. Lenin’in örgütsel perspektifini «...İçişleri Bakanlığımızın otokratik-bürokratik sisteminin önemsiz ve acınası bir karikatürü» olarak alaya almıştı. “Örgütsel fetişizm”, bölünmeye yol açan “yanlış anlamaya” neden olacaktı. Ancak yanlış yorumlasa da bir noktayı net bir şekilde gördü: «Örgütsel sorunlar konusunda aramızdaki görüş ayrılıkları ilk kez açık ve somut bir şekilde, Lenin ve destekçileri tarafından ’merkeziyetçiliği’ pratikte uygulamak için kullanılan yöntem ve prosedürlere atıfta bulunarak ortaya çıktı, ki bunu hepimiz kabul ediyoruz...» Bu yöntem ve prosedürler, hem partinin doğru işleyişinin hem de ortodoksluğunun korunmasının tek gerçek garantisidir.

Kitapçık, Rusya’da sosyal demokrasinin üç aşamasının kısa bir özetiyle ve krizden çıkışla ve militan Marksizmin güçlenmesiyle birlikte dördüncü bir aşama olacağı umuduyla sona eriyor. Lenin bunu umuyordu ve biz de biliyoruz ki bu, her şeyden önce onun adına yakışır bir örgüt yaratmayı amaçlayan güçlü ve yorulmak bilmez çalışmaları sayesinde gerçekleşecekti. Böylece, Bir Adım İleri, İki Adım Geri’yi şöyle bitirir:

«Proletaryanın iktidar mücadelesinde örgütlenmeden başka silahı yoktur. Burjuva dünyasındaki anarşik rekabetin egemenliği tarafından parçalanmış, sermaye için zorla çalıştırılarak öğütülmüş, sürekli olarak mutlak yoksulluk, vahşet ve yozlaşmanın ’aşağı derinliklerine’ geri itilmiş olan proletarya, ancak Marksizm ilkeleri üzerinde ideolojik olarak birleşmesi ve milyonlarca emekçiyi bir işçi sınıfı ordusuna kaynaştıran örgütün maddi birliği tarafından güçlendirilmesi yoluyla yenilmez bir güç haline gelebilir ve kaçınılmaz olarak gelecektir. Ne Rus otokrasisinin bunak yönetimi ne de uluslararası sermayenin bunak yönetimi bu orduya karşı koyamayacaktır. Tüm zikzaklara ve geri adımlara rağmen, günümüz sosyal-demokrasisinin Girondistlerinin oportünist laf kalabalığına rağmen, gerici çevre ruhunun kendinden memnun yüceltilmesine rağmen ve entelektüalist anarşizmin şatafatlı yaygarasına rağmen, saflarını giderek daha sıkı bir şekilde kapatacaktır» (VII, 412‑413).40. Organik merkeziyetçilik

Her ne kadar demokratik yöntemin partinin işleyişi için ne kadar uygunsuz olduğunu henüz açıkça göstermediği bir çağda ve ortamda faaliyet göstermiş olsa da, şu ana kadar gördüklerimiz, anlamak isteyenlere, Lenin’in sosyalist partilerin çalışma mekanizmalarına ilişkin eleştirel gözlemine dayanarak, bugün “organik” ve “merkeziyetçi” olarak tanımlayabileceğimiz bir parti varoluş biçiminin yanında yer aldığını göstermektedir. Eğer merkeziyetçilik ve örgütsel disiplin komünist partinin varoluş koşuluysa, böyle bir koşul burjuva partilerinin aynı mekanizmalarıyla elde edilemez. İşçi sınıfı partisi işleyişinde bile devrimci olmaya zorlanır.

Partinin varoluş biçimi, Üçüncü Enternasyonal’in şubesi olan İtalya Komünist Partisi’nin doğuşundan bu yana Soldan yoldaşlar tarafından formüle edilecektir.

Takip eden yıllarda, Stalinist karşı-devrim deneyimi, organik merkeziyetçiliğin, devrimci geri akış dönemlerinde partiye örgütsel olarak bile hayatta kalma şansı verecek tek yöntem olduğunun açık bir kanıtıydı. 1926’da İtalya K. P.’sinin Üçüncü (Lyon) Kongresinde tekrar dile getirilen organik merkeziyetçilik, partinin tüm dönüm noktalarında yeniden teyit edildi: savaş sonrası dönemde, 1952’de, 1965’te, 1973’te. Partinin 1952’de yeniden kurulmasından 68 yıl sonra hala faal ve sağlıklı olması, çalışma tarzımıza sıkı sıkıya, neredeyse fanatik bir bağlılık sayesinde olmuştur; burada “sağlıklı olmak” Marx, Engels, Lenin ve Solun doktriner temel taşları üzerinde sağlam durmak anlamına gelmektedir.

 halde organik merkeziyetçilik nedir? Burada kesinlikle bir dizi kural, bir yasa, bir yönetmelik ya da daha kötüsü bir tüzük vererek kendimizi inkar etmeyeceğiz. Daha ziyade, önceki metinde kısmen ana hatları çizilmiş olan çalışma tarzımızın bazı köşe taşlarını, partinin var olduğu çeşitli zamanlara atıfta bulunarak hatırlatacağız. Tarihimizin bize, yöntemimizin edinilmesinin, ne kadar ayrıntılı olursa olsun, kitabi açıklamalardan kaynaklanamayacağını öğrettiğini unutmadan; Yoldaş, partinin içinde, her türden yoldaşı ve kuşağı bir araya getiren “vahşice burjuva karşıtı” ortamında, bizim durumumuzda, burjuva toplumunun sınırsız araçlarının ruhunun derinliklerini zehirlediği birey, anavatan ve tanrısallık mitiyle ıslatılmış bir yığın kültürel-ideolojik ölü ağırlıktan kurtulması gerektiği ek zorluğuyla çalışarak partinin işleyiş yönteminde ustalaşır.

