Enternasyonal Komünist Partisi


Parti "Çevrelerden" Yükselmez

(“Il partito non nasce dai ’circoli’”, Il Partito Comunista, 1980)Sunum, 2017

Azimli ve Tutarlı Parti Faaliyeti
Etkinlik ve Eylem
Örgüt ve Disiplin
Kimler Faydalanıyor?
Herkes İçin Acı Bir Ders
Örgütlenme İlkeleri
Partiden "Çevrelere"


Burada yeniden yayınladığımız makale 1980 yılında, birçoğumuzun doğuşundan beri hizmet ettiği bir partiden ayrışmamızın üzerinden altı yıldan biraz fazla bir süre geçtikten sonra yazılmıştır. Makalenin son bölümünde tekrar değinilen ayrışma, bizim bayağı olarak gördüğümüz bir manevra ile ilgilidir.

Bu makalenin yayınlanmasına, eski yoldaşlarımızın o ana kadar bir "çevreler" aşamasından geçtiğimizi ve artık gerçek partiyi inşa etme zamanının geldiğini iddia eden saçma sapan bir iddiası neden oldu; ancak makale genel olarak komünist örgütün varlığını, çalışma biçimini ve yoldaşlar arasındaki ilişkileri destekleyen temel ilkelerin, devrimci bir siyasi organ olarak varlığımızın tüm hayati yönlerinin açık bir şekilde yeniden teyitini ortaya koymaktadır.

Yukarıda atıfta bulunulan iddiada, kitle partisinin inşası için malzeme sağlamak amacıyla filtrelenecek devrimci bir saftan bahsediyorlardı. Pratikte, bu operasyon açıkça Partimizi, tek kaygısı teorinin detaylandırılması olan bir çevreye ya da çevreler topluluğuna indirgemek anlamına gelecektir.

Bu bağlamda Bolşevik deneyimini anımsadılar; gerçekten bu deneyimin de çevrelerle bir ilgisi vardı. Ancak benzerlik burada sona ermektedir: on dokuzuncu yüzyılın sonlarında, Çarlık baskısı nedeniyle daha büyük örgütlerin dağıldığı ve sosyalistlerin bağlantıları olmadan yalnızca yerel olarak buluşmak zorunda kaldıkları doğrudur; bu, çok çeşitli teorilere sahip, açıkça heterojen gruplarla sonuçlanmıştır. Çoğu durumda Çarlığı ve kapitalizmi yıkmak için mücadele etmek isteyen samimi sosyalistlerdi.

Ancak, çeşitli serseri politikacıların sizi inandırmak istediklerinin aksine, Lenin hiçbir zaman filtreleme yapmadı, Partiyi inşa etmek için teori ya da taktikler konusunda taviz vermedi, aksine her zaman orijinal ve yekpare Marksizmin, "teorinin granit temeli "nin, "Sol Komünizm"de yazdığı gibi, o yıllardaki teorik ve polemik yazılarının da tanıklık ettiği üzere mükemmel bir şekilde bildiği bir doktrinin uzlaşmazlığı üzerinde durdu. Aslında, Lenin’in, Ekim Devrimi’ne rehberlik edecek olan eşsiz doktrin ve eşsiz komünist programdan esinlenen, merkezi ve disiplinli bir partiye dönüşmesine eşlik ederek büyük katkıda bulunduğu devrimci bir saf vardı.

O zamandan önce bile devrimci teori hiçbir zaman süzülerek, yani farklı grupları karıştırarak ortaya çıkmamıştı: ne 1848’de ne de 1903’te. 1914-18 savaşının sonundaki kuruluşundan bu yana Marx’la mükemmel bir şekilde uyumlu teorik temellere sahip olan İtalyan Sosyalist Partisi’ndeki sol akımımız için de durum böyle değildi. Aynı şekilde o dönemde henüz tanımadığımız Lenin için de.

1980’de, burjuva isyan çizgilerinden gelen grupları ve örgütleri doğru Marksist doktrine getirmenin mümkün olduğunu düşünmek veya her zaman Komünist Partisi etrafında kümelenen gruplara kim bilir hangi hile ve manevralarla Marksist öğretiyi kabul ettirmek, sadece anti-Marksist bir hevesti. Bu oportünizmdi: niyetin yalnızca bu grupları elemek olduğu iddia ediliyordu, ancak gerçek etki Partinin filtrelenmesine izin vermek, onu çevreler arasında bir çevreye indirgemekti.

Dolayısıyla makalemiz, yöntemimize uygun olarak çok az polemik sunan, ancak her zaman olduğu gibi Komünist Partisinin temel özelliklerini olumlu bir şekilde yeniden doğrulamaktadır. Daha 1980 yılında, ihraç edilmemizden bu yana geçen yıllar, proleter devrime giden dosdoğru yolu tutmak için bunların inkar edilemez olduğunu kanıtlamıştı. Ve o zamandan bu yana geçen on yıllar, bu ifadeleri ve öngörüleri sadece doğrulamıştır.

* * *


("Il Partito Comunista", n. 68, 1980’den)

Komünist Sol’un anlayışına göre, siyasi partinin temel işlevi "tarihsel parti"den, onun programından, geleneğinden sapmamaktır. Partinin siyasi örgütlenmesi, proleter sınıfın komünist programını somutlaştırdığı için diğer tüm partilere karşıt ve benzersizdir. Bununla birlikte, siyasi partinin tarihi, komünist bilincin sınıfsal fethinin tarihidir.

Proletaryanın bugün barikatları askeri bir seçenek olarak kullanması gerektiğine inanmak ne kadar saçma ve tarih dışı ise, siyasi partinin "kompakt ve güçlü" bir partiye dönüşmeden önce "çevre aşamasından" geçmesi gerektiğini düşünmek de o kadar saçma ve tarih dışıdır. Bu, teorik alanda, sınıfın bundan önce hiçbir tarihsel faaliyeti olmadığını ve Das Kapital’i yeniden yazmamız gerektiğini, sınıfın tarihsel bir hafızası olmadığını kabul etmek gibi bir şey olur.

"Çevre evresi" on dokuzuncu yüzyıl sonu Rusya’sının tipik bir özelliğiydi ve bu nedenle Lenin, Rus sosyalist çevrelerini tek bir ulusal siyasi partide birleştirmek için Alman Sosyal Demokrat Partisi’ni (SPD) model olarak aldı. Günümüzün endüstriyel olarak gelişmiş dünyasında bunun bir karşılığı yoktur.

Dünya proletaryası artık her alanda zengin bir geçmişe sahip olduğu için, her yenilgide yeniden başlamasına gerek yoktur. Kaldı ki bu, üretici güçlerin merkezileşmesi, gelişmesi ve yoğunlaşmasıyla da tutarsız olacaktır ki bu da sadece örgütsel anlamda değil, teorik faaliyeti açısından da bin kat daha merkezileşmiş bir partiye olan ihtiyacı neredeyse kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır.

