Enternasyonal Komünist Partisi

Eşcinsellik-Translık ve Komünizm: Kısa Tarihsel Notlar


İlkel Komünizm

İnsan türünün dünya üzerinde geçirdiği zamanın büyük çoğunluğu, Marksizmin ilkel komünizm olarak adlandırdığı avcı-toplayıcı toplumlarda geçmiştir. İlkel komünizmin homofobi ve transfobiden arınmış olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Trans şamanlara dair ilk tarihsel kayıt Herodot’un İskitler üzerine yazdıklarına kadar gitmektedir.

Avrupa sömürgeciliği ile temasın yıkıcı etkilerine rağmen, 150’den fazla Amerikan yerlisi kabilesinde hala erkek toplayıcılar olduğu gibi ve bu sayının üçte birinde kadın avcılar olduğu da gözlemlenmiştir. Kadın avcılar toplayıcılarla, erkek toplayıcılar ise avcılarla duygusal ve cinsel ilişki kurma eğilimindeydi. Kadın avcılar ayrımcılığa uğramıyor, savaşa katılıyor ve genellikle şamanizmle ilişkilendiriliyordu. Bu olgu Sibirya, Burma, Malezya, Borneo, Vietnam, Hindistan ve Çin’deki yerli topluluklarda da gözlemlenmiştir.


Yunanistan ve Roma

Eşcinsellik ve translık antik Yunan ve Roma’da yaygındı. Roma’da ancak Cumhuriyet döneminin sonlarına doğru erkek eşcinselliği para cezasıyla cezalandırılan bir suç haline gelmiştir. Özellikle Hıristiyanlığın yükselişiyle birlikte baskılar yoğunlaştı. Çin’de, yönetici sınıfa uygun Konfüçyüsçü akımlar yaklaşık aynı zamanlarda homofobik görüşler dile getirmiştir. Homofobi ve transfobi, ataerkil tek eşli aileye dayalı sınıflı toplumların yükselişinin geç bir sonucu olarak gelişmiştir.


Burjuvazi

Paris’te 14 Temmuz 1789’da Bastille’in basılmasından sonra, devrimci bayrağın üzerinde yazılı olan liberté, egalité, fraternité (özgürlük, eşitlik, kardeşlik) ilkelerinin burjuvazinin ve onlarla ittifak halindeki sınıfların münhasır rezervi olarak anlaşılması gerektiğini proletaryaya belirttikten sonra, 1791’de Kurucu Meclis, o zamana kadar kilise mahkemelerinin yargılama yetkisi altında kazıkta yakılarak bile cezalandırılabilen "sapkın davranışları" kara listeden çıkardı.

Böylece burjuva devrimci Fransa, eşcinsellik sorununa yeni bir mercekten bakan ilk Avrupa ülkesi oldu; dini ve ortaçağ önyargılarına karşı gerekli değişiklikleri yaptı ve kilise mahkemelerini ve eşcinsellik karşıtı yasaları kaldırarak bu sorunlu konuyu tecavüz, yani şiddet meselesi içinde sınırlandırdı. 1810’da yürürlüğe giren Napolyon Kanunu, tecavüz suçu bakımından hem erkek hem de kadın bireylerin ayrım gözetilmeksizin değerlendirileceğini açıkça ortaya koymuştur.

Bu tür yasal düzenlemelerle eşcinsellere yakın ilişkilerinde yasaların hoşgörüsü garanti altına alınmış, ancak eşcinsellik ve translık ahlak dışı olarak görülmeye ve belirsiz ahlak ve kamu düzeni kriterlerine göre yasal tacize maruz kalmaya devam etmiştir.


Yakın Dönemdeki Evrim

1867’deki Alman Hukukçular Kongresi’nde, farklı cinsel yönelimlere sahip kişilere karşı cezai ayrımcılığa son verilmesi çağrısına geri dönüldü. "Eşcinsellik" terimi 1869 yılında Prusya Adalet Bakanlığı’na gönderilen bir mektupta ortaya çıkmıştır. Transseksüellik terimi ise 1923 yılında Alman Sosyal Demokrat Hirschfeld tarafından ortaya atılmıştır.

1969’da Manhattan’daki Stonewall Inn adlı bir barda polis ile birkaç eşcinsel grup arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 1970’lerin ortalarından itibaren eşcinseller sınırlı yasal haklar elde etmeye başladılar. 1990’larda, farklı cinsel yönelimlere ve özel sorunlara sahip, hem uluslar hem de sınıflar arası büyük bir azınlık, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) bayrağı altında bir araya geldi ve tüm yasal, ekonomik ve kültürel ayrımcılığın sona erdirilmesi taleplerine yönelen hareketlere yol açtı.