Bununla birlikte, öncelikle Komünist Partisinin iç davranış biçimlerinin emirlere, kanunlara ya da soyut ahlaki normlara yanıt vermediği, ancak partinin düşmana geçme noktasına kadar yozlaşmasına eşlik etmek için partiye verilen zehri inkar etmelerinde görülen acı verici bir geçmişin öğretileri olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Dahası, “el ele tutuşan” yoldaşlar arasında tutarlı bir iç organik yaşam, vicdan ve sevgiden önce gelen bir güç katsayısı, maddi bir gerçek, sosyal savaşta partiye her burjuva organizma ve kurumdan esirgenen etkili niyet ve hareket birliğini veren bir disiplindir.41. “Demokratik merkeziyetçilik”

Tüm solcuların organik merkeziyetçiliğe karşı savunduğu demokratik merkeziyetçiliğin işleyişini garanti altına alacak resmi “kutsal” kurallar – ki Lenin için böyle değildi – neler olabilirdi? Parti içinde var olan farklılıkların ancak güçler ilişkisi içinde, siyasi mücadele sonucunda çözülebilmesi; eğilimler ve fraksiyonlar halinde örgütlenme hakkının ilan edilmesi; düzenli olarak toplanan yönetici ve kongre seçimleri ışığında baskı gruplarının oluşturulması; oyların sayılmasıyla yönetim organlarının seçilmesi; azınlıklara tanınan çoğunluk olma imkanı aracılığıyla partinin siyasi çizgisinin periyodik olarak doğrulanması.

Lenin’e karşı bir ilke olarak ortaya atılan demokratik merkeziyetçilik, teori ve taktiklerin, toplumun sosyal, ekonomik ve siyasi koşullarındaki sözde değişimler temelinde periyodik kongrelerde sürekli olarak yeniden inşa edilmesine ilişkin Marksist olmayan ilkeyi onaylar; bu koşullar, tek tek ülkelerdeki belirli alanlar için gerçekten değiştirilmediyse bile, elbette ülkeden ülkeye değişecektir. “Seçenekler” değişmez bir program temelinde ya da tarihsel ve bilimsel kanıtlar temelinde değil, verili bir çözüm etrafında toplanan çoğunluk temelinde belirlenir.

Lenin, bu kuralların bazılarından kaçınamazken ve hatta bunları çevrelerin dağınıklığına ve disiplinsizliğine karşı ilk araç olarak öne sürerken, sürekli olarak aşırı merkeziyetçiliğiyle parti içi demokrasinin gelişmesini engellemekle suçlandı.

1972’de iki merkeziyetçiliği şu şekilde karşılaştırmıştık (1945 Sonrası Tezlere Giriş, Komünist Programın Sürekliliğinin Savunulması, s. 130’dan):

«Gerçekte, demokratik merkeziyetçiliğe karşı organik merkeziyetçilik sorunu... terminolojik olmaktan çok uzaktır. Çelişkili doğası gereği, ikinci formül isim olarak her zaman umut ettiğimiz tek bir dünya partisi özlemini yansıtırken, ilki tarihsel oluşum ve doktrinel temel bakımından hala heterojen olan partiler gerçeğini yansıtmaktadır (...)

«Öte yandan bize göre parti, proleter sınıfın en gelişmişi de olsa bir ’parçası’ değil, organı, hangi yönden gelirse gelsin tüm militanlarının olduğu gibi tüm temel hamlelerinin sentezleyicisi olduğu için organik merkezilik karakteriyle kendini gösterir ve bu da bir teoriye sahip olmasından kaynaklanır, Geçmişin, bugünün ve geleceğin proleter ve komünist kuşaklarının tarihsel eğilimini, nihai hedefini ve çalışma tarzını ifade etmek için bugünün zaman sınırlarını aşan ve tüm dünyadaki devrimci işçilerin çıkarlarını somutlaştırmak için milliyet ve devlet sınırlarını aşan bir ilkeler dizisi, bir program; Bu, aynı zamanda, en azından geniş anlamda, tarihsel durumların ortaya çıkışına ilişkin bir öngörü ve dolayısıyla herkes için zorunlu olan bir direktifler ve taktik kurallar bütünü oluşturma yeteneği sayesinde olur (tabii ki, ’çifte devrim’ ya da bunun yerine ’saf proleter devrim’ zamanlarını ve alanlarını dikkate almadan değil, bu da öngörülür ve farklı olsa bile çok kesin bir taktik davranış anlamına gelir). Eğer parti böyle bir teorik ve pratik homojenliğe sahipse (sonsuza kadar garanti edilmeyen, ama dişle tırnakla savunulması ve gerekirse her seferinde yeniden fethedilmesi gereken bir gerçekliğe sahipse), aynı zamanda disiplini olan örgütü, programın ve pratik eylemin tek çizgisi üzerinde organik olarak doğar ve gelişir ve farklı gerçekleşme biçimlerinde, organlarının hiyerarşisinde, partinin işlevlerinin kompleksine mükemmel bağlılığını ifade eder, hiçbiri hariç tutulamaz».42. Solun merkeziyetçiliği

İlk kez 1922’de (“Demokratik İlke”) dile getirilmiştir:

«Demokrasi bizim için bir ilke olamaz: merkeziyetçilik tartışmasız bir ilkedir, çünkü parti örgütünün temel özelliği yapı ve eylem birliği olmalıdır. Parti yapısının mekandaki sürekliliğini ifade etmek için merkeziyetçilik terimi yeterlidir, ancak zamandaki sürekliliğin temel fikrini – birbirini izleyen engelleri aşarak her zaman aynı hedefe doğru ilerleyen mücadelenin tarihsel sürekliliğini – ortaya koymak için, bu iki temel birlik fikrini birbirine bağlayarak, komünist partinin örgütlenmesini ’organik merkeziyetçiliğe’ dayandırdığını söylemeyi önereceğiz».

1926’da, uluslararası partinin geri çekildiği ve devrimci pusulasını kaybettiği bir durumda, ki biz bunun tamamen farkındaydık, Sol, partinin doğru yönetiminin önemini yineledi:

«II.5 –... Komünist partiler, tabanla mümkün olduğunca çok istişareyi içerirken, kendini farklılaştırmaya başlayan herhangi bir gruplaşmanın kendiliğinden ortadan kaldırılmasını sağlayan organik bir merkeziyetçiliğe ulaşmalıdır. Bu, bir hiyerarşinin biçimsel ve mekanik reçeteleriyle değil, Lenin’in [Sol Komünizm’de, ed.] dediği gibi, doğru devrimci siyaset yoluyla başarılabilir» (İtalya K. P.’si Üçüncü Kongresinde Sol tarafından sunulan Tez Taslakları, Lyon 1926).