"Çevre"nin darlığı, doktrin geliştirmede yetersizliğin, ilke ve program yokluğunun hakim olduğu ve tıpkı anarşistler gibi en büyük hırsı bir dernekler federasyonu olan küçük burjuvazinin tipik bir özelliğidir.

Komünist Üçüncü Enternasyonal’in ortaya çıkmasıyla, tek dünya merkezli, Enternasyonal Komünist Partisi’ne giden yolda, işçi sınıfı Lenin’in "örgütsel bilinç" dediği şeyi, programatik içeriği, taktikleri, dünya boyutunu, siyasi örgütlenmesinin piramid yapısını kazandı.

Komünist Sol, Komintern’in yok edilmesinden sonra, Komintern’in varisidir. İkinci emperyalist savaşın sona ermesinden bu yana, küçük Enternasyonal Komünist Partisi’nde somutlaşarak, doktrini restore etmek ve siyasi örgütü yeniden inşa etmek için aralıksız bir çaba içinde, üretken, kahramanca geçmişi devrimci, muzaffer geleceğe bağlama görevini yerine getirmiştir.


Azimli ve Tutarlı Parti Faaliyeti

Lenin "embriyonik parti" ifadesini, Komünist Sol ise "küçük parti" terimini, "büyük parti" haline gelmenin Parti’nin ayrıcalıklarını ve biçimlerini bozmayı gerektirmediğini ifade etmek için kullanmıştır.

Embriyonik bir partiden olgun bir partiye dönüşmek için "yön değiştirmeye" gerek yoktur. Ancak embriyo halindeki siyasi örgüt, ilgili işlevlerini doktrin ve programa sadık kalarak ve tutarlılıkla yerine getirdiği takdirde Parti adını hak eder. Bunun dışındaki herhangi bir embriyodan büyük bir parti değil, düşman bir parti ortaya çıkacaktır. Biyolojiden bildiğimiz üzere embriyo, bazıları potansiyel olarak, diğerleri ise az çok tanımlanmış olarak, olgun yetişkin organizmanın temel ve asli işlevlerini içerir.

Gerçekten de bu iddianın kanıtı, "küçük parti"nin son otuz yıldaki çalışmaları ve faaliyetleridir; sadece teori ve doktrin alanında değil, aynı zamanda sendikal ekonomik alanda, propaganda ve yeni üye kaydı, örgütlenme ve parti içi yaşam faaliyetleriyle birlikte yürütülen çalışmalardır.

Devrimci komünist olduğunu iddia eden herkes için bağlayıcı olan 1965-1966 Tezlerimiz bu iddiaları doğrulamaktadır. Bu tezler bize "Partinin kendisini çevreleyen gerçek durumun karakterlerinden etkilenmekten kaçınamayacağını " (Organik Merkeziyetçilik Üzerine Tezler, 1965), durumun açıkça elverişsiz olduğunu, ancak her şeye rağmen "direnmekten kaçınmaması gerektiği, bunun yerine hayatta kalması ve tarihsel "zaman ipliği" boyunca ateşi devretmesi gerektiği"ni hatırlatmaktadır. “Bu küçük bir parti olacaktır; bu bizim isteğimiz ya da tercihimiz değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur".

Bu küçük partinin yapısıyla ilgili olarak, "Saflık çılgınlığı nedeniyle dışarıyla her türlü teması reddeden gizli bir tarikat ya da elit parti istemiyoruz... her türlü işçi ya da emek partisi formülünü reddediyoruz...” Partiyi “kültürel, entelektüel ve eğitsel tipte bir örgüte indirgemek istemiyoruz, bazı anarşist ve Blankicilerin yaptığı gibi, komplocu silahlı eylemlere ve entrikalara karışan bir partinin düşünülebileceğine de inanmıyoruz".

Uzun bir dönem boyunca enerjimizin çoğunu "teori ve sağlam doktrin”in “tahrif ve tahrip” edilmesiyle mücadele etmek için harekete geçmeye harcamak zorunda kalmış olmamız, "teori ile pratik eylem arasına bir set çekmemiz gerektiği anlamına gelmez; belli bir sınırın ötesinde bu bizi temel ilkelerimizle birlikte yok eder". "Dolayısıyla, gerçek güçler dengesi mümkün kıldığı ölçüde, elverişli dönemlere özgü tüm faaliyet biçimlerine sahip çıkıyoruz. ". Ve sadece bunları talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda maddi koşulların elverdiği her yerde bunları uygulamaya koyuyoruz. "Her zaman, her yerde ve hiçbir istisna olmaksızın, parti yaşamını kitlelerin yaşamına katmak için durmaksızın çaba göstermeli”dir.. “Parti birçok bölgede, her zaman ciddi zorluklarla ve istatistiki açıdan bizimkinden daha büyük karşıt güçlerle karşılaşmasına rağmen, sendikalarda dikkate değer bir faaliyet kaydına sahiptir”.


Etkinlik ve Eylem

Bu nedenle tezlerimiz bizi göze çarpan faaliyete ve teorik eyleme bağlamaktadır. Mevcut elverişsiz dönem devam ettiği sürece (ve biz tutkulu devrimciler için bu dönem bitmez tükenmez görünmektedir) Parti, kendi tercihi dışında, siyasi faaliyet ve teorik eylem, propaganda ve polemiklerle sınırlı kalacaktır. Eylem alanı kaçınılmaz olarak sınırlıdır ve bu eylemin araçları da aynı şekilde kaçınılmaz olarak devrimci programı yaymakla sınırlıdır.

Bu göreli, zamansal kısıtlamaya rağmen Parti, sınıfı etkilemek için her zaman faaliyetten eyleme, propagandadan ajitasyona ve seferberliğe geçmeye çalışır. Bununla birlikte, iradenin çalışmamızın farklı yönlerinin karşılıklı oranlarını değiştirmek için yeterli olduğunu düşünmekten sakınırız, çünkü Lenin’in ifadesini kullanırsak, "kitlelerin kendiliğinden baskısı ne kadar büyükse, hareket ne kadar genişlerse, Parti’nin örgütsel, siyasi ve teorik faaliyetinde bilince olan ihtiyaç - kıyaslanamayacak kadar hızlı bir şekilde - o kadar büyük olur".

Faaliyetten eyleme geçiş Parti tarafından beklenmekte, militanları tarafından düşman güçlerinin daha büyük baskısı nedeniyle uzun süredir kontrol altında tutulan ve bastırılan tüm enerjiyi nihayet harcamanın doğal yolu olarak aranmaktadır. Eğer böyle olmasaydı, Parti eylem zamanının geldiğini resmi bir "duyuru" ile ya da ani, beklenmedik bir kararla öğrenseydi, o zaman örgüt ölümcül bir travma yaşardı.