Eşcinsel ilişkiler 1932’de Polonya’da, 1933’te Danimarka’da, 1944’te İsveç’te ve 1967’de Birleşik Krallık’ta suç olmaktan çıkarıldı. 1973 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği, eşcinselliğe dair daha önceki "zihinsel bozukluk" tanımını kaldırdı. Dünya Sağlık Örgütü 1990 yılında eşcinselliği akıl hastalıkları listesinden çıkarttı. 1977 yılında Kanada’nın Quebec eyaleti, Batı’da bir ilk olarak, cinsel yönelim temelinde her türlü ayrımcılığı yasaklamaya başladı. Daha sonra çoğu gelişmiş ülke eşcinselliği suç sayan ve sınırlı haklar tanıyan düzenlemeleri iptal etti. En büyük direnç Orta Doğu, Asya, Afrika ve Karayip Devletlerinde görülmektedir; önemli sayıda ülkede eşcinsellik ömür boyu hapis ve hatta ölüm cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Katolik Kilisesi İlmihalinde eşcinselliği "özünde bozuk" bir eğilim olarak tanımlamakta ve eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle bir tutulmasına karşı çıkmaktadır.


Marksizm

Bilimsel sosyalizmi ve genel olarak proletaryayı, başlangıcından itibaren eşcinsellerin durumuna karşı düşmanca olmasa bile duyarsız ve sağır olarak nitelendirmeyi amaçlayanların saldırılarının aksine, Marksizm bunları her zaman diğer ayrımcılığa uğrayan azınlıkların (çocuklar, kadınlar, etnik ve dini azınlıklar) durumlarına benzer şekilde ele almış, onların özgül yönlerini inkar etmemiştir. Ancak Marksizm, temel çelişkinin toplumsal sınıflar arasındaki çelişki olduğunu görmeyen ve göremeyen çeşitli burjuva sınıflar arası anlayışların karşısına, kendi devrimci dünya görüşüyle tutarlı bir şekilde, tüm bu çelişkileri ve talepleri verili bir sınıf temelli toplumsal gerçeklik çerçevesinde koyar.

Sözü Karl Marx’ın 1844 tarihli Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları adlı eserine bırakalım.

“İnsandan insana dolayımsız, doğal, zorunlu ilişki, kadın erkek ilişkisidir. Bu doğal, türsel ilişki içinde, insanın doğayla ilişkisi dolayımsız olarak insanla ilişkisidir, tıpkı insanla ilişkisinin dolayımsız olarak doğayla ilişkisi, kendine özgü doğal belirlenimi olması gibi.

“İnsan için, insanal özün ne ölçüde doğa durumuna, ya da doğanın ne ölçüde insanın insanal özü durumuna gelmiş bulunduğu, duyulur, somut bir olguya indigenmiş bir biçimde, demek ki bu ilişki içinde görünür. Bu ilişkiden yola çıkarak, demek ki, insanın tüm gelişim düzeyi yargılanabilir.

"Dolayısıyla bu ilişkide, insan özünün ne ölçüde insan için doğa haline geldiği ya da doğanın ne ölçüde insan için insan özü haline geldiği duyusal olarak ortaya çıkar, gözlemlenebilir bir olguya indirgenir. Dolayısıyla bu ilişkiden yola çıkarak insanın tüm gelişim düzeyi hakkında bir yargıya varılabilir.

"İnsanın kendisi için ne ölçüde türsel varlık, insan durumuna gelmiş, ve kendini böylece kavramış bulunduğu, bu ilişkinin özlüğünden çıkar; erkek kadın ilişkisi, insandan insana en doğal ilişkidir. Öyleyse insanın doğal davranışının ne ölçüde insanal duruma gelmiş ya da insanal özün onun için ne ölçüde doğal öz durumuna gelmiş, insanal özünün onun için ne ölçüde doğa durumuna gelmiş bulunduğu bu ilişkide görünür. İnsan gereksinmesinin ne ölçüde insanal bir gereksinme durumuna, öyleyse insan olarak öteki insanın onun için ne derecede bir gereksinme durumuna gelmiş bulunduğu, insanın, en bireysel varlığı içinde, aynı zamanda ne ölçüde toplumsal bir varlık olduğu da bu ilişki içinde görünür.”