Kısacası, parti, farklı organları ve tüm ağı koordine etme, yönlendirme ve emir verme kapasitesine sahip merkezi bir organın varlığıyla merkezi bir yapı olmalıdır; merkez tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesinde örgütün tüm üyelerinin mutlak disiplini işler; yerel bölümler veya gruplar için özerklik yoktur. Merkezi çepere ve çeperi merkeze bağlayan iletişim ağından farklı bir iletişim ağı yoktur. Ve partiye özgü olan doktrin üzerinde bitmek tükenmek bilmeyen çalışma, heykeltraşlık faaliyeti sadece teorik bir değere sahip değildir, aynı zamanda ve her şeyden önce “doğru devrimci siyaseti” her an ifade edebilmek için örgütsel bir gerekliliktir.43. Lenin’e göre parti nasıl yapılandırılır?

Lenin’in “Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup“ta (VI, 234, 249‑250) savunduğu şey de çok farklı değildir:

«... gazete, teorik gerçekleri, taktik ilkeleri, genel örgütsel fikirleri ve herhangi bir anda tüm partinin genel görevlerini geliştirerek partinin ideolojik lideri olabilir ve olmalıdır» (...)

«Kuralların yararsız olmasının tek nedeni devrimci çalışmanın her zaman belirli bir örgütsel biçime uygun olmaması değildir. Hayır, belirli bir örgütsel biçim gereklidir ve tüm çalışmalarımıza mümkün olduğunca bu biçimi vermeye çalışmalıyız. Bu, genel olarak düşünüldüğünden çok daha büyük ölçüde mümkündür ve Kurallar yoluyla değil, sadece ve sadece (bunu tekrarlamaya devam etmeliyiz) parti merkezine kesin bilgi ileterek başarılabilir; ancak o zaman gerçek sorumluluk ve (parti içi) tanıtımla bağlantılı gerçek örgütsel biçime sahip olabiliriz».

Ne Yapmalı?’da gördüğümüz gibi, Lenin’in gazeteden, (içindeyken) İskra’dan, 1902’de her şeyden önce partinin ideolojik, doktriner merkezi olan parti merkezini kastettiğini hatırlıyoruz. Merkez organa yapılan her atıf, bizzat Lenin’in ve İskra’nın diğer üyelerinin teorik çalışmalarıyla çeşitli çevrelere sunulduğu şekliyle ortodoks Marksizme yapılan atıf anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, o anda gerçek devrimci doktrinin bir bireyin çalışmasında bulunduğunu bilmemize rağmen, insanların değil programın diktatörlüğünden söz ediyordu. Partinin kırılganlığının bir göstergesi olarak bunun eksikliği, doktrinin partinin tümünden ziyade tek kişide toplanması, büyük Vladimir’in erken ölümünün ardından, Rus partisinin, Enternasyonal’in ve tüm ulusal şubelerin yozlaşması yoluyla ortaya çıkan karşı devrimin zaferinden önce, açık bir askeri yenilginin tarihsel olarak daha arzu edilir olduğu zaman ortaya çıkacaktı.44. Bölünmeleri önlemek için ortak ve sözbirliğiyle çalışma

Lenin’in, göreceğimiz gibi Solun çalışma tarzıyla örtüşen bir başka ifadesine daha yer veriyoruz:

«Şu soruya – “ne yapılmamalı?” sorusuna (genel olarak ne yapılmamalı ve bir bölünmeyi önlemek için özel olarak ne yapılmamalı) cevabım, her şeyden önce şudur: Bir bölünmenin potansiyel nedenlerinin ortaya çıkışını ve büyümesini partiden gizlemeyin, bu nedenleri oluşturan koşulların ve olayların hiçbirini gizlemeyin; ve dahası, bunları sadece partiden değil, mümkün olduğunca dış kamuoyundan da gizlemeyin... Geniş çaplı tanıtım – kaçınılabilecek bölünmelerden kaçınmanın ve artık kaçınılamayacak bölünmelerin zararını en aza indirmenin en kesin, tek güvenilir yolu budur» (“İskra’ya Mektup”, VII, 115‑116).

Yine 1920’de, bir parti konferansında, hala beyaz ordulara karşı savaşırken, İşçi Muhalefeti’nin ortaya çıkardığı zorluklarla karşı karşıya kalan Lenin, bu yoldaşların bazı iyi noktalara değindiğini kabul etmekle birlikte, her şeyden önce tüm partinin sorunun çözümüne dahil olmasında ısrar etti; ama aynı zamanda, düşmana yenilmek istemiyorsak, her ne pahasına olursa olsun saygı duyulması gerekenin program olduğunu hatırlattı.

«Muhalefet... şüphesiz sağlam bir unsur içeriyor, ancak muhalefet uğruna muhalefete dönüştüğünde, kesinlikle buna bir son vermeliyiz. Tartışmalar, kavgalar ve suçlamalarla çok fazla zaman kaybettik ve tüm bunlara bir son vermeli ve daha etkili bir şekilde çalışmak için bir anlaşmaya varmaya çalışmalıyız. Bazı tavizler vermeliyiz... ama çalışmalarımızı uyumlu hale getirmeyi başarmalıyız, aksi takdirde içeride ve dışarıda düşmanlarla çevriliyken var olamayız» (XXXI, 424).

Bu nedenle, iyi bilinen kriterlerle programatik köşe taşlarına sıkı sıkıya bağlı kalmak, sadece şube toplantılarında değil, basında da her zaman herkese tekrarlamak; sorunları kolektif olarak çözmek, ardından demokrasi eksikliğinden şikayet etmeden tam bir yürütme disiplini sağlamak gereklidir.

«Örgütümüz, hareketin kolektif ve kişisel olmayan mirası olan bu ayrılmaz ve çok sert bir çekirdek, doktrin-program-taktik etrafında kristalize olmuştur ve onu bir arada tutan şey ’örgütlenme merkezinin’ düğümü değil, ’liderler’ ile ’tabanı’, ’merkez’ ile ’çeperi’ birbirine bağlayan, onları hiçbiri diğerinden ayrılamaz bir amaçlar ve araçlar sistemine uymaya ve savunmaya adayan benzersiz ve tek tip bir hattır. Komünist partinin bu gerçek yaşamında – herhangi bir partinin değil, sadece ismen değil fiilen komünist olduğu için – burjuva demokratının peşini bırakmayan; kim karar verir: ’üst’ mi ’alt’ mı, çoğunluk mu azınlık mı? Kim ’emreder’ ve kim ’itaat eder’? Bilmecesi çözülür(...)