Partinin dışarıda ve her şeyden önce içeride yürüttüğü tüm çalışmalar, küçük örgütünü, zorlu tarihsel programını kesin ve belirli siyasi eylemlere dönüştürme fırsatına, yani koşulların uygun olduğu zamana hazırlamayı amaçlamaktadır. Maddi koşullar elverişsiz kaldığı sürece, Partinin hazırlığı, bu koşulların parti eylemine ne kadar açık olduğunu test etmekten ibarettir, basit hilelere ya da şüpheli manevralara başvurmaktan değil, ki bunlar sonunda Partinin kendisini düşmanın hile ve manevralarının sızmasına açık hale getirecek, örgütü kirletecek ve geleneksel ve programatik köklere tamamen bağlı gözükerek programatik temelimizi yok edecektir.

Tarih göstermiştir ki Parti’nin yönü kolaylıkla şaşırtılabilir; ani bir manevrayla karşılaşması, örneğin Parti dışında bir "devrimci çevre"nin son anda "keşfedilmesi" ve bunun sonucunda öğrenci ve akademik çevrelerdeki, omurgasız orta sınıfların dünyasındaki sözde devrimci çatlaklar sürüsünü kucaklamaya istekli olması yeterli olacaktır. Bu, onlarca yıllık sıkı çalışmayı yıkmaya ya da en iyi ihtimalle (hatanın düzeltilebileceği düşünülürse) Partinin hazırlanmasını ve büyümesini geciktirmeye ya da tehlikeye atmaya yetecektir.

Partide bilinç ihtiyacı kategorik bir zorunluluktur. Parti öngörülerde bulunmaya, ne yaptığının ve ne yapmak üzere olduğunun, her girişimin ve geçişin sonuçlarının ve bunların örgüt üzerinde yaratabileceği etkinin farkında olmaya hazır olmalıdır.

Partinin teorik eylemi aynı zamanda politik bir faaliyettir; teorik ayrıntılandırmayı, yayılma organları yayın ve militanların kendileri olan bir silah olarak kullanmamız anlamında, Parti kendisini sınıfla fiziksel temasa ve sahte ideolojilerle, sahte partilerle ve sendikalarla doğrudan çatışmaya sokmaktadır. Sınıfla temasımız ve düşmanla yüzleşmemiz, tezlerimizin de gösterdiği gibi, bu sürekli eylem sayesinde genişlemekte ve kapitalizmin krizinin olgunlaşmasıyla uyumlu hale gelmektedir.

Partimizin sözcüsü olan yayın, her zaman Parti’nin faaliyet ve eylemlerini sergilemiştir. Partinin pratiği geliştikçe ve büyüdükçe, siyasi yayın da gelişecek, sınıfın içine nüfuz edecek ve onu etkileyecektir. Eğer böyle olmasaydı, Parti’nin gerçek faaliyeti konusunda kendi bildiğini okuyan, örgütün gerçek durumunu yansıtmayan bir gazeteyle karşı karşıya kalırdık. Sadece hüsnü kuruntunun bir ifadesi haline gelir, kaçınılmaz olarak gönüllülüğe ve boş aktivizme yenik düşerdi. Tersine, eğer gazetemiz siyasi faaliyetlerini genişletmeyi ve mümkün olan yerlerde siyasi eylemde bulunmayı reddetseydi, akademikliğe geri dönerdi. Ancak gerçek Parti’de bu hiçbir zaman olmamıştır ve yönünü kaybetmediği sürece de olmayacaktır.

Bu nedenle, Partimizin içinden geçmekte olduğu ve henüz tamamlamadığı iddia edilen "çevre aşaması" teorisine itibar edilemez; bu, sapmacılarımızın yanlış adımlarını, dönemeçlerini ve ani geri dönüşlerini ve faaliyet ve eylem alanlarındaki kıskanılacak örgütsel etkinliği inkar etmelerini haklı çıkarmak için uygun bir teoridir. Sapmacılarımız bu manevraları küçük partiyi bölmek, onu anlaşılmazlığa ve şaşkınlığa sürüklemek amacıyla kullanmaktan çekinmemişlerdir.


Örgüt ve Disiplin

Şunu ifade etmek çok kolay: "Olan oldu ve yanılmış olsak bile geri dönemeyiz". "Çevre evresini" teorize etmek ve ardından "büyük partiyi" inşa ediyormuş gibi davranmak, doğrudan doğruya Partinin kendisine uygun faaliyetin gücüne dayanarak değil, "çevreler" sayesinde, yani "çevrelerin" ortaya çıktığı küçük burjuva kesimlerle uğraşarak mevcut çevresinin ötesine genişleyeceği ve gelişeceği fikrine yol açar. İnsanları bu yanlış kurgulara inandırmak, örgütün bürokratikleşmesini ve Parti’nin iç yaşamında baskı kullanılmasını meşrulaştırmaya hizmet etmekte, disiplini Parti’nin tepeden kontrolüne dönüştürmektedir ki bu olmadan aslında çevreler bir arada tutulamaz.

Gerçek Parti çevreler içinde ortaya çıkmamıştır ve "çevre aşamasından" geçerek de büyümeyecektir. Komünist Sol’un tüm tarihi bunu kanıtlamakta ve doğrulamaktadır.

Tartışma adına, Partinin "çevre aşamasından" geçtiğini ya da geçmekte olduğunu kabul etsek bile, "çevre aşamasının" örgütsel araçlarla, disipline başvurarak, "siyasi gazete" türünden yenilikler kullanarak aşılabileceğini savunmak yine de yanlış olacaktır: sanki Lenin, ateşini önce "ekonomistler" ve dönemin diğer sosyalist grupları tarafından yayılan tüm sosyalizm tahrifatlarına yoğunlaştırmadan örgütlenme, faaliyet ve disiplin alanlarında faaliyet göstermiş gibi. Eğer buna 1980’de, devrimin açık bir şekilde gündemde olduğu bir dönemde inanacak olursak, Lenin’i tahrif etmiş ve onun güçlü derslerini çarpıtmış oluruz. Parti inşasında Rus deneyimini taklit ederek, Bolşevizm ve İtalya Komünist Solu’nun ulaştığının tam tersi bir sonuca ulaşırız; doğası gereği gerçek Parti’ye karşı olan mikro-politik örgütlerin amaçlanan "filtrelemesine" karşı koyacak hiçbir şeyi olmayan, yaşamı sürekli siyasi çekişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan çatlaklardan ibaret olan "gruplar" ya da "çevrelerden" oluşan bir parti oluruz.

 ("Il Partito Comunista", n. 69, 1980’den)

Örgütlenme ve disiplini sihirli bir formül olarak görmek, siyasi partinin inşası sorununa "açık susam" olarak bakmak, askeri ve bürokratik otomatizme dayanır. Partinin örgütlenme anlayışı, yapısı ve disiplini merkezden gelen direktiflere göre düzenleme yolları burjuvazinin anlayışına karşıdır.