Bu pasajı Il Programma Comunista’nın 1959 tarihli 17. sayısında açıkça alıntılamış ve yorumlamıştık.

Karl Marx, farklı cinsel yönelimleri aile ve toplumla ve bu kurumların maddi ve tarihsel evrimiyle yakından bağlantılı olarak ele alarak, konuyu doğanın materyalist diyalektiği merceği altında tartışmaktadır.

Marksizm doktrini hem dini ve muhafazakar bağnazlıktan hem de liberal anlayışlardan uzaktır; bu anlayışların hepsi de insanlar, erkek ve kadın, insan ve doğa arasındaki uyumlu ve sinerjik ilişkiden uzaktır.

Marx’ın argümanının temel noktası, heteroseksüel ilişkinin türlerin biyolojik olarak yeniden üretimi için işlevsel bir eylem olduğu, bu anlamda kadın-erkek ilişkisinin "en doğal" ilişki olduğudur.

Dolayısıyla Marx’ta diğer cinsel yönelimlere yönelik bir kınama ya da bu farklı yönelimleri "doğal olmayan" olarak tanımlama yoktur.

Kuşkusuz bu söylemde örtük olan, artık insanın insan üzerindeki ve insanın doğa üzerindeki sömürüsü ve tahakkümü üzerine kurulu olmayan ve kastların, sınıfların ve kliklerin varlığı ve bölünmesi üzerine kurulu olmayan bir toplumda, temelinde her zaman ekonomik çıkarların bulunduğu bu tür çatışmaların neredeyse tamamen sona ereceğidir. Buna karşılık bugün, burjuvazi ve kapitalist üretim tarzı çürüme aşamasındayken, bu tür çatışmalar artma eğilimindedir.


Lenin

Lenin, 1920 sonbaharında Clara Zetkin’le yaptığı ünlü konuşmada endişeliydi ve sorunun kesinlikle tarihsel materyalist yöntemle ele alınmasını tavsiye etti. Aynı yaklaşım 1915’te Inessa Armand’a yazdığı bir mektupta da görülebilir. Lenin’e göre proleter devrim ve onun sağlamlaştırılması, cinsiyetler arasındaki yeni ilişkilerin özgürleştirilmesinin koşuludur. Her şeyden önce kadınların özgürleşmesi ve aile sorunu vardır. Eşcinsellik konusu da doktriner bir yaklaşım olarak bu çerçevede ele alınmalıdır.

1979’da Kadınların Ezilmesi ve Komünist Devrim’de yazdığımız üzere: “‘Özgür aşk’ ideolojisine, yalnızca, cinsiyetler arasındaki ilişki sorununu kesin olarak çözmenin bir yolu olarak devrimin yerini almaya çalıştığı ölçüde karşıyız (...) Özgür aşk arayışı, eğer tüm radikal-burjuva ideolojilerden ve muhafazakarların ve gericilerin lanetinden arındırılırsa (...) “insan” olarak olumlanmanın bir yönüdür. Cinsiyetler arasındaki yeni ilişki biçimleri, mevcut toplumsal düzeni tamamen parçalamadan kendilerini ortaya koyamazlar, ancak bu sonuca giden süreç, zorluklara rağmen pek çok kadın tarafından izlenen ve aslında mevcut kurumların giderek artan ayrışmasından kaynaklanan bağımsız yolda zaten tanınabilir.”


Ekim Devrimi

Sovyet Rusya, 1 Haziran 1922’de yeni ceza kanununun yürürlüğe girmesiyle, 1789’da Fransa’dan sonra eşcinselliği ve rızası olan yetişkinler arasındaki ilişkileri yasallaştıran ikinci büyük ülke oldu.

Kızıl Ekim aynı anda tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve aile boyutlarını etkileyerek kadınların ve eşcinsellerin statüsünü yeni boyutlara taşıdı.

Boşanma ve kürtajın yasallaştırılması, nasıl ve nerede olursa olsun tüm birlikteliklerin ve çocukların yasal eşitliği ve sosyal destek politikası (kreşler, klinikler, eğlence mekanları, kamu mutfakları ve çamaşırhaneleri, vb) komünistlerin ilk müdahaleleri arasındaydı. Fabrikada çalışma, sekiz saatlik iş günü, öğle tatili, haftalık izin, ücretli tatil ve 14 yaşından küçük çocukların çalışmasının yasaklanması gibi konularda yeni düzenlemeler yapıldı.