«Yoldaşların partinin örgütsel, güvenli, doğrusal ve homojen bir şekilde işlemesi yönündeki cömert arayışları, bu nedenle – Lenin’in ’Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup’ta öğütlediği gibi – tüzükler, kanunlar ve anayasalar ya da daha kötüsü ’özel’ mizaçlı kişilikler için bir arayışa yönelmemelidir, daha ziyade, partinin birleştirici bir güç olarak ve sınıfın rehberi ve temsilcisi olarak varlığını sona erdireceği işlevlerin uyumlu bir şekilde yerine getirilmesine yönelmelidir. Her bir yoldaşın katkıda bulunmasının en iyi yoludur bu, ve partinin yaşam ve eylem sorunlarını her geçen gün ’kendi kendine’ çözmesine yardımcı olmanın tek yoludur. Ne Yapmalı? gazeteden ’kolektif örgütleyici’ olarak bahsederken bunu kastetmektedir. ’Organik merkeziyetçiliğin’ anahtarı buradadır, sınıfların tarihsel savaşında kesin silah buradadır, en mükemmel mekanizmaların işleyişine dair sözde ’normların’ boş soyutlamasında ya da daha da kötüsü, organik seçilim yoluyla kendilerini bu mekanizmaları idare ederken bulan insanların yargılandığı sefalette değil» (“Sol Gelenek Hattında Parti Eyleminin Sürekliliği”, Il Programma Comunista 3‑5/1967).45. Disiplin nasıl garanti altına alınır

Parti, insanların çalışması sayesinde işlemektedir; bu insanların ihanet etmeyeceğinin ya da hata yapmayacağının garantisi nedir? Küçük burjuvanın itirazı açıktır: bireylerin istediklerini yapmalarını, itaatsizlik etmelerini kim engelleyecek, çünkü her bireyde, hatta partideki militanlarda bile bireycilik, kendini yüceltme, anarşizm vb. mikrobu vardır? Bireylerin sırf yapmış olmak için sorunları gündeme getirmesini ya da eleştiri yapmasını kim engelleyecek? Sol, bu tür itirazlara 50 yıldan daha uzun bir süre önce cevap vermiştir ve cevap şu şekildedir: parti gibi, ortak bir siperde birlikte mücadeleye gönüllü katılım ve fedakarlık temelinde oluşan bir organizmada, bu bireysel tezahürler nadir istisnalar olarak kalmalıdır ve kolayca çözülebilir.

Küçülmek ve yok olmak yerine ortaya çıkan, çoğalan ve büyüyen anlaşmazlıkların ve disiplinsizlik olaylarının durumu farklıdır; parti sadece bireysel kaşıntılarından kurtulmaya istekli sağlıklı bireyleri çekmek yerine, geveze ve aptalları çekmeye başlar. Ve bu da sadece gevezeleri kovalamakla değil, organik partinin onları cezbetmesinin nedenlerini araştırmakla çözülür ve çare, partinin görünümünü, devrimin gerçek bir militanı olmaya istekli olanlar dışında herhangi bir bağlılığı caydıracak şekilde tüm teorik ve pratik tezahürlerinde çok keskin ve net hale getirmekte yatar.

Çözüm, ne Lenin ne de Sol için, bürokratik ağların ve örgütsel baskıların yoğunlaştırılmasında asla yatmaz, ki biz her zaman tek tek kellelerin sayımı olmadan da pekala yapabileceğimizi ilan ettik.

«Partinin emirlere nasıl tepki vereceğini ve hangi emirlerin iyi bir yanıt alacağını tahmin etme sanatı, devrimci taktikler sanatıdır: Bu ancak geçmiş eylemlerden elde edilen deneyimin kolektif kullanımına emanet edilebilir ve açık eylem kurallarında özetlenebilir... Partinin mükemmel değil, mükemmelleştirilebilir olduğu göz önüne alındığında, taktik kılavuzların açıklığına ve ikna gücüne çok şey feda edilmesi gerektiğini söylemekte tereddüt etmiyoruz, bu belirli bir şematizasyonu gerektirse bile... İyi taktikleri yapan sadece iyi parti değil, iyi partiyi yapan iyi taktiklerdir ve iyi taktikler de ancak herkes tarafından temelde anlaşılan ve seçilen taktikler olabilir» (“Solun İtalya K. P.’sinin Üçüncü Kongresinde Sunduğu Taslak Tezler”. Lyon 1926).

Tabanın merkezi emirlere itaatinin garantisi artık bir tüzük ya da yönetmelik maddelerine uyulmasıyla değil, partinin ortak mirasına ait oldukları için beklenenler oldukları için verilmektedir. Parti hiyerarşisinin artık taban tarafından seçilmesine ya da yukarıdan aday gösterilmesine gerek yoktur, çünkü tek seçim kriteri parti organının çeşitli işlevlerini yerine getirebilmek olarak kalmaktadır. Merkezde başka bir yoldaş yerine belli bir yoldaşın olması partinin siyasi yöneliminde ya da taktiklerinde hiçbir şeyi değiştiremez; merkezi etkinliğin az ya da çok olmasını etkileyebilir, ancak çeşitli işlevlere en uygun militanların atanması herhangi bir özel yaptırıma ihtiyaç duymayan “doğal ve kendiliğinden” bir olgu haline gelir.

Parti “gönüllü” bir örgüttür, özgür rasyonel seçimle bağlı olunduğu anlamında değil, ki bunu reddediyoruz, ama her militanın “istediği zaman bizi terk etmekte maddi olarak özgür olduğu” ve “devrimden sonra bile saflarımıza zorla insan örgütlemeyi düşünmediğimiz” anlamında. Örgüt içindeyken, merkezi emirlerin yerine getirilmesinde en katı disipline uymanız gerekir, ancak bu kuralın ihlali, suçluların ihraç edilmesi dışında merkez tarafından ortadan kaldırılamaz. Merkez, itaat edilmesi için başka herhangi bir maddi yaptırıma sahip değildir.