Parti yalnızca askeri örgütlenme alanında genel parti örgütünden mekanik bir disiplin talep eder, ancak Lenin’in de belirttiği gibi, bu ne kadar bilinçli olursa o kadar iyidir. Bu, hiçbir şeyin doğaçlama ya da beklenmedik görünmemesi için Parti tarafından hazırlık yapılmasını gerektirir. Kızıl Ordu’nun ünlü "siyasi komiserlerinin", Parti’nin, hem hiyerarşik hem de siyasi rütbe olarak askeri komutanlardan daha kıdemli olan sesinden başka bir şey olmaması tesadüf değildir. Parti onlar aracılığıyla yalnızca sınıf yapısını ve sınıf askeri aygıtını kontrol etmekle kalmıyor, her şeyden önce proleter savaşçılara komünist tutku ve bilinç aşılıyordu.

Örgütsel konularda Solun tutumu hiçbir zaman militanları Parti’nin karmaşık faaliyeti içinde belirli işlevlere adanmış "uzmanlar" olarak bölmek olmamıştır. Parti rutininin olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmenin bir yolu, yoldaşları farklı roller üstlenmeye ve farklı görevlerle uğraşmaya teşvik etmektir; çünkü şu anda bile, mevcut partide, pratikte teknik işbölümüyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Parti, her rolü üstlenebilecek yoldaşlar yaratabilmeli, bireyleri Parti için, Parti içinde ve Parti’nin emrinde çalışmanın ötesinde herhangi bir kişisel "meslekten" vazgeçirebilmelidir.

Komünist Sol’un tarihi bize, Parti tarafından örgütsel yapıda kendilerine tahsis edilen yer ne olursa olsun, tüm yoldaşların proletaryanın sendikal ve ekonomik mücadelelerine nasıl dahil olduklarını, bir an bile başka bir yoldaşın "yetkinlik" alanlarını işgal ettiklerini ya da "uzmanlık" eksikliğinden dolayı "göreve uygun" olmadıklarını düşünmediklerini hatırlatmaktadır. "Gelecek döneklere" karşı, Partiyi bölgesel temelde tüm militan güçlerinin organik kullanımıyla desteklemek yerine, aptalca hiyerarşik ve bürokratik egzersizleri "Bolşevizm" olarak göstererek uzmanlaşmış örgütsel yapılar olarak işyeri hücreleri temelinde örgütleme eğilimine karşı sert ve uzun süreli polemiğimiz, uzmanlıkları, tekniklikleri yıkarak çalışmak ve ilerlemek için gerekli arzuyu yeniden ortaya koydu.

Lenin’in siyasi örgütün inşasına ilişkin güçlü derslerini bugüne aktarırken, küresel devrimci proletaryanın tarihsel deneyiminin doruk noktaları olan Ekim Devrimi ve Üçüncü Enternasyonal’den bu yana yaşanan tarihsel süreçleri göz ardı edemeyiz. Eğer Partiyi yeniden inşa etmek için tarihten gelen en iyi malzemeleri kullanmak yerine modası geçmiş ve eskimiş olanları alırsak, Enternasyonal Komünist Partisi’ni güçlü bir toplumsal güç olarak inşa etmek için çalışmış olmayız; aksine, Partinin yeniden doğuşunu engelleyecek düşük bir parti inşa etmiş oluruz. Bunun sorunu taktikler alanına aktarmak, çifte devrim aşamasına uygun operasyonel parti eylem modellerini tek devrim aşamasına uygulamak gibi sonuçları olacaktır.

Bu doğru tarihsel ve diyalektik determinizm ilkesi doğrultusunda, 56 yılı aşkın bir süredir Komünistler Birliği ya da Uluslararası Emekçiler Birliği’nin yeni bir versiyonunu değil, tek bir dünya Komünist Partisi inşa etmek için mücadele ediyoruz; 1848 ve 1866’da devrimci sınıf organları, 1980’de -gerici değilse bile en azından şüpheli- ütopyalar.

Solun tahrifatçıları, program ve teorinin (bu arada!) restore edileceği bir aşama olan "çevre aşaması" tamamlanmazsa, siyasi partiyi yeniden inşa edemeyeceğinizi iddia ediyorlar. Programı ve teoriyi yeniden inşa ederken aynı zamanda örgütü de gün be gün yeniden inşa etmek ne hoş bir keşif! Sanki programatik ve teorik temellerin restorasyonu bir örgütün, belki küçük ama yine de siyasi bir örgütün faaliyeti, mücadelesi ve eylemi değilmiş gibi.

En önemli broşürlerimizden biri Komünist Programın Sürekliliğinin Savunulması başlığını taşımaktadır. İçinde 1920’deki "Komünist Çekimser Fraksiyon"un tezlerinden 1965-66’daki "Organik Merkeziyetçilik Üzerine Tezler" olarak bilinen tezler bütününe kadar Solun tezleri yer almaktadır. Bu tezler, 46 yıllık bir süre boyunca mükemmel bir kesintisizlik içinde temel pozisyonlarımızı kristalize etmektedir. Bu tezler, devrimci komünistlerin, “cennetin” yeniden “feth” için en hayati organ olan dünya çapındaki Partiyi inşa etme, yeniden kurma ve savunma mücadelesindeki önemli aşamaları kapsamaktadır.

Küçük örgütümüzü Parti statüsünden çıkarmak ve bizi Marksologların bir tarikatı olarak göstermek isteyenlere yönelik Temmuz 1965 tarihli Tezler’de açıkça şu ifadeleri okuyoruz: "Partinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki oluşumu konusuna geçmeden önce, bugün karakteristik parti pozisyonları olarak yüceltilen birkaç sonucu yeniden teyit etmekte fayda var; hareketin sınırlı niceliksel genişlemesine rağmen fiilen tarihsel sonuçlar oldukları ve işe yaramaz dahilerin keşifleri veya "egemen" kongreler tarafından alınan ciddi kararlar olmadıkları ölçüde". Ve işte "küçük parti" tarafından elde edilen "önemli tarihsel sonuçların" listesinin en önemlileri: "hareketin faaliyetini sadece propaganda ve siyasi tebliğle" sınırlı görmemek, "parti yaşamını kitlelerin yaşamına katmak için durmaksızın çaba" sarfetmek; ve böylece "küçük partinin dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan bir dizi kapalı çevreye indirgendiği ya da kendisini sadece fikir dünyasında üye toplamakla sınırladığı... tavrı" reddetmek.

Son olarak, örgütü bölmemek, "partiyi ya da yerel gruplarını teori, çalışma, tarihsel araştırma, propaganda, örgütleme ya da sendikal faaliyet gibi sadece tek bir alanda faaliyet gösteren su geçirmez kompartımanlara” ayırmamak konusunda kesin bir hatırlatma vardır. “Bunun nedeni, teorimizin ve tarihimizin özünün, bu çeşitli alanların tamamen birbirinden ayrılamaz ve ilke olarak her yoldaş için erişilebilir olmasıdır".