Lenin’e göre bunlar radikal uygulamalardı ama yine de "hukuk" kapsamındaydı. Ancak devrimci Fransa ile karşılaştırıldığında proletarya diktatörlüğünün ulaştığı yeni aşamayı gözler önüne seriyorlardı.

1917 gibi erken bir tarihte, Çarlık ceza kanununda öngörülen eşcinselliğe karşı tüm ayrımcı yasal düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı. Sovyet mahkemeleri eşcinseller arasında evliliği onayladı ve 1920’lerde cinsiyet değiştirme ameliyatları bile kaydedildi.

Bu özgürlükler, örneğin Batılı kadınların oy kullanma hakkını elde etmesinden yıllar önce ve eşcinselliğe karşı yasaların yürürlükten kaldırılmasından bir asır önce kazanılmışlardı.


Karşı devrim

Kızıl Ekim’in tüm ekonomik, sosyal ve kültürel olumlamaları, proletarya diktatörlüğünün gerilemesi, devrimci fraksiyonların marjinalleşmesi ve batıdaki Marksist güçlerin geri çekilmesiyle birlikte Rusya’da yavaş yavaş geriledi ve revize edildi. 1925 gibi erken bir tarihte Türkistan yasaması eşcinselliği yeniden cezalandırılabilir hale getirdi. 1926’da eşcinseller "proleter olmayan" olarak tanımlandı. Ardından 1934’te ceza kanunundaki yeni bir hükümle eşcinsellik suçuna yeniden hapis cezası getirildi. Aynı zamanda yeni düzenlemeler boşanma ve kürtaja sınırlamalar ve engeller getirecekti. Stalinist dönemde, yeni ulus-devletin temel birimi olan ve işlevi kapitalist üretim tarzının standartlarını savunmak ve sürdürmek olan geleneksel aileye yönelik resmi onay ve destek geri döndü.

Komünist sol, Bolşevik devrimci mirası doğrultusunda, bu "Thermidor" tarafından koparılan Ekim’in tüm kırmızı ipliklerini, cinsel ve eşcinsel meselelerle ilgili olarak da yeniden örecekti.


LGBT Hareketi

Komünist partisi, diğer ezilen gruplar gibi LGBT bireylerin de pratikte baş etmek zorunda oldukları belirli sorunlarla karşı karşıya olduklarını kabul eder. Ve yasal ve sosyal eşitlik talep eden bir hareketin fiili varlığını da tanır.

Örneğin 1930’larda ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Denizciler Sendikası hem eşcinsellere hem de tüm ırklara açıldığında işçi hareketiyle bir bağlantı ortaya çıkmıştır. McCarthycilik ise Afrikalı Amerikalıların ve eşcinsellerin sendikalardan tasfiye edilmesine yol açmıştır. Bununla birlikte, aynı zamanda LGBT hareketin sınıf mücadelesinden kopuk, kültürel ve varoluşsal bir alanla sınırlandırılma eğiliminde olduğu belirtilmelidir.

Komünizm, tıpkı kadınların, ırksal ya da ulusal azınlıkların hareketleri gibi eşcinsel hareketini de işçi sınıfının mücadelesiyle yan yana durmaya, haklı talepleri için ayrı örgütlenmeler içinde tüm proletaryayla birleşmeye çağırmaktadır.


Komünizm

Bugün burjuvazi, kimi ülkelerde eşcinsellere ve translara evlilik yoluyla kendi çekirdek aile birimlerini yaratma fırsatı tanımakta, bu da geleneksel heteroseksüel ailenin erkek ve kadın toplumsal rolleri ve çocuklar üzerindeki mülkiyet kontrolü de dahil olmak üzere tüm kötülüklerini tekrarlamaktan geri kalmamaktadır.

Sadece sınıflı toplumun ortadan kaldırılmasıyla, toplumun merkezi ekseni olarak geleneksel tek eşli aile kurumunun çözülmesinin temelleri atılabilir. Sadece komünizmde, tek eşli ailede cinsiyetlere atfedilen belirli sosyal, kalbi ve cinsel rollerin bütünlüğü, muhtelif cinsel yönelimler arasındaki katı ayrımlarla birlikte aşılacaktır.

Tüm ayrımcılığın sona ermesi, insanoğlunun sonsuz ve çok yönlü olumlanmasının özgürleşmesi için geçici sonuçların ötesindeki her dürtüyü tek başına karşılayabilecek olan komünizmin başarısına bağlıdır.