Militanı cephede tutabilecek ve onu aldığı emirlere sadık ve itaatkar kılabilecek şey nedir? Elbette bir ceza kanununun maddeleri değil, ama bu emirlerin ortak bir zemine ait olduğunu, bağlı olduğu ilkeler, amaçlar, program ve eylem planıyla tutarlı olduğunu kabul etmesi. Parti organı bu tarihsel temel üzerinde nasıl hareket edeceğini, onu nasıl edineceğini, tüm örgütüne ve faaliyetine nasıl nüfuz edeceğini bildiği ölçüde, en mutlak disiplinin gerçek koşulları oluşturulabilir. Bu gerçekleştiği ölçüde, bireysel sorunlardan kaynaklanmayan disiplinsizlik vakaları daha seyrek hale gelir ve parti eylemde tek sesli bir davranış kazanır. Bu nedenle, üniter hükümlere her zaman yanıt verebilecek, gerçekten merkezileşmiş bir örgüt yaratma çalışması, esasen teori, program ve taktiklerin temel taşlarının sürekli olarak netleştirilmesi ve şekillendirilmesinden ve partinin eyleminin, mücadele yöntemlerinin sürekli olarak bunlara uygun hale getirilmesinden ibarettir.

«... içinde görüş ayrılıkları ve farklı gruplaşmalar olmayan, kesinlikle homojen bir komünist partiye sahip olmalıyız. Ancak bu ifade bir dogma, önceden kabul edilecek bir ilke değildir; uğruna mücadele edebileceğimiz ve etmemiz gereken, gelişme sürecinde gerçek komünist partinin oluşumuna yol açacak bir amaçtır, yani tüm ideolojik, taktik ve örgütsel sorunların doğru bir şekilde ortaya konması ve çözülmesi koşuluyla... O halde disiplin bir varış noktasıdır, bir kalkış noktası değil, yok edilemez bir platform hiç değildir. Üstelik oluşumumuza giriş gönüllülük esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, sık sık yaşanan disiplinsizlik vakalarının çaresi bir tür parti ceza kanununda aranamaz» (“Komünist Enternasyonal’in Altıncı Genişletilmiş Yürütmesinin Beşinci Oturumunda Solun Raporu”, 23/2/1926).

Partiyi yok eden Stalinizmin kasvetli uygulamalarını hatırlatan ideolojik ve örgütsel terör önlemleri de bir anlam ifade etmemektedir. Il Programma Comunista’da, dünya komünist partisinin tarihsel görevi, eylemi ve yapısı üzerine ek tezlerimiz şunu teyit etmektedir:

«Üçüncü Enternasyonal’in yaşamındaki olaylardan çıkarabileceğimiz bir başka ders ... “ideolojik terör” kibri, doktrinlerimizi sosyal bir ortamda sert gerçeklikle temas yoluyla yaymanın doğal sürecinin yerine, ya partiden ve insanlardan daha güçlü nedenlerle ya da partinin kendi hatalı evriminden dolayı, önemli siyasi ve tarihi dönemlerde parti eyleminin liderleri ve temsilcileri olmuş olsalar bile, düşmanın önünde bile açık kongrelerde onları aşağılayarak ve küçük düşürerek, inatçı ve kafası karışık unsurların zorla telkin edilmeye çalışıldığı korkunç bir yöntemdir. Zafere doğru amansızca ilerleyen devrimci partide emirlere itaat kendiliğinden ve eksiksizdir ancak körü körüne ya da zorunlu değildir. Aslında, tezlerimizde ve ilgili destekleyici belgelerde gösterildiği gibi, merkezi disiplin, tabanın görev ve eylemlerinin merkezinkilerle mükemmel bir uyumuna eşdeğerdir ve anti‑Marksist bir gönüllülüğün bürokratik uygulamaları bunun yerini tutamaz» (“Dünya Komünist Partisi’nin Tarihsel Görevi, Eylemi ve Yapısı Üzerine Ek Tezler”, 1966).

«Parlak bir gelecekte yeniden dirildiğini göreceğimizden emin olduğumuz parti, aynı canlı varlığın organları gibi farklı işlevlere sahip olabilen, ancak hepsi merkezde ve tabanda, tüm üyelerin üzerinde, esnek olmayan, teoriye saygı normuna bağlı olan anonim proleterlerin ve devrimcilerin güçlü bir azınlığı tarafından oluşturulacaktır; Örgütlenmede süreklilik ve titizlik; izin verilen olasılıklar yelpazesi, dokunulmaz vetolarında oportünizmin tahribatının korkunç tarihsel dersinden çıkarılan kesin bir stratejik eylem yöntemidir. Nihayetinde kişisel olmayan böylesi bir partide, tam da onu 1848’de ortaya çıkan kesintisiz zincirden ayıran taklit edilemez özelliği nedeniyle hiç kimse iktidarı kötüye kullanamayacaktır» (“Siyasi Partinin Birincil İşlevi Teorisi, Proletaryanın Tarihsel Enerjisinin Korunması ve Kurtarılması”), Il Programma Comunista 21‑22, 1958).46. Görevler nasıl paylaşılır?

Daha 1924 yılında, ölümünün anısına düzenlenen bir konferanstaki “Devrim Yolunda Lenin” başlıklı konuşmamızda, bireyin parti içindeki rolüne işaret etmiştik:

«Sınıfın gerçekten böyle olmasını ve böyle yaşamasını sağlayan parti içindeki örgütlenme, kendisini, çeşitli ’beyinlerin’ (kuşkusuz sadece beyinlerin değil, diğer bireysel organların da) tutumlarına ve potansiyellerine göre farklı görevler yerine getirdiği, hepsinin de kendisini ’zaman ve mekânda’ giderek daha yakın bir şekilde birleştiren bir amacın ve çıkarın hizmetinde olduğu üniter bir mekanizma olarak sunar (bu uygun ifadenin aşkın değil tecrübi bir anlamı vardır).

«Bu nedenle tüm bireyler örgüt içinde aynı yere ve aynı ağırlığa sahip değildir: bu görev dağılımı daha rasyonel bir plana göre uygulandığından (ve bugün parti sınıfı için geçerli olan yarın toplum için de geçerli olacaktır), kendilerini daha yüksekte bulanların diğerlerine göre ayrıcalıklı görülmesini engeller. Devrimci evrimimiz parçalanmaya doğru değil, bireylerin birbirleriyle giderek artan bilimsel bağlarına doğru gitmektedir.

«Materyalist olduğu için anti‑bireycidir; ruha ya da bireyin metafizik ve aşkın içeriğine inanmaz, ancak bireyin işlevlerini kolektif bir çerçeveye dahil eder, zorlamayı giderek ortadan kaldırma ve yerine teknik rasyonaliteyi koyma anlamında gelişen bir hiyerarşi yaratır. Parti zaten zorlamanın olmadığı bir kolektif beden örneğidir.