Tezler şeklinde, yani olumlu bir şekilde ortaya konan kapsamlı pozisyonlar, kütüphaneye konulacak güzel, şık ciltli bir kitap değil, küçük örgüt şekillendikçe ve güçlendikçe, düşmanlara ve sahte dostlara karşı savunmak, uygulamak ve savunmak için daha fazla mücadele ettiği pratik yaşam kurallarıdır.


Kimler Faydalanıyor?

Dolayısıyla Parti’nin siyasi örgütü, işlevlerinin ve özel ve genel görevlerinin devrimci Marksizm’in programı ve gelenekleriyle mükemmel uyumu aracılığıyla yapılandırılır ve şekillendirilir. Örgütsel ve disiplinsel araçlar bunun yerini alamaz.

Yedi yıldır Solu karalayanlar, Parti’nin şimdiye kadar bir "çevre evresinden" geçtiğini ve bundan çıkmak için örgütsel ve disiplin önlemlerinin gerekli olduğunu tekrarlayıp duruyorlar.

35 yıl boyunca hiç kimse çevrelerin içinde ve arasında yaşadığını fark etmemişti. Sadece "çevre evresi" teorisyenleri bu güçlü aydınlanma parıltısına sahip oldular. Böylece bu son doktrinerler, sahte teorileriyle, siyasi Partinin, Partinin sözde kuluçkaya yattığı "çevre evresini" tamamladıktan sonra ortaya çıktığı yalanını mühürlediler. Böylece yeni bir tarihsel sıralamaya tanık oluyoruz: önce "çevreler", örgütsel ve disiplinsel eylemden sonra gerçek Parti.

Gerçekte "çevreler", Solun muhaliflerinin sahte siyasi teoremlerini, eksantrik yorumlarını ve örgütün "çevre evresinde" "ustalaşmak" için aldıkları çılgın örgütsel ve disiplin önlemlerini haklı çıkarmak için uydurdukları bir icattır.

Aynı amaçla "fraksiyonlar", Moskova’daki Üçüncü Enternasyonal’in yozlaşan Yürütmesi tarafından Solu yok etmek için icat edildi. Sol komünistlerin geçmiş kuşakları aynı düşünceleri ulusal ve uluslararası konferanslarda komünist hareketin büyük ve küçük liderlerine defalarca ve bizle kıyaslanamayacak kadar büyük bir güçle tekrarladılar. Bunların hayalperestlerin fantastik fikirleri olduğunu, bizim "fraksiyoncu" olduğumuzu ve bunun ihanet bulutu altında partiden ihraç edilmemiz için yeterli olduğunu tekrar tekrar duyduk.

Bugün "Demir Bolşeviklerin" alçakça amaçlarının ne olduğunu tespit etmek yeterince kolaydır, ancak devrimi gasp edenlerin komünizme nasıl ihanet ettiklerini ve Partiyi nasıl yok ettiklerini tam olarak anlamak çok daha zordur. O zamanlar bile, sanki araçlar amaçlardan bağımsızmış gibi, sanki kullanılan araçlar ile ulaşılan amaçlar arasında yakın bir diyalektik ilişki yokmuş gibi, yanlış bir şekilde Lenin’e atfedilen "amaçlar araçları haklı çıkarır" şeklindeki burjuva doktrininin tekrarlandığını duyduk. Bu ana temaları hatırlattığımızda (Roma tezleri, Lyon tezleri, vs.) "doktriner", "akademik" olmakla ya da "bedensiz" bir parti istemekle suçlandık.

Bu sahte doktrinin en utanç verici yönü, küçük bir örgütün kurulduğu 35 yıllık çalışma ve mücadelenin üzerine dindar bir sessizlik perdesi çekmeye çalışmasıdır; sanki üçte bir asır boyunca Parti’yi değil de bir grup "çevreyi" hazırlamak için uğraşılmış gibi.

Bu görüşü pekiştirmek için, doktrini yeniden inşa etme işi yapay bir şekilde siyasi partiyi yeniden inşa etmekten ayrı tutuldu ve birincisi parti güçlerine değil, "eserleri" ölümünden sonra yayınlanarak haince saygı gösterilen Lenin’in "dehasına" atfedildi.


Herkes İçin Acı Bir Ders

Özellikle 54 yıldır devam eden bu olumsuz aşamada güçlerimizin korunması, küçük partimiz için birincil örgütsel kaygıdır. Bu, Marx ve Engels’in zamanına kadar uzanan ve doktrinin bir komünist devrimciler kuşağından diğerine bozulmadan aktarılmasını sağlayan bir taahhüttür. Ve eğer bu aktarım aldatıcı "aşamalar" ve "dönüşler" ile kesintiye uğrarsa Partinin vay haline. Bizler Parti’de resmi bir üyeliğin sonucu olarak ya da bir tür disipline uymak için değil, programa ve onu ifade eden, uygulayan ve savunan örgüte olan sarsılmaz inancımız nedeniyle bulunuyoruz.

Bu, fraksiyonculuk kadar zararlı olan resmi bir "ünitercilik" değildir, ancak bir gün önce söylenenleri bugün inkar etmek de dahil olmak üzere istediklerini yapmalarına izin verilen, tarih tarafından kutsanmış bir çekirdek olan "seçilmişler" gibi aptalca ve temel bir kibir de değildir.

Övünülen "güçlerin seçimi" devrimci mücadelenin bir önkoşulu değil sonucudur. Ancak Parti içinde genel eğilime karşı çıkma gibi zor bir görevle karşı karşıya kaldığında "rahatsız olan" güçleri bastırmak için başvurulduğunda, örgütü güçlendirmeye yardımcı olan bir uygulama değil, ölümcül bir yozlaşma sürecinin varlığında olduğumuzu kabul etmeliyiz.

Bunlar ahlaki ya da estetik kaygılar değil, Solun mirasıdır. "Koşulların" bunları uygulamak için yeterince olgunlaşmadığını savunmak, bunları reddetmek ve sonuç olarak uzun vadede devrimin yenilgisinin yolunu açmakla eşdeğerdir.

Hiç kimsenin Parti’nin programatik ve örgütsel bütünlüğüne saldırmasına asla izin vermemek, bize verilen ve ilkinden türetilen diğer emirdir. İster Parti’nin üst kademelerinde isterse "saflarında" olsun, buna cüret eden herkes bir kenara atılmalıdır. Partinin sadece liderlerden oluştuğu ve "takipçilerin" de sadece onların reddedilemez emirlerinin uygulayıcıları olduğu düşünülmemelidir. Program ve gelenekle uyumlu argümanların doktriner sağlamlığından ziyade, devrimci doğruluğun kanıtı olarak çoğunluk konsensüsüne karşı çıkan Solun zorlu mücadelesinin de kanıtladığı gibi, çoğu zaman, aslında çok sık olarak, doğru devrimci politika yukarıdan verilmemiştir. Enternasyonal’de alışılageldiği üzere demokratik konsensüs biçiminin artık bir kenara bırakılmış olması bir haklılığın delili değildir, aksine Parti’ye gözdağı verme girişimidir. Kirli oyunlar, oy sayımının tüy silgisi olsun ya da olmasın, hala kirli oyunlardır.