«Sorunun bu genel unsurları, kimsenin bizden fazla eşitlikçiliğin ve ’sayısal’ demokrasinin banal anlamının ötesinde olmadığını gösteriyor... Sonuç olarak, istisnai bir ’araç’ olan insan varsa, hareket onu kullanır: ancak böyle seçkin bir kişilik bulunmadığında hareket yine de yaşar».

Doktrinin tartışılmayacağı, programın tartışılmayacağı, taktik planın temel yönlerinin tartışılmayacağı varsayıldığında, iç ilişkiler, herkes için ortak bir miras temelinde çeşitli sorunlara en uygun çözümleri bulmayı amaçlayan, partinin tüm üyeleri tarafından ortaklaşa sorumlu çalışma biçimini alır.

Tüm bunlardan ortak çalışmanın önemi ortaya çıkar; tüm yoldaşlar çalışmalıdır, bu açıktır, ancak mümkün olduğunca yoldaşlar tüm alanlarda çalışmalıdır; tam komünizmde de olmayacağı üzere, belirli bir işi yapanlarla başka bir işi yapanlar özdeş olmasalar da aralarında uzmanlaşmalar, ayrımlar olmamalıdır.

«Gizli bir örgütü yönetmenin tüm sanatı, mümkün olan her şeyi kullanmaktan, ’herkese yapacak bir şey vermekten’, aynı zamanda tüm hareketin liderliğini elinde tutmaktan ibaret olmalıdır, elbette güce sahip olmak sayesinde değil, otorite, enerji, daha fazla deneyim, daha fazla çok yönlülük ve daha fazla yetenek sayesinde» (VI, 240).47. Gayrışahsilik ve anonimlik

Ortak çalışma, partideki çalışmanın organik doğasının dayanak noktasıdır; yoldaşlar çalışmalarına her türlü kişiselcilikten ya da kariyerizmden arınmış olarak yaklaşırlar. Lenin’in zamanında bu mümkün değildi, ancak 1952’den beri rapor, makale, tez yazan yoldaşların isimlerini asla yayınlamadık. Bu ahlaki ya da estetik bir tercih değil, çalışmamızın artık bireysel olmadığı yadsınamaz gerçeğine tekabül ediyor, çünkü herhangi bir çalışma, ister büyük Marx ve Lenin isterse bir gün, bir yıl ya da bütün bir yaşam boyu katkıda bulunmuş silik yoldaşlar olsun, doktrinimizde ne olduğunu, daha önce diğer yoldaşlar tarafından yazılanları ya da onların geçmiş faaliyetlerini görmezden gelemez; hatta sonunda partiyi ve Marksizmi terk eden yoldaşlar bile, keza yaptığımız alıntılardan bazıları onlara aittir. Devrim, diye yazmıştık, yeniden yükselecek, ama anonim olarak. Misyonumuzun her bireyin üzerinde olduğu gerçeği üzerine Lenin, Rusov yoldaşı alıntılar:

«“Devrimcilerin ağzından tuhaf konuşmalar duyuyoruz” diyordu Rusov Yoldaş haklı olarak, ’Parti çalışması, parti etiği kavramlarıyla belirgin bir uyumsuzluk içinde olan konuşmalar. Üçlülerin seçilmesine karşı çıkanların dayandıkları temel argüman, parti işlerine ilişkin tamamen cahil bir bakış açısıdır’... ’Parti bakış açısı değil de cahilce olan bu bakış açısını benimsersek, her seçimde şunu düşünmek zorunda kalırız: Petrov, kendisi değil de İvanov seçilirse gücenmeyecek mi, Örgütlenme Komitesi’nin bir üyesi, kendisi değil de başka bir üye Merkez Komite’ye seçilirse gücenmeyecek mi? Bu bizi nereye götürecek, yoldaşlar? Eğer burada karşılıklı iltifatlar ve cahilce duygusallıklar için değil de bir parti yaratmak için toplandıysak, böyle bir görüşü asla kabul edemeyiz. Yetkilileri seçmek üzereyiz ve seçilmeyen herhangi bir kişiye karşı güvensizlikten söz edilemez; tek düşüncemiz işin çıkarları ve kişinin seçildiği göreve uygunluğu olmalıdır» (VII, 312‑313).

Yukarıda da belirtildiği gibi, Lenin’in Marksist doktrini somutlaştırdığı ve partisinin teoride tamamen homojen olmadığı bir dönemde anonim olarak yazması mümkün olmasa da, Andreev’inki (Olduğu Gibi Lenin, 1958) gibi çeşitli tanıklıklardan görülebileceği gibi, yine de kişiliğine yönelik her türlü kültten uzak durmuştur:

«Lenin ne toplantılarda, ne konferanslarda, ne de basında herhangi bir övgüye, kişisel değerlerinin yüceltilmesine müsamaha göstermedi; Marksistlere yabancı olan kişilik kültüne karşı çıktı ve bunun en küçük tezahürlerine karşı her zaman içtenlikle öfkelendi. Tarihsel olayları ya da yerine getirilmesi gereken görevleri analiz ederken, parti ve kitleler her zaman ön planda yer almıştır. Lenin’in aşırı alçakgönüllülüğü her şeyde ve her zaman kendini göstermiştir».

Burada en büyük ustalarımızla paralellik kurmak kolaydır.48. Hatalı ihraç çözümü

Organik merkeziyetçilik fraksiyonların doğuşunu dışlar. Artık sağlıklı bir partinin faaliyeti, partiyi yönetmek için rekabet eden fraksiyonların oluşmasını gerektirmez ve bu nedenle de haklı çıkarmaz. Parti liderliğini ele geçirmek için çeperde fraksiyonların oluşturulması nasıl ciddi bir rahatsızlığın belirtisi ise, merkezin kendisini, görevleri arasında makamını korumak da bulunan bir fraksiyon olarak görmesi de aynı şekilde ciddi bir rahatsızlığın belirtisidir.

Eski sosyalist partilerde Marksizmi savunan hareketler tarafından yaratıldığında gerekli ve çoğu zaman yararlı bir olgu olabilen ve bu nedenle tarihsel partinin evriminde ilerici olan fraksiyonların doğuşu, bugünün partisinde ortaya çıktığında patolojik bir olgudur.

Bu durum, özellikle 1972‑1973 yıllarında olduğu gibi, salt devrimci siyasetten uzaklaşan fraksiyonun merkezi elinde tuttuğu durumlarda geçerlidir. Bu olayın ardından, “her zamanki gibi aynı yolda” devam eden ve şu anda Enternasyonal Komünist Partisi’nin bir parçası olan bir grup yoldaş, 1973 yılında o zamanki yapıdan ihraç edildi. Ama aslında partiyi, tarihsel partiyi terk eden merkez fraksiyondu, resmi parti ise kaçınılmaz bir yozlaşma karşı karşıyaydı.

1972 yılında Floransa seksiyonundan yoldaşlar merkeze, bütün bir yabancı şubenin ihraç edilmesiyle ilgili bir mektup yazdılar; bu mektubu, organik merkeziyetçiliğin ne olduğu konusunda daha önemli açıklamalar sağladığı için yayınlıyoruz:

«Belirli bir zamanda ya da belirli bir sorunda hangi yoldaşın ya da yoldaş grubunun iki taraftan şu ya da bu tarafta olduğu önemli değildir. Parti içinde asla var olmaması gereken iki taraftır. Partinin yaşam biçimi, tam da tarafların varlığının ve birinin diğerine karşı mücadele etmesi gerektiğinin mutlak inkarı üzerine kuruludur. Tek bir yoldaş ya da bir grup yoldaş bir durumun ya da sorunun farkına varmazsa ya da bir hatada ısrar ederse, tüm parti, bir parti noktasının zayıflığı tüm partinin zayıflığı, tüm örgütün netlik eksikliği olduğu için, kişisel olmayan bir çizgiyi netleştirmeye, şekillendirmeye ve yinelemeye kararlıdır. Ve her zaman şunu söyledik: eğer bir yoldaşın net fikirleri yoksa, bu, partinin onları netleştirmek için yeterince çalışmadığı, tüm parti tarafından daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Parti ancak bu şekilde yaşayabilir ve işleyebilir... Bu bizim olan ve iddia ettiğimiz organik yöntemdir, çünkü ne anlayan yoldaşların ne de anlamayanların, ne hata yapan yoldaşların ne de hata yapmayanların olduğu, sadece iyi ya da kötü, sınıf düşmanına karşı ortak savaşa katkılarını getiren ve bu savaşa tüm güçlerini veren yoldaşların olduğu bir örgüt olarak yaşamamızı sağlayan tek yöntemdir».

«Bu nedenle, son genelgede yer alan ve son genel kurulun anti‑Marksist ideolojilere karşı mücadeleyi sona erdirdiğinin belirtildiği zaferci tonu ve ifadeleri paylaşmıyoruz. Anti‑Marksist eğilimlerin orada olduğu açıktır, ancak vurgu, onları partiden atmayı başardığımızda elde ettiğimiz zafere değil, içimize sızmayı başardıklarında, değerli enerjileri yok ettiklerinde ve örgütümüzün bir bölümünü yıktıklarında yaşadığımız yenilgiye yapılmalıdır. Onları ihraç ettiğimiz için kendimizi kesinlikle kutlamamalı, bunun yerine neden içimize sızmayı başardıkları üzerine düşünmeli ve partiyi bu yıkıcı etkilere karşı daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalıyız. Surlarımızın düşmanın onları yıkıp geçmesini engelleyemeyecek kadar zayıf olduğuna karar vermeli ve bu surları güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmalıyız. Partinin yaşadığı krizden çıkarmamız gereken ders budur».

Oysa partinin fraksiyonlara karşı tutumu 1926’dan beri netti ve tezlerde sürekli olarak teyit edildi:

«Fraksiyonlar sorununu ahlaki bir sorun olarak, bir ceza kanunu bakış açısıyla gündeme getirmek doğru bir hareket tarzı değildir. Tarihte bir yoldaşın kendi eğlencesi için bir fraksiyon oluşturduğuna dair bir örnek var mıdır? Böyle bir şey asla olmamıştır. Oportünizmin bir fraksiyon aracılığıyla partiye sızdığına, fraksiyonların örgütlenmesinin işçi sınıfının bozguncu bir seferberliğine temel oluşturduğuna ve devrimci partinin fraksiyon katillerinin müdahalesi sayesinde kurtarıldığına dair tarihsel bir örnek var mıdır? Hayır. Deneyimler oportünizmin her zaman birlik kisvesi altında saflarımıza sızdığını göstermiştir. Mümkün olan en geniş kitleyi etkilemek onun çıkarınadır ve bu nedenle en aldatıcı önerilerini birlik perdesi arkasında ortaya koyar. Dahası, fraksiyonların tarihi, fraksiyonların kuruldukları partileri onurlandırmasalar bile, onları kuranları onurlandırdıklarını göstermektedir... Bir fraksiyonun doğuşu, partide bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Bu yanlışı düzeltmek için, onu doğuran, fraksiyonu ortaya çıkaran ve şekillenmesine yol açan tarihsel nedenleri araştırmak gerekir. Bu nedenler partinin ideolojik ve siyasi hatalarında yatmaktadır. Fraksiyonlar hastalık değil, yalnızca semptomdur ve eğer hasta bir organizmayı tedavi etmek istiyorsak, semptomlarla mücadele etmek yerine hastalığın nedenlerini keşfetmeye çalışmamız gerekir» (“Komünist Enternasyonal’in Altıncı Genişletilmiş Yürütmesinin Beşinci Oturumunda Solun Raporu”, 23 Şubat 1926).

Merkezin dejenerasyonunun yol açtığı yenilgilerin dersleri, organik merkeziyetçiliğin uygulanmasında bizi en çok güçlendiren derslerdir. Ve bunlar İkinci Enternasyonal partilerinin yenilgisinden, işçi hareketlerini Rus devletinin çıkarlarına zincirlemek için uluslararası devrimci itkiyi yok edecek olan Moskova merkezinin yenilgisine kadar parti için en acı verici, en feci yenilgilerdir.49. Parti ve fraksiyonlar

Sol, merkezin tavrına dair itirazlarını büyük bir açık yüreklilikle dile getirmekten asla çekinmedi. Bu İtalya Sosyalist Partisi’nde de böyleydi; Enternasyonal’de ve hatta Stalin’den önce de böyleydi. Sol yoldaşlar 1925’te Intesa Komitesini feshetmeye zorlandıklarında, itaat ettiler ama şunu ilan ettiler:

«Maddi bir dayatma karşısında, her şeyden önce Komünist Partisi’nin ve Enternasyonal’in askerleri olarak görevimizin başında kalacağımızı ve davamızın çıkarları ve geleceğiyle çeliştiğini düşündüğümüz yöntemlere yorulmak bilmeyen bir eleştiriyle karşı çıkmaktan asla vazgeçmeden, demirden bir iradeyle bunu sürdüreceğimizi hatırlıyoruz» (“Komünistlere Yakışmayan Bir Belge”, L’Unità, 18 Temmuz 1925).