Teori ve programımızın koruyucusu olduğumuz gibi, örgütümüzün de koruyucusuyuz. Sahte "çevre aşaması" doktrininin destekçilerinin böyle bir kaygıları yoktur, çünkü onlara göre söz konusu olan Parti değil, "çevreler "dir.

Partideki birilerinin, tarihimizden ve sınıfımızın tarihinden bihaber bir şekilde rastgele seçilmiş çözümler sunarak ahkam kesmesini engellemek için, temel sorunların asla aynı kılıkta yeniden ortaya çıkmadığı gerçeğini görmezden geliyorlar. Bu, Partinin "periyodik olarak sıcak ve soğuk duşlara maruz kalmasını" ve rastgele gelip geçenlerin kaprislerine uyum sağlamak zorunda kalmasını önlemek içindir.

Parti, yaşamının her yönünü kontrol edebilmeli, örgütsel rollerinin her birini öyle bir şekilde yerine getirmelidir ki hiçbir şey ona beklenmedik, anlaşılmaz ya da gizemli gelmesin. Terörizmin proletarya için bir "ışık pırıltısı" olduğunu; lümpen-entelektüel öğrenci tabanıyla aşırı grupların halkçı siyasi geleneklerinin "devrimci bir saf" temsil ettiğini; "işçi komiteleri" fikrinin hayal ürünü olduğunu ve bu komitelerde çalışmanın "aktivizm" ya da "ekonomizm" olduğunu söyleyip hemen ardından, aslında hiçbir şey değişmediği için değil ama hemen hiçbir kazanım elde edilmediği için sabırsızlık ve hayal kırıklığı nedeniyle tam tersini söylemek; bu tür salınımların Solun "taktiklerini" temsil etmesi sadece militanların kafasını karıştırır, Parti’de anlaşmazlık yaratır, örgütü aşındırır ve onlarca yıllık zor kazanılmış, tutarlı çalışmayı tehlikeye atar.

"Çevreler"in teorisyenleri bu tür kaygılar taşımıyor, çünkü onların her derde devası "disiplin" ve örgütsel formüller.

Bir şeyden emin olabiliriz: Enternasyonal Komünist Partisi çevrelerden doğmadı
("Il Partito Comunista", n. 71, 1980’den)

Şimdiye kadar geliştirilen noktalar, siyasi Partinin örgütsel "değişimler" ya da disiplin "tedavileri" ile değil, programı yeniden tesis etmek için bilinçli bir şekilde çalışmakla ortaya çıktığını göstermeyi amaçlamıştır. Bu temelde, siyasi Parti her zaman ortaya çıkmıştır ve sonra yeniden ortaya çıkmıştır. Partinin yaşamının kendisini nesnelleştirdiği çeşitli faaliyetler etrafında bir araya gelen güçler, örgütün temel ilkelerine, yani merkeziyetçilik ve disipline, yine doğal bir şekilde saygı göstererek, savaş mevzilerini alır ve bağlılıklarını doğal bir şekilde keşfederler. Bu ilkeler tüm siyasi partilerde, hatta burjuva partilerinde bile ortaktır, tek fark Komünist Partisi’nde Solun organik olarak tanımladığı bir şekilde uygulanıyor olmalarıdır.

Yanlış anlaşılmasın: "organik" kelimesi, her militanın Parti’nin talimatlarını keyfi olarak yorumlayabileceği ya da Parti’nin hiyerarşik bir yapıya sahip olmadığı veya bu işlevsel hiyerarşi içinde, en tepede kim olursa olsun, keyfi olarak emir verebileceği, baskı uygulayabileceği ve kınayabileceği anlamına gelmez. Solun tarihi, parti siyasi örgütlenmesinin temel kurallarını çiğnemek yerine, genellikle "kahramanca bir sessizlik" içinde "acı çekmeyi" tercih ettiğini göstermiştir. Stalin’in Devlet mahkemeleri önüne çıkarılan Bolşevik eski muhafızların sözde "görüşlerinden caymaları" örneği, komünistlerin, sınıfsal siyasi Parti’nin temel gerekliliği olan ilkeler ilkesiyle çatışmaları halinde kişisel kanaatlerinden vazgeçmeye ne kadar hazır olabildiklerini doğrulamaktadır. Herşey düşmana, yani kapitalizme, kendi partisinin devrimciler tarafından reddedildiği bir örnekle işçi sınıfına şantaj yapma şansı vermekten kaçınmak içindir. Buharin’den, Zinovyev’den, Kamenev’den vb. çıkan ders, kapitalist dünyaya Parti’ye itaatsizlik görüntüsü sunmamaktı.

Organik, Partinin herhangi bir önsel biçime bağlı olmadığı ve devrimci proletaryanın kapitalist topluma karşı ölümcül topyekun savaşında işe yarayacak herhangi bir biçime bürünebilmek istediği anlamına gelir. Bu anlamda, düşmanı yenmede etkili olduğunu düşündüğü hiçbir aracı - taktiksel ideolojik, politik ya da örgütsel - cephaneliğinden dışlamaz. Esnek bir örgüte sahip, programatik rayından çıkmadan sınıf mücadelesinin bir aşamasından diğerine geçebilen bir parti. Lenin de her zaman bunu savunmuştur.


Örgütlenme İlkeleri

Bir siyasi parti bir ideoloji, bir doktrin ya da kendine ait tarihi bir program olmadan da var olabilir, ancak bir örgüte sahip olmalıdır. Faşist parti bunun en iyi örneğidir. Anarşist parti siyasi bir güç olarak hayatta kalabilmek için tüm safsatalarından vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Komünist Partisi’nin sahip olduğu avantaj, örgütünün programından kopuk merkeziyetçilik ve disiplin gibi örgütsel ilkelere dayanmamasıdır. Bu sayede komünist örgüt süreklilik kazanır, periyodik olarak ölüp yeniden dirilebilir çünkü gücünü içinden çıktığı eşsiz ve bölünmez programdan alır. Bir yandan "tarihsel parti"yi, yani bölünmüş sınıflı toplum ölünceye kadar ölmeyecek olan parti-programı ele alırsak, Marx’ın deyimiyle geçici olan siyasi parti, diğer yandan sınıf mücadelesindeki dalgalanmalara karşı duyarlıdır ve güçlerini merkeziyetçilik ve disiplin temelinde örgütleyerek çalışır ve kendini harekete geçirir.