“Oportünist Tehlike ve Enternasyonal” (Stato Operaio, Temmuz 1925) başlıklı yazımızda diplomasi yapmadan şunları yazdık

«Enternasyonal’in oportünizme düşme olasılığına inanıyoruz... En görkemli ve parlak tarihsel emsaller, bir hareketi, hatta ve özellikle devrimci bir öncü hareketi, iç revizyonizm olasılığına karşı garanti edemez. Oportünizme karşı güvenceler geçmişte kalamaz, ancak her zaman mevcut ve zamanında olmalıdır.

«Oportünist tehlike konusunda abartılı bir endişe duymanın ciddi sakıncalarını görmüyoruz. Elbette eğlence olsun diye yapılan eleştiriler ve telaşlar çok üzücüdür, ancak... bunların hareketi hiçbir şekilde zayıflatmayacağı ve kolayca üstesinden gelineceği kesindir. Aksine, ne yazık ki pek çok örnekte olduğu gibi, oportünist hastalık daha birileri bir yerlerde şiddetle alarm vermeye cesaret edemeden büyümeye başlarsa tehlike çok ciddidir. Hatasız eleştiri, eleştirisiz hatanın yol açtığı zararın binde birine bile neden olmaz.

«Yoldaş Girone, Enternasyonal liderlerinin söylediği ve yaptığı her şeyi tartışma hakkına sahip olduğumuzu iddia ettiğimizi ve tartışmanın, gruplara, kişilere ve partilere atfedilen herhangi bir ayrıcalıktan bağımsız olarak, bir şeyin yanlış söylendiğinden ve yapıldığından şüphe edebilmek anlamına geldiğini söylerken soruyu basit ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Mesele, bireyin hakkı olarak düşünce ve eleştiri özgürlüğünün kutsal savunusunu tekrarlamak mıdır? Elbette hayır, geçmişin kazanımlarını korumak değil fethetmek, düşmanın topraklarını işgal etmek, kendi topraklarını siperler ve kordonlarla kapatmak değil fethetmek zorunda olan devrimci bir partinin fizyolojik işleyiş ve çalışma biçimini tesis etme meselesidir».

Bu nedenle, bölünmelerden ve parçalanmalardan ve hatta tek tek militanların kaybından kaçınmak için, partinin elinde doğru devrimci politikanın tek aracı, dejenerasyonu önleyecek tek fizyolojik faaliyet vardır. Ve sonra programatik temellerin doğruluğunun incelenmesi, şekillendirilmesi, açıklığa kavuşturulması ve kanıtlanması işine geri dönülür. Bu arada, doktrinimizin yanlış anlaşılmalarının taşıyıcısı olan yoldaşların, daha fazla açıklık gerektiren yönleri netleştirme, heykeltraşlık çalışmasına katılmalarını engelleyen hiçbir şey yoktur. Bu süreç aynı zamanda, yoldaşın parti organlarıyla tartışmaksızın hareket etmek zorunda kaldığı durumlarda, emirlere ve emir eksikliğine doğru bir yanıt vermenin sırrını da barındırmaktadır.50. Gelecek toplum beklentisi

Dolayısıyla bir parti, yalnızca komünist bir gelecek perspektifini değil, aynı zamanda bir doktrini (sınıfın kendine özgü özelliklerinin, kolektif çıkarlarının ve tarihsel ve acil görevlerinin teorileştirilmesi ve sistematize edilmesi) ve bir çalışma yöntemini (yani siyasi faaliyet ve mücadelenin örgütlenmesi) savunduğu için vardır. Bizim için parti her zaman bir düşünce okulu ile bir eylem yönteminin sentezi olmuştur.

Bütün bunlar, partinin belirli bir tarihsel anda sahip olduğu büyüklükten, üye sayısından ya da coğrafi kapsamından bağımsızdır.

«Partinin sınırlı boyutlarını kabul etsek bile, çağdaş toplumsal dokunun rezaletlerinin isyancı kitleleri tarihin öncülüğüne geri dönmeye zorlayacağı önemli dönem için sağlam ve aynı zamanda etkili gerçek partiyi hazırladığımızın farkına varmalıyız; parti olmadığı takdirde bir kez daha başarısızlığa uğrayacak bir yeniden diriliş karşısında sayıca şişirilmiş değil, kompakt ve güçlü bir partiye, devrimin vazgeçilmez organına ihtiyaç duyuyoruz. Bu dönemin çelişkileri ne kadar acı verici olursa olsun, geçmiş zamanların acı hayal kırıklıklarından diyalektik dersler çıkarılarak ve Solun uyardığı ve ortaya çıktıklarında kınadığı tehlikelere, uğursuz oportünist iltihabın kendini tekrar tekrar gösterdiği tüm sinsi biçimleri cesaretle işaret edilerek bu çelişkilerin üstesinden gelinebilir» (“Dünya Komünist Partisi’nin Tarihsel Görevi, Eylemi ve Yapısı Üzerine Ek Tezler”, 1966).

Sonuç olarak, partinin her davranış ve ifadenin şüpheyle karşılandığı ve sıkı kontrollere tabi tutulduğu geleneksel bir ordu birliğine benzediği düşünülmemelidir. Parti, bin bir kökenden gelen yoldaşların ve farklı geçmiş ve deneyimlere sahip kuşakların birbirini izlemesinden başka bir nedenle olmasa bile, gerçekte kaçınılması mümkün olmayan dış kirlenmelerden kuşkulanan “geçilmez duvarlarla çevrili bir falanks” da değildir. Gerçekte ortak çalışma ve ortak hedef, yoldaşları “kardeşçe düşünce” ile birbirine bağlar; partide, bu insanlık dışı topluma dalmanın getirdiği koşullanmaya rağmen, gelecekteki komünist toplumun özelliklerinin bir öngörüsünü belirleyen güçlü bir burjuva karşıtı ortama hayat verme eğilimi vardır. “Gelecekteki toplumun öngörüsü” olarak parti, bir militanın, Engels’in deyimiyle insanlığı zorunluluk krallığından özgürlük krallığına sıçratacak olan insanlık tarihinin o büyük altüst oluşuna hayatını sunarken hissettiklerinin ve yaşadıklarının sentezidir.