Kuşkusuz Parti çevrelerden doğmaz, ancak programına, taktiklerine ve örgütsel ilkelerine sadık kalmazsa çevreler içinde eriyebilir.

Komünist Parti’de örgütsel ilkelerin uygulanmasını karakterize eden bir diğer husus da, mücbir sebeplerden dolayı Parti’nin askeri bir örgütle donatılması gerektiğinde bile disiplinin kendiliğinden olmasıdır. Burada da kendiliğindenliğin, sabah yatağın ters tarafından kalkılıp kalkılmadığına bağlı olarak disiplinin kabulü ya da reddi anlamına gelmediği vurgulanmalıdır.

Solun Moskova’nın yozlaşmasına ve Stalinizme karşı mücadelesinde kullandığı temel argümanlardan biri, Parti’nin sapmaları örgütsel ve disiplin soruşturmaları yoluyla düzeltebileceğini düşünmesinin ölümcül olduğuydu ve hala da öyledir.

Parti, sınıf mücadelesinin çeşitli aşamalarında, gerçekleştirmesi gereken eylem ve faaliyetlere uygun olarak değişebilecek çalışma kuralları belirler. Bu kurallar, temel parti yapısını bozmamak için özel gereksinimlere ve örgütsel ilkelere de yanıt vermelidir. Partinin iç yaşamının ve çalışmalarının optimum gelişimini sağlamak ikincil bir mesele olmadığı gibi, terimin aşağılayıcı anlamında "ahlaki" bir mesele de değildir. Enternasyonal’in acılarla dolu tarihi bu yollarla da oportünist kirlenmeye maruz kalmıştır ve Sol, oportünizmi en sert ifadelerle ısrarla kınamasına rağmen bunu engelleyememiştir. Küçük parti bu hususları ihmal edemez ya da ilgilenilmesi gereken daha büyük görevlerle karşılaştırıldığında ikincil olarak değerlendiremez. Partinin düzgün işleyişi yalnızca programına, taktiklerine ve örgütüne sıkı sıkıya bağlı kalmasından değil, aynı zamanda iç işlevleriyle dış işlevlerini birleştirmesinden de kaynaklanır.

Bu bağlamda Sol, edebi ifadelerinde akıldan çok duyguyla ilgili olan ve kalbin herhangi bir kıpırdanışına kararlılıkla karşı çıkan demir neo-Bolşeviklerin alaycı tepkisini kışkırtmak zorunda olan ilkeler biçiminde kesin kurallar vermiştir. Sosyalizmin "duygu" olarak tanımı Tolstoy’un değil, Marx’ın ve Solun tanımıdır; ve eğer "mücadele topluluğu", yani bugünün Partisi de bu duygunun etkisi altında değilse, bu duygunun yarının insanlığına nasıl nüfuz edeceğini bilmiyoruz. Embesilleri utandıran ve ikiyüzlülere diplomatik manevraları için bahane sunan "diğer yoldaşlara kardeşçe saygı", parti yaşamının ilkelerinden biridir. Yoldaşların kendi aralarında dayanışmasını ifade eder, küçümsemeyi değil. Dayanışma maddi bir güçtür, bir zayıflık değil. Enternasyonalist Lenin’in, nihai "romantik", "demir Bolşevik" ya da "çelik adam" Stalin’e, kendisi de bir parti militanı olan eşi Krupskaya’ya saygısızlık etmesi üzerine ciddi bir fırça attığı söylenir.

Parti yaşamının ilkiyle çelişiyor gibi görünen bir başka ilkesi de "kimseyi sevmemelisin "dir. Paradoksun içindeki derin hakikati takdir edemeyen histerikler, bunu yoldaşlar arasında sevgi dolu duyguların yasak olduğu, yoldaşların her şeyin feda edilmesi gereken metafizik bir kurban verme olarak görülen bir partinin sadece kullanılacak ya da bir kenara atılacak araçları olarak görülmesi gerektiği, siyasi Partinin militanlar olmadan var olamayacağı anlamına gelecek şekilde yorumlarlar. Bu ilkenin anlamı, tam tersine, "tüm yoldaşları sevmelisiniz", bazılarını kayırıp diğerlerini dışlamamalısınızdır.

Partinin sadece soğuk bir toplumsal organ olduğu, sanki bir makineymiş gibi salt akıl ve militan bilimden ibaret olduğu fikri yanlıştır. Parti’de bile akılsallık ve bilim bireylerden değil, Marksistler tarafından yorumlanan ve yüzyıllar ve birbirini izleyen nesiller boyunca aktarılan metinlere ve tezlere yoğunlaştırılan bir bütün olarak sınıfın bedeninden türetilir. Tutku ve duyguların sağladığı belirleyici itki olmadan bilim ve akıl de olmazdı. İnanç, içgüdü ve duygu olmadan "praksisin tersine çevrilmesi" mümkün değildir. Bilim için bilim, Marksizm için Marksizm ya da parti için parti diye bir şey yoktur. Marksizm ve Parti, tarihin devrimci sınıflarının sonuncusu olan proletaryanın silahı ve organıdır. Bu kavramları özellikle Enternasyonal’in son yıllarında, uluslararası Parti’nin görkemli gövdesinin henüz oluşum aşamasındayken zehirli iç çatışmalarla parçalandığına tanıklık etmek zorunda kaldığımızda, kardeş kavgası çıkaran gruplar ve hizipler oluştuğunda ve bunların ürkütücü sentezi Stalin liderliğinde amansız bir mücadeleye giriştiğinde yeniden vurguladık.

Kasım 1973’te küçük partimizdeki bölünme, bölünenlerin versiyonuna göre, Partiye "Stalinist" disiplin dayatıldığı için gerçekleşmedi, ancak bilançosu, Partinin o bulanık ve boğucu yıllarda susturulduğu küstahlık kadar ciddidir. Bölünmenin nedenleri, Partiyi "devrimci alan" olarak yeniden vaftiz edilen küçük burjuva aşırı kampla, "çevrelerle" ve öğrencilerden ve lümpen proleterlerden oluşan sürekli "protesto hareketinin" havalı sakinleriyle; steril ve gerici yarı sınıfların beyni ve kaslarıyla ilişki kurma zeminine taşıyacağı umulan taktiksel bir planda yatmaktadır. Bu manevra, "Sovyetler haline gelebilecekleri" ve sendikaların yerini alabilecekleri gibi yanlış bir fikirle desteklendi ve aslında proleter ekonomik mücadelenin, vazgeçilmez sınıf örgütlenmesinin yeniden inşasının küçümsendiği, önce siyasetin gerici "aşırılığından" türetilen bir ilke benimsendi.

Bu manevrayı zorlamak için alınan örgütsel ve disiplin önlemleri, Parti içindeki direnci kırmaya hizmet etti ve Moskova Enternasyonali’nin en karanlık yıllarına yakışır bir karalama ve yalan kampanyasıyla desteklendi.

Böylece Parti’nin iç yaşamında, sadece örgütsel ve disiplin araçlarına ve ideolojik - hatta bazı durumlarda ideolojik olmayan - terörizme başvurarak bir manevradan diğerine cezasız bir şekilde geçilebileceği gibi yanlış bir ilke ortaya çıktı. Yoldaşlar arasındaki ilişkilere giderek artan bir şekilde güvensizlik, diplomasi ve hatta Parti’nin iyiliği için Parti içinde "siyasi mücadele" gerekliliğine dair yeni sloganla gerekçelendirilen nefret hakim olmaya başladı.

O dönemde ne disiplin önlemlerinin aniden sıkılaştırılmasından ne de Merkez’in temsilcilerinin polis gibi davranmasından şikayet ettik, çünkü komünistlerin disiplinden şikayet etmedikleri tartışılmaz bir gerçektir; şikayet ettik çünkü bu araçlar beklenmedik bir şekilde kullanıldığında, komünistlere Parti’de anlaşılabilir bir şekilde şüphe duydukları tanımlanamaz bir değişiklik olduğunu hissettiriyordu. Tüm bunlara rağmen, herhangi bir yoldaşın liderliğin eylemleri üzerinde bir kontrol işlevi görmesi gerekliliğinden vazgeçmeden, Parti liderliğine boyun eğme görevimizde kararlı kaldık.

Komünist Sol geleneğe hiç yakışmayan bu acı ve hüzün verici gerçekleri, dünün ciddi yoldaşlarına ve bugünün gerçeği hiç duymamış ya da sadece çarpıtılmış bir versiyonunu duymuş genç yoldaşlarına aktarıyoruz ki, Parti’nin yok edilebileceği yolların çok ve çeşitli olduğu, ancak hepsinin gerçek Parti’nin sahip olduğu ve gerçek yoldaşların ne pahasına olursa olsun araştırmak ve savunmakla yükümlü olduğu tarihsel deneyime kadar izlenebileceği nesnel farkındalığına ulaşabilsinler.


Partiden "Çevrelere"

Partinin yozlaşmasının yollarından biri de çevrelere bölünmektir; bu en kötü yoldur çünkü tamamen verimsizdir, oysa tarihin de gösterdiği gibi fraksiyonlar Partinin yeniden inşasının temelini oluşturabilir. Bu tehlike sadece büyük partileri değil, her şeyden önce devrimci Marksizmin değerli mirasının dağıldığı her partiyi etkileyen bir tehlikedir. Bu mirası binlerce ayrı akıma dağıtmanın yolu, tam da aynı siyasi parti örgütü içinde, Partinin dayandığı temellerden farklı eğilimlerin oluşmasına, kristalleşmesine ve nihayetinde faaliyet göstermesine izin vermek; böylece bir fikir partisine dönüşen Partinin, sınıf mücadelesinin son derece zorlu taleplerine hala yanıt verebileceği yanılsamasını beslemektir.

Tarih göstermiştir ki, devrimci taarruzun başlatılması yakın göründüğünde, homojen olmayan güçleri cezbetme konusunda safça iddialarda bulunmak, en azından zafere ulaşılana kadar mücadelenin onları bir şekilde birleştireceğini ummak ve zaferden sonra siyasi iktidarı sürdürmeye engel olurlarsa onları bir kenara atmak gibi kesin ama daha da safça bir niyetle hareket etmek yanlıştır. Saldırı başarısız olduktan ve zafer kazanılamadıktan sonra vardığımız acı sonuç, bu homojen olmayan güçlerin Partinin çöküşüne güçlü bir şekilde katkıda bulunduğuydu. Eğer küçük bir parti, tarihin başarısız olduğunu gösterdiği bu yolu izleyecek olursa, büyük bir parti olmadan çok önce ölecektir.

Tam tersi bir süreç yaşandığında, yani örgütsel süreksizlik, taktiksel dalgalanmalar, çelişkili politikalar ve geleneğine karşı ikircikli bir tutum sonucunda, Parti, sözde tek, aslında toplumsal ilişkilerin sürekli gevşekliği nedeniyle gerçek çatışmaların yokluğunda hüküm süren disiplin kurallarıyla bir arada tutulan eşit olmayan parçalardan oluşan bileşik bir örgüt olduğunda daha da hızlı ölecektir.

İfade ettiğimiz yaklaşımlar, Komünist Enternasyonal Kongrelerinde benimsenen kesin tutarlı tutumlarda, 1922 Roma tezlerinde, 1926 Lyon tezlerinde, 1952’nin karakteristik "temelleri "nden 1965-1966 tezlerinde yer alanlara kadar kristalize olduğu şekliyle, 1921 Solunun, eski Parti’nin pozisyonlarıdır.

Ayrıca sözde "enternasyonal" ve "enternasyonalist çevrelere" şunu açıkça hatırlattık: Bizi ön-kurucu "Parti" konferanslarına davet ederek, Partinin bir "ittifak"tan, komünistlerin "dağınık uzuvlarını" yeniden birleştirmek için çeşitli çevreler (ya da onların deyimiyle gruplar) arasındaki bir uzlaşma anlaşmasından doğduğu argümanını detaylandırdılar ve muhtemelen hala detaylandırıyorlar. Bir "anlaşmaya" varabileceklerini inkar etmiyoruz. Ancak bunun sınıfsal siyasi partiyi, "kompakt ve güçlü" partiyi yaratabileceğini mümkün görmüyoruz.

Bu "kurucuların" en azından tutarlı oldukları kabul edilmelidir, çünkü sözlerini eyleme dökmektedirler. "Partinin çevrelerden doğduğu" şeklindeki sahte doktrini vaaz eden ve bunu sadece kapalı kapılar ardında, utangaçlıktan mı, fırsatçılıktan mı, yoksa her ikisinden de mi bilmiyoruz, uygulayanlar öyle değil.

Solun pozisyonları ortada bir yerde, yüzsüz "kurucular" ile utangaç "kurucular" arasında değildir. Her ikisi de Solu ve gerçek Parti’yi karaladığı için her ikisi ile de çatışmaktadır.

Parti, içindeki gerçekten proleter güçleri özgürleştirmek için içlerini boşaltma politikası izleyebileceğimiz, kendi kendini devrimci ilan eden çevrelerin ya da grupların birikimi yoluyla değil, zaten bilinen yollarla, yani Solun mirası temelinde büyür ve gelişir. Başka bir deyişle, çevreler Parti’ye girerse yol açtığı hasar hayal edilebilecek en kötü hasar olacaktır. Parti, üye sayısında bir artış yaşayabilir, ancak bu, tam bir yozlaşma başlayana kadar kendisini kardeş kavgasına dayalı bir kabileler ve klanlar topluluğuna dönüştürerek gerçekleşir.